Valiokunnan mietintö
TyVM
3
2019 vp
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työsuojelurahastolain 1 ja 2 §:n muuttamisesta
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työsuojelurahastolain 1 ja 2 §:n muuttamisesta (HE 82/2019 vp): Asia on saapunut työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
hallitussihteeri
Mari
Leinonen
sosiaali- ja terveysministeriö
HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsuojelurahastolakia. Lakia muutettaisiin siten, että viittaus Työturvallisuuskeskuksen Kannatusyhdistys r.y. -nimiseen yhdistykseen muutettaisiin viittaukseksi Työturvallisuuskeskus ry -nimiseen yhdistykseen. Esityksen tavoitteena on saattaa laki vastaamaan nykytilaa. 
Lisäksi ehdotetaan muutettaviksi vanhentuneet viittaussäännökset. Muutokset ovat luonteeltaan teknisiä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan keväällä 2020. 
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella työelämä- ja tasa-arvovaliokunta pitää esitystä tarkoituksenmukaisena ja tarpeellisena ja puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana. 
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 82/2019 vp sisältyvän. lakiehdotuksen. 
Helsingissä 15.11.2019 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Anna
Kontula
vas
jäsen
Kim
Berg
sd
jäsen
Bella
Forsgrén
vihr
jäsen
Petri
Honkonen
kesk
jäsen
Rami
Lehto
ps
jäsen
Niina
Malm
sd
jäsen
Hanna-Leena
Mattila
kesk
jäsen
Anders
Norrback
r
jäsen
Ilmari
Nurminen
sd
jäsen
Arto
Satonen
kok
jäsen
Ruut
Sjöblom
kok
jäsen
Sofia
Virta
vihr
varajäsen
Mikko
Lundén
ps
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Marjaana
Kinnunen
Viimeksi julkaistu 27.11.2019 10.57