Viimeksi julkaistu 3.3.2022 11.51

Valiokunnan mietintö TaVM 6/2022 vp HE 208/2021 vp Talousvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi jalkineiden ja tekstiilituotteiden vaatimustenmukaisuudesta sekä eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi jalkineiden ja tekstiilituotteiden vaatimustenmukaisuudesta sekä eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (HE 208/2021 vp): Asia on saapunut talousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • neuvotteleva virkamies Sari Alho 
  työ- ja elinkeinoministeriö
 • tulliylitarkastaja Sofia Lindbäck 
  Tulli
 • johtaja Tuiri Kerttula 
  Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 • toimitusjohtaja Veli-Matti Kankaanpää 
  Muoti- ja urheilukauppa ry
 • asiantuntija Merja Söderström 
  Päivittäistavarakauppa ry
 • asiantuntija Katri Pylkkänen 
  Suomen Tekstiili ja Muoti ry

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry

HALLITUKSEN ESITYS

Hallituksen esitys

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki jalkineiden ja tekstiilituotteiden vaatimustenmukaisuudesta sekä muutettavaksi eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annettua lakia ja sakon täytäntöönpanosta annettua lakia.  

Markkinavalvontaa koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen täytäntöönpano edellyttää, että kansallisessa lainsäädännössä säädetään muun muassa talouden toimijoihin kohdistettavista seuraamuksista. Ehdotettu laki jalkineiden ja tekstiilituotteiden vaatimustenmukaisuudesta sisältäisi asetuksen täytäntöönpanon edellyttämät säännökset seuraamuksista. Ehdotetulla lailla pantaisiin täytäntöön myös jalkineiden merkintöjä koskeva Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi sekä täydennettäisiin tekstiilituotteiden merkintöjä koskevaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta. 

Lisäksi ehdotettu laki jalkineiden ja tekstiilituotteiden vaatimustenmukaisuudesta ehdotetaan lisättäväksi eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain soveltamisalaan. Sakon täytäntöönpanosta annettuun lakiin ehdotetaan tehtäväksi seuraamusmaksun täytäntöönpanosta johtuva tekninen muutos. 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2022. 

VALIOKUNNAN YLEISPERUSTELUT

Talousvaliokunta pitää hallituksen esitystä tarpeellisena ja puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä yksityiskohtaisissa perusteluissa esitetyin teknisin muutoksin. 

Esitys liittyy jalkineiden ja tekstiilituotteiden vaatimustenmukaisuutta koskevan kansallisen lainsäädännön päivitystarpeisiin ja linkittyy myös markkinavalvonnasta ja tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2019/1020 (jäljempänä markkinavalvonta-asetus), jonka rinnalle tarvitaan täydentävää kansallista sääntelyä. Markkinavalvonta-asetuksessa säädetään markkinavalvonnan puitteet ja vähimmäisvaatimukset markkinavalvontaviranomaisten toimivaltuuksille, ja se koskee 70:tä EU:n eri tuotesäädöstä. Talousvaliokunta toteaa, että yritysten toimintaympäristöön vaikuttaa osaltaan myös vielä valmistelussa oleva EU-tasoinen vastuullisuussääntely.  

Käsiteltävänä olevan hallituksen esityksen kannalta olennaiset tuotesäädökset ovat kuluttajalle myytäväksi tarkoitettujen jalkineiden pääasiallisissa ainesosissa käytettäviä materiaaleja koskevia merkintöjä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/11/EY (jalkinemerkintädirektiivi) sekä tekstiilikuitujen nimityksistä ja niitä vastaavista tekstiilituotteiden kuitukoostumuksen selosteista ja merkinnöistä sekä neuvoston direktiivin 73/44/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 96/73/EY ja 2008/121/EY kumoamisesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1007/2011 (tekstiilimerkintäasetus). Jalkinemerkintädirektiivissä säädetään myytäviksi tarkoitettujen jalkineiden pääasiallisissa ainesosissa käytettyjen materiaalien merkinnöistä, ja tekstiilimerkintäasetus sisältää säännökset mm. tekstiilikuitujen nimityksistä, kuituja vastaavien selosteiden ja merkintöjen käytöstä sekä kuitukoostumuksen määrittämisestä. 

Eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annettu laki (1137/2016, jäljempänä markkinavalvontalaki) on eri tuotesektoreita koskeva valvonnan yleislaki, jossa säädetään mm. valvonnan järjestämisestä ja valvontaviranomaisten toimivaltuuksista. Uusi jalkineiden ja tekstiilituotteiden markkinavalvontaa koskeva laki ehdotetaan lisättäväksi markkinavalvontalain soveltamisalaan. Valiokunta pitää tätä tärkeänä vaatimustenmukaisuuden valvonnan yhdenmukaisuuden kannalta. 

Markkinavalvontalain säännösten soveltaminen vaatii myös sektorikohtaisen sääntelyn, jossa tuotteille asetetaan ne vaatimukset, joita markkinavalvontalain säännösten mukaisesti valvotaan. Jalkinemerkintädirektiivi on v. 1995 täytäntöönpantu kansallisesti asetuksella, ja sääntely ehdotetaan nostettavaksi nyt asetuksesta lain tasolle. Lakiehdotus sisältää säännökset jalkineiden merkintöjä koskevista vaatimuksista ja merkintävelvollisuudesta sekä tekstiilituotteita ja -kuituja koskevien vaatimusten osalta viittaussäännöksen tekstiilimerkintäasetukseen. Lisäksi uudessa laissa ehdotetaan säädettäväksi seuraamusmaksusta, joka on rangaistusluonteinen hallinnollinen seuraamus. Seuraamusmaksulla pyritään toisaalta ennaltaehkäisemään jalkineiden ja tekstiilituotteiden merkintöjä koskevan lainsäädännön vastaista toimintaa ja toisaalta nopeasti ja tehokkaasti estämään sen jatkaminen. 

Markkinavalvonta-asetus edellyttää seuraamuksen säätämistä mm. jalkinemerkintädirektiivissä ja tekstiilimerkintäasetuksessa säädettyjen velvollisuuksien rikkomisesta, mutta jättää seuraamuksen muodon kansalliseen harkintaan. Markkinavalvonta-asetus edellyttää, että säädettävien seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. 

Markkinavalvontalain soveltamisalaan kuuluvien tuotesektoreiden säädöksissä säädetään nykyisin ainoastaan rikosoikeudellisista seuraamuksista. Markkinavalvonta-asetuksen perusteella seuraamuksia koskevan sääntelyn tehokkuutta ja oikeasuhtaisuutta on harkittava kullakin sektorilla erikseen. Valiokunta toteaa, että mahdollisuus seuraamusmaksun määräämiseen vahvistaa valvonnan keinovalikoimaa, ja pitää ehdotettuja seuraamusmaksua koskevia säännöksiä perusteltuina. Valiokunta jakaa hallituksen esityksessä todetun näkemyksen siitä, että lainsäädännön vastaisesti toimivien toimijoiden kuriin saaminen on myös elinkeinonharjoittajien etu. Talousvaliokunta yhtyy myös kuitenkin asiantuntijakuulemisessa esille tuotuun huoleen, että vaatimustenmukaisuuden valvontaa on käytännössä mahdotonta toteuttaa kolmansien maiden verkkokauppojen suoraan kuluttajille myymiin tuotteisiin. 

Talousvaliokunta pitää tärkeänä, että EU:n ja kansallisen lainsäädännön sektorikohtaisissa tuotesäädöksissä huolehditaan riittävällä tavalla yhtäältä kuluttajansuojan turvaamisesta ja turvallisuusnäkökohtien huomioon ottamisesta ja toisaalta elinkeinonharjoittajien toimintamahdollisuuksien säilyttämisestä. Tasapainoisen lainsäädännön lähtökohtana tulee olla se, etteivät säännökset muodostu kenenkään osapuolen kannalta kohtuuttomiksi. 

