Viimeksi julkaistu 8.5.2021 13.05

Valiokunnan mietintö TyVM 5/2020 vp HE 88/2019 vp Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien luettelosta ja rekisteristä

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien luettelosta ja rekisteristä (HE 88/2019 vp): Asia on saapunut työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mietinnön antamista varten. Asia on lisäksi lähetetty perustuslakivaliokuntaan lausunnon antamista varten. 

Lausunto

Asiasta on annettu seuraava lausunto: 

 • perustuslakivaliokunta 
  PeVL 1/2020 vp

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • hallitussihteeri Tuula Andersin 
  sosiaali- ja terveysministeriö
 • neuvotteleva virkamies Sirkku Saarikoski 
  sosiaali- ja terveysministeriö
 • tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio 
  tietosuojavaltuutetun toimisto
 • vanhempi asiantuntija Sanni Uuksulainen 
  Työterveyslaitos
 • johtava asiantuntija Eliisa Irpola 
  Kemianteollisuus ry
 • työympäristöasiantuntija Jenni Uljas 
  Teollisuusliitto ry

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • oikeusministeriö
 • Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue
 • Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
 • STTK ry
 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
 • professori Tomi Voutilainen 

Valiokunta on saanut ilmoituksen, ei lausuttavaa: 

 • Akava ry
 • Suomen Yrittäjät ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien luettelosta ja rekisteristä, joka korvaisi nykyisen syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä annetun lain. 

Esityksessä työnantaja velvoitettaisiin pitämään luetteloa sellaisista työpaikalla käytetyistä aineista, seoksista ja työmenetelmistä, jotka aiheuttavat syöpää tai vaurioittavat perimää, sekä niistä työntekijöistä, jotka altistuvat näille tekijöille. Työnantajan pitämään luetteloon merkityt tiedot ilmoitettaisiin edelleen Työterveyslaitoksen pitämään niin sanottuun ASA-rekisteriin. Laissa säädettäisiin myös tietojen luovuttamisesta ASA-rekisteristä sekä tietojen säilyttämisajoista. 

Esityksessä on otettu huomioon Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus, joka osaltaan vaikuttaa siihen, mistä henkilötietojen käsittelyä koskevista asioista voidaan ja on tarpeen säätää kansallisesti. Esityksessä myös yhdenmukaistetaan syöpäsairauden vaaraa aiheuttavien tekijöiden määrittely kytkemällä se aineiden ja seosten luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskevan Euroopan unionin asetuksen syöpävaaraluokituksiin. Samalla ASA-rekisteröintiä koskevaa sääntelyä pyritään selkeyttämään siten, että siirretään ASA-rekisteriä koskevat pykälät syöpävaaran torjunnasta annetusta valtioneuvoston asetuksesta nyt ehdotettavaan lakiin. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020. 

VALIOKUNNAN YLEISPERUSTELUT

Esityksessä ehdotetun lain mukaan työnantaja velvoitetaan pitämään luetteloa sellaisista työpaikalla käytettävistä aineista, seoksista ja työmenetelmistä, jotka aiheuttavat syöpää tai vaurioittavat perimää, sekä niistä työntekijöistä, jotka altistuvat näille tekijöille. Työnantajan pitämän luettelon tiedot ilmoitetaan Työterveyslaitoksen pitämään valtakunnalliseen ns. ASA-rekisteriin. Laissa säädetään myös syöpää aiheuttaville tekijöille ja perimää vaurioittaville aineille altistumisen toteamisesta ja seurannasta, ASA-rekisteriin ilmoitettavien tietojen säilyttämisajasta ja tietojen luovuttamisesta. Laki korvaa nykyisen syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä annetun lain.  

Esityksen tavoitteena on saattaa kansallinen lainsäädäntö vastaamaan Euroopan unionin sääntelyä ja rekisterinpidon käytännössä noudatettua menettelytapaa. Saamansa selvityksen perusteella valiokunta ehdottaa lakiehdotuksen hyväksymistä seuraavin huomioin ja muutosehdotuksin.  

