Viimeksi julkaistu 8.5.2021 13.52

Valiokunnan mietintö TrVM 9/2020 vp K 11/2020 vp Tarkastusvaliokunta Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2019

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2019 (K 11/2020 vp): Asia on saapunut tarkastusvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

  • puheenjohtaja Timo V. Korhonen 
    Eduskunnan tilintarkastajat
  • johtaja Mika Aaltola 
    Ulkopoliittinen instituutti
  • hallintojohtaja Samu Paukkunen 
    Ulkopoliittinen instituutti

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Eduskunnan tilintarkastajien Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta, kirjanpidosta ja hallinnosta vuodelta 2019 antaman tilintarkastuskertomuksen johdosta tarkastusvaliokunta toteaa, että tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että tilintarkastuksella hankitaan kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko johtaja ja hallintojohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus virastoa kohtaan, taikka rikkoneet Valtiokonttorin määräyksiä, talousarvioasetusta tai viraston taloussääntöä. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty viraston johdon toiminnan lainmukaisuutta. 

Ulkopoliittinen instituutti on nettobudjetoitu kirjanpitoyksikkö ja kuuluu talousarviossa eduskunnan pääluokkaan. Vuonna 2019 virastolle myönnettiin 3,5 miljoonan euron rahoitus kaksivuotisena siirtomäärärahana. Tämän lisäksi virastolla oli käytössään edellisiltä vuosilta siirtynyttä rahaa 1,3 miljoonaa euroa. Toimintamenomäärärahojen nettomääräinen yhteiskäyttö oli 3,3 miljoonaa euroa, joka oli 21,5 prosenttia enemmän kuin vuonna 2018. Toimintamenomäärärahoja siirtyi seuraavalle vuodelle 1,5 miljoonaa euroa.  

Kertomusvuonna Instituutille kertyi tuottoja talousarvion ulkopuolisista lähteistä 0,7 miljoonaa euroa. Ulkoisen rahoituksen osuus laski edellisvuoden korkeasta tasosta, mutta oli kuitenkin vuotta 2018 edeltävien vuosien tasolla. Ulkoinen rahoitus koostui yhteisrahoitteisen toiminnan hankerahoituksesta (83 prosenttia), kustannusten korvauksista (2 prosenttia) ja maksullisen toiminnan (julkaisumyynti) tuloista (10 prosenttia) ja muista tuloista (5 prosenttia). Hankerahoitusta saatiin pääasiallisesti muilta valtion virastoilta ja yksityisiltä säätiöiltä. 

Ulkopoliittisen instituutin toiminnan kulut vuonna 2019 olivat yhteensä 4,0 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 3,7 prosenttia. Suurin kuluerä oli henkilöstökulut 2,7 miljoonaa euroa, jotka kasvoivat 7,8 prosenttia. Seuraavaksi suurimmat kuluerät olivat palveluiden ostot (0,5 milj. euroa) ja vuokrat (0,5 milj. euroa).  

Valiokunta toteaa, että eduskunnan tilintarkastajien lausunnon mukaan tilinpäätös ja toimintakertomus antavat viraston tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot Ulkopoliittisen instituutin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Tarkastusvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy kannanoton kertomuksen K 11/2020 vp johdosta. 

Valiokunnan kannanottoehdotus

Eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta. 
Helsingissä 10.12.2020 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

varapuheenjohtaja 
Merja Mäkisalo-Ropponen sd 
 
jäsen 
Katja Hänninen vas 
 
jäsen 
Marko Kilpi kok 
 
jäsen 
Pauli Kiuru kok 
 
jäsen 
Esko Kiviranta kesk 
 
jäsen 
Veijo Niemi ps 
 
jäsen 
Päivi Räsänen kd 
 
jäsen 
Sebastian Tynkkynen ps 
 
jäsen 
Pia Viitanen sd 
 
varajäsen 
Kimmo Kiljunen sd 
 

Valiokunnan sihteereinä ovat toimineet

tarkastusneuvos 
Arto Mäkelä  
 
valiokuntaneuvos 
Nora Grönholm  
 
valiokuntaneuvos 
Heidi Silvennoinen