Viimeksi julkaistu 8.5.2021 11.29

Valiokunnan mietintö VaVM 10/2015 vp HE 36/2015 vp Valtiovarainvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta (HE 36/2015 vp): Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Eduskunta-aloite

Esityksen yhteydessä valiokunta on käsitellyt seuraavan aloitteen: 

Lakialoite
 LA 13/2015 vp  
Antero Laukkanen kd ym. 
 
Lakialoite laiksi tupakkaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa. 

Asiantuntijat

Verojaosto on kuullut: 

 • finanssisihteeri Veli Auvinen 
  valtiovarainministeriö
 • lakimies Laura Terho 
  sosiaali- ja terveysministeriö
 • valvontajohtaja Mikko Grönberg 
  Tulli
 • ylilääkäri Antero Heloma 
  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
 • veroasiantuntija Mika Jokinen 
  Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
 • johtaja Anna Mäkelä 
  Tupakkateollisuusliitto r.y.
 • CA Manager Berth Sundström 
  Philip Morris Finland Oy

Verojaosto on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • Päivittäistavarakauppa ry

Verojaosto on saanut ilmoituksen, ei lausuttavaa: 

 • työ- ja elinkeinoministeriö

HALLITUKSEN ESITYS JA EDUSKUNTA-ALOITE

Hallituksen esitys

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tupakkaverosta annetun lain liitteen verotaulukkoa. Savukkeiden, sikarien ja pikkusikarien, piippu- ja savuketupakan sekä savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan veroa korotettaisiin keskimäärin 24 prosenttia. Korotukset kohdistuisivat pääosin tupakkatuotteiden yksikköveroon. Korotukset toteutettaisiin kahden vuoden aikana neljässä vaiheessa siten, että ensimmäinen korotus tehtäisiin vuoden 2016 alusta, toinen heinäkuun 2016 alusta, kolmas vuoden 2017 alusta ja neljäs korotus heinäkuun 2017 alusta. Korotukset olisivat senttimääräisesti yhtä suuria kaikissa vaiheissa.  

Korotuksen seurauksena arvioidaan savukkeiden hintojen nousevan keskimäärin 19,2 prosenttia (9,6 prosenttia vuonna 2016) ja savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan hintojen keskimäärin 20,6 prosenttia (10,3 prosenttia vuonna 2016).  

Esitys liittyy valtion vuoden 2016 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016. Sovellettava verotaulukko muuttuisi puolen vuoden välein. 

Lakialoite

Lakialoitteessa LA 13/2015 vp ehdotetaan, että tupakkaveroa korotetaan yhteensä 70 miljoonalla eurolla enemmän kuin hallitus esittää korotukseksi talousarvioesityksessään. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Valiokunta puoltaa esityksen hyväksymistä muuttamattomana. 

Taustaa

Esitys on osa pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman mukaisista tupakkaveron korotuksista, joilla tavoitellaan kaikkiaan 270 milj. euron lisäystä verotuottoihin hallituskauden aikana. Se liittyy kiinteästi myös hallituksen veropoliittiseen linjaukseen siirtää painopistettä työn ja yrittämisen verotuksesta erityisesti haittaveroihin. Esitys tukee lisäksi hallitusohjelman tavoitetta kaventaa terveys- ja hyvinvointieroja, koska tupakointi ja sen aiheuttamat haitat keskittyvät vähän koulutettuihin ja taloudellisesti heikommassa asemassa oleviin väestöryhmiin. Tavoite nostaa tupakkatuotteiden hintoja ja vähentää tupakointia on siis keino kaventaa eri sosioekonomisten ryhmien välisiä tupakointieroja ja niistä johtuvia terveyseroja. 

Käsiteltävänä oleva esitys koskee vuosia 2016 ja 2017, joiden aikana tupakkaveroa on tarkoitus nostaa neljässä vaiheessa yhteensä keskimäärin 24 prosenttia. Ensimmäinen korotus tulisi voimaan ensi vuoden alusta, seuraavat puolen vuoden välein ja viimeinen 1.7.2017. Vuosia 2018 ja 2019 koskeva esitys on tarkoitus antaa erikseen myöhemmin. 

