Viimeksi julkaistu 21.3.2022 10.21

Valiokunnan mietintö TyVM 1/2022 vp HE 198/2021 vp Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Työkanava Oy -nimisestä osakeyhtiöstä ja siihen liittyviksi laeiksi

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Työkanava Oy -nimisestä osakeyhtiöstä ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 198/2021 vp): Asia on saapunut työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Lausunto

Valiokunta on 18.11.2021 pyytänyt asiasta perustuslakivaliokunnan lausunnon: 

 • perustuslakivaliokunta 
  PeVL 6/2022 vp

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • hallitusneuvos Elise Pekkala 
  työ- ja elinkeinoministeriö
 • erityisasiantuntija Patrik Tötterman 
  työ- ja elinkeinoministeriö
 • esittelijäneuvos, OTL, VT Mikko Sarja 
  eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
 • finanssineuvos Jukka Mattila 
  valtiovarainministeriö
 • opetusneuvos Tiina Polo 
  opetus- ja kulttuuriministeriö
 • neuvotteleva virkamies Susanna Rahkonen 
  sosiaali- ja terveysministeriö
 • erityisasiantuntija Joni Rehunen 
  sosiaali- ja terveysministeriö
 • juristi Heidi Giss-Hannikainen 
  Kansaneläkelaitos
 • ylitarkastaja Jussi Aaltonen 
  Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto
 • yksikön päällikkö Raisa Erma 
  Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
 • kehittämisjohtaja Olli Päärnilä 
  KEHA-keskus
 • palvelujohtaja Sirpa Lukkala 
  Uudenmaan TE-toimisto
 • johtaja Salla Toppinen-Tanner 
  Työterveyslaitos
 • projektikoordinaattori Jari Lindström 
  Suomen Kuntaliitto
 • toimitusjohtaja Soile Kuitunen 
  Kuntoutussäätiö
 • kehittämispäällikkö Jukka Lindberg 
  Vates-säätiö
 • toimitusjohtaja Veli-Matti Lamppu 
  Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry
 • toiminnanjohtaja Herttaliisa Tuure 
  Into - etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry
 • työllisyyden asiantuntija Simo Klem 
  Kehitysvammaliitto ry
 • lakiasiainjohtaja Jussi-Pekka Rantanen 
  Keva
 • erityisasiantuntija Päivi Kiiskinen 
  SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
 • toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski 
  Työttömien Keskusjärjestö ry
 • professori Kirsi-Maria Halonen 
 • lääketieteen tohtori Raija Kerätär 
 • valtiotieteiden maisteri, tutkija Juha Klemelä 
 • professori Toomas Kotkas 
 • oikeustieteen tohtori Jaana Paanetoja 

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • oikeusministeriö
 • Kilpailu- ja kuluttajavirasto
 • Joensuun kaupunki
 • Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
 • STTK ry
 • Akava ry
 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
 • Suomen Yrittäjät ry

Valiokunta on saanut ilmoituksen, ei lausuttavaa: 

 • Autismiliitto ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki Työkanava Oy -nimisestä osakeyhtiöstä, ruotsiksi Jobbkanalen Ab. Lisäksi muutettaisiin työttömyysturvalakia ja julkisesta työvoima-ja yrityspalvelusta annettua lakia. Esitys liittyy pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelman tavoitteeseen saavuttaa 75 prosentin työllisyysaste.  

Esityksessä ehdotetaan, että Suomeen perustetaan uusi, valtion kokonaan omistama yhtiö, jonka tarkoituksena on työllistää heikossa työmarkkinatilanteessa olevia osatyökykyisiä. Tavoitteena on tukea heidän siirtymistään edelleen avoimille työmarkkinoille.  

Esityksessä ehdotetaan, että työ- ja elinkeinotoimisto ohjaisi keskitetysti osatyökykyisiä Työkanava Oy:n palvelukseen viimesijaisena vaihtoehtona silloin, kun työllistyminen ei muutoin ole mahdollista.  

Työkanava Oy:n omistajaohjauksesta vastaisi työ- ja elinkeinoministeriö. Eduskunta voisi talousarviossa määrärahasta päättäessään asettaa yhtiöön työllistettäville osatyökykyisille määrä- ja kohdennustavoitteita. Yhtiön toiminta ei saisi vääristää kilpailua avoimilla markkinoilla. Kilpailullisuuden ja markkinaehtoisen hinnoittelun varmistamiseksi yhtiöllä olisi erillinen neuvottelukunta.  

Työkanava Oy:n toiminta rahoitettaisiin osoittamalla sille valtion talousarviossa 20 miljoonan euron peruspääoma Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineen Suomelle kohdennetuista varoista. Lisäksi yhtiölle annettaisiin 10 miljoonan euron vuotuinen määräraha, jolla tavoitellaan 1 000 henkilön työllistymistä.  

Työttömyysturvalakiin sekä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettuun lakiin tehtäisiin säädettävästä uudesta laista johtuvat lisäykset työttömyysturvalain 2 a luvun soveltamisesta heikossa työmarkkina-asemassa oleviin työnhakijoihin ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 13 luvun 1 § mukaisen asiakastietojärjestelmän käyttämiseen.  

Esitys liittyy valtion vuoden 2022 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2022. 

VALIOKUNNAN YLEISPERUSTELUT

Yleistä

Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että Suomen perustetaan uusi, valtion kokonaan omistama yhtiö (Työkanava Oy), jonka tarkoituksena on työllistää haastavassa työmarkkinatilanteessa olevia osatyökykyisiä. Tavoitteena on tukea osatyökykyisten työstä-työhön siirtymistä edelleen avoimille työmarkkinoille. Ehdotus pohjautuu selvitykseen Ruotsin osatyökykyisiä työllistävästä Samhall-mallista. Esityksen tavoitteena on myös edistää vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia työllistyä avoimille työmarkkinoille YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen mukaisesti. 

