Viimeksi julkaistu 8.5.2021 13.04

Valiokunnan mietintö TyVM 3/2020 vp HE 27/2020 vp Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta (HE 27/2020 vp): Asia on saapunut työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • hallitussihteeri Eeva Vartio 
  työ- ja elinkeinoministeriö

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • sosiaali- ja terveysministeriö
 • Kansaneläkelaitos
 • Pohjois-Karjalan TE-toimisto
 • Uudenmaan TE-toimisto
 • Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
 • STTK ry
 • Akava ry
 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
 • Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry

Valiokunta on saanut ilmoituksen, ei lausuttavaa: 

 • Suomen Yrittäjät ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan työttömyysturvalain väliaikaista muuttamista. 

Työttömyysetuuden maksaminen lomautetulle edellyttäisi nykytilaa vastaavasti, että lomautettu ilmoittautuu työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon ja hänen oikeudestaan työttömyysetuuteen annettaisiin työvoimapoliittinen lausunto. Lomautetulla olisi oikeus työttömyysetuuteen muun muassa yritystoiminnan ja opintojen estämättä. Lomautetuilla säilyisi työttömyysturvalaissa tarkoitettu velvollisuus ottaa vastaan työnantajan tarjoamaa työtä. 

Muutos olisi väliaikainen ja sillä tuettaisiin lomautettujen toimeentulon turvaamista ja sujuvoitettaisiin työttömyysturvajärjestelmän toimeenpanoa erityisesti työ- ja elinkeinotoimistoissa COVID-19-pandemian aikana. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.4.2020 ja se olisi voimassa 31.7.2020 asti. Lakia sovellettaisiin lomautettuihin, joiden lomautus on alkanut 16.3.2020 tai sen jälkeen. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Kiinassa käynnistyi vuoden 2020 alussa uuden koronaviruksen aiheuttama COVID-19-tartuntatautiepidemia. Tauti levisi nopeasti Kiinan ulkopuolelle. Suomessa valtioneuvosto totesi yhdessä tasavallan presidentin kanssa 16.3.2020 Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi. 

Koronavirusepidemia ja sen rajoittamistoimet ovat johtaneet tilanteeseen, jossa yritysten taloudelliset toimintaedellytykset ja näin ollen myös työn tarjoamisen edellytykset ovat heikentyneet voimakkaasti lyhyessä ajassa. Tämä on johtanut muun muassa lomautusten poikkeuksellisen nopeaan kasvuun.  

Työmarkkinakeskusjärjestöt EK ry, KT Kuntatyönantajat, SAK ry, STTK ry ja Akava ry tekivät 18.3.2020 esityksen hallitukselle toimenpiteistä yritystoiminnan, työllisyyden ja toimeentulon turvaamiseksi koronaviruksen aiheuttamassa talouden kriisissä. Järjestöt esittivät muun muassa toimia, joilla alennetaan työllistämisen kustannuksia, joustavoitetaan työlainsäädäntöä ja samanaikaisesti parannetaan työttömiksi tai lomautetuiksi joutuneiden palkansaajien sosiaaliturvaa.  

Lomautetun kannalta on keskeistä, että hän saa lomautusajalta maksettavan työttömyysetuuden ilman aiheettomia viivytyksiä. Lomautusten nopea kasvu epidemian aiheuttamassa poikkeuksellisessa tilanteessa kuitenkin vaarantaa työ- ja elinkeinotoimistojen palvelukyvyn ja siten myös työttömyysturvajärjestelmän toimeenpanon, ja riski palvelukyvyn heikkenemisestä kasvaa myös, mikäli toimistojen henkilöstöä sairastuu laajamittaisesti COVID-19-virukseen.  

Hallituksen esityksen tarkoituksena on turvata lomautettujen toimeentulo sekä sujuvoittaa työttömyysturvajärjestelmän toimeenpanoa COVID-19-epidemian aikana. Esityksessä ehdotetaan, että 16.3.2020 tai sen jälkeen lomautetulla on oikeus työttömyysetuuteen muun muassa yritystoiminnan ja opintojen estämättä. Työttömyysetuuden maksaminen lomautetulle edellyttää nykytilaa vastaavasti, että lomautettu ilmoittautuu työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon ja hänen oikeudestaan työttömyysetuuteen annetaan työvoimapoliittinen lausunto. Lomautetuilla säilyy myös työttömyysturvalaissa tarkoitettu velvollisuus ottaa vastaan työnantajan tarjoamaa työtä. 

Määräaikaisen lain ehdotetaan olevan voimassa 31.7.2020 saakka. Lakiehdotus on osa kokonaisuudesta, johon kuuluu myös työlainsäädännön sekä työttömyysturvalainsäädännön muutoksia. Lomauttamisen helpottamista koskevat työlainsäädäntömuutokset on linjattu olevan voimassa 30.6.2020 saakka. Työmarkkinajärjestöt ovat painottaneet, että työttömyysturvaa koskevien parannusehdotusten tulee olla voimassa yhtä kauan. Valiokunta pitää työttömyysturvalain 31.7.2020 saakka ulottuvaa voimassaoloa kuitenkin tarpeellisena, jotta koronavirustilanteen aiheuttama lomautettujen työntekijöiden työttömyysturva-asioiden käsittelyruuhka ehditään työ- ja elinkeinotoimistoissa hoitaa. Työttömyysturvalain osalta kysymys on siitä, kuinka kauan on tarvetta poiketa nykyisistä työvoimapoliittisten edellytysten tutkimisesta. Valiokunta katsoo, että tällä kysymyksellä ei ole riippuvuussuhdetta siihen, kuinka pitkään työnantajalla on oikeus lomauttaa työntekijä tämän esityksen kanssa samaan aikaan ehdotetun (HE 26/2020 vp) väliaikaisen lain mukaisilla edellytyksillä. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 27/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 27.3.2020 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Anna Kontula vas 
 
varapuheenjohtaja 
Katja Taimela sd 
 
jäsen 
Kim Berg sd 
 
jäsen 
Tuomas Kettunen kesk 
 
jäsen 
Antti Kurvinen kesk 
 
jäsen 
Rami Lehto ps 
 
jäsen 
Niina Malm sd 
 
jäsen 
Anders Norrback 
 
jäsen 
Ilmari Nurminen sd 
 
jäsen 
Arto Satonen kok 
 
jäsen 
Riikka Slunga-Poutsalo ps 
 
jäsen 
Sofia Virta vihr 
 
varajäsen 
Hussein al-Taee sd 
 
varajäsen 
Noora Koponen vihr 
 
varajäsen 
Matias Marttinen kok 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Marjaana Kinnunen