Viimeksi julkaistu 12.5.2022 17.15

Valiokunnan mietintö TaVM 8/2021 vp HE 255/2020 vp Talousvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 255/2020 vp): Asia on saapunut talousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • neuvotteleva virkamies Milla Kouri 
  valtiovarainministeriö
 • johtava asiantuntija Nina Männynmäki 
  Finanssivalvonta
 • kehitysjohtaja Henri Grundstén 
  Suomen Teollisuussijoitus Oy
 • Chief Counsel Anna von Knorring 
  Pohjoismaiden Investointipankki (NIB)
 • asiantuntija Santeri Suominen 
  Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
 • vastuullisuusasiantuntija Elina Kamppi 
  Finanssiala ry
 • toimitusjohtaja Pia Santavirta 
  Pääomasijoittajat ry
 • professori Markku Kaustia 

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • Finnish Business & Society ry (FIBS)
 • valtiovarainministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi Finanssivalvonnasta annettua lakia, sijoitusrahastolakia, vaihtoehtorahastojen hoitajista annettua lakia, sijoituspalvelulakia, kirjanpitolakia, vakuutusten tarjoamisesta annettua lakia, eläkesäätiölakia ja vakuutuskassalakia.  

Esityksessä ehdotetaan tehtäviksi kestävän rahoituksen tukemista koskevassa EU:n lainsäädännössä edellytetyt muutokset kansalliseen lainsäädäntöön. Merkittävimmät muutosehdotukset koskevat Finanssivalvonnasta annettuun lakiin lisättäviä säännöksiä kestävyyteen liittyvien tiedonantovelvoitteiden kansallisesta valvonta- ja seuraamusjärjestelmästä. 

VALIOKUNNAN YLEISPERUSTELUT

Hallituksen esitys.

Esityksessä ehdotetaan tehtäviksi kestävän rahoituksen tukemista koskevassa EU:n lainsäädännössä edellytetyt muutokset kansalliseen lainsäädäntöön. Muutokset jäsentyvät kolmeen kokonaisuuteen. Ensimmäinen näistä on niin kutsuttu tiedonantoasetus, jossa lisätään institutionaalisten sijoittajien ja omaisuudenhoitajien tiedonantovelvollisuuksia sijoitustuotteidensa kestävyydestä ja-riskeistä Vähähiiliset viitearvot -muutosasetuksella luodaan kaksi uutta viitearvotyyppiä. Näiden odotetaan helpottavan vähähiilisten portfolioiden ja sijoitustuotteiden tekemistä. Kolmas kokonaisuus on taksonomia-asetus, jossa laaditaan EU-tasoinen luokitusjärjestelmä kestäville sijoituksille. Asetukset ovat Suomessa suoraan sovellettavaa oikeutta, mutta kansalliseen säännöstöömme on tehtävä muutoksia ristiriitaisuuksien ja päällekkäisyyksien poistamiseksi ja viranomaisvaltuuksien päivittämiseksi.  

Toimet tähtäävät yksityisen pääoman ohjaamiseen ilmastonmuutosta torjuviin kohteisiin. 

Talousvaliokunta jakaa käsityksen siitä, että ilmastonmuutokseen liittyy niin vakavia riskejä, että toimia tulee tehdä kaikilla sektoreilla. Siten myös rahoitusmarkkinalainsäädännöllä voi olla rooli ilmastopolitiikassa. Kuitenkin rahoitusmarkkinalainsäädännön ensisijaiset tavoitteet liittyvät rahoitusmarkkinoiden vakauteen, rahoitusmarkkinoiden riskien pienentämiseen sekä sijoittajan- ja kuluttajansuojaan. Kestävyys- ja ympäristönäkökulma voi olla osa rahoitusmarkkinasääntelyn tavoitteita, mutta se ei voi syrjäyttää edellä mainittuja primääritavoitteita.  

Talousvaliokunta toteaa, että tarkoituksenmukaisin tapa ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi ja päästöjen vähentämiseksi on tehdä haitan aiheuttamisesta kallista: ilmastonmuutosta jouduttavien toimien hinnan pitäisi heijastella kaikkia tällaisesta toiminnasta aiheutuvia kustannuksia. Kannustimien ja sanktioiden yhteisvaikutuksen tulisi toimia siten, että ne ohjaisivat johdonmukaisesti ja yhdensuuntaisesti pääomia sellaisiin kohteisiin, jotka edistävät ilmastonmuutoksen hillitsemisen tavoitteita.  