Henkilötietojen suoja

Työnantajan on lakiehdotuksen 3 §:n mukaan pidettävä luetteloa työpaikalla käytettävistä ja esiintyvistä syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista tekijöistä ja perimää vaurioittavista aineista sekä näille tekijöille altistuvista työntekijöistä. Luetteloon merkityt tiedot ilmoitetaan edelleen Työterveyslaitoksen pitämään ASA-rekisteriin.  

Esityksen mukaan (s. 12) luetteloon merkitty tieto ei ole terveystieto, koska työpaikan ilmasta tehtävät mittaukset kertovat työympäristön olosuhteista, joissa työtekijät mahdollisesti altistuvat, eivät suoranaisesti työntekijän terveydestä. Rekisteristä luovutettaviin henkilötietoihin saattaa kuitenkin esityksen mukaan liittyä intressi käyttää niitä esimerkiksi vakuutuksen myöntämisharkinnassa tai vakuutusehtojen tai -maksujen määräytymisen perusteena. 

Perustuslakivaliokunta toteaa työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle antamassaan lausunnossa  (PeVL 1/2020 vp), että rekisteröitävistä henkilötiedoista voi välillisesti ilmetä sellaisia tietoja tai odotuksia työntekijän terveydentilasta, jotka saattavat altistaa työntekijän tietojen väärinkäyttöön liittyville riskeille. Perustuslakivaliokunnan mielestä työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on kiinnitettävä erityistä huomiota EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa tarkoitettujen arkaluonteisina pidettävien henkilötietojen suojatoimien asianmukaiseen toteutumiseen. 

Suojatoimien toteutuminen

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta yhtyy perustuslakivaliokunnan käsitykseen siitä, että työnantajan pitämään luetteloon ja ASA-rekisteriin merkittävistä tiedoista voi välillisesti ilmetä sellaisia erityisiä henkilötietoryhmiä koskevia tietoja (altistumistieto), jotka saattavat altistaa työntekijän tietojen väärinkäyttöön liittyville riskeille.  

Erityisten henkilötietojen käsittely on tietosuoja-asetuksen 9 artiklan mukaan kiellettyä, ellei se täytä jotakin 9 artiklan 2 kohdan mukaisista perusteista poiketa pääsääntöisestä käsittelykiellosta. Lisäksi henkilötietojen käsittelylle on aina oltava jokin 6 artiklan 1 kohdan mukaisista oikeusperusteista. Valiokunta toteaa, että lakiehdotuksessa tarkoitettu henkilötietojen käsittely on perusteltua joko 9 artiklan 2 kohdan b alakohdan (rekisterinpitäjän tai rekisteröidyn velvoitteiden ja erityisten oikeuksien noudattaminen työoikeuden, sosiaaliturvan ja sosiaalisen suojelun alalla) tai g alakohdan (yleistä etua koskeva syy) mukaan.  

Poikkeusperusteiden käyttö edellyttää, että henkilötietojen käsittelystä ja asianmukaisista suojatoimista säädetään unionin oikeudessa tai kansallisessa lainsäädännössä tai sovitaan työehtosopimuksessa. Valiokunta toteaa, että poikkeusperusteiden edellyttämät suojatoimet toteutuvat ensinnäkin ASA-lain myötä. ASA-laki sisältää erityisiä säännöksiä käsiteltävien henkilötietojen tyypeistä ja käyttötarkoituksesta sekä tietojen rekisteröinnistä, säilytysajoista ja luovuttamisesta. Toiseksi sovellettavaksi tulee myös tietosuojalain 6 §:n 2 momentti, jossa säädetään toimenpiteistä rekisteröidyn oikeuksien suojaamiseksi. Lisäksi suojatoimia ovat osaltaan julkisuuslain ja julkisen hallinnon tiedonhallintalain säännökset. Yksittäisen työnantajan käsitellessä henkilötietoja sovellettavaksi tulee ehdotettavan ASA-lain lisäksi yksityisyyden suojasta työelämässä annettu laki (759/2004).  

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta korostaa, että ASA-rekisterissä olevia tietoja saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, mihin ne on luovutettu. Esimerkiksi vakuutuslaitoksella on oikeus saada tietoja syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille altistuneesta työntekijästä vain häntä koskevan etuuden myöntämistä varten esimerkiksi ammattitautitapauksessa. Vakuutuslaitoksella ei ole oikeutta käyttää tai saada tietoja muihin tarkoituksiin, kuten vakuutuksen myöntämiseksi tai vakuutusehtojen tai -maksujen perusteeksi. 

