Valiokunnan mietintö
TyVM
11
2020 vp
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain 11 luvun 4 b ja 4 c §:n muuttamisesta sekä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiden työttömyysturvalain ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annettujen lakien muuttamisesta
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain 11 luvun 4 b ja 4 c §:n muuttamisesta sekä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiden työttömyysturvalain ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annettujen lakien muuttamisesta (HE 93/2020 vp): Asia on saapunut työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
vanhempi hallitussihteeri
Timo
Meling
työ- ja elinkeinoministeriö (etäkuuleminen)
hallitussihteeri
Meri
Pensamo
työ- ja elinkeinoministeriö (etäkuuleminen)
Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 
sosiaali- ja terveysministeriö
Kansaneläkelaitos
KEHA-keskus
Pohjois-Karjalan TE-toimisto
Uudenmaan TE-toimisto
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
STTK ry
Akava ry
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
Suomen Yrittäjät ry
Työttömien Keskusjärjestö ry
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry
oikeustieteen tohtori
Jaana
Paanetoja
Valiokuntaan on saanut ilmoituksen, ei lausuttavaa: 
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain väliaikaista muuttamista sekä eräiden työttömyysturvalain ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annettujen lakien muuttamista. 
Muutokset liittyvät työnhakijoiden työttömyysturvaoikeuden ja yrittäjien starttirahaoikeuden turvaamiseen sekä työ- ja elinkeinotoimiston tehtävien hoitamiseen COVID-19-pandemian aikana. Pandemian pitkittyessä työttömyysturvalain ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain väliaikaisten pandemiaan liittyvien säännösten voimassaoloa on tarpeen jatkaa. Samalla tehtäisiin eräitä pienempiä pandemiaan liittyviä väliaikaisia muutoksia. 
Lomautettujen työttömyysturvaoikeutta ja yrittäjien työmarkkinatukioikeutta koskevien työttömyysturvalain väliaikaisten säännösten voimassaoloa jatkettaisiin 31.12.2020 asti. Väliaikaisten säännösten sisältöä muutettaisiin siten, että työllistyminen kokoaikatyöhön yli kahden viikon ajaksi estäisi työttömyysetuuden saamisen. Myös työttömyysturvaseuraamuksia koskevien työttömyysturvalain väliaikaisten säännösten voimassaoloa jatkettaisiin 31.12.2020 asti. 
Työnhakijan haastattelun järjestämistä ja työnhaun voimassaoloa koskevien julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain väliaikaisten säännösten voimassaoloa jatkettaisiin 31.12.2020 asti ja starttirahan enimmäiskeston pidentämistä 12 kuukaudesta 18 kuukauteen koskevan väliaikaisen säännöksen voimassaoloa 31.12.2021 asti. Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettuun lakiin lisättäisiin väliaikaiset säännökset, joiden perusteella työnhakijan omaehtoisen opiskelun tukemista työttömyysetuudella voidaan jatkaa, jos opinnot viivästyvät COVID-19-pandemian takia. 
Esitys liittyy valtion vuoden 2020 neljänteen lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. 
Lait on tarkoitettu tulemaan pääosin voimaan 1.7.2020. Lomautettujen työttömyysturvaoikeutta ja yrittäjien työmarkkinatukioikeutta koskevat muutokset työttömyysturvalain väliaikaisiin säännöksiin tulisivat kuitenkin voimaan 1.8.2020. Lait olisivat voimassa 31.12.2020 asti lukuun ottamatta starttirahan enimmäiskestoa koskevaa muutosta, joka olisi voimassa 31.12.2021 asti. 
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Yleistä
Käsittelyssä olevat työttömyysturvalain ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain väliaikaiset COVID-19-pandemiaan liittyvät muutokset on hyväksytty eduskunnassa työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintöjen TyVM 3/2020 vpHE 27/2020 vp, TyVM 4/2020 vpHE 35/2020 vp ja TyVM 6/2020 vpHE 58/2020 vp pohjalta. Väliaikaiset lait ovat voimassa pääosin 30.6.2020 tai 31.7.2020 saakka. Poikkeuksena on starttirahaa koskevaa muutos, joka on voimassa 30.6.2021 asti. 
Esityksessä ehdotetaan edellä todettujen työttömyysturvalain ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain väliaikaisten muutosten voimassaolon jatkamista. Samalla ehdotetaan, että lakeihin vielä tehdään eräitä COVID-19-pandemiaan liittyviä väliaikaisia muutoksia.  
