Viimeksi julkaistu 8.5.2021 11.49

Valiokunnan mietintö VaVM 13/2016 vp HE 110/2016 vp Valtiovarainvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain ja verotusmenettelystä annetun lain 15 c §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain ja verotusmenettelystä annetun lain -15 c §:n muuttamisesta (HE 110/2016 vp): Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa. 

Asiantuntijat

Verojaosto on kuullut: 

  • neuvotteleva virkamies Risto Sakki 
    valtiovarainministeriö
  • ylitarkastaja Päivi Taipalus 
    Verohallinto

Verojaosto on saanut ilmoituksen, ei lausuttavaa: 

  • Suomen Kuntaliitto

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisäverolakia ja verotusmenettelystä annettua lakia. 

Arvonlisäverolakiin tehtäisiin neuvoston täytäntöönpanoasetuksen edellyttämät muutokset kiinteistön määritelmän osalta. Käyttöön otettaisiin uusi täytäntöönpanoasetuksen mukainen kiinteistön määrittely. Muutokset vaikuttaisivat kiinteistön luovutusten verovapauden ja rakentamispalvelujen oman käytön verotuksen soveltamisalan laajuuteen, kiinteistöinvestointien tarkistusjärjestelmään sekä kiinteistöön kohdistuvien palvelujen verotuspaikkaan. 

Arvonlisäverolakiin tehtäisiin lisäksi eräitä muita muutoksia. 

Verotusmenettelystä annetun lain 15 c §:ään tehtäisiin arvonlisäverolain muuttamisesta aiheutuva tarkistus. 

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan vuoden 2017 alusta. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina. Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena.  

Koska esitys laajentaisi kiinteistöinvestointien tarkistusmenettelyn soveltamisalaa kiinteistön osana pidettäviin koneisiin ja laitteisiin, vaikuttaisi tarkistusvuoden aikana tehty arvonlisäveron vähennysoikeuden muutos koneiden ja laitteiden tuloverotuksen poistamattomaan hankintamenoon. Hankintamenon käsittelyssä tulisi noudatettavaksi vastaavat periaatteet, mitä rakennuksen hankintamenon käsittelyssä on ennen lain voimaan tuloa noudatettu. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Valtiovarainvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 110/2016 vp sisältyvät 1. ja 2. lakiehdotuksen. 
Helsingissä 21.10.2016 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Timo Kalli kesk 
 
jäsen 
Touko Aalto vihr 
 
jäsen 
Timo Heinonen kok 
 
jäsen 
Toimi Kankaanniemi ps 
 
jäsen 
Krista Kiuru sd 
 
jäsen 
Esko Kiviranta kesk 
 
jäsen 
Elina Lepomäki kok 
 
jäsen 
Mika Lintilä kesk 
 
jäsen 
Outi Mäkelä kok 
 
jäsen 
Mats Nylund 
 
jäsen 
Antti Rantakangas kesk 
 
jäsen 
Markku Rossi kesk 
 
jäsen 
Sami Savio ps 
 
jäsen 
Kari Uotila vas 
 
jäsen 
Pia Viitanen sd 
 
varajäsen 
Jani Mäkelä ps 
 
varajäsen 
Mika Niikko ps 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Ilkka Lahti