Tietojen luovutus tutkimustarkoitukseen

Lakiehdotuksen 8 §:n 2 momentin mukaan Työterveyslaitos saa luovuttaa ASA-rekisteristä tietoja työn ja terveyden välisen vuorovaikutuksen tutkimista sekä työsuojelun ja työterveyshuollon tutkimusta ja kehittämistä varten tutkimustahoille. 

Perustuslakivaliokunta kiinnittää lausunnossaan huomiota siihen, että yleislakina sovellettavan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 28 §:n 1 momentin mukaan viranomainen voi, jollei lailla toisin säädetä, antaa yksittäistapauksessa luvan tietojen saamiseen salassa pidettävästä asiakirjastaan tieteellistä tutkimusta, tilastointia taikka viranomaisen suunnittelu- tai selvitystyötä varten, jos on ilmeistä, ettei tiedon antaminen loukkaa niitä etuja, joiden suojaksi salassapitovelvollisuus on säädetty. Perustuslakivaliokunta toteaa, että työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on vielä selvitettävä ehdotetun erityissäännöksen tarpeellisuus.  

Julkisuuslain tietojen luovuttamista koskeva säännös on laaja-alainen koskien kaikkea tutkimusta, tilastointia taikka viranomaisen suunnittelu- ja selvitystyötä. Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta katsoo, että ASA-rekisterin tietoja voi olla tarpeen luovuttaa ehdotetussa 8 §:n 2 momentissa säädettyä laajemmin myös julkisuuslain 28 §:n 1 momentissa säädettyyn tarkoitukseen, ja ehdottaa lakiehdotuksen 8 §:n 2 momentin erityissäännöksen poistamista.  

Tietojen säilytys

Lakiehdotuksen 7 §:n mukaan rekisteritietoja on säilytettävä ASA-rekisterissä 80 vuotta viimeisen tiedon merkitsemisestä. Vaikutusten arvioinnin ja seurannan kannalta tarpeelliset tai tutkimuksen lähdeaineistona muusta syystä arvokkaat rekisterin tiedot säilytetään kuitenkin pysyvästi. Pysyvästä säilyttämisestä määrää lakiehdotuksen 7 §:n mukaan tarkemmin arkistolaitos.  

Perustuslakivaliokunta kiinnittää lausunnossaan huomiota siihen, että säännöksessä jää jossakin määrin epäselväksi, onko siinä tarkoitus säännellä tietojen säilyttämistä ASA-rekisterissä vai niiden arkistointia. Perustuslakivaliokunta kiinnittää lisäksi huomiota sääntelyn mahdolliseen päällekkäisyyteen arkistolain 8 §:n 3 momentin kanssa sekä siihen, että Kansallisarkistosta annetulla lailla on korvattu muun muassa arkistolaissa olevat säännökset arkistolaitoksesta.  

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta toteaa, että lakiehdotuksessa on tarkoitus säännellä vain ASA-rekisteriin rekisteröitävien tietojen säilyttämisestä, ja katsoo, että lakiehdotuksen 7 §:stä on syytä poistaa kaksi viimeistä virkettä.  

Työsuojeluvaltuutetun tiedonsaanti

Nykyisen käytännön mukaan tiedot ilmoitetaan ASA-ilmoitusjärjestelmään paperilomakkeella, jonka allekirjoittavat työnantaja ja työsuojeluvaltuutettu, ja työsuojeluvaltuutetulla on siten mahdollisuus nähdä, mitä tietoja järjestelmään ilmoitetaan. Noudatettu käytäntö ei perustu lakiin, vaan ilmoitusvelvollisuus kuuluu yksin työnantajalle. Uuden lain säätämisen jälkeen työnantaja ilmoittaa tiedot sähköiseen järjestelmään. 