Sijoituskohteiden määrittely ja luokitus (taksonomia).

Sijoittajien käytettävissä olevan informaation lisäämiseksi ja ympäristötietouden edistämiseksi on laadittu luokitusjärjestelmä ympäristöllisesti ja sosiaalisesti kestävälle toiminnalle. Taksonomian keskeiseksi haasteeksi on tunnistettu se, kuinka luoda aidosti yhteismitallinen ja tarkoituksenmukainen luokittelu. Luokittelun oikeudenmukaisuuteen ja sisäiseen johdonmukaisuuteen kohdistuu paineita erityisesti, jos siihen on tarkoitus kytkeä myöhemmin muita toimia tai seurauksia (verokohtelu, hallinnolliset helpotukset tai lisävaatimukset) Näiden taksonomiaan liitännäisten toimien tehokkuus ja oikeudenmukaisuus jäävät siten viime kädessä riippumaan siitä, kuinka hyvin luokittelu onnistuu.  

Lopuksi.

Tällä hetkellä ympäristöystävällisyyden käsitettä käytetään varsin vaihteleviin parametreihin tukeutuen ja tavalla, joka ei kaikissa tapauksissa edistä sijoituskohteiden vertailtavuutta. Tässä katsannossa huolellisesti laadittu taksonomia on tarpeellinen uudistus. Tiedonantovelvoitteiden kumulaatio on kuitenkin omiaan kasvattamaan sijoitustuotteisiin liittyvää informaatiovyöryä, mikä on ollut korkeaan sijoittajansuojaan pyrkivän, viimeaikaisen sääntelyn kielteinen puoli. Kestävyystekijät ovat kuitenkin kasvava painoarvo ja osa vihreän siirtymän keinovalikoimaa. Tässä valossa olennaista on, että lisätiedonantovelvoitteet tulevat sijoittajarajapintaan siten laadittuina, että ne tosiasiallisesti palvelevat tiedontarvetta. 

Talousvaliokunta puoltaa hallituksen esityksen hyväksymistä muutettuna. 

VALIOKUNNAN YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1. Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

38 §. Rikemaksu.

Ehdotetussa pykälässä ei viitata alemman tasoiseen EU-sääntelyyn toisin kuin sektorilaeissa, joiden rike- ja seuraamusmaksumaksupykälissä on tältä osin asianmukaiset viittaukset komission asetusten ja päätösten säännöksiin (esimerkiksi sijoituspalvelulain 15 luvun 2 §:n 8 momentti ja sijoitusrahastolain 27 luvun 1 §:n 2 momentti ja 2 §:n 4 momentti). Hallinnollisia sanktioita koskevan sääntelyn tarkkarajaisuusvaatimuksen johdosta rikemaksua koskevaan 38 §:ään tulee lisätä uusi 6 momentti, jossa todetaan, että rikemaksu voidaan määrätä säännöksissä viitattujen EU-asetusten artiklojen rikkomisen lisäksi myös niitä täydentävän alemman tasoisen EUsääntelyn (komission asetukset ja päätökset) rikkomuksista. 

40 §. Seuraamusmaksu.

Hallituksen esityksessä on ehdotettu säädettäväksi lakiin uusi 40 §:n 6 momentti, joka liittyisi vain tiedonantovelvoiteasetuksen ja taksonomia-asetuksen nojalla annettuihin säännöksiin.  

Talousvaliokunta katsoo, että edellä todettu puute tulee korjata niin, että kyseisessä 6 momentissa otetaan huomioon myös muut Finanssivalvonnasta annetun lain 40 §:n 2 momentissa todetut EU-asetukset, jotta Finanssivalvonnalla on toimivalta määrätä myös niitä koskevan alemman tasoisen EU-sääntelyn rikkomisesta seuraamusmaksu.  

