Valiokunnan mietintö
TyVM
3
2020 vp
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta (HE 27/2020 vp): Asia on saapunut työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
hallitussihteeri
Eeva
Vartio
työ- ja elinkeinoministeriö
Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 
sosiaali- ja terveysministeriö
Kansaneläkelaitos
Pohjois-Karjalan TE-toimisto
Uudenmaan TE-toimisto
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
STTK ry
Akava ry
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry
Valiokunta on saanut ilmoituksen, ei lausuttavaa: 
Suomen Yrittäjät ry
HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan työttömyysturvalain väliaikaista muuttamista. 
Työttömyysetuuden maksaminen lomautetulle edellyttäisi nykytilaa vastaavasti, että lomautettu ilmoittautuu työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon ja hänen oikeudestaan työttömyysetuuteen annettaisiin työvoimapoliittinen lausunto. Lomautetulla olisi oikeus työttömyysetuuteen muun muassa yritystoiminnan ja opintojen estämättä. Lomautetuilla säilyisi työttömyysturvalaissa tarkoitettu velvollisuus ottaa vastaan työnantajan tarjoamaa työtä. 
Muutos olisi väliaikainen ja sillä tuettaisiin lomautettujen toimeentulon turvaamista ja sujuvoitettaisiin työttömyysturvajärjestelmän toimeenpanoa erityisesti työ- ja elinkeinotoimistoissa COVID-19-pandemian aikana. 
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.4.2020 ja se olisi voimassa 31.7.2020 asti. Lakia sovellettaisiin lomautettuihin, joiden lomautus on alkanut 16.3.2020 tai sen jälkeen. 
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Kiinassa käynnistyi vuoden 2020 alussa uuden koronaviruksen aiheuttama COVID-19-tartuntatautiepidemia. Tauti levisi nopeasti Kiinan ulkopuolelle. Suomessa valtioneuvosto totesi yhdessä tasavallan presidentin kanssa 16.3.2020 Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi. 
Koronavirusepidemia ja sen rajoittamistoimet ovat johtaneet tilanteeseen, jossa yritysten taloudelliset toimintaedellytykset ja näin ollen myös työn tarjoamisen edellytykset ovat heikentyneet voimakkaasti lyhyessä ajassa. Tämä on johtanut muun muassa lomautusten poikkeuksellisen nopeaan kasvuun.  
Työmarkkinakeskusjärjestöt EK ry, KT Kuntatyönantajat, SAK ry, STTK ry ja Akava ry tekivät 18.3.2020 esityksen hallitukselle toimenpiteistä yritystoiminnan, työllisyyden ja toimeentulon turvaamiseksi koronaviruksen aiheuttamassa talouden kriisissä. Järjestöt esittivät muun muassa toimia, joilla alennetaan työllistämisen kustannuksia, joustavoitetaan työlainsäädäntöä ja samanaikaisesti parannetaan työttömiksi tai lomautetuiksi joutuneiden palkansaajien sosiaaliturvaa.  
Lomautetun kannalta on keskeistä, että hän saa lomautusajalta maksettavan työttömyysetuuden ilman aiheettomia viivytyksiä. Lomautusten nopea kasvu epidemian aiheuttamassa poikkeuksellisessa tilanteessa kuitenkin vaarantaa työ- ja elinkeinotoimistojen palvelukyvyn ja siten myös työttömyysturvajärjestelmän toimeenpanon, ja riski palvelukyvyn heikkenemisestä kasvaa myös, mikäli toimistojen henkilöstöä sairastuu laajamittaisesti COVID-19-virukseen.  
Hallituksen esityksen tarkoituksena on turvata lomautettujen toimeentulo sekä sujuvoittaa työttömyysturvajärjestelmän toimeenpanoa COVID-19-epidemian aikana. Esityksessä ehdotetaan, että 16.3.2020 tai sen jälkeen lomautetulla on oikeus työttömyysetuuteen muun muassa yritystoiminnan ja opintojen estämättä. Työttömyysetuuden maksaminen lomautetulle edellyttää nykytilaa vastaavasti, että lomautettu ilmoittautuu työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon ja hänen oikeudestaan työttömyysetuuteen annetaan työvoimapoliittinen lausunto. Lomautetuilla säilyy myös työttömyysturvalaissa tarkoitettu velvollisuus ottaa vastaan työnantajan tarjoamaa työtä. 
Määräaikaisen lain ehdotetaan olevan voimassa 31.7.2020 saakka. Lakiehdotus on osa kokonaisuudesta, johon kuuluu myös työlainsäädännön sekä työttömyysturvalainsäädännön muutoksia. Lomauttamisen helpottamista koskevat työlainsäädäntömuutokset on linjattu olevan voimassa 30.6.2020 saakka. Työmarkkinajärjestöt ovat painottaneet, että työttömyysturvaa koskevien parannusehdotusten tulee olla voimassa yhtä kauan. Valiokunta pitää työttömyysturvalain 31.7.2020 saakka ulottuvaa voimassaoloa kuitenkin tarpeellisena, jotta koronavirustilanteen aiheuttama lomautettujen työntekijöiden työttömyysturva-asioiden käsittelyruuhka ehditään työ- ja elinkeinotoimistoissa hoitaa. Työttömyysturvalain osalta kysymys on siitä, kuinka kauan on tarvetta poiketa nykyisistä työvoimapoliittisten edellytysten tutkimisesta. Valiokunta katsoo, että tällä kysymyksellä ei ole riippuvuussuhdetta siihen, kuinka pitkään työnantajalla on oikeus lomauttaa työntekijä tämän esityksen kanssa samaan aikaan ehdotetun (HE 26/2020 vp) väliaikaisen lain mukaisilla edellytyksillä. 
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 27/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 27.3.2020 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Anna
Kontula
vas
varapuheenjohtaja
Katja
Taimela
sd
jäsen
Kim
Berg
sd
jäsen
Tuomas
Kettunen
kesk
jäsen
Antti
Kurvinen
kesk
jäsen
Rami
Lehto
ps
jäsen
Niina
Malm
sd
jäsen
Anders
Norrback
r
jäsen
Ilmari
Nurminen
sd
jäsen
Arto
Satonen
kok
jäsen
Riikka
Slunga-Poutsalo
ps
jäsen
Sofia
Virta
vihr
varajäsen
Hussein
al-Taee
sd
varajäsen
Noora
Koponen
vihr
varajäsen
Matias
Marttinen
kok
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Marjaana
Kinnunen
Viimeksi julkaistu 20.4.2020 9.57