Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

TyVM 1/2019 vp

Viimeksi julkaistu 11.6.2019 10.33

Valiokunnan mietintö TyVM 1/2019 vp HE 2/2019 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 6 luvun 7 §:n ja 14 luvun 1 §:n muuttamisesta

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 6 luvun 7 §:n ja 14 luvun 1 §:n muuttamisesta (HE 2/2019 vp): Asia on saapunut työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

  • vanhempi hallitussihteeriTimoMeling
    työ- ja elinkeinoministeriö

Valiokunta on saanut kirjalliset lausunnot: 

  • oikeusministeriö
  • korkein hallinto-oikeus
  • vakuutusoikeus
  • Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettua lakia. 

Työnhakijan omaehtoista opiskelua voidaan tietyin edellytyksin tukea työttömyysetuudella. Eräissä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa säädetyissä tilanteissa työnhakijan oikeus opiskelun tukemiseksi maksettavaan työttömyysetuuteen lakkaa. Etuusoikeuden lakkaamisesta päättää työ- ja elinkeinotoimisto. Työttömyyskassa tai Kansaneläkelaitos antaa työnhakijalle asiasta valituskelpoisen päätöksen. 

Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain säännöksiä täsmennettäisiin muutoksenhakuoikeuden osalta oikeuskäytännössä ilmenneiden epäselvyyksien takia. Henkilöllä olisi oikeus saada omaehtoisen opiskelun tukemiseksi maksettavan työttömyysetuuden lakkaamista koskeva päätös sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan ja vakuutusoikeuden tutkittavaksi. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2019. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää ehdotettuja muutoksia perusteltuina ja tarkoituksenmukaisina ja puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 2/2019 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 7.6.2019 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja
PaavoArhinmäkivas
varapuheenjohtaja
TarjaFilatovsd
jäsen
SatuHassivihr
jäsen
HannaHolopainenvihr
jäsen
MarkoKilpikok
jäsen
AriKoponenps
jäsen
JariKoskelaps
jäsen
RamiLehtops
jäsen
MatiasMarttinenkok
jäsen
IlmariNurminensd
jäsen
KristiinaSalonensd
varajäsen
NiinaMalmsd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos
MarjaanaKinnunen