Viimeksi julkaistu 8.5.2021 13.52

Valiokunnan mietintö TrVM 7/2020 vp K 9/2020 vp Tarkastusvaliokunta Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2019

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2019 (K 9/2020 vp): Asia on saapunut tarkastusvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • puheenjohtaja Timo V. Korhonen 
  Eduskunnan tilintarkastajat
 • KHT, JHT Ari Lehto 
  BDO Oy
 • CISA Ari Itkonen 
  BDO Oy
 • eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhio 
  Eduskunnan kanslia
 • tarkastuspäällikkö Erkki Kurikka 
  Eduskunnan kanslia
 • tietohallintopäällikkö Ari Apilo 
  eduskunta
 • erityisasiantuntija Outi Juntura 
  eduskunta

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Eduskunnan tilintarkastajien eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta, kirjanpidosta ja hallinnosta vuodelta 2019 antaman tilintarkastuskertomuksen johdosta tarkastusvaliokunta toteaa, että tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että tilintarkastuksella hankitaan kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, onko hallintojohtaja syyllistynyt tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus eduskuntaa kohtaan, taikka rikkonut Valtiokonttorin määräyksiä, talousarvioasetusta tai eduskunnan tilisääntöä. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty kansliatoimikunnan ja eduskunnan kanslian toiminnan lainmukaisuutta. 

Eduskunnalle (pl. luvut 30 ja 40) myönnettiin määrärahoja kaikkiaan 104,4 miljoonaa euroa. Talousarviokirjanpidon mukaan vuonna 2019 myönnetyistä määrärahoista käytettiin 100,2 miljoonaa euroa. Eduskunnan rakennusten peruskorjauksen vuonna 2019 käytettävissä ollut määräraha oli 14,1 miljoonaa euroa sisältäen edellisiltä vuosilta siirtyneet määrärahat. Se koostui tilikaudelta 2017 siirtyneestä 10,2 miljoonan euron siirtomäärärahasta sekä tilikaudelta 2018 siirtyneestä 4,0 miljoonan euron siirtomäärärahasta. Tilikauden aikana määrärahaa käytettiin 2,7 milj. euroa. Tilikaudelta 2017 siirtyneestä erästä jäi käyttämättä 7,4 miljoonaa euroa, ja kyseinen määräraha peruutettiin (3 v. siirtomääräraha). Tilikaudelta 2018 siirtynyt erä 4,0 miljoonaa euroa jäi kokonaan käyttämättä, ja se siirtyi edelleen tilivuodelle 2020. Eduskunnan tietohallinnon investointeihin vuonna 2019 käytettävissä ollut määräraha oli 7,7 miljoonaa euroa. Tilikauden aikana tästä käytettiin 4,6 miljoonaa euroa. Kyseistä määrärahaa siirtyi tilivuodelle 2020 3,1 miljoonaa euroa. Vuodelle 2020 määrärahoja siirtyi yhteensä 7,1 miljoonaa euroa.  

Eduskunnan talousarvioon varatut määrärahat ylittyivät kansanedustajien toimintamenojen (ylitys 43 000 euroa), eduskuntaryhmien avustajatuen (ylitys 955 000 euroa), eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenojen (ylitys 25 000 euroa) sekä vuoden 2019 vaalituloksen mukaisille eduskuntaryhmille maksettavan perustuen (ylitys 35 000 euroa) osalta. Kansanedustajien toimintamenojen ylityksen syynä oli edustajapalkkioiden noin 3 prosentin korotus vaalikauden alusta lukien. Avustajatuki eduskuntaryhmille ylittyi erityisesti yhden ryhmän siirryttyä ryhmäkansliamalliin. Oikeusasiamiehen kanslian määrärahan ylityksen syynä oli kanslian budjetoitua suuremmat tietohallinnon kustannukset sekä oikeusasiamiehen 100-vuotisjuhlavuoteen liittyvät menot. Eduskuntaryhmille maksettavan perustuen ylityksen syynä oli ryhmien lisääntyminen kahdeksasta yhdeksään kevään eduskuntavaalituloksen myötä. Kansliatoimikunta myönsi 6.2.2020 ylitysluvat arviomäärärahojen ylityksiin. 

Eduskunnan toiminnan kulut vuonna 2019 olivat yhteensä 89,4 miljoonaa euroa. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 5,4 prosenttia. Suurimmat kuluerät olivat henkilöstökulut (57,1 miljoonaa euroa; kasvua 5,6 prosenttia) sekä palveluiden ostot (16,0 miljoonaa euroa; laskua 19,0 prosenttia). 

