Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

VaVM 11/2020 vp

Viimeksi julkaistu 14.7.2020 10.30

Valiokunnan mietintö VaVM 11/2020 vp HE 83/2020 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion lainanannosta sekä valtiontakauksesta ja valtiontakuusta annetun lain 3 ja 4 a §:n muuttamisesta

Valtiovarainvaliokunta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion lainanannosta sekä valtiontakauksesta ja valtiontakuusta annetun lain 3 ja 4 a §:n muuttamisesta (HE 83/2020 vp): Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa. 

Asiantuntijat

Verojaosto on kuullut: 

  • budjettineuvosNikoIjäs
    valtiovarainministeriö

Verojaosto on saanut kirjallisen lausunnon: 

  • Valtiontalouden tarkastusvirasto
  • valtioneuvoston kanslia

Verojaosto on saanut ilmoituksen, ei lausuttavaa: 

  • Valtiokonttori

HALLITUKSEN ESITYS

Valtion lainanannosta sekä valtiontakauksesta ja valtiontakuusta annettuun lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös, jonka mukaan laina valtioenemmistöiselle yhtiölle tai valtion osakkuusyhtiölle voitaisiin yhtiön rahoitusaseman vahvistamiseksi myöntää ilman lainansaajaa sitovaa eräpäivää, jos se on talousarviossa erikseen sallittu. Muutos mahdollistaisi eräiden uusien lainajärjestelyjen käyttämisen valtioenemmistöisten yhtiöiden ja valtion osakkuusyhtiöiden omistajaohjauksessa. Muutos on tarpeen muun muassa covid-19-epidemian aiheuttamiin taloudellisiin vaikeuksiin varautumiseksi. 

Esitys liittyy vuoden 2020 neljänteen lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltävän sen yhteydessä.  

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.7.2020 tai mahdollisimman pian sen hyväksymisen jälkeen. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Hallituksen esityksestä ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa esityksen hyväksymistä muuttamattomana. 

Valiokunta pitää tarpeellisena, että valtioenemmistöisten yhtiöiden ja valtion osakkuusyhtiöiden omistajaohjauksessa on käytettävissä tarpeelliset keinot, kuten mahdollisuus myöntää EU:n valtiontukisääntöjen puitteissa lainaa kussakin yksittäisessä tilanteessa tarkoituksenmukaisilla lainaehdoilla. Esitetty muutos tuo lisämahdollisuuksia valtioenemmistöisten yhtiöiden ja valtion osakkuusyhtiöiden rahoitusaseman vahvistamiseksi. Eduskunnalla on kuitenkin edelleen riittävä ja tapauskohtainen päätösvalta lainanannon järjestelyiden ja annettavan lainan tosiasiallisen luonteen suhteen, sillä lainan eräpäivättömyys edellyttää eduskunnan päätöstä talousarviokäsittelyn yhteydessä. Näin säännös turvaa valiokunnan mielestä oikealla tavalla eduskunnan finanssi- ja budjettivaltaa.  

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Valtiovarainvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 83/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 16.6.2020 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja
JohannesKoskinensd
varapuheenjohtaja
EskoKivirantakesk
jäsen
AndersAdlercreutzr
jäsen
TarjaFilatovsd
jäsen
TimoHeinonenkok
jäsen
VilhelmJunnilaps
jäsen
JariKoskelaps
jäsen
ElinaLepomäkikok
jäsen
PiaLohikoskivas
jäsen
RaimoPiirainensd
jäsen
JussiSaramovas
jäsen
IirisSuomelavihr
jäsen
PiaViitanensd
jäsen
VilleVähämäkips
varajäsen
MarkkuEestiläkok
varajäsen
SariEssayahkd
varajäsen
LuluRanneps
varajäsen
VeronicaRehn-Kivir

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos
IlkkaLahti