Viimeksi julkaistu 2.3.2023 15.54

Valiokunnan mietintö TyVM 24/2022 vp HE 215/2022 vp Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain 1 luvun 1 §:n ja merityösopimuslain 13 luvun 15 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain 1 luvun 1 §:n ja merityösopimuslain 13 luvun 15 §:n muuttamisesta (HE 215/2022 vp): Asia on saapunut työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • erityisasiantuntija Elli Nieminen 
  työ- ja elinkeinoministeriö
 • lakimies Paula Ilveskivi 
  Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
 • johtaja Minna Ahtiainen 
  STTK ry
 • johtava asiantuntija Miia Kannisto 
  Akava ry
 • asiantuntija Suvi Lahti-Leeve 
  Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
 • asiantuntija Atte Rytkönen-Sandberg 
  Suomen Yrittäjät ry
 • professori (emeritus) Niklas Bruun 
 • professori Ulla Liukkunen 

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi työsopimuslakia ja merityösopimuslakia.  

Esityksen mukaan työsopimuslain soveltamisalasäännöstä muutettaisiin siten, että siihen lisättäisiin kokonaisharkinnan tekemistä koskeva säännös koskemaan tilanteita, joissa laissa säädettyjen työsuhteen tunnusmerkkien arvioimisen jälkeen työntekoa koskevan oikeussuhteen luonne jää edelleen epäselväksi tai tulkinnanvaraiseksi. Oikeussuhteen luonnetta koskevassa kokonaisharkinnassa huomioon olisi otettava työn tekemistä koskevat ehdot, olosuhteet, joissa työtä tehdään, osapuolten tarkoitus työntekosuhteen oikeudellisesta luonteesta sekä muut osapuolten tosiasialliseen asemaan oikeussuhteessa vaikuttavat seikat.  

Esityksen tavoitteena on täsmentää ja selkeyttää työsuhteen käsitteen määrittelyä tulkinnanvaraisissa ja epäselvissä tilanteissa, erityisesti työsuhteessa ja yrittäjänä tehtävän työn välisessä rajanvedossa. Tavoitteena on helpottaa lain soveltajia ratkaisemaan työntekosuhteen oikeudellinen luonne tilanteissa, joissa työnsuorittajan asemaan liittyy tulkintaa edellyttäviä kysymyksiä. Esitys liittyy pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelman toteuttamiseen. 

Lisäksi merityösopimuslain nähtävänäpitoa koskevaan säännökseen tehtäisiin teknisluonteinen virheen korjaus.  

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan ensin mainitun lain osalta 1.7.2023 ja viimeksi mainitun osalta mahdollisimman pian.  

VALIOKUNNAN YLEISPERUSTELUT

Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia ja merityösopimuslakia. Esitys liittyy pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelman toteuttamiseen. Se on valmisteltu kolmikantaisesti työllisyyden edistämisen ministerityöryhmän alaisuudessa toimivassa sääntelytyöryhmässä, jossa olivat edustettuina kaikki työmarkkinakeskusjärjestöt.  

Työsopimuslain 1 luvun 1 §:ssä säädetään lain soveltamisalasta. Työsopimuslain 1 §:n mukaan lakia sovelletaan sopimukseen (työsopimus), jolla työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti tekemään työtä työnantajan lukuun tämän johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiketta vastaan.  

Esityksessä soveltamissäännöstä ehdotetaan täsmennettäväksi siten, että siihen lisätään säännös, jonka mukaan epäselvissä ja tulkinnanvaraisissa tilanteissa työntekosuhteen oikeudellista luonnetta on arvioitava kokonaisharkintaa käyttäen. Kokonaisharkinnassa on otettava huomioon työn tekemistä koskevat ehdot, olosuhteet, joissa työtä tehdään, osapuolten tarkoitus työntekosuhteen oikeudellisesta luonteesta sekä muut osapuolten tosiasialliseen asemaan oikeussuhteessa vaikuttavat seikat. 

Soveltamisalasäännöksessä määritelty työsopimus ja siihen perustettu työsuhteen käsite on pysynyt pääpiirteissään samankaltaisena jo noin sadan vuoden ajan. Nyt ehdotettu muutos on katsottu tarpeelliseksi työn teettämisen ja tekemisen tavoissa tapahtuneen voimakkaan muutoksen vuoksi. Työn teettämisen uusien muotojen, kuten erilaisten yrittäjämäisten työntekotapojen taustalla on paitsi digitalisaation myötä syntynyt tapa tehdä tai teettää työtä esimerkiksi jakamis- ja alustataloudessa, myös se, että joissakin tapauksissa työtä pyritään teettämään muutoin kuin työsopimusjärjestelmään perustuen tarkoituksena välttää työsuhteeseen kuuluvat työnantajavelvoitteet tai pyrkimällä siirtämään ne työntekijöiden kustannettavaksi. Ehdotetulla muutoksella ei ole tarkoitus muuttaa yrittäjyyden ja työsuhteen välistä rajaa eikä vakiintuneiden työsuhteen tunnusmerkkien sisältöä. 

