Viimeksi julkaistu 8.5.2021 13.11

Valiokunnan mietintö TyVM 8/2020 vp HE 12/2020 vp Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain ja työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain ja työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun lain 9 §:n muuttamisesta (HE 12/2020 vp): Asia on saapunut työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • hallitussihteeri Kirsti Haapa-aho 
  työ- ja elinkeinoministeriö
 • erityisasiantuntija Jassi Saurio 
  oikeusministeriö
 • apulaistietosuojavaltuutettu Jari Råman 
  tietosuojavaltuutetun toimisto
 • tietosuojavastaava Sanni Harju 
  KEHA-keskus

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
 • Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskus
 • Uudenmaan TE-toimisto
 • Kansaneläkelaitos

Valiokunta on saanut ilmoituksen, ei lausuttavaa: 

 • Suomen Kuntaliitto

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettua lakia ja työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annettua lakia. 

Lakeihin tehtäisiin Euroopan unionin yleisestä tietosuoja-asetuksesta johtuvat muutokset. Keskeisimmät muutostarpeet liittyvät työ- ja elinkeinotoimiston asiakastietojärjestelmän rekisterinpitäjien ja niiden keskinäisen vastuunjaon määrittelemiseen sekä henkilötietojen käsittelytarkoitusten nykyistä tarkempaan määrittelemiseen. 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. 

VALIOKUNNAN YLEISPERUSTELUT

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta toteaa, että esityksen tarkoituksena on saattaa julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain säännökset yhteensopiviksi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen kanssa. Näin turvataan osaltaan henkilötietojen asianmukainen käsittely julkisissa työvoima- ja yrityspalveluissa ja työllistymistä edistävässä monialaisessa yhteispalvelussa.  

Yleisen tietosuoja-asetuksen myötä on syntynyt tarve täsmentää TE-toimiston asiakastietojärjestelmää koskevia säännöksiä. Vastaavasti työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetussa laissa tarkoitetun monialaisen yhteispalvelun asiakasrekisteriä, joka on TE-toimiston asiakastietojärjestelmän henkilöasiakasrekisterin osarekisteri, koskevia säännöksiä on tarve täsmentää. 

Valiokunta toteaa, että voimassa olevan julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain mukaan TE-toimiston asiakastietojärjestelmän rekisterinpitäjiä ovat työ- ja elinkeinoministeriö ja TE-toimistot. Tämä ei kuitenkaan vastaa tosiasiallista tilaa, koska ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus) on jo vuosia hoitanut rekisterinpitäjälle kuuluvia tehtäviä ministeriön sijasta. Valiokunta pitääkin perusteltuna hallituksen esityksen mukaista ehdotusta, jonka mukaan KEHA-keskus ja TE-toimistot olisivat jatkossa TE-toimiston asiakastietojärjestelmän yhteisrekisterinpitäjiä. TE-hallinnon asiakaspalvelukeskus olisi yleisessä tietosuoja-asetuksessa tarkoitettu henkilötietojen käsittelijä. 

Työ- ja elinkeinoministeriön ja ELY-keskusten, jotka tarvitsevat asiakastietojärjestelmän tietoja säännöksissä asetettujen tehtäviensä hoitamiseen, tiedonsaanti turvattaisiin siten, että KEHA-keskuksella olisi velvollisuus salassapitosäännösten estämättä ja maksutta luovuttaa ministeriölle ja ELY-keskuksille niiden tarvitsemat välttämättömät tiedot. 

Valiokunta toteaa, että hallituksen esityksessä ehdotetaan myös tarkennettavaksi rekisterinpitäjien keskinäistä vastuunjakoa. KEHA-keskus vastaisi mm. yleisessä tietosuoja-asetuksessa tarkoitetusta sisäänrakennetusta ja oletusarvoisesta tietosuojasta, henkilötietojen käsittelyn turvallisuudesta ja tietojärjestelmän tietoturvallisuudesta. Lisäksi esityksessä ehdotetaan henkilötietojen käsittelytarkoituksia ja asiakastietojärjestelmän käyttöoikeuksia määriteltäväksi nykyistä tarkemmin. Käyttöoikeuden TE-toimiston asiakastietojärjestelmään myöntäisi KEHA-keskus. 

