Valiokunnan mietintö
TyVM
1
2017 vp
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työsopimuslain muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työsopimuslain muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 257/2016 vp): Asia on saapunut työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
hallitusneuvos
Susanna
Siitonen
työ- ja elinkeinoministeriö
palveluesimies
Johanna
Vuorela
Uudenmaan TE-toimisto
päälakimies
Timo
Koskinen
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 
Akava ry
Suomen Yrittäjät ry
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry
HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia, merityösopimuslakia, kunnallisesta viranhaltijasta annettua lakia, valtion virkamieslakia, yhteistoiminnasta yrityksissä annettua lakia, työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annettua lakia sekä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettua lakia. Esityksen tarkoituksena on poistaa eräitä lomauttamiseen ja irtisanomiseen liittyviä työnantajan ilmoitusvelvollisuuksia. 
Ehdotuksen mukaan luovuttaisiin työsopimuslakiin, merityösopimuslakiin ja kunnallisesta viranhaltijasta annettuun lakiin perustuvista työnantajan velvollisuuksista ilmoittaa työntekijöiden irtisanomisesta työ- ja elinkeinotoimistolle sekä velvollisuudesta tiedottaa julkisista työvoimapalveluista taloudellisilla ja tuotannollisilla syillä irtisanotuille työntekijöille. Lisäksi mainituista laeista sekä valtion virkamieslaista ehdotetaan poistattavaksi työnantajan velvollisuus ilmoittaa työntekijöiden lomauttamisesta työ- ja elinkeinotoimistolle. 
Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. 
VALIOKUNNAN YLEISPERUSTELUT
Työllistymisen ja muutosturvan toimintamalliin liittyvät säännökset velvoittavat työnantajaa ilmoittamaan työ- ja elinkeinotoimistolle vähintään 10 työntekijän irtisanomisesta ja lomauttamisesta. Lisäksi työnantaja on velvollinen selvittämään irtisanotuille työntekijöille julkiset työvoimapalvelut sekä tiedottamaan oikeudesta työllistymissuunnitelmaan. Mainittujen lakien mukainen ilmoitusvelvollisuus lomautuksista ja irtisanomisista koskee työnantajia, joiden palveluksessa on säännöllisesti alle 20 työntekijää ja jotka siten jäävät yhteistoimintalain soveltamisalan ulkopuolelle.  
Muutosturvan toimintamalliin vuonna 2012 tehtyjen muutosten jälkeen työnantajan tiedottamisvelvollisuudella ei ole enää alkuperäisen tarkoituksen mukaista merkitystä, koska ns. ryhmälomautusmenettelyn poistamisen jälkeen jokaisen lomautetun on ilmoittauduttava henkilökohtaisesti työ- ja elinkeinotoimistoon saadakseen työttömyysetuutta lomautuksen ajalta. Myös alunperin muutosturvamalliin kuuluneesta muutosturvalisästä ja muutosturvan ansio-osasta on luovuttu, minkä vuoksi muutosturvan piiriin kuulumisella ei ole enää vaikutusta työttömyysetuuden määrään. 
Esityksessä ehdotetaan, että eri palvelussuhdelaeissa säädetystä työnantajan ilmoittamis- ja selvittämisvelvollisuudesta luovutaan. Muutoksen tarkoituksena on keventää erityisesti niiden työnantajien hallinnollista taakkaa, jotka työllistävät säännöllisesti alle 20 työntekijää. Valiokunta katsoo, että ilmoituksista luopuminen voi pieneltä osaltaan auttaa myös työ- ja elinkeinotoimistojen resurssien tarkoituksenmukaista kohdentamista työllistymistä aidosti edistäviin toimiin. 
Valiokunta pitää ehdotettuja muutoksia kannatettavina ja puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina. Valiokunta korostaa, että jatkossakin työntekijöiden neuvonta julkisiin työvoimapalveluihin on irtisanomis- ja lomautustilanteissa tarpeellista ja tärkeää, sekä kiinnittää huomioita etenkin vasta maahan muuttaneiden ja nuorten työntekijöiden ohjaamiseen työvoimapalveluihin. Valiokunta toteaa, että yksinkertaisimmillaan irtisanottujen tai lomautettujen työntekijöiden ohjaaminen voidaan toteuttaa esimerkiksi lomautus- ja irtisanomisilmoitukseen liitettävillä ohjeilla. 
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 257/2016 vp sisältyvät 1.—7. lakiehdotuksen. 
Helsingissä 23.2.2017 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Tarja
Filatov
sd
jäsen
Pertti
Hakanen
kesk
jäsen
Teuvo
Hakkarainen
ps
jäsen
Hannakaisa
Heikkinen
kesk
jäsen
Reijo
Hongisto
ps
jäsen
Niilo
Keränen
kesk
jäsen
Anna
Kontula
vas
jäsen
Jaana
Laitinen-Pesola
kok
jäsen
Leena
Meri
ps
jäsen
Ilmari
Nurminen
sd
jäsen
Veronica
Rehn-Kivi
r
jäsen
Martti
Talja
kesk
jäsen
Eerikki
Viljanen
kesk
varajäsen
Antero
Laukkanen
kd
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Marjaana
Kinnunen
Viimeksi julkaistu 8.3.2017 12.04