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta kannattaa väliaikaisia työttömyysturvalain ja julkisen työvoima- ja yrityspalvelulain muutosten voimassaolon jatkamista sekä esityksessä ehdotettuja eräitä tarkennuksia ja puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina seuraavin huomautuksin.  
Kokoaikatyön vaikutus työttömyysetuuteen
Työttömyysturvalain väliaikaisen muutoksen aikana lomautetulla ja yrittäjällä on oikeus työttömyysetuuteen sen estämättä mitä työttömyysturvalain 2 luvussa säädetään työllistymisestä yli kaksi viikkoa kestävään kokoaikatyöhön. Väliaikaisten lakien säätämisen aikana oletuksena oli, että COVID-19-pandemia kestää lyhyehkön ajan, eikä lomautetuilla tai yrittäjillä pandemian ja lain voimassaoloaikana ole tosiasiallisesti mahdollisuutta hakeutua muuhun työhön.  
Pandemian pitkittyessä ja pandemiaan liittyviä rajoituksia vähitellen purettaessa on käynyt ilmeiseksi, että työmahdollisuuksia on enenevässä määrin, minkä vuoksi esityksessä ehdotetaan, että väliaikaisia työttömyysturvalain 11 luvun 4 b § ja 4 c §:iä muutetaan siten, että työllistyminen yli kaksi viikkoa kestävään kokoaikatyöhön estää työttömyysetuuden saamisen.  
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta kannattaa ehdotettua muutosta. Valiokunta huomauttaa, että väliaikaisten säännösten soveltamista ohjaavat työttömyysturvalain toistaiseksi voimassa olevat "normaaliajan" säännökset. Siten työttömyysturvalain 11 luvun 4 b ja 4 c §:ää sovellettaessa sovelletaan myös muun muassa työttömyysturvalain (1290/2002) 1 luvun 5 §:n 1 momentin 4 kohtaa, jossa on määritelty, mitä kokoaikatyöllä tarkoitetaan.  
Viestintä ja seuranta
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta toistaa hallituksen esityksestä eduskunnalle (HE 58/2020 vp) laeiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 2 ja 8 luvun sekä työttömyysturvalain 2 a luvun 13 §:n ja 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta antamassaan mietinnössä (TyVM 6/2020 vp) esittämänsä kehotuksen huolehtia siitä, että väliaikaisista laeista tiedottamiseen ja työnhakijoiden neuvontaan kiinnitetään erityistä huomiota paitsi väliaikaisten lakien voimassa ollessa myös palattaessa toistaiseksi voimassa olevien lakien soveltamiseen. 
Valiokunta huomauttaa, että väliaikaiset muutokset monimutkaistavat työnhaku- ja työttömyysturvajärjestelmää entisestään. Erityisesti niille henkilöille, jotka ovat tarvinneet työttömyysturvaa ensimmäistä kertaa vasta väliaikaisten lakien voimassa ollessa, saattaa palaaminen ns. normaaliajan sääntelyyn aiheuttaa oikeudenmenetyksiä, koska säännösten sisältöä ja niiden vaatimuksia ei tunneta. Tällaisten tilanteiden välttämiseksi TE-hallinnossa tulee kehittää erityisiä työnhakijoille yksilöllisesti suunnattuja viestintätoimia, joilla varmistetaan, että oikeudenmenetyksiä ei synny tietämättömyyden vuoksi.  
Vielä valiokunta muistuttaa, että väliaikaisten lakien vaikutuksia tulee seurata tarkasti ja että kokemuksia tulee käyttää hyödyksi TE-hallinnon toimintoja kehitettäessä. Valiokunta kiinnittää erityistä huomiota verkkopalvelujen kehittämiseen. Valiokunta tähdentää, että verkkopalvelut eivät saa muodostua huonon käytettävyytensä vuoksi palvelujen käytön esteeksi tai aiheuttaa asiakkaille oikeudenmenetyksiä.  
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 93/2020 vp sisältyvät 1.—6. lakiehdotuksen. 
Helsingissä 16.6.2020 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Anna
Kontula
vas
varapuheenjohtaja
Katja
Taimela
sd
jäsen
Kim
Berg
sd
jäsen
Bella
Forsgrén
vihr
jäsen
Tuomas
Kettunen
kesk
jäsen
Rami
Lehto
ps
jäsen
Niina
Malm
sd
jäsen
Hanna-Leena
Mattila
kesk
jäsen
Jukka
Mäkynen
ps
jäsen
Anders
Norrback
r
jäsen
Arto
Satonen
kok
jäsen
Ruut
Sjöblom
kok
jäsen
Sofia
Virta
vihr
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Marjaana
Kinnunen
Viimeksi julkaistu 16.6.2020 13.45