Valiokunnan mietintö
VaVM
14
2018 vp
Valtiovarainvaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 169/2018 vp): Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Jaostovalmistelu
Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa. 
Asiantuntijat
Verojaosto on kuullut: 
neuvotteleva virkamies
Anders
Colliander
valtiovarainministeriö
Verojaosto on saanut kirjallisen lausunnon: 
Veronmaksajain Keskusliitto ry
Verojaosto on saanut ilmoituksen, ei lausuttavaa: 
Verohallinto
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
Suomen Yrittäjät ry
HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta elokuussa 2018 tehdyn pöytäkirjan. 
Pöytäkirjalla muutetaan niitä sopimusmääräyksiä, jotka koskevat johdantoa, yleisiä verotusmääräyksiä ja keskinäistä sopimusmenettelyä.  
Pöytäkirja tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona kaikki sopimusvaltiot ovat ilmoittaneet Suomen ulkoministeriölle pöytäkirjan hyväksymisestä.  
Esitykseen sisältyy lakiehdotus pöytäkirjan eräiden määräysten voimaansaattamisesta. Lain on tarkoitus tulla voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti pöytäkirjan kanssa. 
VALIOKUNNAN YLEISPERUSTELUT
Hallituksen esityksestä ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa esityksen hyväksymistä muuttamattomana. 
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Valtiovarainvaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä HE 169/2018 vp tarkoitetun pöytäkirjan sopimuksen muuttamisesta. 
Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 169/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 19.10.2018 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Timo
Kalli
kesk
varapuheenjohtaja
Ville
Vähämäki
ps
jäsen
Kauko
Juhantalo
kesk
jäsen
Toimi
Kankaanniemi
ps
jäsen
Pauli
Kiuru
kok
jäsen
Esko
Kiviranta
kesk
jäsen
Mats
Nylund
r
jäsen
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
jäsen
Aila
Paloniemi
kesk
jäsen
Antti
Rantakangas
kesk
jäsen
Markku
Rossi
kesk
jäsen
Eero
Suutari
kok
jäsen
Kari
Uotila
vas
jäsen
Ozan
Yanar
vihr
varajäsen
Lasse
Hautala
kesk
varajäsen
Riitta
Myller
sd
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Maarit
Pekkanen
Viimeksi julkaistu 5.11.2018 14:33