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan uusi sähköinen ilmoitusmenettely vaikuttaa työsuojeluvaltuutetun tiedonsaannin käytäntöihin. Valiokunta toteaa, että koska nykytilassa ei ole kyse oikeudellisesta sääntelystä vaan vakiintuneesta käytännöstä, ei asiaa ole tarpeen erikseen huomioida lakiehdotuksessa. Samalla valiokunta kuitenkin muistuttaa, että uudistuksen tarkoituksena ei ole muuttaa työsuojeluvaltuutetun mahdollisuuksia tiedonsaantiin.  

VALIOKUNNAN YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

Laki syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien luettelosta ja rekisteristä

7 §. ASA-rekisteriin ilmoitettavien tietojen säilytysaika.

Rekisteritietoja on pykälän mukaan säilytettävä ASA-rekisterissä 80 vuotta viimeisen tiedon merkitsemisestä. Vaikutusten arvioinnin ja seurannan kannalta tarpeelliset tai tutkimuksen lähdeaineistona muusta syystä arvokkaat rekisterin tiedot säilytetään kuitenkin pysyvästi. Tietojen pysyvästä säilyttämisestä määrää arkistolaitos. 

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta toteaa, että pykälässä on tarkoitus säännellä vain ASA-rekisteriin rekisteröitävien tietojen säilyttämisestä, ja ehdottaa perustuslakivaliokunnan lausuntoon viitaten 7 pykälän kahden viimeisen virkkeen poistamista.  

Pykälän perusteluissa (HE s. 14) käsitellään myös tiedonvälityksessä käytettävien lomakkeiden säilytysaikaa. Perustelujen mukaan henkilötietoja sisältävien tiedonvälityksessä käytettävien lomakkeiden tiedot viedään pääsääntöisesti ASA-rekisteriin, jonka jälkeen lomakkeen tarkoitus on täyttynyt ja ne hävitetään. Joissakin tapauksissa ilmoitetut tiedot ovat valiokunnan saaman selvityksen mukaan olleet selvästi virheellisiä, mistä johtuen lomakkeita on säilytetty niin kauan, kun tiedot on tarkastettu ja virheellisyydet korjattu. Valiokunta korostaa huolellisuutta tietojen käsittelyssä ja toteaa, että ainoastaan mittaustietoja sisältävien lomakkeiden säilytysaikaa ei ole tarpeen rajoittaa, mutta lomakkeiden henkilötietoja sisältävät osuudet on tarkastettava ja mahdolliset virheet korjattava viipymättä. 

8 §. Tietojen luovuttaminen.

Pykälän 2 momentin mukaan Työterveyslaitos saa luovuttaa ASA-rekisteristä tietoja työn ja terveyden välisen vuorovaikutuksen tutkimista sekä työsuojelun ja työterveyshuollon tutkimusta ja kehittämistä varten tutkimustahoille. Työelämä-ja tasa-arvovaliokunta ehdottaa perustuslakivaliokunnan lasuntoon viitaten ja edellä yleisperusteluissa esitetyn mukaisesti pykälän 2 momentin poistamista. 

11 §. Viittaussäännös.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ehdottaa pykälän poistamista tarpeettomana.  

11 (12) §. Voimaantulo.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on poistanut voimaantulosäännöksen 3 momentin. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muutettuna hallituksen esitykseen HE 88/2019 vp sisältyvän lakiehdotuksen. (Valiokunnan muutosehdotukset) 

Valiokunnan muutosehdotukset

Laki syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien luettelosta ja rekisteristä 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
1 § 
Luettelon ja rekisterin käyttötarkoitus 
Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien seurantaa, sairauden ennaltaehkäisyä sekä tutkimusta varten pidetään työnantajakohtaista luetteloa sekä valtakunnallista rekisteriä (ASA-rekisteri) siten kuin tässä laissa säädetään. 
2 § 
Määritelmät 
Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) syöpäsairauden vaaraa aiheuttavalla tekijällä:
a) ainetta tai seosta, joka täyttää aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (jäljempänä CLP-asetus) liitteessä I säädetyt luokituskriteerit, joiden perusteella se voidaan luokitella kategoriaan 1A tai 1B kuuluvaksi syöpää aiheuttavaksi aineeksi tai seokseksi (vaaralausekkeet H350 ja H350i);
b) työturvallisuuslain (738/2002) 38 §:n 3 momentin nojalla annetuissa säännöksissä tarkoitettua syöpäsairauden vaaraa aiheuttavaa työmenetelmää;
 
