Valiokunnan mietintö
TaVM
9
2018 vp
Talousvaliokunta
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran toimintakertomus vuodelta 2017
JOHDANTO
Vireilletulo
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran toimintakertomus vuodelta 2017 (K 3/2018 vp): Asia on saapunut talousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
yliasiamies
Mikko
Kosonen
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
hallintoneuvoston puheenjohtaja
Matti
Vanhanen
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
johtaja
Veera
Heinonen
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
johtava lakimies
Jorma
Jaalivaara
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
johtaja
Antti
Kivelä
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
johtaja
Mari
Pantsar
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Lähtökohdat
Arvioinnin kohteena oleva vuosi 2017 oli Sitran toiminnan 50-vuotisjuhlavuosi. Vaikka Sitran toiminnan muodot ovat sen olemassaolon aikana muuttuneet voimakkaasti, tehtävän ydin tulevaisuuden hyvinvoinnin rakentajana on säilynyt ja on satavuotiaassa Suomessa yhtä lailla ajankohtainen. Sitran kannalta myös merkkivuosi oli ennen kaikkea aika luoda perustaa tulevalle ja katsoa eteenpäin.  
Talousvaliokunta korostaa Sitran tehtävää suunnannäyttäjänä ja arvioi tämän valossa myös Sitran tähänastisen toiminnan, painopisteiden ja hankkeiden onnistumista. Vuoden 2017 toiminta kattoi laajan kirjon niin tulevaisuuden luotaajan tehtäviä kuin konkreettisempia lähiaikojen yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin uudistuksiin liittyviä hankkeita. Merkittäviä painopistealueita ovat olleet ennakointi, kiertotalous, sote-raportointi ja hyvinvointidata. 
Sitran teemoista ja toimenpiteistä
Talousvaliokunta katsoo, että Sitran teemat 1. hiilineutraali kiertotalous, 2. uudistumiskyky ja 3. uusi työelämä ja kestävä talous ovat osuvia ja keskeisiä ottaen huomioon Sitran päätehtävän tulevaisuuden hyvinvoinnin rakentajana. Toimintakertomus antaa selkeän kuvan etenemisestä näillä osa-alueilla vuonna 2017 sekä vuodelle 2018 suunnitelluista toimista. 
Esimerkki vuonna 2017 ajankohtaisesta kansainvälisestikin näkyvästä työstä oli Sitran järjestämä World Circular Economy Forum. Työ kiertotalouden hyväksi sai tunnustuksen myös maailman talousfoorumin yhteydessä tammikuussa 2018, kun Sitra nimettiin maailman parhaaksi julkisen sektorin kiertotaloustoimijaksi. Talousvaliokunta on aiemmin (TaVM 13/2017 vpK 3/2017 vp) pitänyt tärkeänä kehittää ja tiivistää Sitran ja hallinnon eri toimijoiden yhteistyötä kiertotalouden edistämisessä. Talousvaliokunta pitääkin myönteisenä, että kiertotalouden tiekartta on saanut parikseen Sitran ja ministeriöiden yhteistyössä laaditun toimenpideohjelman, jonka toteutus on jo alkanut. Vuoden päättyessä Sitran edistämiä hankkeita oli jo nelisenkymmentä. Talousvaliokunta pitää edelleen tärkeänä edistää kiertotalousteemaa sekä strategisesti että konkreettisten hankkeiden ja lainsäädäntöympäristön kehittämisen kautta niin kansallisesti kuin EU:n ja kansainvälisellä tasolla. 
Keskeistä on paitsi vision ja suunnan näyttäminen myös niiden tuominen lähemmäs käytännön toteutusta. Sitralla on tässä sillanrakentajan rooli. Tältä kannalta keskeisiä ovat käytännön kokeilut ja pilotit uusien toimintamallien löytämiseksi, testaamiseksi ja vakiinnuttamiseksi. Tämä luo osaltaan pohjaa poliittisen ja hallinnollisen perustan muutoksille. Vuonna 2017 Sitra on tehnyt merkittävää kokeilu- ja pilotointityötä mm. hyvinvoinnin palveluoperaattorin pystyttämisessä ja sote-tietopakettien kehittämisessä osaksi julkisen hallinnon raportointijärjestelmää.  