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja puoltaa sen hyväksymistä jäljempänä ehdotettavin muutoksin. 

VALIOKUNNAN YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1. Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta

13. luku. Työ- ja elinkeinotoimiston asiakastietojärjestelmä

5 a §. Käyttöoikeuden muuttaminen ja poistaminen.

Ehdotetun 5 a §:n 1 momentin johdantokappaleen mukaan KEHA-keskuksen on poistettava käyttöoikeus 1 momentin 1—3 kohdassa tarkoitetuissa tilanteissa. Valiokunta pitää perusteltuna, että KEHA-keskus voisi käyttää harkintavaltaa käyttöoikeuden poistamisessa, jos hallituksen esityksessä olevan 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu tietojen käsittelyssä tapahtunut virheellisyys on ollut tahaton tai vähäinen ja virhe on oikaistavissa tai korjattavissa. Tämän johdosta valiokunta ehdottaa, että 5 a §:ään lisätään uusi 2 momentti, jossa säädetään siitä, että käyttöoikeus voidaan poistaa tällaisissa tapauksissa. Tällöin ehdotettu 1 momentin 3 kohta muutetaan 2 kohdaksi ja ehdotetut 2 ja 3 momentti siirtyvät 3 ja 4 momentiksi. 

2. Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

9 §. Monialaisen yhteispalvelun asiakasrekisteri.

Valiokunta toteaa, että lain 9 §:n 2 momentin 3 kohdan tulisi vastata julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 13 luvun 3 §:n 1 momentin 3 kohdan vastaavaa säännöstä, ja ehdottaa 9 §:n 2 momentin 3 kohdan muuttamista muotoon ”työttömän koulutusta, työhistoriaa ja ammatillista osaamista koskevat tiedot”. Käytännössä monialaisen yhteispalvelun asiakasrekisteriin (TYPPI-rekisteri) tiedot haetaan TE-toimiston asiakastietojärjestelmästä (URA-tietojärjestelmä), jos asiakas on TE-toimiston asiakas ja siirtyy työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) asiakkaaksi. URA-järjestelmän henkilöasiakasrekisteriin on kirjattu julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 13 luvun 3 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaiset tiedot, jolloin myös työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun lain 9 §:n 2 momentin 3 kohdan tulisi vastata voimassa olevaa käytäntöä.  

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muutettuna hallituksen esitykseen HE 12/2020 vp sisältyvät 1. ja 2. lakiehdotuksen. (Valiokunnan muutosehdotukset) 