VALIOKUNNAN YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1. Laki jalkineiden ja tekstiilituotteiden vaatimustenmukaisuudesta

1 §. Soveltamisala.

Valiokunta ehdottaa säännökseen vähäisiä lakiteknisiä muutoksia.  

4 §. Jalkineiden pääasiallisia ainesosia koskevia merkintöjä koskevat vaatimukset.

Valiokunta ehdottaa säännökseen vähäisiä lakiteknisiä muutoksia.  

2. Laki eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain muuttamisesta

1 §. Soveltamisala.

Eduskunta on käsitellyt hallituksen esityksen laeiksi ympäristönsuojelulain, jätelain ja EU-ympäristömerkistä annetun lain sekä eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain muuttamisesta (HE 153/2021 vp), ja asiaa koskevaan eduskunnan vastaukseen (EV 136/2021 vp) sisältyvät lakimuutokset ovat tulleet voimaan 1.1.2022. Tämä markkinavalvontalain muutos (915/2021) tulee ottaa huomioon myös nyt käsiteltävänä olevan lakiesityksen yhteydessä, joten valiokunta ehdottaa säännöksen 1 momentin täydentämistä tältä osin.  

Markkinavalvontalain 1 §:n 1 momenttia on ehdotettu muutettavaksi myös hallituksen esityksessä HE 139/2021 vp, ja kyseinen muutos etenee eduskunnan käsittelyssä ennen nyt käsittelyssä olevaa muutosehdotusta. Valiokunta ehdottaa tämän johdosta säännösten yhteensovittamista muuttamalla lain johtolausetta ja 1 §:n 1 momenttia.  

3. Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

1 §. Soveltamisala.

Valiokunta ehdottaa pykälän 2 momentin täydentämistä säädösviittauksilla, jotka on lisätty säännökseen nyt käsiteltävänä olevan hallituksen esityksen antamisen jälkeen säädöksillä 1074/2021 ja 1331/2021. Muutoksen perusteella myös lain johtolausetta ehdotetaan muutettavaksi. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Talousvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muutettuna hallituksen esitykseen HE 208/2021 vp sisältyvät 1.—3. lakiehdotuksen. (Valiokunnan muutosehdotukset) 