Sitran rooli tulevaisuustalona ja lainsäädännön reunaehdot
Talousvaliokunta pitää Sitran toiminnan keskeisenä lähtökohtana Sitran roolia tulevaisuustalona. Tämä työ edellyttää toimintamuotojen joustavuutta ja ketteryyttä. Tämän tulee olla myös Sitraa koskevan lainsäädännöllisen viitekehyksen lähtökohta.  
Sitra on itsenäinen julkisoikeudellinen rahasto, joka on rinnastettavissa hallinnon yleislaeissa tarkoitettuihin julkisoikeudellisiin laitoksiin. Tämä merkitsee sitä, että Sitran toimintaa ei määrittele ainoastaan sitä koskeva erityislaki vaan myös esimerkiksi yleinen hallinto-oikeudellinen normisto. 
Tänä vuonna ajankohtainen Sitraa koskeva lainsäädäntöhanke on erityisesti Suomen itsenäisyyden juhlarahastosta annetun ns. Sitra-lain uudistus, mutta myös vireillä olevilla hallinnon yleislakien muutoksilla voi olla ratkaisevia vaikutuksia Sitran mahdollisuuteen toteuttaa joustavasti tehtäväänsä. Esimerkiksi vireillä oleva esitys uudeksi laiksi oikeudenkäytöstä hallintoasioissa (HE 29/2018 vp) laajentaisi valitusoikeuden koskemaan myös Sitran päätöksiä. Tämä voisi ratkaisevasti heikentää ja jäykistää Sitran toimintamahdollisuuksia. Sitran tehtävän kannalta olennaista on kyky toimia nopeasti, kokeilevasti ja joustavasti ilman riskiä siitä, että päätöksenteko viivästyisi tai vaikeutuisi esimerkiksi muutoksenhaun kautta. Tehtävänsä päätarkoituksen vuoksi Sitran toiminnan ei tulisi tässä mielessä rinnastua viranomaistoimintaan. Tämä lähtökohta tulisi omaksua tulevassa Sitra-lain muutoksen valmistelussa, ja asia tulisi huomioida oikeudenkäytöstä hallintoasioissa annettavan lain ja Sitra-lain muutoksen yhteensovittamisessa. 
Sitran rooliin tulevaisuuteen katsovana, nopeasti reagoivana toimijana kuuluu myös itsenäisen, riippumattoman yhteiskunnallisen keskustelun avaajan rooli. Tällä keskustelulla on kuitenkin väistämättä yhtymäkohtia poliittisiin arvovalintoihin. Sen vuoksi keskeistä on varmistaa toiminnan ja kannanottojen lähtökohtien avoimuus sekä parlamentaarinen yhteistyö siltä osin kuin se kuuluu eduskunnan päätösvaltaan. Yhtä lailla seuraavaa 50 vuotta ajatellen on tarpeen käydä avointa keskustelua Sitran toiminnan tulevaisuuden painopisteistä sekä varmistaa, että sääntely mahdollistaa Sitran toiminnan tarkoituksen toteuttamisen.  
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Talousvaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy kannanoton kertomuksen K 3/2018 vp johdosta. 
Valiokunnan kannanottoehdotus
Eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta. 
Helsingissä 18.5.2018 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Martti
Mölsä
sin
varapuheenjohtaja
Harri
Jaskari
kok
jäsen
Harry
Harkimo
liik
jäsen
Petri
Honkonen
kesk
jäsen
Hannu
Hoskonen
kesk
jäsen
Lauri
Ihalainen
sd
jäsen
Katri
Kulmuni
kesk
jäsen
Eero
Lehti
kok
jäsen
Arto
Pirttilahti
kesk
jäsen
Hanna
Sarkkinen
vas
jäsen
Antero
Vartia
vihr
varajäsen
Lasse
Hautala
kesk
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Lauri
Tenhunen
Viimeksi julkaistu 23.5.2018 10.21