Valiokunnan mietintö
TyVM
2
2019 vp
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluksella annetun lain 2 ja 11 §:n muuttamisesta
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluksella annetun lain 2 ja 11 §:n muuttamisesta (HE 52/2019 vp): Asia on saapunut työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
hallitussihteeri
Tuula
Andersin
sosiaali- ja terveysministeriö
Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 
Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry
Suomen Konepäällystöliitto ry
Valiokunta on saanut ilmoituksen, ei lausuttavaa: 
Suomen Laivanpäällystöliitto ry
Suomen Merimies-Unioni SMU ry
Suomen Varustamot ry
HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluksella annettua lakia siten, että lain soveltamisalan ulkopuolelle rajatut alle 24-metriset kalastusalukset otettaisiin rajatusti lain soveltamisalan piiriin. Muutoksella pantaisiin osittain täytäntöön kalastusalan työtä koskeva neuvoston direktiivi. Samalla ehdotetaan, että laissa oleva viittaus hallintolainkäyttölakiin muutettaisiin viittaukseksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin. 
Lain soveltamisalaa koskeva muutos on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian ja viittaussäännös oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin 1 päivänä tammikuuta 2020. 
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Kalastusalan työtä koskevaa neuvoston direktiiviä (EU) 2017/159, joka koostuu varsinaisesta direktiivistä ja direktiiviin sisältyvästä EU:n työmarkkinajärjestöjen välisestä liitesopimuksesta, sovelletaan kaikenkokoisiin aluksiin. Kansallisesti kalastusalan työstä säädetään Suomessa muun muassa laissa laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluksella (395/2012) ja sen nojalla annetuissa asetuksissa (820/2012 ja 825/2012). Näitä kansallisia säännöksiä ei sovelleta kalastusalukseen, jonka pituus on alle 24 metriä. 
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta siten, että lain soveltamisalan piiriin otetaan alle 24-metriset alukset siltä osin, kun kyse on säännöksistä, jotka koskevat aluksen asuintiloja, ruokaa ja ruokahuoltoa. Muutoksella pannaan osittain täytäntöön kalastusalan työtä koskeva neuvoston direktiivi. Lisäksi ehdotetaan, että viittaussäännös hallintolainkäyttölakiin muutetaan viittaukseksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin. 
Laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluksella annetun lain 14 §:n mukaan laivaisäntä huolehtii siitä, että laivaväellä on työjakson aikana mahdollisuus maksuttomaan ruokailuun. Valiokunta toteaa, että säännöstä ruoan maksuttomuudesta sovelletaan muutoksen jälkeen myös kaikilla alle 24 metriä pitkillä kalastusaluksilla.  
Sosiaali- ja terveysministeriöstä saadun selvityksen mukaan tarkempia säännöksiä kalastusalusten asuintiloista, ruoasta ja ruokahuollosta annetaan asetuksella. Uuden asetuksen siirtymäsäännöksen mukaan säännöksiä sovelletaan vain uusiin aluksiin.  
Esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella työelämä- ja tasa-arvovaliokunta pitää esitystä tarkoituksenmukaisena ja tarpeellisena ja puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana. 
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 52/2019 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 6.11.2019 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Anna
Kontula
vas
varapuheenjohtaja
Katja
Taimela
sd
jäsen
Kim
Berg
sd
jäsen
Bella
Forsgrén
vihr (osittain)
jäsen
Petri
Honkonen
kesk
jäsen
Terhi
Koulumies
kok
jäsen
Rami
Lehto
ps
jäsen
Niina
Malm
sd
jäsen
Hanna-Leena
Mattila
kesk
jäsen
Arto
Satonen
kok
jäsen
Ruut
Sjöblom
kok
jäsen
Riikka
Slunga-Poutsalo
ps
varajäsen
Noora
Koponen
vihr
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Marjaana
Kinnunen
Viimeksi julkaistu 12.11.2019 13.09