Valiokunnan muutosehdotukset

1. Laki jalkineiden ja tekstiilituotteiden vaatimustenmukaisuudesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
1 luku 
Yleiset säännökset 
1 § 
Soveltamisala 
Tätä lakia sovelletaan kuluttajille myytäväksi tarkoitettujen jalkineiden pääasiallisissa ainesosissa käytettyjen materiaalien merkintöjä koskeviin vaatimuksiin sekä tiettyjen tekstiilikuitujen nimitysten ja niitä vastaavien tekstiilituotteiden kuitukoostumuksen selosteiden ja merkintöjen käyttöä koskeviin vaatimuksiin. 
Lailla pannaan täytäntöön kuluttajalle myytäviksi tarkoitettujen jalkineiden pääasiallisissa ainesosissa käytettäviä materiaaleja koskevia merkintöjä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annettu Euroopan parlamentin ja Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Euroopan unionin  Poistoehdotus päättyyneuvoston direktiivi 94/11/EY, jäljempänä jalkinemerkintädirektiivi. 
Tätä lakia sovelletaan jalkineisiin, jotka on varustettu pohjalla ja joiden tarkoituksena on suojata tai peittää jalkaa, sekä jalkinemerkintädirektiivin liitteen I Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi kohdassa Muutosehdotus päättyy 1 tarkoitettuihin erikseen kaupan pidettäviin osiin. Lakia ei kuitenkaan sovelleta suojajalkineisiin, joista säädetään henkilöValiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi n Muutosehdotus päättyysuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2016/425, käytettyihin jalkineisiin, lelumaisiin jalkineisiin eikä jalkineisiin, joita käsitellään kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi (REACH) Muutosehdotus päättyy, Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1907/2006 Muutosehdotus päättyy
Lailla annetaan tarkentavia säännöksiä tekstiilikuitujen nimityksistä ja niitä vastaavista tekstiilituotteiden kuitukoostumuksen selosteista ja merkinnöistä sekä neuvoston direktiivin 73/44/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 96/73/EY ja 2008/121/EY kumoamisesta annetusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta (EU) N:o 1007/2011, jäljempänä tekstiilimerkintäasetus ja markkinavalvonnasta ja tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta sekä direktiivin 2004/42/EY ja asetusten (EY) N:o 765/2008 ja (EU) N:o 305/2011 muuttamisesta annetusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta (EU) Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi N:o  Poistoehdotus päättyy2019/1020, jäljempänä markkinavalvonta-asetus
2 § 
Suhde muuhun lainsäädäntöön 
Markkinavalvonnasta, markkinavalvonta-asetuksen 25—28 artiklan mukaisesta ulkorajavalvonnasta, valvontaviranomaisista ja muutoksenhausta valvontaviranomaisten päätöksiin säädetään eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetussa laissa (1137/2016), jäljempänä markkinavalvontalaki. 
Markkinavalvonnan, talouden toimijoiden kanssa tehtävän yhteistyön sekä unionin markkinoille tulevien tuotteiden valvonnan puitteista säädetään markkinavalvonta-asetuksessa. 
3 § 
Määritelmät 
Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) valmistajalla luonnollista henkilöä ja oikeushenkilöä, joka valmistaa taikka suunnitteluttaa tai valmistuttaa tuotetta ja pitää sitä kaupan omalla nimellään tai tavaramerkillä; 
2) valtuutetulla edustajalla Euroopan unioniin sijoittautunutta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jolla on valmistajan antama kirjallinen valtuutus hoitaa valmistajan puolesta tietyt tehtävät valmistajalle asiaa koskevan Euroopan unionin lainsäädännön tai markkinavalvonta-asetuksen vaatimusten nojalla kuuluvien velvoitteiden osalta; 
3) maahantuojalla Euroopan unioniin sijoittautunutta luonnollista henkilöä ja oikeushenkilöä, joka saattaa kolmannesta maasta tuotavat tuotteet Euroopan unionin markkinoille; 
4) jakelijalla muuta toimitusketjuun kuuluvaa luonnollista tai oikeushenkilöä kuin valmistajaa tai maahantuojaa, joka asettaa tuotteita saataville markkinoilla. 
Tekstiilimerkintäasetusta sovellettaessa jakelija katsotaan valmistajaksi, jos jakelija saattaa tuotteen markkinoille omalla nimellään tai tavaramerkillään, kiinnittää selosteen itse tai muuttaa selosteen sisältöä. 
2 luku 
Merkintävelvollisuuus sekä nimityksiä, selosteita ja merkintöjä koskevat vaatimukset 
4 § 
Jalkineiden pääasiallisia ainesosia koskevia merkintöjä koskevat vaatimukset 
Jalkineiden pääasiallisia ainesosia koskevista merkinnöistä on käytävä ilmi materiaalitiedot jalkineen päällisestä, vuorista ja sisäpohjasta sekä ulkopohjasta. Jalkineiden rakenne on ilmoitettava joko kuvan tai tekstin avulla. Kuvissa tai teksteissä ilmoitettavien jalkineiden osien määritelmät ja kuvat ovat jalkinemerkintädirektiivin liitteen I Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi kohdassa  Muutosehdotus päättyy1. 
