Valiokunnan mietintö
VaVM
13
2016 vp
Valtiovarainvaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain ja verotusmenettelystä annetun lain 15 c §:n muuttamisesta
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain ja verotusmenettelystä annetun lain -15 c §:n muuttamisesta (HE 110/2016 vp): Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Jaostovalmistelu
Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa. 
Asiantuntijat
Verojaosto on kuullut: 
neuvotteleva virkamies
Risto
Sakki
valtiovarainministeriö
ylitarkastaja
Päivi
Taipalus
Verohallinto
Verojaosto on saanut ilmoituksen, ei lausuttavaa: 
Suomen Kuntaliitto
HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisäverolakia ja verotusmenettelystä annettua lakia. 
Arvonlisäverolakiin tehtäisiin neuvoston täytäntöönpanoasetuksen edellyttämät muutokset kiinteistön määritelmän osalta. Käyttöön otettaisiin uusi täytäntöönpanoasetuksen mukainen kiinteistön määrittely. Muutokset vaikuttaisivat kiinteistön luovutusten verovapauden ja rakentamispalvelujen oman käytön verotuksen soveltamisalan laajuuteen, kiinteistöinvestointien tarkistusjärjestelmään sekä kiinteistöön kohdistuvien palvelujen verotuspaikkaan. 
Arvonlisäverolakiin tehtäisiin lisäksi eräitä muita muutoksia. 
Verotusmenettelystä annetun lain 15 c §:ään tehtäisiin arvonlisäverolain muuttamisesta aiheutuva tarkistus. 
Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan vuoden 2017 alusta. 
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina. Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena.  
Koska esitys laajentaisi kiinteistöinvestointien tarkistusmenettelyn soveltamisalaa kiinteistön osana pidettäviin koneisiin ja laitteisiin, vaikuttaisi tarkistusvuoden aikana tehty arvonlisäveron vähennysoikeuden muutos koneiden ja laitteiden tuloverotuksen poistamattomaan hankintamenoon. Hankintamenon käsittelyssä tulisi noudatettavaksi vastaavat periaatteet, mitä rakennuksen hankintamenon käsittelyssä on ennen lain voimaan tuloa noudatettu. 
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Valtiovarainvaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 110/2016 vp sisältyvät 1. ja 2. lakiehdotuksen. 
Helsingissä 21.10.2016 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Timo
Kalli
kesk
jäsen
Touko
Aalto
vihr
jäsen
Timo
Heinonen
kok
jäsen
Toimi
Kankaanniemi
ps
jäsen
Krista
Kiuru
sd
jäsen
Esko
Kiviranta
kesk
jäsen
Elina
Lepomäki
kok
jäsen
Mika
Lintilä
kesk
jäsen
Outi
Mäkelä
kok
jäsen
Mats
Nylund
r
jäsen
Antti
Rantakangas
kesk
jäsen
Markku
Rossi
kesk
jäsen
Sami
Savio
ps
jäsen
Kari
Uotila
vas
jäsen
Pia
Viitanen
sd
varajäsen
Jani
Mäkelä
ps
varajäsen
Mika
Niikko
ps
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Ilkka
Lahti
Viimeksi julkaistu 1.12.2016 14:36