Valiokunnan muutosehdotukset

1. Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) 13 luvun 1—5 § ja 6 §:n 1 ja 3 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 13 luvun 3 § osaksi laissa 548/2017 ja 5 § laissa 1456/2016, sekä 
lisätään 13 lukuun uusi 4 a, 5 a ja 7 §, seuraavasti: 
13 luku 
Työ- ja elinkeinotoimiston asiakastietojärjestelmä 
1 § 
Työ- ja elinkeinotoimiston asiakastietojärjestelmä 
Työ- ja elinkeinotoimiston asiakastietojärjestelmää käytetään julkisen työvoima- ja yrityspalvelun järjestämiseen ja tuottamiseen sekä kotoutumisen edistämisestä annetussa laissa, työttömyysturvalaissa, vuorotteluvapaalaissa, kuntouttavasta työtoiminnasta annetussa laissa ja ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa työ- ja elinkeinotoimistolle tai työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskukselle säädettyjen tehtävien hoitamiseen ja sosiaalisista yrityksistä annetussa laissa työ- ja elinkeinoministeriölle säädettyjen tehtävien hoitamiseen. 
Asiakastietojärjestelmä muodostuu henkilöasiakasrekisteristä, työnantajarekisteristä ja palveluntuottajarekisteristä sekä henkilöasiakasrekisterin osarekisterinä toimivasta monialaisen yhteispalvelun asiakasrekisteristä. Mitä tässä luvussa säädetään työ- ja elinkeinotoimiston asiakastietojärjestelmästä, sovelletaan monialaisen yhteispalvelun asiakasrekisteriin kuitenkin vain, jos työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetussa laissa ei toisin säädetä. 
Henkilötietojen käsittelystä säädetään luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus) ja tietosuojalaissa (1050/2018). 
Yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä säädetään yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä annetussa laissa (293/2017). 
2 § 
Rekisterinpitäjät 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus ja työ- ja elinkeinotoimistot ovat työ- ja elinkeinotoimiston asiakastietojärjestelmän yhteisrekisterinpitäjiä. Työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskus on yleisessä tietosuoja-asetuksessa tarkoitettu henkilötietojen käsittelijä. 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus vastaa työ- ja elinkeinotoimiston asiakastietojärjestelmän yleisen tietosuoja-asetuksen:  
1) 25 artiklassa tarkoitetusta sisäänrakennetusta ja oletusarvoisesta tietosuojasta; 
2) 32 artiklassa tarkoitetusta käsittelyn turvallisuudesta; 
3) 35 artiklassa tarkoitetusta tietosuojaa koskevasta vaikutustenarvioinnista; 
4) 36 artiklassa tarkoitetusta ennakkokuulemisesta; 
5) 12 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuista rekisterinpitäjän velvollisuuksista ja muista sellaisista yleisessä tietosuoja-asetuksessa säädetyistä rekisterinpitäjän velvollisuuksista, jotka koskevat käytettävän tietojärjestelmän tietoturvallisuutta.  
Työ- ja elinkeinotoimistot vastaavat muista kuin 2 momentin mukaisista yleisessä tietosuoja-asetuksessa tarkoitetuista rekisterinpitäjän velvollisuuksista. Kukin työ- ja elinkeinotoimisto vastaa rekisterinpitäjän tehtävistä asiakkaidensa osalta. 
3 § 
Rekisterikohtaiset tiedot 
Henkilöasiakasrekisteriin voidaan tallettaa henkilöasiakkaasta: 
1) nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot; 
2) työ- ja elinkeinotoimiston asiakkuuteen ja työ- ja elinkeinotoimiston kanssa asiointiin sekä asioinnin mahdollisesti edellyttämiin erityisjärjestelyihin liittyvät tiedot; 
3) koulutusta, työhistoriaa ja ammatillista osaamista koskevat tiedot; 
4) palvelutarvetta ja suunnitelmia koskevat tiedot; 
5) tiedot työ- ja koulutustarjouksista ja esittelyistä työnantajalle; 
6) tiedot julkisista työvoima- ja yrityspalveluista ja muista työllistymistä edistävistä palveluista sekä asiantuntija-arvioinneista; 
7) sellaiset terveydentilaa ja työ- ja toimintakykyä koskevat tiedot, joilla on vaikutusta henkilön työllistymiseen ja jotka ovat välttämättömiä palvelujen tarjoamiseksi hänelle; 
8) työttömyysturvaan ja vuorotteluvapaaseen liittyvät selvitykset ja työvoimapoliittiset lausunnot; 
9) tiedot julkiseen työvoima- ja yrityspalveluun kuuluvista etuuksista. 
Työnantajarekisteriin voidaan tallettaa julkisia työvoima- ja yrityspalveluja hakevasta tai saavasta työnantajasta: 
1) yksilöintitiedot; 
2) työ- ja elinkeinotoimiston asiakkuuteen ja työ- ja elinkeinotoimiston kanssa asiointiin liittyvät tiedot; 
3) toimintaa ja palvelutarvetta koskevat tiedot; 
4) työpaikat ja niiden täyttymistä koskevat tiedot; 
5) palkkatukea koskevat päätökset ja siihen liittyvät seuranta- ja maksatustiedot; 
