Viimeksi julkaistu 2.2.2022 10.30

Valiokunnan mietintö TyVM 11/2021 vp HE 119/2021 vp Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle yrittäjien työttömyysturvaoikeuden väliaikaiseksi järjestämiseksi

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle yrittäjien työttömyysturvaoikeuden väliaikaiseksi järjestämiseksi (HE 119/2021 vp): Asia on saapunut työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

  • hallitusneuvos Timo Meling 
    työ- ja elinkeinoministeriö

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

  • sosiaali- ja terveysministeriö
  • Kansaneläkelaitos
  • Uudenmaan TE-toimisto
  • Suomen Kuntaliitto

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia väliaikaisesti. 

Päätoimisesti yritystoiminnassa työllistyneellä henkilöllä on lähtökohtaisesti oikeus työttömyysetuuteen, jos koko yritystoiminta lopetetaan. Tästä edellytyksestä on voitu covid-19-pandemian aikana poiketa työttömyysturvalain väliaikaisesti voimassa olevan työmarkkinatukioikeutta koskevan säännöksen perusteella. Nykyisen säännöksen voimassaolo päättyy 30.9.2021. Väliaikaista työmarkkinatukioikeutta jatkettaisiin sisällöltään muuttamattomana 30.11.2021 asti. 

Esitys liittyy valtion vuoden 2021 neljänteen lisätalousarvioesitykseen. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.10.2021 ja se olisi voimassa 30.11.2021 asti. 

VALIOKUNNAN YLEISPERUSTELUT

Työttömyysturvalain (1290/2002) väliaikainen muutos yrittäjien oikeudesta työmarkkinatukeen tuli voimaan 8.4.2020, ja sen voimassaoloa on aiemmin jatkettu 1.7.2020, 1.1.2021, 1.4.2021 ja 1.7.2021. Nykyinen väliaikainen muutos on voimassa 30.9.2021 asti. 

Covid-19-pandemian hillitsemiseksi tehtyjen rajoitustoimenpiteiden ja -suositusten lieventäminen ja purkaminen mahdollistuvat, kun pandemiatilanne on riittävän vakaa ja rokotukset edistyvät riittävästi. Tämän arvioidaan johtavan kuluttajakysynnän elpymiseen ja yritystoiminnan edellytysten palautumiseen paremmalle tasolle. Kuluttajakysynnän elpymisessä ja yritystoiminnan palautumisessa saattaa kuitenkin olla toimialasta riippuen viivettä. Tästä syystä hallitus on pitänyt tarpeellisena esittää eduskunnalle yrittäjien toimeentuloa turvaavan työttömyysturvalain väliaikaisen muutoksen voimassaolon jatkamista 30.11.2021 asti. 

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muutettuna jäljempänä yksityiskohtaisissa perusteluissa kuvatulla tavalla. Valiokunta huomauttaa, että säännösten ennakoitavuuden ja ymmärrettävyyden vuoksi tulisi jatkossa väliaikaistenkin muutosten kohdalla välttää niiden tekemistä kovin lyhyiksi jaksoiksi kerrallaan. Mikäli näin joudutaan kuitenkin toimimaan, on jatkopäätökset tehtävä ja niistä tiedotettava riittävän ajoissa. 

VALIOKUNNAN YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

Laki työttömyysturvalain 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta

Voimaantulosäännös.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta pitää tärkeänä varmistaa, että oikeus työmarkkinatukeen säilyy katkeamattomana 1.10.2021 alkaen, vaikka itse laki ei ehtisi tulla voimaan siihen mennessä. Tämän johdosta valiokunta ehdottaa, että lain voimaantulosäännöstä täydennetään seuraavalla lauseella: ”Tätä lakia sovelletaan työnhakijan oikeuteen saada työmarkkinatukea 1 päivästä lokakuuta 2021.” Lisäys mahdollistaa työnhakijan katkottoman oikeuden työmarkkinatukeen 1.10.2021 alkaen, vaikka asiaa ei voitaisi käsitellä ennen lain voimaantuloa. Ehdotettua muutosta voidaan pitää siinä mielessä teknisluonteisena, että työmarkkinatukea maksettaisiin sen myötäkin vain siltä ajalta, jota hallituksen esityksessä esitetään. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Työelämä ja tasa-arvovaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muutettuna hallituksen esitykseen HE 119/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen. (Valiokunnan muutosehdotus) 