2) perimää vaurioittavalla aineella ainetta tai seosta, joka täyttää CLP-asetuksen liitteessä I säädetyt luokituskriteerit, joiden perusteella se voidaan luokitella kategoriaan 1A tai 1B kuuluvaksi sukusolujen perimää vaurioittavaksi aineeksi tai seokseksi (vaaralauseke H340). 
3 § 
Luettelo työpaikan altisteista ja altistuneista työntekijöistä 
Työnantajan on pidettävä luetteloa työpaikalla käytettävistä syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista tekijöistä ja perimää vaurioittavista aineista ja näille altistuvista työntekijöistä. 
Työnantajan pitämään luetteloon on merkittävä työosastoittain ja kalenterivuosittain: 
1) työnantajaa koskevat tiedot; 
2) käytetyt ja esiintyvät syöpäsairauden vaaraa aiheuttavat tekijät ja perimää vaurioittavat aineet; 
3) syöpää aiheuttavaa tai perimää vaurioittavaa ainetta sisältävät tuotteet ja niiden käyttömäärät vuosittain; 
4) syöpäsairauden vaaraa aiheuttavan tekijän tai perimää vaurioittavan aineen käyttötapa tai muu sille altistumista aiheuttava syy; 
5) työntekijöiden altistumisen mitattu määrä, jos tieto on käytettävissä; 
6) altistuneiden työntekijöiden nimet, henkilötunnukset, ammatit ja altistumistiedon peruste. 
Työnantajan on tiedotettava työntekijöiden edustajille luettelon pitämisestä. 
Lisäksi työntekijöillä ja työntekijöiden edustajilla on oikeus saada käyttöönsä ryhmätason tiedot ilman henkilöiden nimiä. 
4 § 
Altistumisen toteaminen ja seuranta 
Altistuneiden työntekijöiden luetteloon merkitsemistä varten työnantajan on selvitettävä työntekijöiden mahdollinen altistuminen syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille ja perimää vaurioittaville aineille. 
Työntekijöiden altistumista syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille ja perimää vaurioittaville aineille on tarvittaessa seurattava työpaikalla suoritettavin työhygieenisin mittauksin sekä työntekijälle suoritettavin biologisin altistumismittauksin. 
Selvitettäessä työntekijän, työntekijäryhmän, ammattiryhmän, ammattialan tai toimialan työntekijöiden altistumista syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimää vaurioittaville aineille, arviointiperusteena voidaan käyttää muilla työpaikoilla vastaavissa oloissa tehtyjä selvityksiä ja mittauksia sekä muuta soveltuvaa tietoa altistumiseen vaikuttavista tekijöistä. 
5 § 
ASA-rekisterin rekisterinpitäjä 
ASA-rekisterin rekisterinpitäjänä toimii Työterveyslaitos. 
6 § 
Tietojen ilmoittaminen ASA-rekisteriin 
Työnantajan on ilmoitettava ASA-rekisteriin työntekijä altistuneeksi, jos altistuminen on todettu biologisten altistumismittausten, työhygieenisten mittausten tai muilla työpaikoilla vastaavissa olosuhteissa tehtyjen selvitysten ja mittausten perusteella. Jos työpaikalla altistutaan syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimää vaurioittaville aineille eikä edellä mainittuja tarkempia altistumistietoja ole käytettävissä, altistuneiksi on ilmoitettava kunakin altistumisvuonna sellaiset työntekijät, jotka kyseisenä vuonna ovat altistuneet tekijälle merkittävän osan työajastaan vähintään 20 työpäivänä. 
Altistuneiksi on kuitenkin aina ilmoitettava sellaiset työntekijät, jotka onnettomuuden, tuotantohäiriön, poikkeuksellisen työvaiheen tai muun vastaavan syyn vuoksi altistuvat lyhytaikaisesti epätavallisen suuresti syöpäsairauden vaaraa aiheuttavalle tekijälle tai perimää vaurioittavalle aineelle. 
Kun työnantaja ilmoittaa altistuneen työntekijän ASA-rekisteriin, on samalla ilmoitettava myös muut 3 §:n 2 momentissa tarkoitetun luettelon sisältämät tiedot. 