6) työkokeilua koskevat sopimukset; 
7) muut kuin 1—6 kohdassa tarkoitetut, julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen suunnitteluun ja toimeenpanoon liittyvät tiedot. 
Palveluntuottajarekisteriin voidaan tallettaa asiakaspalvelua varten: 
1) palveluntuottajan yksilöintitiedot; 
2) työ- ja elinkeinotoimiston kanssa asiointiin liittyvät tiedot; 
3) palveluntuottajan kanssa tehdyt hankintasopimukset sekä niihin liittyvät maksatustiedot; 
4) hankittua palvelua koskevat tiedot; 
5) palvelun haku-, valinta- ja seurantatiedot; 
6) muut kuin 1—5 kohdassa tarkoitetut, julkisen työvoima- ja yrityspalvelun suunnittelun ja järjestämisen kannalta tarpeelliset palveluntuottajaa koskevat tiedot; 
7) ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitettua työvoimakoulutusta ja sen järjestäjää koskevat tiedot sekä koulutukseen liittyvät haku-, valinta- ja seurantatiedot. 
Rekistereihin saa tallettaa myös muita kuin tässä pykälässä tarkoitettuja, julkisen työvoima- ja yrityspalvelun suunnittelun, järjestämisen ja seurannan kannalta tarpeellisia tietoja, jotka eivät ole henkilötietoja. Rekistereihin voi kuulua myös asiakirjoja, joita ei talleteta asiakastietojärjestelmään. 
4 § 
Tietojen tallettaminen, poistaminen ja arkistointi 
Työ- ja elinkeinotoimiston, työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskuksen ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen on talletettava asiakastiedot työ- ja elinkeinotoimiston asiakastietojärjestelmään. Jos rekisteriin talletettava henkilötieto on saatu muualta kuin rekisteröidyltä itseltään, rekisteriin tulee merkitä, mistä tieto on saatu ja kuka tiedon on merkinnyt. 
Rekisteröidyllä ei ole yleisen tietosuoja-asetuksen 18 artiklassa säädettyä oikeutta henkilöasiakasrekisterissä olevien tietojen käsittelyn rajoittamiseen. 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen on poistettava kaikki asiakasta tai palveluntuottajaa koskevat tiedot, kun asiakkuuden tai sopimussuhteen päättymisestä on kulunut neljä vuotta. Tietoa ei kuitenkaan tarvitse poistaa, jos se on tarpeen säännöksiin perustuvan tehtävän hoitamiseksi tai vireillä olevan asian johdosta. 
Tietojen arkistoinnista säädetään arkistolaissa (831/1994). 
4 a § 
Käyttöoikeudet 
Työ- ja elinkeinotoimiston asiakastietojärjestelmän käyttö edellyttää henkilökohtaista käyttöoikeutta. Asiakastietojärjestelmän käyttöoikeuksien hallintaan ja lokitietojen keräämiseen liittyvistä tehtävistä vastaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus. Tiedot voimassa olevista käyttöoikeuksista on pidettävä ajan tasalla. 
Käyttöoikeus on rajattava sisällöltään, laajuudeltaan, valtuuksiltaan ja kestoltaan siihen, mikä on henkilön tehtävien hoitamisen kannalta välttämätöntä. 
Henkilö, jolle on myönnetty käyttöoikeus, saa käsitellä vain sellaisia asiakastietojärjestelmään talletettuja tietoja, jotka ovat välttämättömiä hänen tehtäviensä hoitamiseksi, ja vain siten kuin hänen tehtäviensä hoitamiseksi on välttämätöntä. 
5 § 
Käyttöoikeuden myöntäminen 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus myöntää käyttöoikeuden työ- ja elinkeinotoimiston asiakastietojärjestelmään työ- ja elinkeinotoimiston, työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskuksen, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tai työ- ja elinkeinoministeriön hakemuksesta. Hakemuksessa on annettava käyttöoikeuden myöntämisen ja voimassaolon määrittelemiseksi tarpeelliset tiedot. Virkamies, jolle on myönnetty käyttöoikeus työ- ja elinkeinotoimiston asiakastietojärjestelmään, saa salassapitosäännösten estämättä hakea ja käyttää asiakastietojärjestelmään talletettuja tietoja, jos se on tarpeen asiakaspalvelun järjestämiseksi, vireillä olevan asian selvittämiseksi tai ratkaisemiseksi taikka valvonta-, kehittämis-, seuranta-, tilastointi-, ennakointi- tai ohjaustehtävän suorittamiseksi. 
Käyttöoikeus voidaan myöntää sellaiselle 1 momentissa mainitun viranomaisen palveluksessa olevalle virkamiehelle, joka hoitaa: 
1) tässä laissa säädettyjä tehtäviä; 
2) kotoutumisen edistämisestä annetussa laissa säädettyjä julkiseen työvoima- ja yrityspalveluun liittyviä tehtäviä; 
3) ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitettuun työvoimakoulutukseen liittyviä tehtäviä; 
4) sosiaalisista yrityksistä annetussa laissa säädettyjä tehtäviä; 
5) työttömyysturvalaissa säädettyjä tehtäviä; 
6) vuorotteluvapaalaissa säädettyjä tehtäviä;  