Esityksessä ehdotetaan, että viranomainen eli yksi työ- ja elinkeinotoimisto ohjaa keskitetysti osatyökykyisiä Työkanava Oy:n palvelukseen. Työ yhtiössä on osatyökykyisille viimesijainen vaihtoehto silloin, kun työllistyminen ei muutoin ole mahdollista. Yhtiön työllistettäväksi on tarkoitus osoittaa sellaisia osatyökykyisiä, joiden mahdollisuudet sopivan työn saamiseen ovat olennaisesti vähentyneet asianmukaisesti todetun sairauden tai vamman vuoksi. Edellytyksenä on myös, että henkilö on itse halukas työllistymään, mutta työllistyminen ei ole erilaisista tukitoimista huolimatta onnistunut tai muuten on ilmeistä, että tarjolla olevilla palveluilla ei kyetä merkittävästi lisäämään henkilön mahdollisuuksia työllistyä. 

Työkanava Oy:n tarjoaman työn on tarkoitus parantaa osatyökykyisten osaamista sekä työmarkkinavalmiuksia. Työntekijä palkataan esityksen mukaan suoraan yhtiön palvelukseen työsuhteeseen. Henkilön palkkaus ja muut työehdot määräytyvät työlainsäädännön ja sovellettavan työehtosopimuksen mukaisesti. Yhtiön asiakkaita voivat olla esimerkiksi yritykset ja muut yksityiset toimijat sekä julkisen sektorin virastot, liikelaitokset ja yhtiöt. Yhtiön tulee hakea työpaikkoja erilaisille osatyökykyisten ryhmille ja huomioida esimerkiksi ruotsinkieliset, viittomakieliset ja saamenkieliset työllistettävät.  

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta pitää esitystä tarpeellisina ja tarkoituksenmukaisena ja kannattaa siinä esitettyjä tavoitteita, kuten osatyökykyisten työstä-työhön siirtymistä avoimille työmarkkinoille, korostaen kuitenkin samalla, että on tärkeätä seurata tavoitteiden toteutumista käytännössä. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä jäljempänä esitettävin muutoksin ja huomioin. 

Työkanava Oy:n liiketoiminta sekä kilpailu- ja valtiontukisääntelyn huomioiminen

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan asiantuntijakuulemisissa useampi taho kiinnitti huomiota Työkanava Oy:n liiketoiminnan mahdollisesti aiheuttamiin kilpailuhaittoihin. Valiokunta toteaa, että yhtiötä koskevan ensimmäisen lakiehdotuksen 3 §:n 1 momentin mukaan Työkanava Oy:n toimintaa on harjoitettava siten, ettei sen toiminta vääristä kilpailua. Kyseisessä lainkohdassa säädetään myös, että yhtiön tuottamien palveluiden hinnoittelun tulee olla markkinaehtoista, sekä mainitaan, että Työkanava Oy on yhtiö, joka tuottaa Euroopan unionin valtiontukisääntelyssä tarkoitettuja yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin tarkoitettuja palveluita. Yhtiöön sovelletaan myös kilpailulakia (948/2011) sekä julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia (1397/2016).  

Ensimmäisen lakiehdotuksen 6 §:n 3 momentin mukaan yhtiölle nimitetään neuvottelukunta, jonka tehtävänä on antaa yhtiölle suosituksia 3 §:ssä tarkoitetun markkinaehtoisen hinnoittelun, markkinaosuuden sekä muiden kilpailullisuuteen liittyvien seikkojen toteuttamisesta. Valiokunta pitää tärkeänä, että edellä mainittujen tavoitteiden toteutumista yhtiön käytännön toiminnassa seurataan tarkasti.  

Julkinen hallintotehtävä

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta pyysi perustuslakivaliokunnalta lausuntoa hallituksen esityksen perustuslainmukaisuudesta, koska esityksen käsittelyn yhteydessä työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan tietoon saatettiin epäselvyyksiä esityksen perustuslainmukaisuudesta erityisesti perustuslain 21 ja 124 §:n osalta. Perustuslain 124 §:n mukaan julkinen hallintotehtävä voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle vain lailla tai lain nojalla, jos se on tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi eikä vaaranna perusoikeuksia, oikeusturvaa tai muita hyvän hallinnon vaatimuksia. Merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä voidaan kuitenkin antaa vain viranomaiselle. 

Perustuslakivaliokunta toteaa lausunnossaan (PeVL 6/2022 vp) Työkanava Oy:lle säädettävien tehtävien varsinaisen luonteen ja siitä syystä myös niiden suhteen perustuslain 124 §:n sääntelyyn jäävän hallituksen esityksen perusteella huomattavan epäselväksi. Osatyökykyisten työllistymistä ei ole hallituksen esityksessä ehdotettu säädettäväksi osaksi julkista työvoimapalvelua, eikä julkiselle vallalle säädetä velvollisuutta huolehtia osatyökykyisten työllistymisestä. Työkanava Oy:lle säädettäviä tehtäviä voidaan myös yleisesti merkittäviltä osin luonnehtia yksityisoikeudellisiksi. Yhtiön työllistämät henkilöt ovat esityksen mukaan tavallisessa työsopimussuhteessa Työkanava Oy:öön ja heihin sovelletaan normaalia työlainsäädäntöä. 

Perustuslakivaliokunta toteaa, että yhtiöllä on eräitä tehtäviä, joita ei tyypillisesti voida pitää julkisina hallintotehtävinä, kiinnittäen kuitenkin samalla huomiota siihen, että Työkanava Oy:lle säädettävissä tehtävissä on tunnistettavissa myös perustuslain 124 §:ssä tarkoitettuun julkiseen hallintotehtävään liittyviä piirteitä. Yhtiön tulee toimia tuloksellisesti, mutta sen tavoitteena ei ole tuottaa liikevoittoa. Työkanava Oy:lle säädettävät tehtävät liittyvät julkiselle vallalle perustuslain 18 §:n 2 momentissa säädettyihin velvoitteisiin, ja ne myös lähenevät tietyiltä osin työ- ja elinkeinotoimistolle säädettyjä viranomaistehtäviä. Työkanava Oy myös käyttää itsenäistä päätöksentekovaltaa valitessaan työllistettävät henkilöt työ- ja elinkeinotoimiston sille osoittamista työnhakijoista. Yhtiön toiminnassa on siten hallituksen esityksen perustelujen mukaan keskeistä lakisääteisten työllistämistehtävien toteuttamiseksi valita todennäköisesti melko laajasta ryhmästä yksittäisiin työtehtäviin työllistettävät työnhakijat, jotka ovat rajoitetusti työkykyisiä. Edellä mainitun perusteella perustuslakivaliokunta toteaa työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle antamassaan lausunnossa yhtiön päätöksillä olevan käytännössä yksilöiden oikeutta ja etua koskevia vaikutuksia.  

Säätämisjärjestysperusteluiden mukaan tarkoitus on, että julkisen hallintotehtävän luonteisista toiminnoista huolehtii työ- ja elinkeinotoimisto eli viranomainen, ei Työkanava Oy. Perustuslakivaliokunnan lausunnon mukaan sääntelyä on tämän tarkoituksen saavuttamiseksi selkeytettävä suhteessa perustuslain 124 §:ään merkittävästi. Tämän johdosta työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ehdottaa, että ensimmäisen lakiehdotuksen 4 §:n 1 momenttia muutetaan jäljempänä yksityiskohtaisissa perusteluissa tarkemmin kuvatulla tavalla siten, että Työkanava Oy:n tehtävistä poistetaan kokonaan oikeus valita yhtiöön työllistettävät henkilöt.  

Perustuslakivaliokunta kiinnittää työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle antamassaan lausunnossa huomiota myös siihen, että esityksessä ei ehdoteta säädettäväksi Työkanava Oy:n työntekijöiden valintaa rajaavista kriteereistä. Valintakriteerien ja -menettelyn perusteiden täsmällinen määritteleminen laissa on perustuslakivaliokunnan mielestä merkityksellistä perustuslain 2 §:n 3 momentissa säädetyn lailla säätämisen vaatimuksen, osatyökykyisten keskinäisen yhdenvertaisuuden ja myös oikeusturvan kannalta. Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ehdottaa tämän johdosta sääntelyn täsmentämistä ensimmäisen lakiehdotuksen 4 §:n 1 momentissa jäljempänä yksityiskohtaisissa perusteluissa tarkemmin kuvatulla tavalla. 

TE-toimiston osoittamispäätös ja oikeusturva

Työ- ja elinkeinotoimisto osoittaa Työkanava Oy:lle julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa tarkoitettuja työttömiä työnhakijoita. Hallituksen esityksessä ei ole arvioitu nimenomaisesti työ- ja elinkeinotoimiston suorittaman osoittamisen oikeudellista luonnetta eikä ehdotetun säännöksen suhdetta perustuslain 21 §:n oikeusturvaa koskevaan sääntelyyn. Perustuslakivaliokunta toteaa lausunnossaan, että sen saaman selvityksen mukaan tarkoituksena kuitenkin on, ettei työ- ja elinkeinotoimiston asiakasrekisteriin tekemässä osoittamista koskevassa merkinnässä ole kyse varsinaisesta päätöksestä. 

Perustuslakivaliokunta on julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettua lakia koskevassa lausunnossa todennut, että työ- ja elinkeinoviranomaisen palvelun tarjoamista koskeva yksilöä koskeva ratkaisu, toisin kuin itse palvelutoiminta ja sen järjestäminen, on sellainen viranomaisen päätös, josta saa lähtökohtaisesti valittaa (PeVL 32/2012 vp). Perustuslakivaliokunta piti kuitenkin ratkaisuja, jotka koskevat ammatinvalinta- ja uraohjausta, valmennusta, kokeilua, asiantuntija-arviointeja ja asiantuntijapalveluita yrityksille, sellaisina, jotka voitiin sisällyttää muutoksenhakukieltojen piiriin, koska päätökset ovat kuitenkin riippuvaisia viranomaisen harkinnasta ja toimintaan osoitetuista määrärahoista.  

Perustuslakivaliokunta pitää työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle antamassaan lausunnossa selvänä, että nyt käsiteltävän 1. lakiehdotuksen 4 §:ssä tarkoitettua osoittamista on pidettävä perustuslain 21 §:ssä tarkoitettuna päätöksenä. Jos muutoksenhakua osoittamista koskevasta päätöksestä on tarkoitus rajoittaa, on tästä perustuslakivaliokunnan mukaan perustuslain 21 §:n vuoksi säädettävä nimenomaisesti lailla. Edellä mainitun perusteella työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ehdottaa jäljempänä yksityiskohtaisissa perusteluissa tarkemmin kuvattuja muutoksia julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 2 luvun 12 §:ään sekä 14 luvun 1 §:ään. 

