Valiokunnan mietintö
VaVM
1
2019 vp
Valtiovarainvaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle elinkeinotulon verottamisesta annetun lain ja eräiden muiden verotusta koskevien lakien muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle elinkeinotulon verottamisesta annetun lain ja eräiden muiden verotusta koskevien lakien muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta (HE 1/2019 vp): Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
finanssineuvos
Jari
Salokoski,
valtiovarainministeriö
HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain, tuloverolain, konserniavustuksesta verotuksessa annetun lain, varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain, asuintalovarauksesta verotuksessa annetun lain ja kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosäännöstä. Lakien voimaantulosäännöksiä muutettaisiin siten, että lakien voimaantuloa siirrettäisiin 1 päivästä heinäkuuta 2019 vuoden 2020 alkuun. Lakeja sovellettaisiin edelleen ensimmäisen kerran verovuodelta 2020 toimitettavassa verotuksessa. 
Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Jotta voimaantulon siirtäminen olisi mahdollista ehdotuksessa esitetyllä tavalla, lakien olisi tultava voimaan ennen 1 päivää heinäkuuta 2019. 
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Hallituksen esityksestä ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa esityksen hyväksymistä muuttamattomana.  
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Valtiovarainvaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 1/2019 vp sisältyvät 1.—6. lakiehdotuksen. 
Helsingissä 10.5.2019 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Timo
Harakka
sd
varapuheenjohtaja
Hannakaisa
Heikkinen
kesk
jäsen
Pihla
Keto-Huovinen
kok
jäsen
Pauli
Kiuru
kok
jäsen
Johannes
Koskinen
sd
jäsen
Pia
Lohikoski
vas
jäsen
Jukka
Mäkynen
ps
jäsen
Veijo
Niemi
ps
jäsen
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
jäsen
Mauri
Peltokangas
ps
jäsen
Juhana
Vartiainen
kok
jäsen
Pia
Viitanen
sd
jäsen
Ville
Vähämäki
ps
jäsen
Tuula
Väätäinen
sd
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Maarit
Pekkanen
Viimeksi julkaistu 14.5.2019 12.24