Materiaalimerkinnän on oltava jalkineiden osia esittävien kuvien vieressä. Materiaalien ja niitä vastaavien symbolien määritelmät on esitetty jalkinemerkintädirektiivin liitteen I Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi kohdassa Muutosehdotus päättyy 2. 
Materiaalista, jota on vähintään 80 prosenttia jalkineen päällisen, vuorin ja sisäpohjan pinnasta, ja jota on vähintään 80 prosenttia ulkopohjasta, on oltava merkintä. Jos mitään materiaalia ei ole vähintään 80 prosenttia, merkintä voi olla kahdesta jalkineen rakenteen pääasiallisesta materiaalista. Merkinnän on oltava jalkineessa. Laskettaessa jalkineen päällisessä käytettyjen materiaalien osuuksia huomioon ei oteta lisätarvikkeita ja vahvisteita.  
Merkinnät voidaan tehdä painamalla, liimaamalla, kohokuvioimalla tai kiinnittämällä. Niiden on oltava selvästi havaittavissa eivätkä ne saa johtaa harhaan. 
5 § 
Jalkineiden pääasiallisia ainesosia koskevia merkintöjä koskevat kielivaatimukset 
Jalkineiden pääasiallisissa ainesosissa käytettyjä materiaaleja koskevat merkinnät on laadittava suomen ja ruotsin kielellä. 
6 § 
Jalkineiden pääasiallisia ainesosia koskeva merkintävelvollisuus 
Valmistajan tai valtuutetun edustajan, tai jollei tämä ole sijoittautunut Euroopan unioniin, maahantuojan on laadittava jalkineiden rakennetta ja materiaaleja koskevat 4 §:ssä tarkoitetut merkinnät ja noudatettava 5 §:ssä tarkoitettuja kielivaatimuksia. Merkinnän laatija vastaa merkinnän paikkansapitävyydestä. 
Jakelijan on huolehdittava siitä, että tämän myymissä jalkineissa on 4 §:ssä säädetyt merkinnät, joissa on noudatettu 5 §:n kielivaatimuksia. 
7 § 
Tekstiilituotteita ja –kuituja koskevat vaatimukset 
Tekstiilikuitujen nimityksistä ja merkintävaatimuksista, tekstiilituotteiden kuitukoostumuksen seloste- ja merkintävaatimuksista sekä säännöistä tekstiilituotteiden kuitukoostumuksen määrittämiseksi säädetään tekstiilimerkintäasetuksessa. 
3 luku 
Seuraamusmaksu 
8 § 
Seuraamusmaksu jalkinemerkintöjä koskevien vaatimusten rikkomisesta 
Seuraamusmaksu voidaan määrätä valmistajalle tai valtuutetulle edustajalle, tai jos valmistaja ei ole sijoittautunut Euroopan unioniin, maahantuojalle, joka ei noudata: 
1) 4 §:n 1 momentissa säädettyjä jalkineiden materiaalitietojen ja jalkineiden rakenteen merkitsemistä koskevia vaatimuksia; 
2) 4 §:n 2 momentissa säädettyjä jalkineiden materiaalimerkintöjen sijoittamista koskevia vaatimuksia; 
3) 4 §:n 3 momentissa säädettyjä päällistä, vuoria ja sisäpohjaa sekä ulkopohjaa koskevia merkintävaatimuksia; 
4) 4 §:n 4 momentissa säädettyjä merkintätapoja ja merkintöjen ulkonäköä sekä sisältöä koskevia vaatimuksia; 
5) 5 §:ssä säädettyjä merkintöjä koskevia kielivaatimuksia. 
Seuraamusmaksu voidaan määrätä jakelijalle, joka ei huolehdi, että tämän myymissä jalkineissa on 4 ja 5 §:ssä säädetyt merkinnät. 
9 § 
Seuraamusmaksu tekstiilikuitujen nimityksiä sekä tekstiilituotteiden selosteita tai merkintöjä koskevien vaatimusten rikkomisesta 
Seuraamusmaksu voidaan määrätä valmistajalle, tai jos valmistaja ei ole sijoittautunut Euroopan unioniin, maahantuojalle, joka ei noudata tekstiilimerkintäasetuksen: 
1) 5 artiklassa säädettyjä tekstiilikuitujen nimitysten käyttöä selosteissa ja merkinnöissä koskevia vaatimuksia; 
2) 7 artiklassa säädettyjä puhtaiden tekstiilituotteiden selosteita tai merkintöjä koskevia vaatimuksia; 
3) 8 artiklassa säädettyjä uudesta villasta valmistettujen tuotteiden selosteita tai merkintöjä koskevia vaatimuksia; 
4) 9 artiklassa säädettyjä monikuituisten tekstiilituotteiden selosteita tai merkintöjä koskevia vaatimuksia; 
5) 11 artiklassa säädettyjä moniosaisten tekstiilituotteiden selosteita tai merkintöjä koskevia vaatimuksia; 
6) 12 artiklassa säädettyjä muuta kuin tekstiiliä olevien eläinperäisiä osia sisältävien teks-tiilituotteiden selosteita tai merkintöjä koskevia vaatimuksia; 
7) 13 artiklassa säädettyjä tekstiilimerkintäasetuksen liitteessä IV lueteltujen tekstiilituotteiden selosteita tai merkintöjä koskevia vaatimuksia; 
8) 14 artiklassa säädettyjä selosteita tai merkintöjä koskevia vaatimuksia; 
9) 15 artiklassa säädettyjä tekstiilituotteen varustamista selosteella ja merkinnällä koskevia vaatimuksia; 
10) 16 artiklassa säädettyjä tekstiilikuitujen nimitysten ja kuitukoostumuskuvausten käyttöä koskevia vaatimuksia. 
Seuraamusmaksu voidaan määrätä jakelijalle, joka asettaessaan tekstiilituotteen saataville markkinoilla ei varmista, että tekstiilituotteessa on 1 momentissa tarkoitetut vaatimukset täyttävä seloste tai merkintä. 
 