VALIOKUNNAN YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1. Laki Työkanava Oy -nimisestä osakeyhtiöstä

4 §. Työkanava Oy:n toiminnan kohdistuminen.

Edellä yleisperusteluissa kuvatun perustuslakivaliokunnan edellyttämän perustuslain 124 §:ään liittyvän sääntelyn selkeyttämistarpeen johdosta työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ehdottaa, että Työkanava Oy:n tehtävistä poistetaan kokonaan oikeus valita yhtiöön työllistettävät henkilöt siten, että 4 §:n 1 momenttia täydennetään toteamalla, että työ- ja elinkeinotoimisto osoittaa yhtiölle vain yhtiössä kulloinkin avoinna olevia työpaikkoja vastaavan määrän työnhakijoita. 

Osatyökykyisten valintaperusteisiin liittyvien valintakriteerien ja -menettelyn täsmällisemmäksi määrittelemiseksi laissa valiokunta ehdottaa 4 §:n 1 momentin täydentämistä toteamalla, että sairaus tai vamma voidaan osoittaa lääkärin antamalla todistuksella tai muulla lääketieteellisellä lausunnolla, josta ilmenee vamman tai sairauden vaikutus henkilön kykyyn suoriutua työtehtävistä, sekä muut terveydentilaan liittyvät seikat, joista ilmenee henkilön työ- ja toimintakyky sekä sairauden tai vamman haittaavuuden kesto. Lisäksi valiokunta ehdottaa todettavaksi, että viimesijaisuuden arvioinnissa voidaan huomioida henkilön koulutus, työhistoria ja muu aikaisempi toiminta, ikä, asuinpaikka ja muut näihin rinnastettavat seikat, joilla on vaikutusta henkilön työllistymismahdollisuuksiin. 

8 §. Voimaantulo.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan saaman selvityksen mukaan lain on tarkoitus tulla voimaan heinäkuun 2022 alussa. Yhtiön toiminnan käytännön järjestelyjä silmällä pitäen valiokunta ehdottaa, että 8 §:ään lisätään selvyyden vuoksi maininta, jonka mukaan toimenpiteisiin lain 6 §:ssä tarkoitettujen toimielinten nimittämiseksi voidaan ryhtyä jo ennen lain voimaantuloa. 

2. Laki työttömyysturvalain 2 a luvun muuttamisesta

2 a luku. Työvoimapoliittisesti moitittava menettely

15 §. Tämän luvun poikkeava soveltaminen heikossa työmarkkina-asemassa oleviin työnhakijoihin.

Valiokunta ehdottaa lakiteknisiä korjauksia pykälän 2 momenttiin. 

3. Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 13 luvun 1 §:n muuttamisesta

Muutoslain nimike.

Valiokunta ehdottaa teknistä korjausta muutoslain nimikkeeseen jäljempänä ehdotettavien muutosten johdosta. 

2 luku. Työnhakijan palveluprosessi (Uusi)

12 §. Työllistymissuunnitelman sisältö.

Edellä yleisperusteluissa kuvattujen perustuslakivaliokunnan perustuslain 21 §:ään liittyvien huomioiden johdosta työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ehdottaa, että 2 luvun 12 §:n 1 momenttiin tehdään lisäys siten, että mikäli työnhakija on ilmoittanut halukkuudestaan työllistyä Työkanava Oy:n palvelukseen, tulee työ- ja elinkeinotoimiston tehdä työllistymissuunnitelmaan sisällytettävä päätös siitä, täyttääkö henkilö Työkanava Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain 4 §:n mukaiset edellytykset. 

3 luku. Työnvälitys (Uusi)

7 §. Työnhakuvelvollisuuden asettamatta jättäminen.

Hallituksen esityksen HE 167/2021 vp (TyVM 17/2021 vp, EV 212/2021 vp) myötä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettua lakia on muutettu nyt käsiteltävänä olevan hallituksen esityksen antamisen jälkeen. Nyt käsiteltävän hallituksen esityksen mukaan (s. 91) Työkanava Oy:n palveluksessa olevilla ei ole niin sanottua määrällistä työnhakuvelvollisuutta. Valiokunta ehdottaa tämän huomioimista lisäämällä 3 luvun 7 §:n 1 momenttiin uuden 7 kohdan, jossa todetaan, että työnhakuvelvollisuutta ei aseteta, jos työnhakija on työllistetty Työkanava Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetussa laissa tarkoitettuun yhtiöön mainitun lain 4 §:n 1 momentin nojalla. 

14 luku. Muutoksenhaku (Uusi)

1 §. Oikaisuvaatimus ja valitus.

Työ- ja elinkeinotoimiston arvio henkilön osatyökykyisyydestä sisältää työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan saaman selvityksen mukaan sellaisia ratkaisuja, jotka koskevat ammatinvalinta- ja uraohjausta, valmennusta ja asiantuntija-arviointeja, joihin perustuslakivaliokunta viittaa edellä yleisperusteluissakin mainitussa lausunnossaan (PeVL 32/2012 vp). Työkanava Osakeyhtiöön työllistymistä koskevat työ- ja elinkeinotoimiston päätökset ovat käytännössä riippuvaisia viranomaisen harkinnasta ja toimintaan osoitetuista määrärahoista. Työelämä ja tasa-arvovaliokunta ehdottaa tämän johdosta, että 14 luvun 1 §:n 3 momenttiin lisätään uusi 6 kohta valitusoikeuden rajaamisesta.  

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muutettuna hallituksen esitykseen HE 198/2021 vp sisältyvät 1.—3. lakiehdotuksen. (Valiokunnan muutosehdotukset) 

Valiokunnan muutosehdotukset

1. Laki Työkanava Oy -nimisestä osakeyhtiöstä 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
1 § 
Työkanava Oy:n yhtiömuoto ja omistajaohjaus 
Työkanava Oy, ruotsiksi Jobbkanalen Ab, on valtion omistuksessa ja hallinnassa oleva osakeyhtiö. Yhtiö kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan ja työ- ja elinkeinoministeriö vastaa yhtiön omistajaohjauksesta.  
2 § 
Työkanava Oy:n tehtävät ja toimiala 
Työkanava Oy:n tehtävänä on edistää osatyökykyisten henkilöiden työllistymistä ja tukea osatyökykyisten siirtymistä edelleen avoimille työmarkkinoille.  
Työkanava Oy harjoittaa osatyökykyisten työllistämiseen soveltuvaa palvelutoimintaa. Työkanava Oy voi myös harjoittaa yhtiön tehtäviin nähden vähäriskistä tuotannollista toimintaa. Yhtiöllä voi olla tehtävänsä toteuttamiseksi tytäryhtiöitä. Jos tytäryhtiön osakkeiden arvo on huomattava tai jos tytäryhtiön ja Työkanava Oy:n suhdetta on muuten pidettävä merkittävänä taikka jos tytäryhtiö harjoittaa uutta palvelutoimintaa tarvitaan tytäryhtiön perustamiseen sekä tytäryhtiön osakkeiden hankintaan ja luovutukseen valtioneuvoston lupa. Työkanava Oy ei saa antaa tytäryhtiölleen konserniavustusta. 
Yhtiön tulee toimia tuloksellisesti, mutta sen tavoitteena ei ole tuottaa liikevoittoa. Toiminnassa ja yhtiölle asetettavissa tulostavoitteissa huomioidaan tässä laissa säädetyt ja valtion talousarviossa täsmennetyt yhteiskunnalliset velvoitteet ja ehdot.  
3 § 
Kilpailu- ja valtiontukisäätelyn huomioiminen 
Työkanava Oy:n toimintaa on harjoitettava siten, ettei sen toiminta vääristä kilpailua. Yhtiön tuottamien palveluiden hinnoittelun tulee olla markkinaehtoista. Työkanava Oy on yhtiö, joka tuottaa Euroopan Unionin valtiontukisääntelyssä tarkoitettuja yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin tarkoitettuja palveluja. Yhtiöön sovelletaan myös kilpailulakia (948/2011) ja julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia (1397/2016). 
Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksellä voidaan antaa tarkempia määräyksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 106 artiklan 2 kohdan määräysten soveltamisesta tietyille yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja tuottaville yrityksille korvauksena julkisista palveluista myönnettävään valtiontukeen annetussa komission päätöksessä 2012/21/EU edellytetyn toimeksiannon ja laskelman laatimisesta sekä raportoinnista. 
4 § 
Työkanava Oy:n toiminnan kohdistuminen  
Työkanava Oy työllistää vain työ- ja elinkeinotoimiston sille palvelukseen Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi ehdolle Poistoehdotus päättyy osoittamia työnhakijoita. Työ- ja elinkeinotoimisto osoittaa yhtiölle Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi avoinna olevia työpaikkoja vastaavan määrän Muutosehdotus päättyy julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa (916/2012) tarkoitettuja työttömiä työnhakijoita, joiden mahdollisuudet sopivan työn saamiseen ovat olennaisesti vähentyneet Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi asianmukaisesti todetun Poistoehdotus päättyy sairauden tai vamman vuoksi. Lisäksi edellytetään, että henkilöt ovat halukkaita työllistymään, mutta työllistyminen ei ole työllistymisedellytyksiä parantavista palveluista huolimatta onnistunut tai muuten on ilmeistä, ettei näillä palveluilla voida arviointihetkellä merkittävästi lisätä henkilön työllistymismahdollisuuksia ja että työllistyminen muun työnantajan palvelukseen on epätodennäköistä. Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Sairaus tai vamma voidaan osoittaa lääkärin antamalla todistuksella tai muulla lääketieteellisellä lausunnolla, josta ilmenee vamman tai sairauden vaikutus työtehtävien suorittamiseen sekä muut terveydentilaan liittyvät seikat, joista ilmenee henkilön työ- ja toimintakyky sekä sairauden tai vamman haittaavuuden kesto. Viimesijaisuuden arvioinnissa voidaan huomioida henkilön koulutus, työhistoria ja muu aikaisempi toiminta, ikä, asuinpaikka ja muut näihin rinnastettavat seikat, joilla on vaikutusta henkilön työllistymismahdollisuuksiin. Muutosehdotus päättyy 
Työkanava Oy:n koko henkilöstön palvelussuhde on työsopimussuhde.  
5 § 
Työkanava Oy:n ohjaus 
Eduskunnan päätettyä valtion talousarviosta työ- ja elinkeinoministeriö päättää Työkanava Oy:n tarkemmista palvelutavoitteista, muista toimintatavoitteista sekä tulostavoitteesta. Tulostavoite on asetettava niin, että Työkanava Oy voi saavuttaa sille tässä laissa säädetyt palvelutavoitteet ja muut toimintatavoitteet liiketaloudellisesti kannattavasti.  
Työkanava Oy:n on annettava työ- ja elinkeinoministeriölle sen pyynnöstä yhtiön omistajaohjauksen ja valvonnan kannalta tarpeelliset tiedot. 
6 § 
Työkanava Oy:n organisaatio 
Työkanava Oy:llä on hallitus ja toimitusjohtaja sekä neuvottelukunta. Yhtiöllä voi olla muita yksiköitä ja toimintoja sen mukaan, mitä yhtiöjärjestyksessä määrätään. 
Työkanava Oy:n hallituksessa on vähintään kuusi ja enintään kahdeksan jäsentä. Hallituksen jäsenet nimitetään enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan ja yksi jäsenistä määrätään puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi. Työkanava Oy:n toimitusjohtaja ei voi toimia hallituksen jäsenenä. 
Työ- ja elinkeinoministeriö nimittää Työkanava Oy:lle neuvottelukunnan, jonka tehtävänä on antaa yhtiölle suosituksia 3 §:ssä tarkoitetun markkinaehtoisen hinnoittelun, markkinaosuuden sekä muiden kilpailullisuuteen liittyvien seikkojen toteuttamisesta.  
7 § 
Työkanava Oy:n rahoitus 
Työkanava Oy:llä on peruspääoma ja sen tehtävien hoito rahoitetaan vuosittain valtion talousarviossa annettavalla avustuksella sekä yhtiön palvelujen myynnistä saatavilla tuotoilla.  
8 § 
Voimaantulo 
Tämä laki tulee voimaanpäivänäkuuta 20. Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä toimenpiteisiin 6 §:ssä tarkoitettujen toimielinten nimittämiseksi. Muutosehdotus päättyy 
 Lakiehdotus päättyy 

