Viimeksi julkaistu 8.5.2021 13.04

Valiokunnan mietintö TyVM 1/2020 vp HE 107/2019 vp Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työsopimuslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työsopimuslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 107/2019 vp): Asia on saapunut työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

  • erityisasiantuntija Elli Nieminen 
    työ- ja elinkeinoministeriö

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

  • Uudenmaan TE-toimisto
  • Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
  • STTK ry
  • Akava ry
  • Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
  • Suomen Yrittäjät ry

Valiokunta on saanut ilmoituksen, ei lausuttavaa: 

  • Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia, merityösopimuslakia, kunnallisesta viranhaltijasta annettua lakia sekä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettua lakia. Esityksessä ehdotetaan, että työsopimuslakiin, merityösopimuslakiin ja kunnallisesta viranhaltijasta annettuun lakiin palautettaisiin niistä vuonna 2017 kumotut säännökset työnantajan velvollisuudesta ilmoittaa työntekijöiden irtisanomisesta työ- ja elinkeinotoimistolle, kun irtisanottavia työntekijöitä on vähintään kymmenen, sekä velvollisuudesta ilmoittaa irtisanottavalle työntekijälle tämän oikeudesta työllistymissuunnitelmaan. Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettuun lakiin tehtäisiin edellä todettuihin säännösehdotuksiin liittyvä muutos sekä eräs tekninen muutos. 

Esityksen tavoitteena on parantaa työ- ja elinkeinotoimistojen tiedonsaantia ja ennakointimahdollisuuksia niiden toiminta-alueella tapahtuvista vähintään kymmentä työntekijää koskevista irtisanomisista ja niistä seuraavista tarpeista julkisille työvoima- ja yrityspalveluille sekä lisätä työntekijöiden tiedonsaantia julkisista työvoima- ja yrityspalveluista irtisanomistilanteessa. Esityksen taustalla on työmarkkinoiden keskusjärjestöjen kesäkuussa 2019 julkaisema sopimus vuoden 2017 eläkeuudistuksen jatkoneuvotteluihin liittyvistä asioista. 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan keväällä 2020. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Esityksessä ehdotetaan, että työnantajan ilmoitusvelvollisuutta TE-toimistolle ja irtisanotuille työntekijöille, kun irtisanottavia on vähintään kymmenen, koskevat vuonna 2017 kumotut säännökset palautetaan työsopimuslakiin, merityösopimuslakiin ja kunnallisesta viranhaltijasta annettuun lakiin. Lisäksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettuun lakiin ehdotetaan tehtäväksi mainittuihin säännöksiin liittyvä muutos ja muutoksenhakusäännöstä koskeva tekninen muutos. 

Säännösten kumoamisen tarkoituksena vuonna 2017 oli keventää erityisesti niiden työnantajien hallinnollista taakkaa, jotka työllistävät säännöllisesti alle 20 työntekijää. Valiokunta toteaa, että kumotut säännökset koskivat kuitenkin myös vähintään 20 työntekijää työllistäviä ja siten yhteistoimintalain soveltamisalan piiriin kuuluvia yrityksiä. Valtakunnallisessa Yhteistyöllä muutosturvaa -koordinaatiohankkeessa (HE:n s. 4) TE-toimistoilta saadun palautteen mukaan säännösten kumoamisen jälkeen yhteistoimintaneuvottelujen lopputuloksena tai muutoin toteutettavista vähintään kymmentä työntekijää koskevista irtisanomisista on saatu TE-toimistoihin aiempaa vähemmän tietoa, mikä on heikentänyt TE-toimistojen mahdollisuuksia ennakoida työllisyyspalveluiden tarvetta. 

Säännösten palauttamisen tarkoituksena on parantaa TE-toimistojen tiedonsaantia vähintään kymmentä työntekijää koskevista irtisanomisista toiminta-alueellaan. Tavoitteena on, että työnantajien ilmoitusten ansiosta TE-toimistot pystyvät nykyistä paremmin ennakoimaan julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden, kuten työvoiman osaamisen kehittämisen, tarpeen alueellaan ja koko maassa. Lisäksi muutos parantaa työntekijöiden tiedonsaantia julkisista työvoima- ja yrityspalveluista irtisanomistilanteessa. 

Valiokunta pitää esityksessä ehdotettuja säännöksiä työllistymisen edistämiseksi tarpeellisina ja kannatettavina ja puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina. Samalla se kuitenkin huomauttaa, että pitkäjänteinen yritystoiminta edellyttää vakaata säädösympäristöä ja että lainsäätäjän on siksi viisasta pidättyä tekemästä muutoksia kovin tiheään. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 107/2019 vp sisältyvät 1.—4. lakiehdotuksen. 
Helsingissä 25.2.2020 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Anna Kontula vas 
 
varapuheenjohtaja 
Katja Taimela sd 
 
jäsen 
Kim Berg sd 
 
jäsen 
Bella Forsgrén vihr 
 
jäsen 
Tuomas Kettunen kesk 
 
jäsen 
Terhi Koulumies kok 
 
jäsen 
Antti Kurvinen kesk 
 
jäsen 
Rami Lehto ps 
 
jäsen 
Niina Malm sd 
 
jäsen 
Hanna-Leena Mattila kesk 
 
jäsen 
Jukka Mäkynen ps 
 
jäsen 
Anders Norrback 
 
jäsen 
Ilmari Nurminen sd 
 
jäsen 
Arto Satonen kok 
 
jäsen 
Ruut Sjöblom kok 
 
varajäsen 
Noora Koponen vihr 
 
varajäsen 
Mikko Lundén ps 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Marjaana Kinnunen