 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Talousvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 255/2020 vp sisältyvät 2. — 8. lakiehdotuksen. Eduskunta hyväksyy muutettuna hallituksen esitykseen HE 255/2020 vp sisältyvän 1. lakiehdotuksen. (Valiokunnan muutosehdotukset) 

Valiokunnan muutosehdotukset

1. Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) 38 §:n 1 momentin 8 kohta sekä 40 §:n 2 momentin 6, 8 ja 9 kohta, sellaisina kuin ne ovat, 38 §:n 1 momentin 8 kohta laissa 1055/2016 sekä 40 §:n 2 momentin 6, 8 ja 9 kohta laissa 215/2019, sekä 
lisätään 38 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on laeissa 752/2012, 254/2013, 1198/2014, 1055/2016, 893/2017, 215/2019 ja 316/2020, uusi 9 kohta,Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi  pykälään uusi 6 momentti Muutosehdotus päättyy, 40 §:n 2 momenttiin, sellaisena kuin se on laeissa 752/2012, 1071/2017, 1108/2018, 215/2019 ja 316/2020, uusi 10 ja 11 kohta ja pykälään, sellaisena kuin se on laeissa 752/2012, 611/2014, 1279/2015, 1071/2017, 1108/2018, 215/2019, 296/2019, 681/2019 ja 316/2020, uusi 6 momentti sekä lakiin uusi 50 t § seuraavasti:  
38 § 
Rikemaksu 
Finanssivalvonta määrää rikemaksun sille, joka tahallaan tai huolimattomuudesta: 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
8) laiminlyö tai rikkoo luottolaitostoiminnasta annetun lain 15 luvun 6 §:ssä tarkoitetun perusmaksutilin tarjoamisvelvollisuuden, 6 a §:ssä tarkoitetut perusmaksutilin ominaisuuksia tai palveluntarjontaa koskevat velvollisuudet tai 6 b §:ssä tarkoitetut perusmaksutilin irtisanomista tai purkamista koskevat velvollisuudet; 
9) laiminlyö tai rikkoo kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/2088, jäljempänä tiedonantovelvoiteasetus, 3 artiklan säännöksiä kestävyysriskeihin liittyvien toimintaperiaatteiden julkaisemisesta internetsivuilla, 5 artiklan 1 kohdan säännöksiä palkitsemispolitiikkojen avoimuudesta kestävyysriskien huomioon ottamisen osalta palkitsemispolitiikoissa ja internetsivuilla tai 12 artiklan säännöksiä 3, 5 tai10 artiklan perusteella internetsivuilla julkaistujen tietojen tarkistamisesta ja ajantasaisuudesta.  
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Rikemaksu määrätään myös sille, joka laiminlyö tai rikkoo tämän pykälän 1 momentissa tarkoitettujen säännösten perusteella annettuja tarkempia säännöksiä tai määräyksiä tai komission asetusten ja päätösten säännöksiä. Muutosehdotus päättyy 
40 § 
Seuraamusmaksu 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Seuraamusmaksu määrätään myös sille, joka tahallaan tai huolimattomuudesta laiminlyö tai rikkoo: 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
6) viitearvoasetuksen 4—16 artiklan säännöksiä vertailuarvojen koskemattomuudesta ja luotettavuudesta, 19 a—19 c artiklan säännöksiä Euroopan unionin ilmastosiirtymää koskevista vertailuarvoista ja Euroopan unionin Pariisin sopimuksen mukaisista vertailuarvoista, 21—26 artiklan säännöksiä kriittisistä, merkittävistä sekä muista kuin merkittävistä vertailuarvoista, 27 artiklan säännöksiä vertailuarvoselvityksestä, 28 artiklan säännöksiä vertailuarvon muutoksista ja lakkaamisesta, 29 artiklan säännöksiä vertailuarvon käytöstä tai 34 artiklan säännöksiä hallinnoijan toimiluvasta ja rekisteröinnistä; 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
8) arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien raportointi- ja läpinäkyvyysasetuksen 4 artiklan säännöksiä arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien ilmoitusvelvollisuudesta ja tietojen turvaamisesta tai 15 artiklan säännöksiä vakuusjärjestelyn nojalla vastaanotettujen rahoitusvälineiden uudelleenkäytöstä;  
9) rahamarkkinarahastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131, jäljempänä rahamarkkinarahastoasetus, 4 artiklan 1 kohdan säännöksiä rahamarkkinarahaston perustamisen, hoitamisen ja markkinoimisen luvanvaraisuudesta, 4 artiklan 5 kohdan tai 5 artiklan 2 kohdan säännöksiä rahamarkkinarahaston toimilupaa haettaessa ilmoitettavista tiedoista, jos toimilupa on myönnetty hakijan antamien väärien tai harhaanjohtavien tietojen perusteella, 6 artiklan säännöksiä nimityksen "rahamarkkinarahasto" käytöstä, 9—16 artiklan säännöksiä omaisuuserien koostumusta koskevista vaatimuksista, 17, 18, 24 tai 25 artiklan säännöksiä sijoitussalkkua koskevista vaatimuksista, 19—21 tai 23 artiklan säännöksiä sisäisen luottolaadun arviointia koskevista vaatimuksista, 26 artiklan säännöksiä rahamarkkinarahastojen luottoluokituksista, 27 artiklan säännöksiä rahamarkkinarahaston hoitajan selonottovelvollisuudesta, 28 artiklan säännöksiä stressitesteistä, 29—34 artiklan säännöksiä arvostamista koskevista vaatimuksista taikka 36 artiklan säännöksiä avoimuusvaatimuksista; 
10) tiedonantovelvoiteasetuksen:
a) 4 artiklan 1—5 kohdan säännöksiä haitallisten kestävyysvaikutusten avoimuudesta internetsivuilla yhteisön tasolla;
b) 6 artiklan säännöksiä kestävyysriskien huomioon ottamisen avoimuudesta ennen sopimuksen tekemistä annettavissa tiedoissa;
c) 7 artiklan säännöksiä haitallisten kestävyysvaikutusten avoimuudesta ennen sopimuksen tekemistä annettavissa tiedoissa rahoitustuotteiden tasolla;
d) 8 artiklan 1 tai 2 kohdan säännöksiä ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämisen avoimuudesta ennen sopimuksen tekemistä annettavissa tiedoissa;
e) 9 artiklan 1—4 kohdan säännöksiä kestävien sijoitusten avoimuudesta ennen sopimuksen tekemistä annettavissa tiedoissa;
f) 10 artiklan 1 kohdan säännöksiä ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien sekä kestävien sijoitusten edistämisen avoimuudesta internetsivuilla;
g) 11 artiklan 1 tai 2 kohdan säännöksiä ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien ja kestävien sijoitusten edistämisen avoimuudesta määräaikaiskatsauksissa;
h) 13 artiklan 1 kohdan säännöksiä markkinointiviestinnästä; tai
 
