Viimeksi julkaistu 8.5.2021 11.49

Valiokunnan mietintö TaVM 7/2016 vp HE 20/2016 vp Talousvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 20/2016 vp): Asia on saapunut talousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • teollisuusneuvos Tapani Koivumäki 
  työ- ja elinkeinoministeriö
 • kaupallinen neuvos Tomi Lounema 
  työ- ja elinkeinoministeriö
 • ryhmäpäällikkö Harri Roudasmaa 
  Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 • johtava palotarkastaja Markus Latva-aho 
  Helsingin kaupungin pelastuslaitos

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • Puolustusvoimien tutkimuslaitos
 • Tulli
 • Liikenteen turvallisuusvirasto
 • Kemianteollisuus ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta. Lailla on tarkoitus panna täytäntöön siviilikäyttöön tarkoitettujen räjähdystarvikkeiden asettamista saataville markkinoilla ja valvontaa koskeva direktiivi. 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi myös pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta annettua lakia siten, että siinä viitattaisiin markkinavalvontaa ja ilmoitettujen laitosten hyväksymis- ja ilmoitusmenettelyä koskeviin erikseen annettaviin lakeihin ja kumottaisiin mainittuja seikkoja koskevat säännökset. 

Lisäksi esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annettua lakia kumoamalla laista siviiliräjähteiden vaatimuksia ja vaatimustenmukaisuuden osoittamista koskevat säännökset. Laissa säädetyt räjähteitä koskevat yleiset vaatimukset koskisivat tämän jälkeen vain puolustusvoimien sotilaalliseen toimintaan tarkoitettuja räjähteitä sekä kansallisesti hyväksyttyjä pyroteknisiä tuotteita. Lain soveltamisalaa laajennettaisiin selluloidin teolliseen käsittelyyn, varastointiin ja säilytykseen. 

Esityksessä ehdotetaan tarkistettavaksi myös rikoslain räjähderikosta koskevaa rangaistussäännöstä ehdotetun uuden räjähteiden vaatimustenmukaisuutta koskevan lain johdosta. 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 20 päivänä huhtikuuta 2016. 

VALIOKUNNAN YLEISPERUSTELUT

Talousvaliokunta puoltaa hallituksen esityksen mukaisten lakien hyväksymistä muuttamattomina. 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Ehdotetulla lainsäädännöllä on tarkoitus panna kansallisesti täytäntöön siviilikäyttöön tarkoitettujen rähjähdystarvikkeiden markkinoille saattamista ja valvontaa koskeva direktiivi. Uudistuksen myötä räjähteitä koskevat säännökset irrotetaan, muita tuotesäännöksiä vastaavalla tavalla, kemikaaliturvallisuuslaista (Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta, 390/2005). Räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta säädettäisiin jatkossa omassa erillisessä laissaan, kun olosuhdevalvonnasta säädettäisiin edelleenkin kemikaaliturvallisuuslaissa.  

Hallituksen esitys on osa kansallista EU:n uuden tuotesääntelyn täytäntöönpanokokonaisuutta, jolla yhdenmukaistetaan ja selkeytetään siviiliräjähteiden säädösviitekehystä, eikä siinä ehdoteta merkittäviä sisällöllisiä muutoksia nykyisin voimassa olevaan säännöstöön. Muutos nykytilaan näyttäytyy ensisijaisesti talouden toimijoiden vastuiden selkeytymisenä ja määritelmien, kuten omaan käyttöön valmistuksen, täsmentymisenä. Hallituksen esityksen keskeinen elementti — direktiivin kansallisen täytäntöönpanon ohella — on normien siirtäminen alemmanasteisesta sääntelystä (asetukset, ministeriön päätökset) lain tasolle perustuslain edellyttämällä tavalla. Talousvaliokunta pitää hyvänä, että tässä yhteydessä sääntely ajanmukaistetaan myös normihierarkian osalta. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Talousvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 20/2016 vp sisältyvät 1.—4. lakiehdotuksen. 
Helsingissä 7.4.2016 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Kaj Turunen ps 
 
jäsen 
Harry Harkimo kok 
 
jäsen 
Hannu Hoskonen kesk 
 
jäsen 
Lauri Ihalainen sd 
 
jäsen 
Eero Lehti kok 
 
jäsen 
Rami Lehto ps 
 
jäsen 
Mika Lintilä kesk 
 
jäsen 
Martti Mölsä ps 
 
jäsen 
Arto Pirttilahti kesk 
 
jäsen 
Kristiina Salonen sd 
 
jäsen 
Hanna Sarkkinen vas 
 
jäsen 
Ville Skinnari sd 
 
jäsen 
Joakim Strand 
 
varajäsen 
Sari Essayah kd 
 
varajäsen 
Lasse Hautala kesk 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Teija Miller