Viimeksi julkaistu 8.5.2021 12.25

Valiokunnan mietintö TrVM 2/2019 vp K 5/2019 vp Tarkastusvaliokunta Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2018

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2018 (K 5/2019 vp): Asia on saapunut tarkastusvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • puheenjohtaja Timo V. Korhonen 
  Eduskunnan tilintarkastajat
 • KHT, JHT Ari Lehto 
  BDO Oy
 • eduskunnan pääsihteeri Maija-Leena Paavola 
  Eduskunnan kanslia
 • eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhio 
  Eduskunnan kanslia
 • tarkastuspäällikkö Erkki Kurikka 
  Eduskunnan kanslia
 • työterveyslääkäri Anita Pienimäki 
  Eduskunnan kanslia
 • hallituksen varajäsen Hanna Hyyryläinen 
  AIR — Avustajat Ilman Rajoja ry
 • hallituksen jäsen Anri Rantala 
  Eduskunnan akavalaiset ry
 • työsuojeluvaltuutettu Vuokko Isoniemi-Berg 
  Eduskunnan ammattiosasto ry
 • I varapuheenjohtaja Marja Wallin 
  Eduskunnan virkamiesyhdistys ry
 • työsuojeluvaltuutettu Aki Esko 
  Eduskunnan virkamiesyhdistys ry

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • AIR — Avustajat Ilman Rajoja ry
 • Eduskunnan akavalaiset ry
 • Eduskunnan virkamiesyhdistys ry

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Eduskunnan tilintarkastajien eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta, kirjanpidosta ja hallinnosta vuodelta 2018 antaman tilintarkastuskertomuksen johdosta tarkastusvaliokunta toteaa, että tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että tilintarkastuksella hankitaan kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, onko hallintojohtaja syyllistynyt tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus eduskuntaa kohtaan, taikka rikkonut Valtiokonttorin määräyksiä, talousarvioasetusta tai eduskunnan tilisääntöä. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty kansliatoimikunnan ja eduskunnan kanslian toiminnan lainmukaisuutta. 

Eduskunnalle (pl. luvut 30 ja 40) myönnettiin määrärahoja kaikkiaan 105,2 miljoonaa euroa. Talousarviokirjanpidon mukaan vuonna 2018 myönnetyistä määrärahoista käytettiin 95,3 miljoonaa euroa. Eduskunnan rakennusten peruskorjauksen vuonna 2018 käytettävissä ollut määräraha oli 21,2 miljoonaa euroa sisältäen edellisiltä vuosilta siirtyneet määrärahat. Tilikauden aikana tästä käytettiin 7,1 miljoonaa euroa. Kyseistä määrärahaa siirtyi tilivuodelle 2019 14,1 miljoonaa euroa. Eduskunnan tietohallinnon investointien vuonna 2018 käytettävissä ollut määräraha oli 7,0 miljoonaa euroa. Tilikauden aikana tästä käytettiin 3,4 miljoonaa euroa. Määrärahaa siirtyi tilivuodelle 2019 3,7 miljoonaa euroa. Seuraavalle vuodelle määrärahoja siirtyi yhteensä 17,8 miljoonaa euroa.  

Eduskunnan talousarvioon varatut määrärahat ylittyivät kansanedustajien toimintamenojen (ylitys 10 847 euroa), eduskuntaryhmien avustajatuen (ylitys 32 625 euroa) ja eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenojen (ylitys 22 071 euroa) osalta. Saadun selvityksen mukaan kansanedustajien toimintamenojen ylityksen syynä oli 1.5.2018 voimaan tullut edustajapalkkioiden korotus. Avustajatuen ylityksen syynä oli mm. tuen nousu 1.6.2018 lukien. Oikeusasiamiehen kansliassa syynä määrärahaylitykseen olivat erityisesti Ihmisoikeuskeskuksen henkilöstökulujen nousu. Kansliatoimikunta myönsi 24.1.2019 ylitysluvat arviomäärärahojen ylityksiin. 

Eduskunnan toiminnan kulut vuonna 2018 olivat yhteensä 84,9 miljoonaa euroa. Laskua edelliseen vuoteen verrattuna oli 2,8 prosenttia. Suurimmat kuluerät olivat henkilöstökulut (54,0 miljoonaa euroa; kasvua 1,5 prosenttia) sekä palveluiden ostot (19,7 miljoonaa euroa; laskua 60,0 prosenttia).  

Valiokunta on edellisen vuoden tavoin huolestunut eduskunnan työn ruuhkautumisesta ja henkilöstön jaksamisesta erityisesti istuntokausien ja vaalikausien lopussa. Töiden ruuhkautumisen ongelma koskee erityisesti valiokunta- ja täysistuntotyötä tekeviä henkilöitä. Töiden ruuhkautumiseen on pyritty vastaamaan mm. palkkaamalla lisähenkilöitä valiokuntasihteeristöön, jossa tarvitaan sektorikohtaista perehtymistä. Asiantuntevaa lisätyövoimaa on saatavissa lähinnä ministeriöistä, jotka itsekin ovat samaan aikaan kovin työllistettyjä. Valiokunta pitää tärkeänä, että eduskuntatyötä uudistettaessa löydetään toimintamallit, joissa eduskunnan kanslian omilla resursseilla voidaan aiempaa paremmin vastata töiden ruuhkautumiseen ja tasata työn kuormittavuutta henkilöstön keskuudessa. 

Valiokunta näkee eduskunnan kanslian toiminnan avoimuudessa ja keskustelukulttuurissa kehittämistarpeita. Hyvänä valiokunta pitää sitä, että eduskunnan kansliassa on alettu kiinnittää enemmän huomiota kestävään kehitykseen ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Valiokunta pitää tärkeänä, että näitä toimia jatketaan.  

Valiokunta on tietoinen, että eri puolilla eduskuntakiinteistöä on tehty sisäilmatutkimuksia. Vaikka mittauksissa ei ole todettu terveyshaittoja aiheuttavia ongelmia, pitää valiokunta tärkeänä, että sisäilmatilanteen kehittymistä seurataan eduskunnassa myös jatkossa. 

Valiokunta toteaa, että eduskunnan tilintarkastajien lausunnon mukaan tilinpäätös ja toimintakertomus antavat eduskunnan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot eduskunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Tarkastusvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy kannanoton kertomuksen K 5/2019 vp johdosta. 

Valiokunnan kannanottoehdotus

Eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta. 
Helsingissä 22.10.2019 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Outi Alanko-Kahiluoto vihr 
 
varapuheenjohtaja 
Merja Mäkisalo-Ropponen sd 
 
jäsen 
Katja Hänninen vas 
 
jäsen 
Marko Kilpi kok 
 
jäsen 
Pauli Kiuru kok 
 
jäsen 
Esko Kiviranta kesk 
 
jäsen 
Veijo Niemi ps 
 
jäsen 
Johanna Ojala-Niemelä sd 
 
jäsen 
Päivi Räsänen kd 
 
jäsen 
Pia Viitanen sd 
 

Valiokunnan sihteereinä ovat toimineet

tarkastusneuvos 
Arto Mäkelä  
 
valiokuntaneuvos 
Nora Grönholm.