Työnantajan on ilmoitettava Työterveyslaitokselle rekisteröitävät tiedot vuosittain Työterveyslaitoksen julkaisemalla lomakkeella tai muulla vastaavalla tavalla seuraavan vuoden maaliskuun 31 päivään mennessä tai, jos työnantaja sitä ennen lopettaa toimintansa, toiminnan loppuessa. 
7 § 
ASA-rekisteriin ilmoitettavien tietojen säilytysaika 
Rekisteritietoja on säilytettävä ASA-rekisterissä 80 vuotta viimeisen tiedon merkitsemisestä. Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Vaikutusten arvioinnin ja seurannan kannalta tarpeelliset tai tutkimuksen lähdeaineistona muusta syystä arvokkaat rekisterin tiedot säilytetään kuitenkin pysyvästi. Arkistolaitos määrää tarkemmin tietojen pysyvästä säilyttämisestä. Poistoehdotus päättyy 
8 § 
Tietojen luovuttaminen 
Vakuutuslaitoksella on oikeus saada salassapitosäännösten ja muiden tiedonsaantia koskevien rajoitusten estämättä välttämättömiä tietoja syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimää vaurioittaville aineille altistuneesta työntekijästä työnantajalta hänen pitämästään luettelosta ja Työterveyslaitokselta ASA-rekisteristä työntekijää koskevan etuuden myöntämistä varten. Vastaavasti sosiaali- ja terveysministeriöllä on oikeus saada välttämättömiä tietoja työsuojelullista selvitystä tai päätöksentekoa varten ja työsuojeluvalvonnasta vastaavalla viranomaisella valvontatehtävää varten 3 §:n 2 momentin 1—5 kohdassa tarkoitetut tiedot. Tietoja saadaan luovuttaa vain edellä tarkoitettujen tahojen pyynnöstä ja vain siinä laajuudessa kuin tiedoilla on vaikutusta käsiteltävän asian ratkaisuun. 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Työterveyslaitos saa salassapitosäännösten estämättä luovuttaa 6 §:ssä tarkoitettuja tietoja työn ja terveyden välisen vuorovaikutuksen tieteellistä tutkimusta sekä työsuojelun ja työterveyshuollon tieteellistä tutkimusta ja kehittämistä varten tutkimustahoille. Poistoehdotus päättyy 
9 § 
Valvonta 
Tämän lain noudattamista valvoo työnantajaan kohdistuvien velvollisuuksien osalta työsuojeluviranomainen. 
10 § 
Rangaistussäännös 
Työnantaja tai tämän edustaja, joka tahallaan tai huolimattomuudesta laiminlyö 6 §:ssä säädetyn velvollisuuden ilmoittaa tietoja, on tuomittava tietojen ilmoittamisvelvollisuusrikkomuksesta sakkoon. 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 11 § Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Viittaussäännös Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Tässä laissa säädetyn lisäksi henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus), tietosuojalakia (1050/2018) ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia (621/1999). Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 11 Muutosehdotus päättyy (12) § 
Voimaantulo 
Tämä laki tulee voimaanpäivänäkuuta 20
Tällä lailla kumotaan syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä annettu laki (717/2001). 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Työnantajan on ilmoitettava ASA-rekisteriin 31 päivänä maaliskuuta 2020 mennessä tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti pitämänsä luettelon sisältämät tiedot vuodelta 2019. Poistoehdotus päättyy 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 16.4.2020 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Anna Kontula vas 
 
varapuheenjohtaja 
Katja Taimela sd 
 
jäsen 
Terhi Koulumies kok 
 
jäsen 
Rami Lehto ps 
 
jäsen 
Hanna-Leena Mattila kesk 
 
jäsen 
Anders Norrback 
 
jäsen 
Ilmari Nurminen sd 
 
jäsen 
Arto Satonen kok 
 
jäsen 
Ruut Sjöblom kok 
 
jäsen 
Riikka Slunga-Poutsalo ps 
 
jäsen 
Sofia Virta vihr 
 
varajäsen 
Noora Koponen vihr 
 
varajäsen 
Paula Werning sd 
 
varajäsen 
Kaisa Juuso ps 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Marjaana Kinnunen