Valiokunnan mietintö
TyVM
1
2019 vp
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 6 luvun 7 §:n ja 14 luvun 1 §:n muuttamisesta
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 6 luvun 7 §:n ja 14 luvun 1 §:n muuttamisesta (HE 2/2019 vp): Asia on saapunut työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
vanhempi hallitussihteeri
Timo
Meling
työ- ja elinkeinoministeriö
Valiokunta on saanut kirjalliset lausunnot: 
oikeusministeriö
korkein hallinto-oikeus
vakuutusoikeus
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettua lakia. 
Työnhakijan omaehtoista opiskelua voidaan tietyin edellytyksin tukea työttömyysetuudella. Eräissä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa säädetyissä tilanteissa työnhakijan oikeus opiskelun tukemiseksi maksettavaan työttömyysetuuteen lakkaa. Etuusoikeuden lakkaamisesta päättää työ- ja elinkeinotoimisto. Työttömyyskassa tai Kansaneläkelaitos antaa työnhakijalle asiasta valituskelpoisen päätöksen. 
Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain säännöksiä täsmennettäisiin muutoksenhakuoikeuden osalta oikeuskäytännössä ilmenneiden epäselvyyksien takia. Henkilöllä olisi oikeus saada omaehtoisen opiskelun tukemiseksi maksettavan työttömyysetuuden lakkaamista koskeva päätös sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan ja vakuutusoikeuden tutkittavaksi. 
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2019. 
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää ehdotettuja muutoksia perusteltuina ja tarkoituksenmukaisina ja puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana. 
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 2/2019 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 7.6.2019 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Paavo
Arhinmäki
vas
varapuheenjohtaja
Tarja
Filatov
sd
jäsen
Satu
Hassi
vihr
jäsen
Hanna
Holopainen
vihr
jäsen
Marko
Kilpi
kok
jäsen
Ari
Koponen
ps
jäsen
Jari
Koskela
ps
jäsen
Rami
Lehto
ps
jäsen
Matias
Marttinen
kok
jäsen
Ilmari
Nurminen
sd
jäsen
Kristiina
Salonen
sd
varajäsen
Niina
Malm
sd
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Marjaana
Kinnunen
Viimeksi julkaistu 11.6.2019 10.33