Viimeksi julkaistu 8.5.2021 12.25

Valiokunnan mietintö TrVM 1/2019 vp K 7/2019 vp Tarkastusvaliokunta Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2018

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2018 (K 7/2019 vp): Asia on saapunut tarkastusvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

  • puheenjohtaja Timo V. Korhonen 
    Eduskunnan tilintarkastajat
  • johtaja Teija Tiilikainen 
    Ulkopoliittinen instituutti
  • KHT, JHT Ari Lehto 
    BDO Oy

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Eduskunnan tilintarkastajien Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta, kirjanpidosta ja hallinnosta vuodelta 2018 antaman tilintarkastuskertomuksen johdosta tarkastusvaliokunta toteaa, että tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että tilintarkastuksella hankitaan kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko johtaja ja hallintojohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus virastoa kohtaan, taikka rikkoneet Valtiokonttorin määräyksiä, talousarvioasetusta tai viraston taloussääntöä. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty viraston johdon toiminnan lainmukaisuutta. 

Ulkopoliittinen instituutti on nettobudjetoitu kirjanpitoyksikkö ja kuuluu talousarviossa eduskunnan pääluokkaan. Vuonna 2018 virastolle myönnettiin 3,4 miljoonan euron rahoitus kaksivuotisena siirtomäärärahana. Tämän lisäksi virastolla oli käytössään edellisiltä vuosilta siirtynyttä rahaa 0,6 miljoonaa euroa. Toimintamenomäärärahojen nettomääräinen yhteiskäyttö oli 2,7 miljoonaa euroa, joka oli 13,7 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2017. Toimintamenomäärärahoja siirtyi seuraavalle vuodelle 1,3 miljoonaa euroa.  

Kertomusvuonna instituutille kertyi tuottoja talousarvion ulkopuolisista lähteistä 1,1 miljoonaa euroa. Ulkoisen rahoituksen osuus kasvoi merkittävästi (38 prosenttia) edellisvuoteen nähden hankerahoituksen lisääntymisen myötä. Ulkoinen rahoitus koostui yhteisrahoitteisen toiminnan hankerahoituksesta (91 prosenttia), kustannusten korvauksista (3 prosenttia) ja maksullisen toiminnan (julkaisumyynti) tuloista (6 prosenttia). Hankerahoitusta saatiin pääasiallisesti muilta valtion virastoilta ja yksityisiltä säätiöiltä. 

Ulkopoliittisen instituutin toiminnan kulut vuonna 2018 olivat yhteensä 3,9 miljoonaa euroa, jossa oli laskua 4,6 prosenttia. Suurin kuluerä oli henkilöstökulut 2,5 miljoonaa euroa, jotka laskivat 4,2 prosenttia. Seuraavaksi suurimmat kuluerät olivat palveluiden ostot (0,5 milj. euroa) ja vuokrat (0,4 milj. euroa).  

Valiokunta toteaa, että eduskunnan tilintarkastajien lausunnon mukaan tilinpäätös ja toimintakertomus antavat viraston tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot Ulkopoliittisen instituutin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Tarkastusvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy kannanoton kertomuksen K 7/2019 vp johdosta. 

Valiokunnan kannanottoehdotus

Eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta. 
Helsingissä 24.9.2019 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Outi Alanko-Kahiluoto vihr 
 
varapuheenjohtaja 
Merja Mäkisalo-Ropponen sd 
 
jäsen 
Katja Hänninen vas 
 
jäsen 
Marko Kilpi kok 
 
jäsen 
Pauli Kiuru kok 
 
jäsen 
Veijo Niemi ps 
 
jäsen 
Johanna Ojala-Niemelä sd 
 
jäsen 
Päivi Räsänen kd 
 

Valiokunnan sihteereinä ovat toimineet

ylitarkastaja 
Arto Mäkelä  
 
valiokuntaneuvos 
Nora Grönholm.