Valiokunta käsittelee tässä mietinnössä eduskunnan tietoturvaan liittyviä riskejä, jotka ovat nousseet esiin asiantuntijakuulemisissa. On ensiarvoisen tärkeää, että eduskunnan toiminta ja eduskunnan kanslian palveluiden saatavuus voidaan turvata häiriöttä kaikissa olosuhteissa. Eduskunnan toiminta on erittäin tietojärjestelmäriippuvaista, minkä vuoksi tietoriskien hallintaan tulee kiinnittää erityistä huomiota. Vaikka valtaosa eduskunnassa käsiteltävästä tiedosta on julkista, merkittävä osa valtiopäivätoimintaan liittyvistä asiakirjoista ei asian keskeneräisyyden vuoksi sitä ole. Monet valiokunnat käsittelevät myös salassa pidettäviä asiakirjoja. Valiokunta painottaa edellä mainittujen asioiden lisäksi myös henkilökohtaisten tietojen (mm. terveystietojen) suojaamisen tärkeyttä sekä hallinnollisin että teknisin suojauskeinoin.  

Valiokunta pitää hyvänä, että eduskunnan tilintarkastajat ovat vuonna 2019 ottaneet arvioinnin kohteeksi eduskunnan tietoturvan hallinnoinnin. Arvioinnin mukaan tietoturvan hallinnan tila on pääsääntöisesti hyvällä tai toimivalla tasolla. Valiokunta pitää tärkeänä, että arvioinnissa esitetyt kehittämissuositukset toteutetaan. Perusteltua on mm. tietoturvan ohjausryhmän perustaminen, jotta toimintaa ohjataan ja kehitetään riittävän kokonaisvaltaisesti. Häiriötilanteissa on tärkeää turvata toiminnan jatkuvuus hyvällä suunnittelulla, joka sisältää häiriöiden ennalta estämisen ja mahdollistaa niistä nopean toipumisen. Tärkeää on myös testata kriittisten tietojärjestelmien toimivuus erilaisissa häiriötilanteissa. Valiokunta pitää hyvänä, että kansliatoimikunnan hyväksymässä sisäisen tarkastuksen vuoden 2020 työohjelmassa yhtenä tarkastuskohteena on tietosuoja eduskunnan kansliassa. 

Valiokunta pitää tärkeänä, että eduskunnan kansliassa on riittävästi tietoturvakysymyksiin liittyvää asiantuntemusta. Tämä on edellytys sille, että tietoturvaan liittyvät uhat ja riskit tunnistetaan ja eri tilanteisiin sopivat tarkoituksenmukaiset toimenpiteet ovat nopeasti käytettävissä. Valiokunta pitää perusteltuna, että eduskunnan tietoturvan henkilöresursseja lisätään, sillä tällä hetkellä eduskunnan kansliassa on vain yksi tietoturvaan erikoistunut erityisasiantuntija. Tärkeää on myös varmentaa ulkoisten palveluntuottajien asiantuntemus ja resurssien riittävyys häiriötilanteissa. Valiokunta nostaa esille mm. digitalisaatioon ja pilvipalveluiden käyttöön liittyvät lisääntyvät tietoturvauhat. Etätyön osalta valiokunta kiinnittää huomiota niihin tietoturvariskeihin, jotka liittyvät tilanteisiin, joissa yhtä aikaa valiokuntien epävirallisen etäkokouksen kanssa osallistutaan johonkin toiseen etäkokoukseen. 

Valiokunta toteaa, että eduskunnan tilintarkastajien lausunnon mukaan tilinpäätös ja toimintakertomus antavat eduskunnan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot eduskunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Tarkastusvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy kannanoton kertomuksen K 9/2020 vp johdosta. 

Valiokunnan kannanottoehdotus

Eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta. 
Helsingissä 10.12.2020 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

varapuheenjohtaja 
Merja Mäkisalo-Ropponen sd 
 
jäsen 
Katja Hänninen vas 
 
jäsen 
Marko Kilpi kok 
 
jäsen 
Pauli Kiuru kok 
 
jäsen 
Esko Kiviranta kesk 
 
jäsen 
Veijo Niemi ps 
 
jäsen 
Päivi Räsänen kd 
 
jäsen 
Sebastian Tynkkynen ps 
 
jäsen 
Pia Viitanen sd 
 
varajäsen 
Kimmo Kiljunen sd 
 

Valiokunnan sihteereinä ovat toimineet

tarkastusneuvos 
Arto Mäkelä  
 
valiokuntaneuvos 
Nora Grönholm  
 
valiokuntaneuvos 
Heidi Silvennoinen