Valiokunnan mietintö
UaVM
7
2017 vp
Ulkoasiainvaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan sekä Karibian alueen kansainvälisen säätiön perustamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan sekä Karibian alueen kansainvälisen säätiön perustamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 62/2017 vp): Asia on saapunut ulkoasiainvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
ulkoasiainsihteeri
Anu
Korppi
ulkoasiainministeriö
HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan sekä Karibian alueen kansainvälisen säätiön perustamisesta Santo Domingossa Dominikaanisessa tasavallassa lokakuussa 2016 allekirjoitetun sopimuksen sekä lain sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. 
Sopimuksella on perustettu hallitustenvälinen kansainvälinen säätiö, jonka tehtävänä on lujittaa kahden alueen välistä kumppanuutta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Latinalaisen Amerikan ja Karibian valtioiden yhteisön välillä. Säätiön tarkoituksena on edistää keskinäistä tuntemusta ja ymmärrystä alueiden välillä, edistää ja koordinoida tuloshakuista toimintaa erityisesti alueiden välisissä huippukokouksissa vahvistettujen painopisteiden täytäntöönpanossa sekä edistää uusia verkottumismahdollisuuksia kansalaisyhteiskunnan ja muiden yhteiskunnallisten toimijoiden keskuudessa. Säätiö on aloittanut toimintansa yksityisenä säätiönä 2011, jolloin se rekisteröitiin Saksan liittotasavallan lain mukaisesti. Viime vuonna allekirjoitetulla sopimuksella säätiö muuttuu hallitustenväliseksi kansainväliseksi järjestöksi. 
Sopimus tulee kansainvälisesti voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä, kun kahdeksan osapuolta kummaltakin alueelta, mukaan lukien Saksan liittotasavalta ja Euroopan unioni, ovat tallettaneet ratifioimis- tai liittymiskirjansa tallettajan huostaan. Jos Suomi tallettaa oman ratifioimiskirjansa sopimuksen voimaantulon jälkeen, tulee sopimus Suomen osalta voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä, kun ratifioimiskirja on talletettu. 
Esitykseen sisältyy ehdotus laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samaan aikaan kun sopimus tulee Suomen osalta voimaan. 
VALIOKUNNAN YLEISPERUSTELUT
Eduskunnan hyväksyttäväksi esitetään Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan sekä Karibian alueen kansainvälisen säätiön perustamisesta tehtyä sopimusta. Hallituksen esitykseen sisältyvällä lakiehdotuksella saatettaisiin voimaan perussopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset. Ulkoasiainvaliokunta pitää esitystä tarpeellisena ja perusteltuna. 
Perustuslain 94 §:n 1 momentin mukaan eduskunta hyväksyy sellaiset valtiosopimukset ja muut kansainväliset velvoitteet, jotka sisältävät lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä. Perustamissopimuksen 4 artiklassa määrätään säätiön kansainvälisestä oikeustoimikelpoisuudesta ja oikeudellisesta toimintakyvystä. Perustuslakivaliokunnan käytännön mukaan tällainen määräys kuuluu lainsäädännön alaan, koska oikeushenkilöllisyydestä sekä siihen liittyvästä oikeustoimikelpoisuudesta ja oikeudellisesta toimintakyvystä säädetään Suomessa lailla (PeVL 38/2000 vp). 
Perustamissopimuksen 20 artiklassa määrätään säätiölle ja sen henkilökunnalle myönnettävistä erioikeuksista ja vapauksista. Artiklan 5 ja 6 kohdissa määrätään säätiölle sekä sen henkilökunnalle myönnettävistä verovapauksista. Kansainvälisen järjestön tai sen elimen ja sen henkilökunnan ja muiden siihen liittyvien henkilöiden erioikeuksia ja vapauksia koskevat määräykset kuuluvat lainsäädännön alaan. Verovelvollisuuden perusteista säädetään perustuslain 81 §:n 1 momentin ja 121 §:n 3 momentin mukaan lailla. 
Perustamissopimus ei sisällä määräyksiä, jotka koskisivat perustuslakia sen 94 §:n 2 momentissa tai 95 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla. Näin ollen ehdotus voimaansaattamislaiksi voidaan hyväksyä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. 
Ulkoasiainvaliokunnan saaman selvityksen mukaan sopimuksella ei ole suoria vaikutuksia valtion talousarvioon. Suomi ei osallistu EU-LAC-säätiön toiminnan rahoittamiseen, eikä suomalaisia työtekijöitä odoteta hakeutuvan säätiön palvelukseen merkittävissä määrin. Suomi tukee Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan sekä Karibian valtioiden yhteistyön tiivistämistä ja näkyvyyden lisäämistä sopimuksen tavoittelemalla tavalla. 
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Ulkoasiainvaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan sekä Karibian alueen kansainvälisen säätiön perustamisesta tehdyn sopimuksen. 
Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 62/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 15.6.2017 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Matti
Vanhanen
kesk
varapuheenjohtaja
Pertti
Salolainen
kok
jäsen
Sirkka-Liisa
Anttila
kesk
jäsen
Tiina
Elovaara
uv
jäsen
Seppo
Kääriäinen
kesk
jäsen
Tom
Packalén
ps
jäsen
Antti
Rinne
sd
jäsen
Alexander
Stubb
kok
jäsen
Lenita
Toivakka
kok
jäsen
Erkki
Tuomioja
sd
jäsen
Jutta
Urpilainen
sd
jäsen
Stefan
Wallin
r
varajäsen
Ilkka
Kanerva
kok
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Olli-Pekka
Jalonen
Viimeksi julkaistu 20.2.2018 13:27