10 § 
Seuraamusmaksun suuruus 
Seuraamusmaksun suuruus perustuu kokonaisarviointiin, ja sitä määrättäessä otetaan huomioon: 
1) rikkomuksen laatu, laajuus, vakavuus ja kestoaika; 
2) rikkomuksella saavutettu hyöty, jos tämä tieto on saatavilla; 
3) valmistajan, valtuutetun edustajan, maahantuojan tai jakelijan toimet vahingon lieventämiseksi tai korjaamiseksi; 
4) valmistajan, valtuutetun edustajan, maahantuojan tai jakelijan mahdolliset aiemmat tämän lain säännöksiin liittyvät rikkomukset. 
Seuraamusmaksu voi olla vähintään 300 euroa ja enintään 3 000 euroa. 
11 § 
Seuraamusmaksun määrääminen 
Seuraamusmaksun määrää Turvallisuus- ja kemikaalivirasto. Seuraamusmaksu määrätään maksettavaksi valtiolle. 
Seuraamusmaksua ei saa määrätä, jos teosta on kulunut yli vuosi. Seuraamusmaksu raukeaa, kun maksuvelvollinen luonnollinen henkilö kuolee. 
Seuraamusmaksua koskevassa asiassa ei saa seuraamusmaksun määräämiseksi luonnolliselle henkilölle käyttää hänen eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain 8 §:ssä säädetyn tietojenantovelvollisuuden perusteella antamiaan tietoja, jotka on saatu asettamalla hänelle mainitun lain 28 §:n nojalla sakon uhka velvollisuuden täyttämiseksi. 
12 § 
Seuraamusmaksun määräämättä jättäminen 
Seuraamusmaksua ei määrätä, jos rikkomus on vähäinen tai seuraamusmaksun määräämistä on pidettävä ilmeisen kohtuuttomana. 
Seuraamusmaksu voidaan jättää määräämättä, jos valmistaja, valtuutettu edustaja, maahantuoja tai jakelija on ryhtynyt riittäviin toimenpiteisiin rikkomuksen korjaamiseksi välittömästä sen havaitsemisen jälkeen eikä rikkomus ole vakava tai toistuva. 
Seuraamusmaksu voidaan jättää määräämättä myös, jos saman rikkomuksen johdosta on tuomittu uhkasakko maksettavaksi. 
13 § 
Suhde rikosoikeudelliseen käsittelyyn 
Seuraamusmaksua ei saa määrätä sille, joka on epäiltynä samasta teosta esitutkinnassa, jonka osalta on vireillä samaa tekoa koskeva syyteharkinta tai joka on vastaajana tuomioistuimessa samaa tekoa koskevassa rikosasiassa. Seuraamusmaksua ei saa määrätä myöskään sille, jolle on samasta teosta annettu rikosasiassa lainvoimainen tuomio. 
Jos samasta teosta on vireillä seuraamusmaksun määräämistä koskeva asia tai se on lainvoimaisesti ratkaistu, esitutkintaa ei saa aloittaa, kun epäiltynä on luonnollinen henkilö, syytettä luonnollista henkilöä vastaan ei saa nostaa eikä tuomiota rikosasiassa antaa. 
14 § 
Muutoksenhaku 
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston päätökseen saa vaatia oikaisua. Oikaisuvaatimuksesta säädetään hallintolaissa (434/2003).  
Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). 
15 § 
Seuraamusmaksun täytäntöönpano 
Seuraamusmaksun täytäntöönpanosta säädetään sakon täytäntöönpanosta annetussa laissa (672/2002). Seuraamusmaksu vanhenee viiden vuoden kuluttua seuraamusmaksua koskevan lainvoiman saaneen ratkaisun antamispäivästä. 
4 luku 
Voimaantulo 
16 § 
Voimaantulo 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
Tällä lailla kumotaan: 
1) asetus kuluttajalle myytäväksi tarkoitettujen jalkineiden pääasiallisissa ainesosissa käytettäviä materiaaleja koskevista merkinnöistä (1147/1995); 
2) valtioneuvoston asetus tekstiilikuitujen nimityksiä ja niitä vastaavia tekstiilituotteiden kuitukoostumuksen selosteita ja merkintöjä koskevasta markkinavalvonnasta (298/2012). 
 Lakiehdotus päättyy 

