Valiokunnan mietintö
VaVM
13
2017 vp
Valtiovarainvaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varainsiirtoverolain muuttamisesta
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varainsiirtoverolain muuttamisesta (HE 109/2017 vp): Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Jaostovalmistelu
Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa. 
Asiantuntijat
Verojaosto on kuullut: 
lainsäädäntöneuvos
Jukka
Vanhanen
valtiovarainministeriö
neuvotteleva virkamies
Mikko
Huuskonen
työ- ja elinkeinoministeriö
kehittämispäällikkö
Jukka
Hakola
Suomen Kuntaliitto
pääekonomisti
Eugen
Koev
Akava ry
veroasiantuntija
Emmiliina
Kujanpää
Keskuskauppakamari
johtaja
Timo
Sipilä
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
ekonomisti
Helena
Pentti
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
veroasiantuntija
Sanna
Linna-Aro
Suomen Yrittäjät ry
pääekonomisti
Mikael
Kirkko-Jaakkola
Veronmaksajain Keskusliitto ry
Verojaosto on saanut kirjallisen lausunnon: 
maa- ja metsätalousministeriö
Verojaosto on saanut ilmoituksen, ei lausuttavaa: 
Verohallinto
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry
HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi varainsiirtoverolakia siten, että varainsiirtoveroa ei olisi suoritettava tuloverolaissa tarkoitetussa toimintamuodon muutoksessa, jossa liikkeen- tai ammatinharjoittaja taikka maa- tai metsätalouden harjoittaja perustaa tätä toimintaa jatkamaan osakeyhtiön, jonka osakkeet hän merkitsee. Verovapaus koskisi sekä kiinteää omaisuutta että arvopaperiomaisuutta. 
Lisäksi muutettaisiin säännöstä, joka koskee kiinteistön luovutuksesta kirjaamisviranomaiselle annettavaa selvitystä. Riittävänä selvityksenä siitä, että veroa ei ole suoritettava, pidettäisiin apporttiomaisuuden luovutuskirjaa, jossa on yksilöity verovapauden piiriin kuuluva omaisuus, ja verovelvollisen vakuutusta siitä, että kyse on verovapauden edellytykset täyttävästä luovutuksesta. 
Esitys liittyy valtion vuoden 2018 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. 
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2018 alusta. 
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Valiokunta puoltaa esityksen hyväksymistä muuttamattomana. 
Esityksen tarkoituksena on ulottaa yritysmuodon muutoksiin liittyvä varainsiirtoverovapaus tilanteisiin, joissa liikkeen- tai ammatinharjoittaja taikka maa- ja/tai metsätalouden harjoittaja siirtää omaisuutta toimintaa jatkavalle osakeyhtiölle. Nykyisin tällainen verovapaus koskee vain yhteisöjä. Luonnolliset henkilöt jäävät siten sääntelyn soveltamisalan ulkopuolelle, vaikka kysymyksessä olisi tuloverotuksessa veroseuraamuksitta hyväksytty toimintamuodon muutos. Esitys yhtenäistäisi siis menettelyä ja helpottaisi tarkoituksenmukaisen yritysmuodon valintaa. 
Nykyinen sääntely vaikuttaa erityisesti maa- ja/tai metsätalouden harjoittajien halukkuuteen yhtiöittää toimintansa, koska lähes kaikki yritystoimintaan kuuluva omaisuus on varainsiirtoveron piirissä. Lisäksi keskeinen omaisuus on kiinteää ja siten neljän prosentin verokannan alaista. Vero myös määrätään yleisten periaatteiden mukaisesti omaisuuden käyvästä arvosta, vaikka vastaava poistopohja siirtyisi toimintamuodon muutoksessa tasejatkuvuutta noudattaen. 
Valiokunta pitää esitystä perusteltuna ja johdonmukaisena suhteessa tuloverotukseen sekä yhteisöjen varainsiirtoverokohteluun. Olennaista on, että omaisuus siirretään toimintamuodon muutosta koskevien varsin tiukkojen edellytysten mukaisesti. Uuden yhtiön on täytettävä siten sekä jatkuvuuden periaatteen että yrityksen identtisyyden vaatimukset. Nämä edellytykset tutkitaan tuloverotuksen yhteydessä, ja niiden soveltamista ohjaa vakiintunut verotus- ja oikeuskäytäntö. Soveltamisedellytyksiä on avattu lisäksi hyvin ja seikkaperäisesti myös hallituksen esityksen perusteluissa. 