2. Laki työttömyysturvalain 2 a luvun muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
lisätään työttömyysturvalain (1290/2002) 2 a lukuun uusi 15 § seuraavasti: 
2 a luku 
Työvoimapoliittisesti moitittava menettely 
15 § 
Tämän luvun poikkeava soveltaminen heikossa työmarkkina-asemassa oleviin työnhakijoihin 
Siltä osin, kuin on kyse työstä valtion omistaman heikossa työmarkkina-asemassa oleville työmahdollisuuksia tarjoavan yrityksen palveluksessa, Työkanava Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain (  /  ) 4 §:n 1 momentissa tarkoitetussa heikossa työmarkkina-asemassa olevan työnhakijan oikeuteen saada työttömyysetuutta ei sovelleta, mitä 1 §:ssä säädetään työstä eroamisesta ja erottamisesta sekä 4 §:ssä työstä kieltäytymisestä. 
Siltä osin, kuin työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa on sovittu hakeutumisesta valtion omistaman heikossa työmarkkina-asemassa oleville työmahdollisuuksia tarjoavan yrityksen palvelukseen, Työkanava Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi (  /  ) Poistoehdotus päättyy 4 §:n 1 momentissa tarkoitetussa heikossa työmarkkina-asemassa olevan työnhakijan oikeuteen saada työttömyysetuutta ei sovelleta, mitä Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 9 §:n 1 momentin 5 kohdassa Muutosehdotus päättyy säädetään suunnitelman toteuttamisen laiminlyönnistä.  
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaanpäivänäkuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 

3. Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 13 luvun 1 §:n Poistoehdotus päättyy muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 2 luvun 12 §:n 1 momentti, 3 luvun 7 §:n 1 momentin 6 kohta, Muutosehdotus päättyy 13 luvun 1 §:n 1 momentti Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi ja 14 luvun 1 §:n 3 momentin 4 ja 5 kohta, Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi sellaisina kuin ne ovat, 2 luvun 12 §:n 1 momentti ja 3 luvun 7 §:n 1 momentin 6 kohta laissa 1379/2021, 13 luvun 1 §:n 1 momentti Muutosehdotus päättyy laissa 447/2020 Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi ja 14 luvun 1 §:n 3 momentin 4 ja 5 kohta laissa 1456/2016, sekä Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi lisätään Muutosehdotus päättyyValiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi  3 luvun 7 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on laissa 1379/2021, uusi 7 kohta ja 14 luvun 1 §:n 3 momenttiin, sellaisena kuin se on laeissa 1456/2016 ja 422/2021, uusi 6 kohta Muutosehdotus päättyy seuraavasti: 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 2 luku (Uusi) Muutosehdotus päättyy 
Työnhakijan palveluprosessi 
12 § 
Työllistymissuunnitelman sisältö  
Työllistymissuunnitelmaan sisällytetään työnhakuvelvollisuus ja muita työnhakuun tai yritystoiminnan kehittämiseen liittyviä toimia, joiden tavoitteena on työnhakijan nopea työllistyminen avoimille työmarkkinoille. Lisäksi työllistymissuunnitelmaan sisällytetään tarvittaessa työnhakijan palvelutarpeen mukaisia julkisia työvoima- ja yrityspalveluja sekä muita työnhakijan osaamista, työmarkkinavalmiuksia sekä työ- ja toimintakykyä lisääviä palveluja ja työnhakuun tai yritystoiminnan kehittämiseen sekä työllistymiseen vaikuttavan työ- ja toimintakyvyn tai terveydentilan selvittämiseen liittyviä toimia. Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Tarvittaessa työllistymissuunnitelmaan sisällytetään työ- ja elinkeinotoimiston päätös siitä, täyttääkö henkilö Työkanava Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain ( Muutosehdotus päättyy  /  Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi ) 4 §:n mukaiset edellytykset yhtiöön työllistämiseksi. Muutosehdotus päättyy 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 3 luku (Uusi) Muutosehdotus päättyy 
Työnvälitys 
7 § 
Työnhakuvelvollisuuden asettamatta jättäminen  
Työnhakuvelvollisuutta ei aseteta, jos: 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
6) työnhakijan työttömyys päättyy taikka hän aloittaa varusmies- tai siviilipalveluksen tai perhevapaan kuukauden kuluessa; työnhakuvelvollisuus jätetään asettamatta sen tarkastelujakson osalta, jonka aikana työttömyys päättyy taikka varusmies- tai siviilipalvelus tai perhevapaa alkaaValiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi ; Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 7) työnhakija on työllistetty Työkanava Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetussa laissa tarkoitettuun yhtiöön mainitun lain 4 §:n 1 momentin nojalla.  Muutosehdotus päättyy 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
13 luku 
Työ- ja elinkeinotoimiston asiakastietojärjestelmä 
1 § 
Työ- ja elinkeinotoimiston asiakastietojärjestelmä 
Työ- ja elinkeinotoimiston asiakastietojärjestelmää käytetään julkisen työvoima- ja yrityspalvelun järjestämiseen ja tuottamiseen sekä kotoutumisen edistämisestä annetussa laissa, työttömyysturvalaissa, vuorotteluvapaalaissa, kuntouttavasta työtoiminnasta annetussa laissa, ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa ja Työkanava Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetussa laissa Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi (  /  ) Poistoehdotus päättyy työ- ja elinkeinotoimistolle tai työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskukselle säädettyjen tehtävien hoitamiseen ja sosiaalisista yrityksistä annetussa laissa työ- ja elinkeinoministeriölle säädettyjen tehtävien hoitamiseen. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 14 luku (Uusi) Muutosehdotus päättyy 
Muutoksenhaku 
1 § 
Oikaisuvaatimus ja valitus  
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Päätökseen ei saa vaatia oikaisua eikä siitä saa valittaa, jos: 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
4) päätös koskee yritystoiminnan kehittämispalvelujen tarjoamatta jättämistä; Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi tai Poistoehdotus päättyy 
5) päätös koskee tuen, etuuden tai korvauksen epäämistä määrärahasyistäValiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi ; tai Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 6) päätös koskee Työkanava Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain 4 §:ssä tarkoitettuja työllistämisedellytysten täyttymättä jäämistä.  Muutosehdotus päättyy 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaanpäivänäkuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 3.3.2022 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Aino-Kaisa Pekonen vas 
 
