Viimeksi julkaistu 6.10.2020 9.58

Valiokunnan mietintö TyVM 10/2020 vp HE 92/2020 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain, merityösopimuslain ja yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 51 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain, merityösopimuslain ja yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 51 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta (HE 92/2020 vp): Asia on saapunut työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

  • erityisasiantuntijaJohannaYlitepsa
    työ- ja elinkeinoministeriö (etäkuuleminen)

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

  • Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
  • STTK ry
  • Akava ry
  • Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
  • Suomen Yrittäjät ry
  • KT Kuntatyönantajat

Valiokunta on saanut ilmoituksen, ei lausuttavaa: 

  • Valtion työmarkkinalaitos

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi työsopimuslain, merityösopimuslain ja yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 51 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosäännöksiä. Lakien voimaantulosäännöksiä muutettaisiin siten, että väliaikaisten lakien voimassaoloa jatkettaisiin 31.12.2020 asti. 

Esitys liittyy vuoden 2020 IV lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.7.2020. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Yleistä

Eduskunta hyväksyi 30.3.2020 (HE 26/2020 vpTyVM 2/2020 vp) lait, joilla muutettiin väliaikaisesti työsopimuslakia, merityösopimuslakia ja yhteistoiminnasta yrityksissä annettua lakia. Väliaikaiset lait tulivat voimaan 1.4.2020, ja ne ovat voimassa 30.6.2020 saakka. Muutosten tavoitteena oli helpottaa yritysten sopeutumista COVID-19-epidemian aiheuttamiin työvoimatarpeen muutoksiin ja auttaa yrityksiä selviytymään talouden heikentymisestä johtuneen kriisin yli. 

Väliaikaisilla laeilla lyhennettiin työntekijän lomautusta edeltävää lomautusilmoitusaikaa ja lomautusta koskevien yhteistoimintaneuvotteluiden kestoaikaa. Lisäksi työsopimuslain väliaikaiset muutokset mahdollistavat määräaikaisessa työsuhteessa työskentelevän työntekijän lomauttamisen samoilla edellytyksillä kuin työntekijän, jolla on toistaiseksi voimassa oleva työsopimus, ja työsopimus voidaan koeaikana purkaa myös taloudellisella tai tuotannollisella perusteella. Työsopimuslain väliaikaisella muutoksella pidennettiin samalla takaisinottovelvollisuusaikaa yhdeksään kuukauteen. Merityösopimuslain väliaikaisesta muuttamisesta annetulla lailla säädettiin vastaavista muutoksista merityösopimuslakiin. Lait ovat osa kokonaisuutta, jossa yritysten toiminnan turvaamisen lisäksi työntekijöiden toimeentulon vahvistamiseksi ja TE-toimistojen toimintaedellytysten turvaamiseksi säädettiin väliaikaisia muutoksia myös työttömyysturvalakiin ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettuun lakiin. 

Esityksessä ehdotetaan edellä selostettujen väliaikaisten työlainsäädännön muutosten voimassaolon jatkamista vuoden 2020 loppuun saakka. Saamansa selvityksen perusteella työelämä- ja tasa-arvovaliokunta pitää väliaikaisten lakien voimassaolon jatkamista tarkoituksenmukaisena ja tarpeellisena ja puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina.  

Valiokunta toteaa, että eduskunnassa on samaan aikaan käsittelyssä hallituksen esitys (StVM 13/2020 vpHE 94/2020 vp) eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 6 luvun 7 §:n muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Mainitun esityksen tarkoituksena on lieventää niitä vaikutuksia, joita tässä esityksessä ehdotetuilla muutoksilla on lomautetuille ja työttömäksi jääville työntekijöille.  

Sisällöllisesti väliaikaisia lakeja ei ehdoteta muutettaviksi, ja niiltä osin työelämä- ja tasa-arvovaliokunta toistaa mietinnössä TyVM 2/2020 vp esittämänsä. 

Tiedotus

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta tähdensi väliaikaisten lakien säätämisestä antamassaan mietinnössä TyVM 2/2020 vp tehokkaan tiedottamisen tärkeyttä. Valiokunta toistaa aikaisemmin lausumansa. Valiokunta pitää tärkeänä, että lakiehdotuksen säännöksistä ja niiden vaikutuksista tiedotetaan tehokkaasti sekä työnantajille että työntekijöille.  

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 92/2020 vp sisältyvät 1.—3. lakiehdotuksen. 
Helsingissä 16.6.2020 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja
AnnaKontulavas
varapuheenjohtaja
KatjaTaimelasd
jäsen
KimBergsd
jäsen
BellaForsgrénvihr
jäsen
TuomasKettunenkesk
jäsen
RamiLehtops
jäsen
NiinaMalmsd
jäsen
Hanna-LeenaMattilakesk
jäsen
JukkaMäkynenps
jäsen
AndersNorrbackr
jäsen
ArtoSatonenkok
jäsen
RuutSjöblomkok
jäsen
SofiaVirtavihr

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos
MarjaanaKinnunen