Valiokunta hyväksyy myös sen rajauksen, joka sisältyy esitykseen ja joka poikkeaa pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman kirjauksesta. Varainsiirtoverovapaus ei koskisi siten omaisuuden siirtoa henkilöyhtiöön. Perusteena on se, että henkilöyhtiöiden yhtiöosuudet eivät kuulu varainsiirtoveropohjaan. Niiden luovutuksista ei siis peritä varainsiirtoveroa toisin kuin osakeyhtiöiden osakkeiden luovutuksista. Koska ei ole myöskään erityisiä tarpeita muuttaa maatiloja henkilöyhtiöiksi, rajaus on tässä yhteydessä perusteltu. 
Valiokunnalla ei ole myöskään huomautettavaa siihen selvitykseen, jolla omaisuuden siirto voidaan ilmoittaa kirjaamisviranomaiselle. 
Esityksen vaikutuksista
Esityksen perusteluissa on kuvattu niitä monia verojärjestelmän piirteitä, joilla on vaikutusta tarkoituksenmukaisen yritysmuodon valintaan. Vastinpareina on tarkasteltu henkilön omissa nimissään ja osakeyhtiömuodossa harjoittamaa toimintaa. Kumpaankin näistä liittyy itsenäisiä vero-etuja, joiden merkitys on tapauskohtainen. Esityksen käytännön vaikutuksista ei ole voitu esittää siksi kuin viitteellisiä arvioita. Oletettavaa kuitenkin on, että osakeyhtiömuoto yleistyy maataloudessa, kun verokustannus poistuu. Vaikutukset yksityisiin liikkeen- ja ammatinharjoittajiin arvioidaan sen sijaan vähäisiksi. — Eri asia on, miten tulolähdejaon poistoa koskevat mahdolliset muutokset vaikuttavat aikanaan arviointiin. 
Vaikutukset julkiseen talouteen näyttäisivät nekin jäävän vähäisiksi ainakin aluksi. Varainsiirtoverokertymä alenisi noin miljoona euroa vuositasolla. 
Esityksessä todetaan toisaalta, että vaikutukset julkiseen talouteen tulevat muodostumaan jatkossa pääosin tuloverokertymän kautta. Tämä selittyy nykyisen yhteisö-, osinko- ja ansiotuloverotuksen rakenteesta aiheutuvilla merkittävillä veroaste-eroilla. Jos yhtiömuotoinen toiminta yleistyy, se kasvattaa yhteisöverotuottoja. Samalla pääomatulojen kertymä oletettavasti pienenee. Näin käynee erityisesti silloin, kun yhtiöitettävät maatilat ovat hyvin kannattavia tai sivutoimisia. 
Hyvän verojärjestelmän yksi keskeinen piirre on neutraalisuus. Järjestelmä itsessään ei silloin ohjaa valintoja. Vaikka hallituksen esitys on perusteltu puhtaasti verojärjestelmän johdonmukaisuuteen liittyvistä syistä, se kuvaa osaltaan järjestelmän sisällä olevia jännitteitä. Valiokunta haluaa ilmaista sen vuoksi myös tässä yhteydessä tukensa valtiovarainministeriössä käynnistettävälle hankkeelle, jonka tarkoituksena on arvioida laajasti verojärjestelmän yleisiä kehittämistarpeita.  
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Valtiovarainvaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 109/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 14.11.2017 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Timo
Kalli
kesk
varapuheenjohtaja
Ville
Vähämäki
ps
jäsen
Timo
Heinonen
kok
jäsen
Eero
Heinäluoma
sd
(osittain)
jäsen
Krista
Kiuru
sd
jäsen
Esko
Kiviranta
kesk
jäsen
Elina
Lepomäki
kok
jäsen
Mats
Nylund
r
jäsen
Aila
Paloniemi
kesk
jäsen
Antti
Rantakangas
kesk
jäsen
Markku
Rossi
kesk
jäsen
Sari
Sarkomaa
kok
jäsen
Kari
Uotila
vas
jäsen
Pia
Viitanen
sd
jäsen
Ozan
Yanar
vihr
varajäsen
Olavi
Ala-Nissilä
kesk
varajäsen
Timo
Harakka
sd
varajäsen
Riitta
Myller
sd
(osittain)
varajäsen
Mika
Niikko
ps
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Maarit
Pekkanen
Viimeksi julkaistu 29.11.2017 14:14