Esitys noudattaa varsinaisten korotusperusteiden osalta samoja linjauksia, joita on sovellettu yleisesti viime vuosina tupakkaverolain muutoksissa. Korotukset painottuvat siten tupakkatuotteiden yksikköperusteiseen veroon lukuun ottamatta sikareita ja pikkusikareita, joista peritään yksinomaan vähittäismyyntihintaan perustuvaa arvoperusteista veroa. Korotukset koskevat kuitenkin myös niitä. Lisäksi savukkeista ja savukkeiksi käärittävästä hienoksi leikatusta tupakasta perittävää yksikköperusteista vähimmäisveroa korotetaan niin, että korotukset painottuvat hieman keskimääräistä halvempiin tuotteisiin. Painotuksella on merkitystä, koska vähimmäisveron piiriin kuuluu noin puolet verotettavista savukkeista. Vähimmäisvero taas takaa, että myös halvimpien tuotteiden verotaso voidaan pitää terveyspoliittisesti riittävän korkeana. 

Tupakkaveron korotusten oletetaan menevän suoraan tuotteiden hintoihin. Nyt ehdotetut, vuosia 2016—2017 koskevat korotukset nostaisivat siten halpojen savukkeiden hintaa yhteensä noin 1,14 euroa ja kalliiden noin 1,12 euroa askilta. Hinnannousu olisi siten noin viidennes nykyhintoihin verrattuna. Irtotupakan hinta nousisi vastaavasti noin 1,04 euroa 30 g:n pussilta. Nämä kaksi tuoteryhmää ovat tupakkatuotteiden käytön ja verokertymän kannalta keskeisiä, ja siksi niiden hinnanmuutokset ovat esityksen kannalta olennaisia. 

Esityksen on arvioitu lisäävän valtion verotuloja noin 135 milj. euroa vuositasolla, joskin niin, että tämä tuottovaikutus toteutuu täysimääräisenä vasta vuonna 2018. Kahden tulevan vuoden verotuotot jäävät huomattavasti sitä pienemmiksi korotusten vaiheistuksen, verojen tilitysjaksojen ja verovelvollisten ennakkovarautumisen vuoksi. Ensi vuoden tuotoksi on arvioitu sen vuoksi noin 35 milj. euroa ja vuoden 2017 tuotoksi noin 67 milj. euroa. 

Valiokunnan kannanotto

Valiokunta pitää esityksen rakennetta ja korostusten vaiheittaista voimaantuloa perusteltuina. Vaikka korotukset painottuvat pääasiassa yksikköperusteiseen veroon, tupakkaverolain perusrakenne ja edellä mainittujen kolmen veroelementin yhdistelmä säilyy ennallaan. Se säilyttää mahdollisuuden verottaa edelleen tehokkaasti kaikenhintaisia tupakkatuotteita. Vaiheittaiset korotukset auttavat puolestaan pitämään yksittäiset muutokset maltillisina. Se taas on tärkeää, jotta matkustajatuonti ja savukkeiden salakuljetus voidaan pitää mahdollisimman hyvin viranomaisten hallinnassa. 

Esityksen arvioinnissa on otettava toisaalta huomioon, että tupakkaveroa on korotettu tiiviissä tahdissa vuosina 2009, 2010, 2012, 2014 ja 2015. Savukkeiden verorasitus on kasvanut tänä aikana keskimäärin 57 prosenttia ja savukkeiksi käärittävän irtotupakan peräti 112 prosenttia. Korotukset ovat nostaneet savukkeiden hintoja vastaavasti noin 43 prosenttia ja savukkeiksi käärittävän irtotupakan noin 80 prosenttia. 

Lisäksi on huomattava, että päätös ehdotetuista korotuksista joudutaan tekemään vailla tietoa tämän vuoden alusta voimaan tulleiden korotusten vaikutuksista. Tiedetään ainoastaan, että korotukset ovat siirtyneet hintoihin. Esityksen perusteluissa on mainittu lisäksi, että tämän vuoden viimeisimpien tietojen mukaan matkustajatuonti on kasvanut 14 prosenttia vuositasolla. Muutoin verottamattomien tupakkatuotteiden osuus kulutuksesta on ollut suhteellisen vakaa, esimerkiksi savukkeilla vuonna 2014 noin 13—15 prosenttia. 

Tulli on todennut osaltaan, että nyt ehdotetut ja tulevat korotukset lisäävät todennäköisesti painetta laittoman tuonnin ja matkustajatuonnin kasvulle. Lisäksi ensi vuonna voimaantuleva uusi tupakkalaki tiukentaa edelleen tupakkatuotteiden maahantuontirajoituksia, mikä saattaa kasvattaa laittomien tupakkatuotteiden kysyntää. 

Muutoksella voi olla Tullin mukaan jopa negatiivinen vaikutus tupakkaveron kertymään, ellei ilmiötä kyetä hallitsemaan valvonnan ja rikostorjunnan keinoin. Ruotsin varoittava esimerkki 1990-luvun lopulta kuvaa sitä, miten vaikeaa lailliset markkinat on palauttaa ennalleen, jos ne on kerran menettänyt liian rajun kertakorotuksen seurauksena. Lisäksi on selvää, että laittomat markkinat heikentävät tuotekontrollia ja tupakan ikärajakontrollia, vääristävät kilpailua ja vahvistavat järjestäytyneen rikollisuuden toimintaedellytyksiä. Valiokunta pitää näistä syistä välttämättömänä, että esityksen vaikutuksia seurataan aktiivisesti ja että Tullin valvontaresurssien riittävyydestä pidetään huolta. 

Esityksen käsittelyn yhteydessä on noussut esiin myös kysymys verovelvollisten ennakkovarastointia rajoittavan lainsäädännön tarpeesta. Ennakkovarastoinnissa on kysymys siitä, että verovelvolliset luovuttavat kulutukseen huomattavan määrän tuotteita ennen edessä olevaa veronkorotusta. Silloin niistä ei ole tullut suorittaa vielä korotettuja veroja. Tällainen verosuunnittelu on jossain määrin tyypillistä kaikelle valmisteverotukselle, mutta se on korostunut tupakkatuotteilla. Tupakkateollisuuden ennakkovarastoinnin määrä on vaihdellut siten 20:stä 50 prosenttiin seuraavan vuoden savukkeiden kulutuksesta, kun joulukuussa luovutetaan kulutukseen tavanomaisesti noin 10 prosenttia koko vuoden tarpeestaMinisteri Rinteen vastaus 25.3.2015 kirjalliseen kysymykseen KK 1199/2914 vp — Lasse Hautala.

Ennakkovarastoinnin rajoitusta ovat toivoneet myös tupakkayhtiöt, jotka joutuvat osallistumaan varastointiin vain säilyttääkseen kilpailuasemansa markkinoilla. Ne eivät saa siitä itse taloudellista hyötyä, koska tupakkatuote on myytävä siihen luovutushetkellä merkityllä hinnalla. Ennakkovarastointi kasvattaa vain alan kustannuksia ja viivyttää merkittävästi verotuottojen kertymää, kuten myös tämän esityksen tuotto-odotuksista ilmenee. Varastoinnin rajoitukset olisivat tähän nähden kaikkien edun mukaisia. 

Esityksen perusteluissa on todettu, että kysymys tällaisen rajoituksen EU-oikeudellisesta asemasta on epäselvä. Tiedetään, että komissio on nostanut viime kesänä kanteen Portugalin vastaavasta rajoituksesta. Taustalla on mm. se, ettei EU-oikeudessa ole säännöstä, joka oikeuttaisi rajoittamaan tupakkatuotteiden luovutuksia fiskaalisista syistä. Valtiovarainministeriö on pitänyt perusteltuna seurata tapauksen käsittelyä ja harkita sen perusteella, mihin toimenpiteisiin on mahdollista ja tarpeellista ryhtyä. Jos muutokset osoittautuvat mahdollisiksi ja ne halutaan sisällyttää kansalliseen lainsäädäntöön, ne tulisi tehdä ministeriön mukaan erillisinä menettelymuutoksina eikä veronkorotusesitysten yhteydessä.  

Kysymys mahdollisuudesta rajoittaa tupakkatuotteiden ennakkovarastointia on valiokunnan mielestä tärkeä. Valiokunta edellyttää, että kun komission kanne ratkeaa, valtiovarainministeriö antaa siitä selvityksen valiokunnalle. Sen pohjalta tulee myös arvioida tarkoituksenmukainen etenemistapa asiassa. 

Lakialoite

Valiokunta ehdottaa, että lakialoite LA 13/2015 vp hylätään. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Valtiovarainvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 36/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Eduskunta hylkää lakialoitteeseen LA 13/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 20.11.2015 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Timo Kalli kesk 
 
jäsen 
Touko Aalto vihr 
 
jäsen 
Timo Heinonen kok 
 
jäsen 
Eero Heinäluoma sd (osittain) 
 
jäsen 
Kalle Jokinen kok 
 
jäsen 
Kauko Juhantalo kesk 
 
jäsen 
Toimi Kankaanniemi ps 
 
jäsen 
Krista Kiuru sd (osittain) 
 
jäsen 
Esko Kiviranta kesk 
 
jäsen 
Elina Lepomäki kok 
 
jäsen 
Antti Rantakangas kesk 
 
jäsen 
Markku Rossi kesk 
 
jäsen 
Sari Sarkomaa kok (osittain) 
 
jäsen 
Sami Savio ps 
 
jäsen 
Kari Uotila vas 
 
jäsen 
Pia Viitanen sd 
 
jäsen 
Ville Vähämäki ps 
 
varajäsen 
Timo Harakka sd (osittain) 
 
varajäsen 
Lasse Hautala kesk (osittain) 
 
varajäsen 
Pauli Kiuru kok (osittain) 
 
varajäsen 
Harry Wallin sd (osittain) 
 
varajäsen 
Peter Östman kd (osittain) 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Maarit Pekkanen  
 