7) 1—4 kohdassa tarkoitettuihin palveluihin, tukiin tai asiakasprosesseihin taikka työttömyysturva- tai vuorotteluvapaajärjestelmään liittyviä valvonta-, kehittämis-, seuranta-, tilastointi-, ennakointi- tai ohjaustehtäviä; 
8) rekisterinpitäjän tehtäviä taikka käyttöoikeuksien hallintaan ja lokitietojen keräämiseen liittyviä tehtäviä. 
Käyttöoikeus työ- ja elinkeinotoimiston asiakastietojärjestelmään voidaan myöntää lisäksi sellaiselle henkilölle, joka on työ- ja elinkeinoministeriön, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tai elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen toimeksiannosta erillistä arviointia, tarkastusta tai selvitystä tekevän tahon palveluksessa tai elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen toimeksiannosta asiakastietojärjestelmän kehittämis- tai ylläpitotehtäviä tekevän tahon palveluksessa ja joka hoitaa kyseistä tehtävää. 
5 a § 
Käyttöoikeuden muuttaminen ja poistaminen 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen on poistettava käyttöoikeus, jos: 
1) käyttöoikeuden myöntämiselle 5 §:ssä säädetyt edellytykset eivät enää täyty;  
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 2) asiakastietojärjestelmään talletettuja tietoja on käsitelty 4 a §:n 3 momentin, yleisen tietosuoja-asetuksen tai tietosuojalain vastaisesti; Poistoehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi  Poistoehdotus päättyyValiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 2 Muutosehdotus päättyy) käyttöoikeuden poistaminen on välttämätöntä muusta henkilötietojen suojaan tai asiakastietojärjestelmän tietoturvaan liittyvästä painavasta syystä. 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus voi poistaa käyttöoikeuden, jos asiakastietojärjestelmään talletettuja tietoja on käsitelty 4 a §:n 3 momentin, yleisen tietosuoja-asetuksen tai tietosuojalain vastaisesti. Muutosehdotus päättyy (Uusi 2 mom.) 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen on muutettava käyttöoikeutta, jos haettu tai myönnetty käyttöoikeus ei enää vastaa sisällöltään, laajuudeltaan, valtuuksiltaan tai kestoltaan sitä tarkoitusta, johon sitä on haettu tai johon se on myönnetty.  
Työ- ja elinkeinotoimiston, työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskuksen, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön sekä 5 §:n 3 momentissa tarkoitetun työ- ja elinkeinohallinnon ulkopuolisen tahon on viipymättä ilmoitettava elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskukselle käyttöoikeuden poistamisen tai muuttamisen perusteista. 
6 § 
Suostumus tietojen luovuttamiseen työnantajalle 
Työnantajalle voidaan luovuttaa työpaikan täyttämistä varten tarpeellisia tietoja työnhakijasta vain työnhakijan kirjallisella suostumuksella. Henkilöasiakasrekisteriin on merkittävä tieto suostumuksesta tai siitä kieltäytymisestä. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Työnantajalle voidaan luovuttaa työnhakijan terveydentilaa koskevia tietoja vain, jos työnhakija antaa siihen yksilöidyn kirjallisen suostumuksen ja jos tiedot ovat välttämättömiä avoimen työpaikan tai kyseisen ammattialan erityisten terveydentilavaatimusten täyttämiseksi taikka sellaisen työnhakijan työllistymisen edistämiseksi, jonka vamma tai sairaus vaikeuttaa työllistymistä. 
7 § 
Tietojen luovuttaminen asiakastietojärjestelmästä 
Jollei laissa toisin säädetä, tietojen luovuttamiseen työ- ja elinkeinotoimiston asiakastietojärjestelmästä ja siihen talletettujen tietojen julkisuuteen sovelletaan, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) säädetään. 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus on velvollinen salassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten estämättä pyynnöstä maksutta luovuttamaan työ- ja elinkeinotoimiston asiakastietojärjestelmästä työ- ja elinkeinoministeriölle ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle niille säädettyjen tehtävien hoitamiseksi välttämättömät tiedot. Työnvälitystilaston laatimista varten tiedot on kuitenkin luovutettava työ- ja elinkeinoministeriölle oma-aloitteisesti.  
Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 28 §:ssä tarkoitetun luvan antamisesta työ- ja elinkeinotoimiston asiakastietojärjestelmään sisältyvien, salassa pidettävien tietojen luovuttamiseen tilastointia, tieteellistä tutkimusta taikka viranomaisten suunnittelu- tai selvitystyötä varten päättää elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus. 
Tiedot voidaan luovuttaa teknisen käyttöyhteyden avulla. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaanpäivänäkuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 

2. Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun lain 9 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun lain(1369/2014) 9 § seuraavasti: 
9 § 
Monialaisen yhteispalvelun asiakasrekisteri 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus ylläpitää monialaisen yhteispalvelun toteuttamiseksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 13 luvun 1 §:ssä tarkoitettua monialaisen yhteispalvelun asiakasrekisteriä. Monialaisen yhteispalvelun asiakasrekisteriä käytetään tässä laissa työ- ja elinkeinotoimistolle, kunnalle ja Kansaneläkelaitokselle säädettyjen tehtävien hoitamiseen. 
Monialaisen yhteispalvelun asiakasrekisteriin voidaan tallettaa: 
1) työttömän nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot; 
2) monialaisen yhteispalvelun asiakkuuteen ja monialaisessa yhteispalvelussa asiointiin sekä asioinnin mahdollisesti edellyttämiin erityisjärjestelyihin liittyvät tiedot; 
3) työttömän Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi koulutusta, työhistoriaa ja  Muutosehdotus päättyyammatillista osaamista koskevat tiedot; 
4) sellaiset työttömän sosiaalista tilannetta koskevat tiedot, joilla on vaikutusta hänen työllistymiseensä; 
5) sellaiset työttömän terveydentilaa ja työ- ja toimintakykyä koskevat tiedot, joilla on vaikutusta hänen työllistymiseensä ja jotka ovat välttämättömiä palvelujen tarjoamiseksi hänelle; 
6) työttömän palvelutarvetta koskevat tiedot; 
7) monialainen työllistymissuunnitelma ja sen toteutumista, seurantaa ja tarkistamista koskevat tiedot. 
Työ- ja elinkeinotoimiston, kunnan ja Kansaneläkelaitoksen on talletettava työtöntä koskevat asiakastiedot monialaisen yhteispalvelun asiakasrekisteriin. Työttömän tietoja saa tallettaa asiakasrekisteriin sen jälkeen, kun monialainen yhteispalvelu on alkanut. 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus voi myöntää käyttöoikeuden monialaisen yhteispalvelun asiakasrekisteriin työ- ja elinkeinotoimiston, kunnan tai Kansaneläkelaitoksen hakemuksesta. Käyttöoikeus voidaan myöntää työ- ja elinkeinotoimiston, kunnan tai Kansaneläkelaitoksen palveluksessa olevalle virkamiehelle, joka hoitaa tässä laissa tarkoitettuja tehtäviä. Virkamies, jolle on myönnetty käyttöoikeus, saa salassapitosäännösten estämättä hakea ja käyttää asiakasrekisteriin talletettuja tietoja, jos se on tarpeen asiakaspalvelun järjestämiseksi. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaanpäivänäkuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 14.5.2020 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Anna Kontula vas 
 
varapuheenjohtaja 
Katja Taimela sd 
 
jäsen 
Kim Berg sd 
 
jäsen 
Bella Forsgrén vihr 
 
jäsen 
Tuomas Kettunen kesk 
 
jäsen 
Rami Lehto ps 
 
jäsen 
Niina Malm sd 
 
jäsen 
Hanna-Leena Mattila kesk 
 
jäsen 
Anders Norrback 
 
jäsen 
Arto Satonen kok 
 
jäsen 
Ruut Sjöblom kok 
 
jäsen 
Riikka Slunga-Poutsalo ps 
 
jäsen 
Sofia Virta vihr 
 
varajäsen 
Mikko Lundén ps 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

istuntoasiainneuvos 
Miika Suves