Valiokunnan muutosehdotus

Laki työttömyysturvalain 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään työttömyysturvalain (1290/2002) 11 lukuun väliaikaisesti uusi 4 c § seuraavasti: 
11 luku 
Toimeenpanoa koskevat säännökset 
4 c § 
Lain väliaikainen soveltaminen yrittäjiin 
Työnhakijan oikeuteen saada työmarkkinatukea ei sovelleta, mitä 2 luvun 5 §:n 4 momentissa säädetään päätoimisen työllistymisen jatkumisesta, jos henkilön päätoiminen työskentely yrityksessä on päättynyt hyvin laajalle levinneen vakavan tartuntataudin takia. 
Henkilön päätoimisen työskentelyn katsotaan 1 momenttia sovellettaessa päättyneen myös silloin, kun yritystoiminnasta siinä jokaista yrittäjänä työskentelevää henkilöä kohti syntyvä tulo on vähemmän kuin 1 089,67 euroa kuukaudessa. Tulon on tullut vähentyä hyvin laajalle levinneen vakavan tartuntataudin takia. 
Edellä 1 momentissa tarkoitetun työnhakijan oikeuteen saada työmarkkinatukea ei sovelleta 2 luvun 1 ja 4 §:ää, mitä 2 luvun 5 ja 5 a §:ssä säädetään työllistymisestä omassa työssä, 9, 10, 10 a, 11 ja 13—16 §:ää, 2 a luvun 4—7 §:ää, mitä 2 a luvun 8 §:ssä säädetään työstä kieltäytymisestä, eikä 2 a luvun 9—12, 12 a, 13, 13 a ja 14 §:ää. Työnhakijan oikeuteen saada työmarkkinatukea sovelletaan kuitenkin, mitä 2 luvun 1 §:ssä säädetään työnhakijana olemisesta ja 2 a luvussa työstä kieltäytymisestä, jos hän kieltäytyy työnantajan hänelle yksilöidysti tarjoamasta työstä. Työnhakijalla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen, jos hän työllistyy kokoaikatyössä yli kahden viikon ajan. 
Edellä 1 momentissa tarkoitetun työnhakijan oikeuteen saada työmarkkinatukea ei sovelleta 7 luvun 2 §:ää, 7 luvun 4 §:n 2 momenttia eikä 7 luvun 7 ja 9 §:ää. 
Työnhakijalla on oikeus työmarkkinatukeen 1—4 momentissa tarkoitetulla tavalla myös silloin, jos hänellä ei ole oikeutta ansiopäivärahaan tai peruspäivärahaan sen vuoksi, mitä 2 luvun 5 §:n 4 momentissa säädetään päätoimisen työllistymisen jatkumisesta, ja hän muutoin täyttää työmarkkinatuen saamisen edellytykset. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaanpäivänäkuuta 20ja on voimassa 30 päivään marraskuuta 2021.  
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Tätä lakia sovelletaan työnhakijan oikeuteen saada työmarkkinatukea 1 päivästä lokakuuta 2021. Muutosehdotus päättyy 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 23.9.2021 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Aino-Kaisa Pekonen vas 
 
varapuheenjohtaja 
Katja Taimela sd 
 
jäsen 
Kim Berg sd 
 
jäsen 
Atte Kaleva kok 
 
jäsen 
Rami Lehto ps 
 
jäsen 
Niina Malm sd 
 
jäsen 
Hanna-Leena Mattila kesk 
 
jäsen 
Jukka Mäkynen ps 
 
jäsen 
Ilmari Nurminen sd 
 
jäsen 
Arto Satonen kok 
 
jäsen 
Ruut Sjöblom kok 
 
jäsen 
Riikka Slunga-Poutsalo ps 
 
varajäsen 
Veronica Rehn-Kivi 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

istuntoasiainneuvos  
Miika  Suves 
 

Vastalause

Perustelut

Hallituksen esityksen mukaisesti yrittäjien oikeutta työmarkkinatukeen koskevien väliaikaisten säännösten voimassaoloa jatkettaisiin 30. päivään marraskuuta asti covid-19-pandemian edelleen jatkuessa. Väliaikaisella työttömyysturvan muutoksella pyritään turvaamaan yrittäjien hankalaa taloudellista asemaa koronakriisin keskellä. 

Koronatilanne on edelleen hankala. Taloudellinen epävarmuus on edelleen suurta. Ihmisten kulutuskäyttäytymisen muutokset ovat johtaneet paikoin hankaliin tilanteisiin yrittäjien kohdalla. Myös hallituksen elinkeinotoiminnan rajoittamiseksi annetut suositukset hankaloittavat tilannetta entisestään.  

Valtioneuvosto on esittänyt yrittäjien työttömyysturvaa koskevaa muutosta jo useampaan otteeseen. Kokoomuksen ja perussuomalaisten valiokuntaryhmät toteavat, että valtioneuvoston on vihdoin harkittava, että voimaantulosäännös ulotetaan esitettyä pidemmälle. 

Kokoomuksen ja perussuomalaisten valiokuntaryhmät ovat esittäneet 2.12.2020, 4.3.2021 sekä 27.5.2021, että yrittäjien työttömyysturvaa koskeva lainsäädäntömuutos olisi voimassa pidempään kuin hallitus on esittänyt.  

Hallituksen esityksen perusteluista ei käy ilmi, minkä takia hallitus päätyi esittämään voimaantulosäännöksen muutosta vain marraskuun loppuun saakka. Esityksen perusteluissa ei oteta kantaa siihen, miksi voimassaoloa jatketaan vain kahden kuukauden verran. Olisi loogisempaa, että voimassaoloa jatkettaisiin suoraan vuoden loppuun asti. 

Koska kriisin kestosta ei ole täyttä varmuutta, on perusteltua, että yrittäjien työttömyysturvaa koskevaa väliaikaista säädöstä jatketaan vuoden loppuun saakka. Näin ollen lain voimassaolon on perusteltua olla pidempi kuin mihin hallitus on esityksessään päätynyt.  

Vaikka on mahdollista, että työmarkkinatukea saavien yrittäjien määrä vähenee, on kuitenkin huomioitava pandemian aiheuttama epävarma tilanne, joka hankaloittaa yrittäjien toimintaedellytyksiä. Lisäksi elinkeinovapauteen liittyvät rajoitukset aiheuttavat merkittävää haittaa eri toimialoille. 

Ehdotus

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että lakiehdotus hyväksytään muutoin valiokunnan mietinnön mukaisena paitsi voimaantulosäännöksen 1 momentti muutettuna seuraavasti: 

Vastalauseen muutosehdotus

Tämä laki tulee voimaanpäivänäkuuta 20ja on voimassa Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 31 Muutosehdotus päättyy päivään Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi joulukuuta Muutosehdotus päättyy 2021. 
(2 mom. kuten TyVM) 
Helsingissä 23.9.2021
Arto Satonen kok 
 
Atte Kaleva kok 
 
Ruut Sjöblom kok 
 
Rami Lehto ps 
 
Riikka Slunga-Poutsalo ps 
 
Jukka Mäkynen ps