varapuheenjohtaja 
Katja Taimela sd 
 
jäsen 
Kim Berg sd 
 
jäsen 
Bella Forsgrén vihr 
 
jäsen 
Atte Kaleva kok 
 
jäsen 
Tuomas Kettunen kesk 
 
jäsen 
Rami Lehto ps 
 
jäsen 
Niina Malm sd 
 
jäsen 
Hanna-Leena Mattila kesk 
 
jäsen 
Jukka Mäkynen ps 
 
jäsen 
Anders Norrback 
 
jäsen 
Ilmari Nurminen sd 
 
jäsen 
Arto Satonen kok 
 
jäsen 
Ruut Sjöblom kok 
 
jäsen 
Riikka Slunga-Poutsalo ps 
 
jäsen 
Sofia Virta vihr 
 
varajäsen 
Jari Myllykoski vas 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

istuntoasiainneuvos  
Miika  Suves 
 

Vastalause

Perustelut

Perussuomalaisten valiokuntaryhmä kannattaa osatyökykyisten työllisyyden edistämistä. Asiantuntijakuulemisten perusteella on kuitenkin nähtävissä, että Työkanava Oy:n perustamiseen liittyy merkittäviä riskejä suhteessa nykyisen välityömarkkinan toimintaan. Sen sijaan, että esitys vahvistaisi nykyisten välityömarkkinoiden toimintaa, se uhkaa heikentää nykyisten toimijoiden asemaa tai jopa syrjäyttää ne ja avata mahdollisuuden ns. kermankuorintaan. Ehdotetun yhtiön toimintalogiikka jää myös epäselväksi: yhtäältä sen tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa, mutta toisaalta siltä edellytetään liiketaloudellista kannattavuutta. Perussuomalaisten valiokuntaryhmä katsoo muun muassa Kuntaliiton esittämän selvityksen perusteella, että vähempiriskinen ja kustannustehokkaampi vaihtoehto työllisyysmäärärahojen käyttämiseksi olisi käyttää ne nykyisten osatyökykyisten ja vammaisten työllistämiseen tähtäävien kolmannen sektorin toimijoiden toimintaedellytysten vahvistamiseen. 

Perussuomalaisten valiokuntaryhmä pitää nykyisten työllistymistä edistävien järjestöjen ja muiden välimarkkinatoimijoiden tekemää työtä yhteiskunnallisesti merkittävänä. On tärkeää, että henkilöille, jotka eivät kykene työllistymään omin avuin, on tarjolla palveluita ja tukea. Tarvetta näille palveluille on koko maassa, ja niitä toteuttaa kymmeniä toimijoita, jotka ovat asiantuntijoita omalla alueellaan. Olisi järjetöntä kaataa nämä toimijat valtion tuella ja samalla menettää hyvät ja jo nykyisellään toimivat palvelut sekä alueellinen asiantuntemus, koska on selvää, että Työkanava Oy:llä ei ole riittäviä resursseja tarjota palveluita yhtäläisesti koko maassa. Nykyisten palvelujen, kuten työhönvalmennuksen, osalta keskeinen puute on tällä hetkellä riittämätön resursointi, mistä syystä palveluita ei voida tarjota kaikille niitä tarvitseville. Resurssien keskittäminen yhdelle toimijalle lisäisi alueellista epätasa-arvoa ja heikentäisi pienten paikkakuntien osatyökykyisille tarjolla olevia palveluita. On selvää, että yhtälö, jossa Työkanava Oy:n tavoite on työllistää kaikkein vaikeimmassa asemassa olevia työttömiä, se ei saa vääristää markkinoita, ei saa tuottaa voittoa eikä sitä saa subventoida, on käytännössä mahdoton. Vaikka Työkanavan toiminta ei saisi häiritä markkinoita, niin siltä ei tulla välttymään. Yritysmuotoinen toimija on kaukana optimaalisesta ratkaisusta nykyisten ongelmien ja puutteiden korjaamiseksi. 

