Valiokunnan mietintö
TyVM
4
2019 vp
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työaikalain muuttamisesta
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työaikalain muuttamisesta (HE 86/2019 vp): Asia on saapunut työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
hallitusneuvos
Tarja
Kröger
työ- ja elinkeinoministeriö
neuvottelujohtaja
Hanne
Salonen
Palvelualojen työnantajat PALTA ry
lakimies
Sami
Nisametdin
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
STTK ry
Suomen Yrittäjät ry
Valiokunta on saanut ilmoituksen, ei lausuttavaa: 
Akava ry
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työaikalakia. Uuden työaikalain tullessa voimaan vuoden 2020 alussa nykyiseen työaikalakiin perustuva valtioneuvoston päätös yötyötä tekevälle työntekijälle järjestettävästä kuljetuksesta kumoutuu. Voimassa olevan perustuslain mukaan työnantajan velvollisuudesta järjestää kuljetus yötyötä tekevälle työntekijälle ei ole enää mahdollista säätää asetuksella, vaan siitä on säädettävä lailla. Voimassa olevan oikeustilan pysyttäminen edellyttää uuteen työaikalakiin uutta säännöstä.  
Esityksen tavoitteena on turvata yötyötä tekevän työntekijän oikeus työnantajan järjestämään työmatkakuljetukseen tilanteessa, jossa työntekijän yövuoron alkaessa tai päättyessä hänen käytettävissään ei ole reitiltään ja aikataulultaan tyydyttävää julkista liikennettä eikä työntekijällä ole käytössään autoa tai siihen verrattavaa kulkuneuvoa työmatkan tekemiseen. Alakohtaisten tarpeiden huomioon ottaminen mahdollistettaisiin säätämällä valtakunnallisille työnantaja- ja työntekijäliitoille mahdollisuus poiketa säännöksestä työehtosopimuksella. 
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2020. 
VALIOKUNNAN YLEISPERUSTELUT
Voimassa olevassa työaikalaissa (605/1996) ei ole säännöksiä yötyötä tekeville työntekijöille järjestettävistä kuljetuksista. Valtioneuvosto on kuitenkin työaikalain 44 §:n perusteella antanut päätöksen (869/1996), jossa on säännökset työnantajan velvollisuudesta järjestää kuljetus yötyötä tekevälle työntekijälle, työntekijän osuudesta kuljetuskustannuksista, työnantajan velvollisuudesta neuvotella kuljetuksen järjestämisestä henkilöstön kanssa ja työnantaja- ja työntekijäjärjestöille annetusta mahdollisuudesta sopia valtakunnallisella työehtosopimuksella kuljetusten järjestämisestä.  
Vuoden 2020 alussa voimaan tulevaan työaikalakiin (872/2019) ei sisälly säännöstä työmatkakuljetuksista eikä myöskään säännöstä oikeudesta valtioneuvoston asetuksella antaa tarkempia säännöksiä työmatkakuljetuksista. Tästä johtuen kodin ja työpaikan välinen työmatka voi vaikeutua sellaisilla yötyötä tekevillä työntekijöillä, joiden työvuoro alkaa tai päättyy sellaiseen aikaan, jolloin julkisen liikenteen käyttö ei ole mahdollista. Vaikutukset kohdistuvat sellaisiin työntekijöihin, joilla ei ole käytössä autoa tai julkisia liikennevälineitä eikä työnantajalle ole asetettu työmatkakuljetuksen järjestämisvastuuta työehtosopimuksin.  
Esityksen tarkoituksena on turvata yötyötä tekevien työntekijöiden työmatkakuljetusten jatkuminen nykyiseen tapaan lisäämällä vuoden alusta voimaan tulevaan uuteen työaikalakiin uusi 8 a §. Pykälän sisältö vastaa voimassa olevaan työaikalakiin perustuvaa valtioneuvoston päätöstä yötyötä tekevälle työntekijälle järjestettävästä kuljetuksesta. Nykyinen oikeustila ehdotetaan pysytettäväksi myös siltä osin, että valtakunnallisilla työnantaja- ja työntekijäliitoilla on edelleen oikeus sopia työmatkakuljetuksista työehtosopimuksella. Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta pitää esitystä tarkoituksenmukaisena ja tarpeellisena ja puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana. 
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan kuulemisissa on käynyt ilmi, että vuoden 2020 alusta voimaan tulevassa uudessa työaikalaissa on tässä esityksessä ehdotetun uudistuksen lisäksi myös joitakin muita tarkennus- ja lisäystarpeita. Tällainen on mm. hätätyösäännöksen rikkomisen kriminalisoinnin puuttuminen uudesta laista. Tältä osin vallitseva oikeustila saattaa muuttua tavalla, jota ei voi pitää tarkoituksenmukaisena. Valiokunta kiirehtii hallitusta tuomaan eduskunnalle esityksen havaittujen puutteiden korjaamisesta. (Valiokunnan lausumaehdotus) 
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 86/2019 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Eduskunta hyväksyy yhden lausuman (Valiokunnan lausumaehdotus). 
Valiokunnan lausumaehdotus
Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee tarvittavat muutokset työaikalain puutteiden korjaamiseksi vuoden 2020 aikana. 
Helsingissä 28.11.2019 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Anna
Kontula
vas
varapuheenjohtaja
Katja
Taimela
sd
jäsen
Kim
Berg
sd
jäsen
Bella
Forsgrén
vihr
jäsen
Petri
Honkonen
kesk (osittain)
jäsen
Rami
Lehto
ps
jäsen
Niina
Malm
sd
jäsen
Hanna-Leena
Mattila
kesk
jäsen
Jukka
Mäkynen
ps
jäsen
Anders
Norrback
r
jäsen
Ilmari
Nurminen
sd (osittain)
jäsen
Arto
Satonen
kok
jäsen
Ruut
Sjöblom
kok
jäsen
Riikka
Slunga-Poutsalo
ps
jäsen
Sofia
Virta
vihr
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Marjaana
Kinnunen
Viimeksi julkaistu 2.12.2019 11.42