Valiokunnan asiantuntijakuulemisessa on tuotu esiin, että työsopimuslain 1 luvun 1 §:n täsmentämisen lisäksi on tarpeen kehittää myös nopeita ja edullisia oikeusturvakeinoja työntekoa koskevan suhteen oikeudellisen luonteen vahvistamiseksi. Saadun selvityksen mukaan ministeriössä on aloitettu selvitystyö vaihtoehtoisista keinoista, joilla voitaisiin matalalla kynnyksellä selvittää, tehdäänkö työtä työsuhteessa vai yrittäjänä. Valiokunta kiirehtii matalan kynnyksen oikeussuojakeinon kehittämistä. 

VALIOKUNNAN YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

2. Laki merityösopimuslain 13 luvun 15 §:n muuttamisesta

15 §. Nähtävänäpito.

Pykälään ehdotetaan teknisen virheen vuoksi palautettavaksi 2 ja 3 momentti aiemmin voimassa olleessa muodossaan. Pykälän 2 momentissa merityötä koskevasta yleissopimuksesta käytetään sopimuksen nimen lisäksi muotoa ”merityöyleissopimus”. Valiokunta ehdottaa teknisenä korjauksena 2 momenttia muutettavaksi siten, että merityötä koskeva yleissopimus kirjoitetaan momentissa yhdenmukaisesti muodossa ”merityöyleissopimus”.  

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 215/2022 vp sisältyvän 1. lakiehdotuksen. Eduskunta hyväksyy muutettuna hallituksen esitykseen HE 215/2022 vp sisältyvän 2. lakiehdotuksen. (Valiokunnan muutosehdotus) 

Valiokunnan muutosehdotus

1. Laki työsopimuslain 1 luvun 1 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan työsopimuslain (55/2001) 1 luvun 1 §:n 1 momentti seuraavasti: 
1 luku 
Yleiset säännökset  
1 § 
Soveltamisala 
Tätä lakia sovelletaan sopimukseen (työsopimus), jolla työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti tekemään työtä työnantajan lukuun tämän johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiketta vastaan. Tulkinnanvaraisissa tilanteissa työsuhteen olemassaolo arvioidaan kokonaisharkinnalla ottamalla huomioon työn tekemisen ehdot, olosuhteet, joissa työtä tehdään, osapuolten tarkoitus oikeussuhteen luonteesta sekä muut osapuolten tosiasialliseen asemaan oikeussuhteessa vaikuttavat seikat. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaanpäivänäkuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 

2. Laki merityösopimuslain 13 luvun 15 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
lisätään merityösopimuslain (756/2011) 13 luvun 15 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 745/2022, uusi 2 ja 3 momentti, seuraavasti: 
13 luku 
Erinäiset säännökset 
15 § 
Nähtävänäpito 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Aluksella on pidettävä voimassa oleva merityöyleissopimuksen mukainen merityösertifikaatti, merityöehtojen noudattamista koskeva ilmoitus ja Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi merityöyleissopimuksen Muutosehdotus päättyyValiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi  merityötä koskevan yleissopimuksen Poistoehdotus päättyy liitteiden A2-I ja A4-I mukainen todistus 13 a §:n, 17 §:n 2 momentin ja 17 a §:n 2 momentin mukaisesta vakuutuksesta tai muusta rahavakuudesta työntekijöiden nähtävinä. 
Ulkomaanliikenteessä toimivissa aluksissa asiakirjojen on oltava nähtävillä myös englanninkielisinä. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaanpäivänäkuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 2.2.2023 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Aino-Kaisa Pekonen vas 
 
varapuheenjohtaja 
Katja Taimela sd 
 
jäsen 
Kim Berg sd 
 
jäsen 
Bella Forsgrén vihr 
 
jäsen 
Tuomas Kettunen kesk 
 
jäsen 
Rami Lehto ps 
 
jäsen 
Markus Lohi kesk 
 
jäsen 
Hanna-Leena Mattila kesk 
 
jäsen 
Jukka Mäkynen ps 
 
jäsen 
Anders Norrback 
 
jäsen 
Ilmari Nurminen sd 
 
jäsen 
Arto Satonen kok 
 
jäsen 
Ruut Sjöblom kok 
 
jäsen 
Riikka Slunga-Poutsalo ps 
 
jäsen 
Sofia Virta vihr 
 
varajäsen 
Terhi Koulumies kok 
 
varajäsen 
Paula Werning sd 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Marjaana Kinnunen