Perussuomalaisten valiokuntaryhmä katsoo, että Kuntaliiton esiin nostama huoli rahoituksen kestävyydestä ja sen riittävyydestä on varsin aiheellinen. Jo nollatuloksen saavuttaminen vaatii osaamista sekä johtamiselta ja markkinoimiselta. Tarvitaan kysyntää, jotta päästään nollatulokseen. Lisäksi on todennäköistä, että Työkanava tulee toimimaan samoilla toimialoilla ja samalla toimikentällä kuin monet kolmannen sektorin toimijat ja palveluntuottajat sekä tekemään päällekkäistä työtä nykyisten säätiömuotoisten toimijoiden kanssa. Tästä seuraa suurella todennäköisyydellä se, että Työkanava voi aiheuttaa haittaa kolmannen sektorin toiminnalle ja jopa johtaa sen alasajoon. 

Osatyökykyisten henkilöiden palveluiden keskittäminen yhdelle toimijalle johtaa todennäköisesti myös tilanteeseen, jossa tarjolla oleva palveluvalikoima on suppeampi ja yksilökohtaisesti räätälöityä palvelua on nykyistä heikommin saatavilla. Työkanavalle esitetty rahoitus ei riitä esimerkiksi yksilöllisiin tarpeisiin vastaavien valmennuspalveluiden järjestämiseen osatyökykyisten työllisyyden parantamiseksi. Mikäli Työkanava kuitenkin perustetaan, olisi perusteltua muun muassa Suomen Yrittäjien esittämistä syistä rajoittaa sen toimialaa siten, että se keskittyisi vain työvoiman välittämiseen ja vuokraamiseen, jotta siitä ei tulisi markkinahäirikköä. Monet yhtiön sosiaalipoliittisiin tavoitteisiin hyvin soveltuvat toimialat ovat tälläkin hetkellä hyvin kilpailtuja ja taloudellisilta marginaaleiltaan pieniä. Työkanavan toimiminen merkittävästi kilpailluilla markkinoilla olisi vaikea toteuttaa käytännössä ja voisi johtaa esimerkiksi nykyisten työpaikkojen häviämiseen matalasti koulutetuilta aloilta. Samoin epäselväksi jää, millaisia työsuhteita Työkanavan olisi tarkoitus tarjota: jos on nollatuntisopimuksia ja työntekijä kutsutaan töihin silloin, kun töitä sattuu olemaan tarjolla, ongelmaksi muodostuu se, ettei uusia työntekijöitä voida palkata ennen kuin vanhoille työntekijöille on tarjottu lisätöitä. 

Keskeinen kysymys tavoitteiden saavuttamisen kannalta on joka tapauksessa rahoitus. Jos Työkanavan kautta työllistettävät henkilöt eivät siirry melko nopeaan tahtiin muiden toimijoiden palvelukseen ja Työkanavasta tulee Ruotsin Samhallin kaltainen säilyttäjäorganisaatio, voi resurssien puute johtaa siihen, että se voi työllistää vain pienen osan tarvitsijoista. Työkanava pitäisikin integroida sosiaalipalveluiden ja välityömarkkinoiden toimintaan siten, että myös nykyisiä välityömarkkinatoimijoita hyödynnetään osatyökykyisten työllistämisessä nykyistä enemmän. Esitetty osakeyhtiömuoto on kuitenkin tämän tavoitteen kannalta huono valinta, ja tavoitteen saavuttamisen kannalta olisi perusteltua selvittää, olisiko esimerkiksi säätiömuoto toimivampi ratkaisu, kun osakeyhtiömuotoisen Työkanava Oy:n tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa, mutta siitä huolimatta yhtiöltä edellytetään liiketaloudellista kannattavuutta eli plussalle pääsyä. Tämä on vaikea toteuttaa, kun kyse on kaikkein vaikeimmin työllistettävästä joukosta, jolle pitää maksaa TES:n mukaista palkkaa, vaikka tuottavuus olisi alhainen. Yhtiö ei voi myöskään hinnoitella palveluitaan kattamaan omia keskimääräistä korkeampia kulujaan.  

Perussuomalaisten valiokuntaryhmä katsoo, että käsittelyssä oleva esitys on puutteellisesti valmisteltu eikä todennäköisesti johda sille esitettyihin tavoitteisiin, vaan kyse on ainoastaan näennäistoimesta, jolla yritetään paperilla osoittaa, että hallitus on tehnyt jotain hallitusohjelman mukaisen työllisyysasteen saavuttamiseksi, mutta samaan aikaan se voi aiheuttaa merkittäviä ongelmia nykyisille osatyökykyisiä työllistäville tahoille sekä heikentää osatyökykyisten henkilöiden palveluiden alueellista saatavuutta. Perussuomalaisten valiokuntaryhmä esittää esityksen hylkäämistä ja valmistelemista uudelleen työllisyysresurssien tarkoituksenmukaisen käytön ja nykyisten osatyökykyisten työllistymistä tukevien palveluiden vahvistamisen näkökulmasta. Tässä yhteydessä olisi selvitettävä, mikä on tehokkain tapa käyttää rajalliset resurssit alueellisen tasa-arvon toteutumista sekä yksilöllisten palveluiden tarjontaa silmällä pitäen. 

Ehdotus

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että lakiehdotukset hylätään. 
Helsingissä 3.3.2022
Rami Lehto ps 
 
Riikka Slunga-Poutsalo ps 
 
Jukka Mäkynen ps