Viimeksi julkaistu 8.5.2021 16.49

Valiokunnan mietintö VaVM 14/2017 vp HE 111/2017 vp Valtiovarainvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain 30 §:n sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 i §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain 30 §:n sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 i §:n muuttamisesta (HE 111/2017 vp): Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa. 

Asiantuntijat

Verojaosto on kuullut: 

 • neuvotteleva virkamies Marja Niiranen 
  valtiovarainministeriö
 • kehittämispäällikkö Jukka Hakola 
  Suomen Kuntaliitto
 • veroasiantuntija Sanna Linna-Aro 
  Suomen Yrittäjät ry
 • pääekonomisti Mikael Kirkko-Jaakkola 
  Veronmaksajain Keskusliitto ry

Verojaosto on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry
 • Sivistystyönantajat ry
 • Suomen konservatorioliitto

Verojaosto on saanut ilmoituksen, ei lausuttavaa: 

 • opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Verohallinto
 • Opetushallitus
 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
 • Keskuskauppakamari

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisäverolakia sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia. Yksityinen ammatillisen koulutuksen järjestäjä olisi kiinteistön käyttöoikeudesta aiheutuvan arvonlisäverokustannuksen osalta kunnallisen ammatillisen koulutuksen järjestäjän kanssa tasavertaisessa asemassa.  

Arvonlisäverolakia muutettaisiin siten, että kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksesta voisi hakeutua verovelvolliseksi, jos kiinteistön käyttäjänä olisi yksityinen ammatillisen koulutuksen järjestäjä.  

Lisäksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia tarkistettaisiin yksityisen ammatillisen koulutuksen järjestäjän toimitilavuokriin sisältyvän arvonlisäveron korvaamisen osalta. 

Esitys liittyy valtion vuoden 2018 talousarvioon ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja puoltaa sen hyväksymistä muuttamattomana.  

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Valtiovarainvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 111/2017 vp sisältyvät 1. ja 2. lakiehdotuksen. 
Helsingissä 14.11.2017 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Timo Kalli kesk 
 
varapuheenjohtaja 
Ville Vähämäki ps 
 
jäsen 
Timo Heinonen kok 
 
jäsen 
Krista Kiuru sd 
 
jäsen 
Esko Kiviranta kesk 
 
jäsen 
Elina Lepomäki kok 
 
jäsen 
Outi Mäkelä kok 
 
jäsen 
Mats Nylund 
 
jäsen 
Aila Paloniemi kesk 
 
jäsen 
Antti Rantakangas kesk 
 
jäsen 
Markku Rossi kesk 
 
jäsen 
Sari Sarkomaa kok 
 
jäsen 
Kari Uotila vas 
 
jäsen 
Pia Viitanen sd 
 
jäsen 
Ozan Yanar vihr 
 
varajäsen 
Olavi Ala-Nissilä kesk 
 
varajäsen 
Timo Harakka sd 
 
varajäsen 
Riitta Myller sd 
 
varajäsen 
Mika Niikko ps 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Maarit Pekkanen