VASTALAUSE kd

Perustelut

Hallitus esittää (HE 36/2015 vp) tupakkaverosta annetun lain liitteen verotaulukkoa muutettavaksi niin, että tupakkatuotteiden verotusta korotetaan keskimäärin 24 %. Korotukset toteutettaisiin kahden vuoden aikana neljässä vaiheessa siten, että ensimmäinen korotus tehtäisiin vuoden 2016 alusta, toinen heinäkuun 2016 alusta, kolmas vuoden 2017 alusta ja neljäs korotus heinäkuun 2017 alusta. Kristillisdemokraatit tukevat hallituksen esitystä tupakkaveron korotukseksi mutta ehdottavat, että korotukset tehtäisiin nopeammalla aikataululla. 

Lakialoitteessa (LA 13/2015 vp) ehdotetaan, että tupakkaveroa korotetaan yhteensä 70 miljoonalla eurolla enemmän kuin hallitus esittää korotukseksi vuodelle 2016. Lakialoitteen mukainen tupakkaveron taso asettuisi samalle tasolle vuoden 2016 alusta kuin hallitus esittää sen olevan 1.7.2017 alkaen. Lisäksi lakialoitteessa esitetään sähkötupakan verottamista samalla periaatteella kuin tupakkatuotteita.  

Nopeampi veronkorotus on perusteltua, kun ottaa huomioon tupakasta aiheutuvat kustannukset ja mikäli halutaan korotuksen vaikuttavan mahdollisimman vaikuttavasti tupakoinnin lopettamiseen. Nopeammalla aikataululla tehty tupakkaveron korotus tulee lisäämään laitonta maahantuontia ja myyntiä. Tämän ilmiön hillitsemiseen tulee osoittaa riittävät resurssit asianomaisille viranomaisille. Myös matkustajatuonnin valvontaa tulee lisätä. 

On tärkeää huomioida myös uusien nikotiinituotteiden, kuten sähkösavukkeiden, terveysriskit ja vaikutukset. Nikotiini itsessään kohottaa verenpainetta, kiihdyttää pulssia ja uusimman tutkimustiedon mukaan myös lisää syöpäriskiä. Uudessa tupakkalaissa nikotiinipitoiset sähkösavukkeet tulee siirtää lääkelain alta tupakkalainsäädännön piiriin. Nuorten tupakoinnin ehkäisyn kannalta on tärkeää, että sähkösavukkeita tulee koskemaan yhtä tiukka sääntely kuin tupakkatuotteita ja erilaisilla makuaineilla ei lisätä niiden houkuttelevuutta. Sähkösavukkeiden nikotiininesteille tulisi myös asettaa korkeaan tupakkaveroon verrattavissa oleva vero. 

Ehdotus

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotan

että lakiehdotus hyväksytään muutettuna. (Vastalauseen muutosehdotukset) 

Vastalauseen muutosehdotukset

Laki tupakkaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan tupakkaverosta annetun lain (1470/1994) liite, sellaisena kuin se on laissa 977/2014, seuraavasti: 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Voimaantulo 
(Kuten VaVM) 
 Lakiehdotus päättyy 

VEROTAULUKKO  

 

Tuote 

Tuote- 

ryhmä 

Euroa/ 

yksikkö 

Prosenttia 

vähittäismyynti- 

hinnasta 

 

 

 

 

Savukkeet 

1. 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 49,50/1000 kpl Muutosehdotus päättyy 

52,0 

-- Savukkeiden vähimmäisvero 

1A. 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 233/1000 kpl Muutosehdotus päättyy 

 

Sikarit ja pikkusikarit 

2. 

— 

31,0 

Piippu- ja savuketupakka 

3. 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 41,50/kg Muutosehdotus päättyy 

48,0 

Savukkeiksi käärittävä hienoksi leikattu tupakka 

4. 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 33,50/kg Muutosehdotus päättyy 

52,0 

-- Savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan vähimmäisvero 

4A. 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 135,50/kg Muutosehdotus päättyy 

 

Savukepaperi 

5. 

— 

60,0 

Muu tupakkaa sisältävä tuote 

6. 

— 

60,0 

Helsingissä 20.11.2015
Peter Östman /kd