11) kestävää sijoittamista helpottavasta kehyksestä ja asetuksen (EU) 2019/2088 muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/852, jäljempänä taksonomia-asetus, 5 artiklan säännöksiä ympäristön kannalta kestävien sijoitusten avoimuudesta ennen sopimuksen tekemistä annettavissa tiedoissa ja määräaikaiskatsauksissa, 6 artiklan säännöksiä ympäristöominaisuuksia edistävien rahoitustuotteiden avoimuudesta ennen sopimuksen tekemistä annettavissa tiedoissa ja määräaikaiskatsauksissa tai 7 artiklan säännöksiä muiden rahoitustuotteiden avoimuudesta ennen sopimuksen tekemistä annettavissa tiedoissa ja määräaikaiskatsauksissa. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Seuraamusmaksu määrätään myös sille, joka laiminlyö tai rikkoo tämän pykälän 2 momentissa tarkoitettujen säännösten perusteella annettuja komission asetusten ja päätösten säännöksiä Muutosehdotus päättyy
50 t §  
Toiminta tiedonantovelvoiteasetuksessa ja taksonomia-asetuksessa tarkoitettuna toimivaltaisena viranomaisena 
Finanssivalvonta toimii tiedonantovelvoiteasetuksen 14 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna toimivaltaisena viranomaisena. 
Finanssivalvonta toimii taksonomia-asetuksen 21 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna toimivaltaisena viranomaisena. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
Tämän lain 40 §:n 2 momentin 10 kohdan g alakohta, 40 §:n 2 momentin 11 kohta ja 50 t §:n 2 momentti tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022. Tämän lain 40 §:n 2 momentin 10 kohdan c alakohta tulee voimaan 30 päivänä joulukuuta 2022. 
 Lakiehdotus päättyy 

