Viimeksi julkaistu 8.5.2021 11.22

Valiokunnan mietintö VaVM 14/2015 vp HE 130/2015 vp Valtiovarainvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta (HE 130/2015 vp): Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa. 

Asiantuntijat

Verojaosto on kuullut: 

  • neuvotteleva virkamies Krista Sinisalo 
    valtiovarainministeriö
  • neuvotteleva virkamies Orian Bondestam 
    maa- ja metsätalousministeriö

Verojaosto on saanut ilmoituksen, ei lausuttavaa: 

  • Tulli

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annettua lakia. 

Ammattimaiseen kalastukseen käytettyjen alusten polttoaineiden verokohtelua koskeviin säännöksiin tehtäisiin vuoden 2016 alusta voimaan tulevan uuden kalastuslain edellyttämät muutokset. Ammattimaisen kalastuksen määritelmä muutettaisiin kaupallisen kalastuksen määritelmäksi. Kalastusaluksen polttoaineet olisivat esityksen mukaan edelleen verottomia edellyttäen, että kalastusalus olisi rekisteröity kaupalliseksi kalastusalukseksi ja kaupallisen kalastuksen harjoittaja olisi rekisteröity kaupallisten kalastajien ryhmään I kalastuslaissa säädetyn mukaisesti. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2016 alusta. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Valtiovarainvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 130/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 4.12.2015 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Timo Kalli kesk 
 
varapuheenjohtaja 
Maria Tolppanen ps 
 
jäsen 
Touko Aalto vihr 
 
jäsen 
Timo Heinonen kok 
 
jäsen 
Susanna Huovinen sd 
 
jäsen 
Kalle Jokinen kok 
 
jäsen 
Toimi Kankaanniemi ps 
 
jäsen 
Krista Kiuru sd 
 
jäsen 
Esko Kiviranta kesk 
 
jäsen 
Elina Lepomäki kok 
 
jäsen 
Mika Lintilä kesk 
 
jäsen 
Markku Rossi kesk 
 
jäsen 
Sami Savio ps 
 
jäsen 
Joakim Strand r  
 
jäsen 
Kari Uotila vas 
 
jäsen 
Pia Viitanen sd 
 
jäsen 
Ville Vähämäki ps 
 
varajäsen 
Timo Harakka sd 
 
varajäsen 
Lasse Hautala kesk 
 
varajäsen 
Timo V. Korhonen kesk 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen