Valiokunnan mietintö
TaVM
8
2015 vp
Talousvaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuluttajaturvallisuuslain sekä terveydenhuoltolain 21 §:n muuttamisesta
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuluttajaturvallisuuslain sekä terveydenhuoltolain 21 §:n muuttamisesta (HE 46/2015 vp): Asia on saapunut talousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
kaupallinen neuvos
Tomi
Lounema
työ- ja elinkeinoministeriö
vanhempi hallitussihteeri
Laura
Holkko
työ- ja elinkeinoministeriö
neuvotteleva virkamies
Vesa
Pekkola
sosiaali- ja terveysministeriö
läänineläinlääkäri
Susanna
Pesonen
Lounais-Suomen aluehallintovirasto
tuoteturvallisuuspäällikkö
Jaakko
Kuustonen
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
kaupungineläinlääkäri
Kaisa
Hemminki
Espoon kaupunki
lakimies
Timo
Niemi
Kuluttajaliitto — Konsumentförbundet ry
Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 
Suomen Kuntaliitto ry
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
Suomen Yrittäjät ry
HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan kuluttajaturvallisuuslain muuttamista siten, että nykyinen kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta valtiollistettaisiin Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes). Myös aluehallintovirastojen kuluttajaturvallisuusvalvontaa koskeva ohjaustehtävä poistettaisiin. 
Muutoksen myötä kuluttajaturvallisuusvalvonta ja sitä koskeva lainsäädäntö irrotettaisiin ympäristöterveydenhuollon kokonaisuudesta.  
Tämän vuoksi myös terveydenhuoltolakia olisi tarpeen vähäiseltä osin tarkistaa. 
Lisäksi ehdotetaan poistettavaksi eräitä kuluttajapalveluita tarjoavien uusien toiminnanharjoittajien velvollisuus tehdä toiminnastaan ilmoitus valvontaviranomaiselle ennen toiminnan aloittamista. 
Esitys liittyy valtion vuoden 2016 talousarvioehdotukseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. 
Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2016. 
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Talousvaliokunta puoltaa hallituksen esityksen mukaisten lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina. 
Hallituksen esityksen mukaisilla muutoksilla pyritään toteuttamaan kahta päätavoitetta: elinkeinotoimintaan kohdistuvan hallinnollisen taakan vähentämistä sääntelyä purkamalla sekä kuntien tehtävien karsimista. 
Valvonta ja valvontaviranomainen.
Kuluttajille suunnattujen palveluiden turvallisuutta valvovan tahon vaihtumisen myötä on tarkoitus toteuttaa laaja, periaatteellinen valvonnan toimintatavan muutos. Pääpaino siirretään pistemäisistä tarkistuksista toiminnanharjoittajiin kohdistuvan ohjeistuksen parantamiseen ja turvallisuuskulttuuriin ja -prosesseihin vaikuttamiseen sekä ongelmatilanteiden ennaltaehkäisyyn. 
Uudella toimintamallilla, jossa korostuvat viranomaisohjauksen strategisuus ja toimijoiden omavalvonta, odotetaan saavutettavan suurempi vaikuttavuus pienemmällä henkilöstöresurssilla. Nykyisellään kuluttajapalveluiden turvallisuuden valvonta on hajautunut eri viranomaisille — ja edelleen näissä viranomaisissa sisäisesti — tavalla, jota ei pidetä tarkoituksenmukaisena valvonnan vaikuttavuustavoitteiden kannalta. Talousvaliokunnan kuulemien asiantuntijoiden mukaan nykyisessä toimintamallissa valvottavien kohteiden runsaudesta ja moninaisuudesta johtuen ei tällä hetkellä valvontaan kohdennetuilla resursseilla pystytä käytännössä takaamaan valvontatoimien kattavuutta eikä toiminnanharjoittajien maantieteellisesti tasapuolista kohtelua. Myöskään valvontaviranomaisten raportointi ei toimi optimaalisella tavalla valvonnan moniportaisuuden ja viranomaisten käyttämien tietojärjestelmien yhteensopivuusongelmien vuoksi. Valvontaresurssien hajautuminen on nähty ongelmallisena myös näitä tehtäviä hoitavien viranhaltijoiden ammattitaidon ylläpidon kannalta. Talousvaliokunta pitää perusteltuna hallituksen esityksessä esitettyä arviota siitä, että parhaaseen vaikuttavuuteen päästään suuntaamalla resurssit riskiarviointien tuloksena identifioitujen, todennäköisimpien vaaraa aiheuttavien kohteiden valvontaan.  
Valvojatahon muutoksesta huolimatta toimivaksi havaittu viranomaisyhteistyö kuluttajapalveluiden lähialojen valvojien välillä tullaan säilyttämään. 
Ilmoitusvelvollisuus.
Kuluvan hallituskauden yhdeksi tavoitteeksi on asetettu muun muassa elinkeinotoiminnan harjoittamisen helpottaminen sääntelyä purkamalla. Hallituksen esityksessä ehdotetaan kumottavaksi toiminnanharjoittajan velvollisuus tehdä ilmoitus viranomaiselle silloin, kun tämä aikoo tarjota kuluttajaturvallisuuslain 6 §:ssä mainittuja palveluja. Tällaisia ovat muun muassa huvipuisto-, kuntosali- tai elämys- tai luontopalvelun tarjoaminen. Näihin palveluihin sisältyvien, kuluttajiin kohdistuvien erityisten riskien vuoksi on ilmoitusvelvollisuuden poistumisesta huolimatta tarpeen säilyttää lain tasoinen määräys siitä, että näiden toimialojen palveluntarjoajat on velvoitettu laatimaan turvallisuusasiakirja, jossa on kuvattu toiminnan erityispiirteet, niihin liittyvät riskit sekä kuvaus niihin varautumisesta. Tämä lain tarkoittama turvallisuusasiakirja voidaan laatia myös osaksi pelastus- tai vastaavaa suunnitelmaa toiminnanharjoittajan kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla. Hallituksen esityksessä ehdotetaan voimassa olevan 6 §:n mukaista luetteloa siirrettäväksi turvallisuusasiakirjaa sääntelevään 7 §:n ensimmäiseen momenttiin. Talousvaliokunta pitää ehdotettua muutosta tasapainoisena ja oikeansuuntaisena säädöskehityksenä ottaen huomioon yhtäältä tavoitteet yritystoiminnan harjoittajien hallinnollisen taakan vähentämiseksi, mutta toisaalta myös pyrkimys lainsäädännön keinoin vaikuttaa kuluttajapalvelujen turvallisuuteen. 
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Talousvaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 46/2015 vp sisältyvät 1. ja 2. lakiehdotuksen. 
Helsingissä 5.11.2015 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Kaj
Turunen
ps
varapuheenjohtaja
Harri
Jaskari
kok
jäsen
Harry
Harkimo
kok
jäsen
Hannu
Hoskonen
kesk
jäsen
Lauri
Ihalainen
sd
jäsen
Katri
Kulmuni
kesk
jäsen
Rami
Lehto
ps
jäsen
Mika
Lintilä
kesk
jäsen
Martti
Mölsä
ps
jäsen
Arto
Pirttilahti
kesk
jäsen
Kristiina
Salonen
sd
jäsen
Hanna
Sarkkinen
vas
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Teija
Miller
Viimeksi julkaistu 12.11.2015 10.30