2. Laki sijoitusrahastolain 1 luvun 1 §:n muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
lisätään sijoitusrahastolain (213/2019) 1 luvun 1 §:ään uusi 6 momentti seuraavasti: 
1 luku 
Yleiset säännökset 
1 § 
Soveltamisala ja rahastoyhtiöön sovellettava muu lainsäädäntö 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta säädetään kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2019/2088 sekäkestävää sijoittamista helpottavasta kehyksestä ja asetuksen (EU) 2019/2088 muuttamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa EU 2020/852. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

3. Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 1 luvun 6 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
lisätään vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain (162/2014) 1 luvun 6 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 739/2016 ja 214/2019, uusi 9 momentti seuraavasti: 
1 luku 
Yleiset säännökset 
6 § 
Suhde muuhun lainsäädäntöön 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta säädetään kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2019/2088 sekäkestävää sijoittamista helpottavasta kehyksestä ja asetuksen (EU) 2019/2088 muuttamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa EU 2020/852. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

4. Laki sijoituspalvelulain 10 luvun muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
lisätään sijoituspalvelulain (747/2012) 10 lukuun uusi 5 a § seuraavasti: 
10 luku 
Menettelytavat asiakassuhteessa 
5 a § 
Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen 
Kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta säädetään kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2019/2088, jäljempänä tiedonantovelvoiteasetus, sekä kestävää sijoittamista helpottavasta kehyksestä ja asetuksen (EU) 2019/2088 muuttamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2020/852. 
Tiedonantovelvoiteasetusta sovelletaan myös sijoitusneuvontaa tarjoaviin sijoituspalveluyrityksiin, joissa on vähemmän kuin kolme työntekijää. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

5. Laki kirjanpitolain 3 a luvun 2 §:n muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
lisätään kirjanpitolain (1336/1997) 3 a luvun 2 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1376/2016, uusi 7 momentti seuraavasti: 
3 a luku 
Selvitys muista kuin taloudellisista tiedoista 
2 § 
Selvityksen sisältö 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Selvityksessä on esitettävä myös kestävää sijoittamista helpottavasta kehyksestä ja asetuksen (EU) 2019/2088 muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen EU 2020/852 8 artiklassa tarkoitetut tiedot. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

6. Laki vakuutusten tarjoamisesta annetun lain muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
lisätään vakuutusten tarjoamisesta annettuun lakiin (234/2018) uusi 54 a § seuraavasti: 
6 luku 
Sijoitusvakuutuksia koskevat lisävaatimukset 
54 a § 
Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen 
Vakuutuksenantajan sekä vakuutusedustajan, jonka palveluksessa on vähintään kolme työntekijää, tarjoamien vakuutusmuotoisten sijoitustuotteiden osalta kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta säädetään kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2019/2088 sekä vakuutuksenantajan tarjoamien vakuutusmuotoisten sijoitustuotteiden osalta lisäksi kestävää sijoittamista helpottavasta kehyksestä ja asetuksen (EU) 2019/2088 muuttamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2020/852. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

7. Laki eläkesäätiölain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
lisätään eläkesäätiölakiin (1774/1995) uusi 49 i § seuraavasti: 
49 i § 
Kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta säädetään kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2019/2088 sekä kestävää sijoittamista helpottavasta kehyksestä ja asetuksen (EU) 2019/2088 muuttamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2020/852. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

8. Laki vakuutuskassalain muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
lisätään vakuutuskassalakiin (1164/1992) uusi 84 i seuraavasti: 
84 i § 
Lisäeläketoimintaa harjoittavan eläkekassan osalta kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta säädetään kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2019/2088 sekä kestävää sijoittamista helpottavasta kehyksestä ja asetuksen (EU) 2019/2088 muuttamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2020/852. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 9.4.2021 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Juhana Vartiainen kok 
 
varapuheenjohtaja 
Hanna Kosonen kesk 
 
jäsen 
Atte Harjanne vihr 
 
jäsen 
Mari Holopainen vihr 
 
jäsen 
Hannu Hoskonen kesk 
 
jäsen 
Eeva Kalli kesk 
 
jäsen 
Riitta Mäkinen sd 
 
jäsen 
Matias Mäkynen sd 
 
jäsen 
Sakari Puisto ps 
 
jäsen 
Minna Reijonen ps 
 
jäsen 
Hussein al-Taee sd 
 
jäsen 
Veikko Vallin ps 
 
jäsen 
Johannes Yrttiaho vas 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Teija Miller