2. Laki eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti: 
kumotaan eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain (1137/2016) 1 §:n 4 momentti ja 4 d §, sellaisina kuin ne ovat laissa 993/2020, ja 
muutetaan 1 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi / Muutosehdotus päättyy, seuraavasti: 
1 § 
Soveltamisala 
Tätä lakia sovelletaan hissiturvallisuuslain (1134/2016), mittauslaitelain (707/2011), pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain (180/2015), räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi tarkoitettujen laitteiden ja suojausjärjestelmien vaatimustenmukaisuudesta annetun lain (1139/2016), painelaitelain (1144/2016), sähköturvallisuuslain (1135/2016), räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain (1140/2016), kuluttajien käyttöön tarkoitetuista henkilönsuojaimista annetun lain (218/2018), kaasulaitelain (502/2018), säteilylain (859/2018), ilmailulain (864/2014), aerosolien vaatimustenmukaisuudesta annetun lain (794/2020), ajoneuvolain (82/2021), Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi jätelain (646/2011), ympäristönsuojelulain (527/2014), EU-ympäristömerkistä annetun lain (832/2014), huviveneiden turvallisuudesta ja päästövaatimuksista annetun lain (1712/2015), sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014), laivavarustelain (1503/2011), tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista annetun lain (1005/2008), vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun lain (387/2013), kemikaalilain (599/2013), kosmeettisista valmisteista annetun lain (492/2013), tupakkalain (549/2016)  Muutosehdotus päättyysekä jalkineiden ja tekstiilituotteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain ( / ) soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden markkinavalvontaan, jollei mainituissa laeissa toisin säädetä. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

3. Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan sakon täytäntöönpanosta annetun lain (672/2002) 1 §:n 2 momenttia, sellaisena kuin se on laissa Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 1331/2021 Muutosehdotus päättyy, seuraavasti: 
1 § 
Lain soveltamisala 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Siten kuin tässä laissa säädetään, pannaan täytäntöön myös merenkulun ympäristönsuojelulain (1672/2009) 3 luvun 1 §:ssä tarkoitettu öljypäästömaksu, tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain (1233/2006) 9 §:ssä tarkoitettu laiminlyöntimaksu, työsopimuslain (55/2001) 11 a luvun 3 §:ssä tarkoitettu seuraamusmaksu, työntekijöiden lähettämisestä annetun lain 35 §:ssä tarkoitettu laiminlyöntimaksu, kuitintarjoamisvelvollisuudesta käteiskaupassa annetun lain (658/2013) 6 §:ssä tarkoitettu laiminlyöntimaksu, yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain (1188/2014) 49 §:ssä tarkoitettu rikkomusmaksu ja 51 §:ssä tarkoitettu seuraamusmaksu, alkoholilain (1102/2017) 71 §:ssä tarkoitettu seuraamusmaksu, siemenlain (600/2019) 35 §:ssä tarkoitettu seuraamusmaksu, kasvinterveyslain (1110/2019) 26 §:ssä tarkoitettu seuraamusmaksu, eläinten sekä eräiden tavaroiden tuontivalvonnasta annetun lain (1277/2019) 15 §:ssä tarkoitettu tuontivalvonnan seuraamusmaksu, tieliikennelain (729/2018) 161 §:ssä tarkoitettu liikennevirhemaksu, ajokorttilain (386/2011) 93 §:ssä tarkoitettu liikennevirhemaksu, vesiliikennelain (782/2019) 122 §:ssä tarkoitettu liikennevirhemaksu, liikenteen palveluista annetun lain (320/2017) 268 §:ssä tarkoitettu liikennevirhemaksu, ajoneuvolain (82/2021) 195 §:ssä tarkoitettu liikennevirhemaksu ja 189—192 §:ssä tarkoitettu seuraamusmaksu, rehulain (1263/2020) 51 §:ssä tarkoitettu rehuvalvonnan seuraamusmaksu, elintarvikelain (297/2021 ) 67 §:ssä tarkoitettu elintarvikevalvonnan seuraamusmaksu, eläintautilain (76/2021) 94 a §:ssä tarkoitettu eläintautivalvonnan seuraamusmaksu, Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä annetun lain (1069/2021) 36 §:ssä tarkoitettu eläinten tunnistamis- ja rekisteröintivalvonnan seuraamusmaksu ja 37 §:ssä tarkoitettu eläimen tunnistusasiakirjan mukana pitämistä ja esittämistä koskevan velvollisuuden rikkomisesta määrättävä liikennevirhemaksu, luonnonmukaisesta tuotannosta annetun lain (1330/2021) 38 §:ssä tarkoitettu luomuvalvonnan seuraamusmaksu Muutosehdotus päättyy sekä jalkineiden ja tekstiilituotteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain ( / ) 8 ja 9 §:ssä tarkoitettu seuraamusmaksu. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 23.2.2022 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Sanni Grahn-Laasonen kok 
 
varapuheenjohtaja 
Hanna Kosonen kesk 
 
jäsen 
Atte Harjanne vihr 
 
jäsen 
Mari Holopainen vihr 
 
jäsen 
Hannu Hoskonen kesk 
 
jäsen 
Eeva Kalli kesk 
 
jäsen 
Pia Kauma kok 
 
jäsen 
Matias Mäkynen sd 
 
jäsen 
Raimo Piirainen sd 
 
jäsen 
Sakari Puisto ps 
 
jäsen 
Minna Reijonen ps 
 
jäsen 
Janne Sankelo kok 
 
jäsen 
Joakim Strand 
 
jäsen 
Hussein al-Taee sd 
 
jäsen 
Veikko Vallin ps 
 
jäsen 
Tuula Väätäinen sd 
 
jäsen 
Johannes Yrttiaho vas 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Maiju Tuominen