Viimeksi julkaistu 8.5.2021 12.25

Valiokunnan mietintö TrVM 4/2019 vp K 6/2019 vp Tarkastusvaliokunta Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2018

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2018 (K 6/2019 vp): Asia on saapunut tarkastusvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • puheenjohtaja Timo V. Korhonen 
  Eduskunnan tilintarkastajat
 • KHT, JHT Ari Lehto 
  BDO Oy
 • pääjohtaja Tytti Yli-Viikari 
  Valtiontalouden tarkastusvirasto
 • johtaja Mikko Koiranen 
  Valtiontalouden tarkastusvirasto
 • suunnittelupäällikkö Jenni Leppälahti 
  Valtiontalouden tarkastusvirasto
 • puheenjohtaja Pasi Tervasmäki 
  Eduskunnan akavalaiset ry
 • puheenjohtaja Timo Oksanen 
  Valtiontalouden tarkastusviraston virkamiesyhdistys ry

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • Eduskunnan akavalaiset ry
 • Eduskunnan virkamiesyhdistys ry
 • Valtiontalouden tarkastusviraston virkamiesyhdistys ry

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Eduskunnan tilintarkastajien Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta, kirjanpidosta ja hallinnosta vuodelta 2018 antaman tilintarkastuskertomuksen johdosta tarkastusvaliokunta toteaa, että tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että tilintarkastuksella hankitaan kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko pääjohtaja ja hallintojohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus virastoa kohtaan, taikka rikkoneet Valtiokonttorin määräyksiä, talousarvioasetusta tai viraston taloussääntöä. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty viraston johdon toiminnan lainmukaisuutta. 

Tarkastusvirastolle myönnettiin vuodelle 2018 toimintamenoihin 14,9 miljoonaa euroa (15,3 miljoonaa euroa vuonna 2017). Toimintamenoihin käytettiin 12,7 miljoonaa euroa. Toimintamenomomentilta siirtyi seuraavalle vuodelle 2,3 miljoonaa euroa, joka on hieman edellisen vuoden siirtyvää erää suurempi. Tarkastusvirastolle myönnettiin vuodelle 2018 arvonlisäveromenoihin 590 000 euroa, jonka käyttö oli 510 517 euroa.  

Vuonna 2018 tarkastusviraston toiminnan kulut olivat 14,7 miljoonaa euroa. Laskua edelliseen vuoteen oli 0,9 prosenttia. Suurin kuluerä oli henkilöstökulut, 11,4 miljoonaa euroa, jotka kasvoivat 3,1 prosenttia. Henkilöstökulujen jälkeen seuraavaksi suurimmat kuluerät olivat palveluiden ostot (1,8 miljoonaa euroa; kasvua 3,8 prosenttia) sekä vuokrat (0,6 miljoonaa euroa; laskua 32,9 prosenttia). Toiminnan tuottoja tarkastusvirastolla oli 5 550 euroa.  

Vuoden 2018 lopussa tarkastusviraston palveluksessa olevan henkilöstön määrä oli 147 (vuoden 2017 lopussa 143).  

Valiokunta on viime vuosina kiinnittänyt huomiota työhyvinvoinnin kehitykseen Valtiontalouden tarkastusvirastossa. Viimeksi helmikuussa 2019 antamassaan mietinnössä (TrVM 8/2018 vp) valiokunta on pitänyt tärkeänä, että viraston johto kiinnittää erityistä huomiota tehtyihin henkilöstötutkimuksiin ja työhyvinvointiin. Nyt valiokunnan tietoon on saatettu, että virastossa on vuosina 2017—2019 toteutettu kolme isoa uudistusta: monitoimitiloihin siirtyminen ja siihen liittyvät uudet toimintatavat, viraston uusi strategia vuosille 2019—2023 sekä parhaillaan käynnissä oleva johtamisen ja organisaation uudistus. Uusi työjärjestys on tullut voimaan 1.4.2019, mutta siirtymävaihe on edelleen kesken. Valiokunnan saaman tiedon mukaan työhyvinvointikyselyissä esille nousseet epäkohdat ovat seurausta uudistuksiin liittyvästä epävarmuudesta ja toimintatapojen muutoksista. Valiokunta katsoo, että johtamisen kehittämisen ohella viraston tulee huolehtia henkilöstön huomioimisesta uudistusten seurannassa. Myös viestintään tulee kiinnittää huomiota. Hyvänä valiokunta pitää sitä, että virastossa seurataan ja analysoidaan työhyvinvoinnin kehitystä systemaattisesti. Valiokunta tulee jatkossakin seuraamaan viraston työhyvinvoinnin kehitystä. 

Valiokunta toteaa, että eduskunnan tilintarkastajien lausunnon mukaan tilinpäätös ja toimintakertomus antavat viraston tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot Valtiontalouden tarkastusviraston toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Tarkastusvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy kannanoton kertomuksen K 6/2019 vp johdosta. 

Valiokunnan kannanottoehdotus

Eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta. 
Helsingissä 24.10.2019 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Outi Alanko-Kahiluoto vihr 
 
jäsen 
Katja Hänninen vas 
 
jäsen 
Marko Kilpi kok 
 
jäsen 
Pauli Kiuru kok 
 
jäsen 
Veijo Niemi ps 
 
jäsen 
Johanna Ojala-Niemelä sd 
 
jäsen 
Päivi Räsänen kd 
 
jäsen 
Pia Viitanen sd 
 

Valiokunnan sihteerinä ovat toimineet

tarkastusneuvos 
Arto Mäkelä  
 
valiokuntaneuvos 
Nora Grönholm  
 
valiokuntaneuvos 
Heidi Silvennoinen.