Valiokunnan mietintö
VaVM
15
2015 vp
Valtiovarainvaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta annetun neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta annetun lain, verotusmenettelystä annetun lain, rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 13 §:n sekä ulkomaisten väliyhteisöjen osakkeiden verotuksesta annetun lain 2 a §:n muuttamisesta
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta annetun neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta annetun lain, verotusmenettelystä annetun lain, rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 13 §:n sekä ulkomaisten väliyhteisöjen osakkeiden verotuksesta annetun lain 2 a §:n muuttamisesta (HE 129/2015 vp): Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Jaostovalmistelu
Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa. 
Asiantuntijat
Verojaosto on kuullut: 
neuvotteleva virkamies
Anders
Colliander
valtiovarainministeriö
ylitarkastaja
Kalle
Hirvonen
Verohallinto
johtava asiantuntija
Mia
Keskinen
Verohallinto
Verojaosto on saanut kirjallisen lausunnon: 
Finanssialan Keskusliitto ry
Verojaosto on saanut ilmoituksen, ei lausuttavaa: 
Finanssivalvonta
HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta annetun neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta annettua lakia sekä verotusmenettelystä annettua lakia. Muutoksilla pantaisiin täytäntöön ensiksi mainitun lain perustana olevaan direktiiviin tehdyt muutokset, joilla otetaan käyttöön finanssitilejä koskeva raportointi veroasioissa. 
Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi myös rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annettua lakia ja ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annettua lakia, joissa mainittaisiin direktiivin muutos. 
Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016. 
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Valiokunta puoltaa esityksen hyväksymistä muuttamattomana. 
Esityksen tarkoituksena on saattaa kansallisesti voimaan ne muutokset, jotka on tehty verotuksen alan hallinnollista yhteistyötä koskevaan ns. virka-apudirektiiviinNeuvoston direktiivi 2011/16/EU hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta, annettu 15.2.2011. neuvoston direktiivillä 2014/17/EUNeuvoston direktiivi 2014/107/EU direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse pakollisesta automaattisesta tietojenvaihdosta verotuksen alalla, annettu 9.12.2014.. Muutoksilla otetaan käyttöön OECD:n heinäkuussa 2014 julkaisemaa raportointistandardia (Common Reporting Standard, CRS) vastaava automaattinen tietojenvaihto, joka koskee direktiivin tarkoittamissa raportoivissa finanssilaitoksissa pidettyjä raportoitavia finanssitilejä. Direktiivin edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset on annettava ja julkaistava viimeistään 31.12.2015. 
Direktiivimuutokset ovat osa Yhdysvaltojen ns. FATCA-lainsäädännönThe Hiring Incentives to Restore Employment Act (HIRE) -laki, joka sisältää aiemmin hylätyn The Foregn Account Tax Compliance Act -lakiehdotuksen (FATCA) säännökset. vauhdittamaa kehitystä, jolla halutaan parantaa finanssitileihin liittyvää automaattista tietojenvaihtoa eri maiden kesken. FATCA-lainsäädäntö on ollut myös pohjana OECD:n yhteisen automaattisen tietojenvaihdon mallille sekä nyt käsiteltävinä oleville EU:n virka-apudirektiivin muutosehdotuksille. Automaattinen tietojenvaihto itsessään on nähty merkityksellisenä keinona torjua rajat ylittäviä veropetoksia ja hillitä kansainvälistä veropakoa. 
Lakiehdotukset ovat siis direktiiviin perustuvina välttämättömiä, ja ne on velvollisuus saattaa voimaan kansallisesti tämän vuoden loppuun mennessä. Valiokunta puoltaa sen vuoksi esitystä ja pitää yleisesti tärkeänä puuttua kansainväliseen veronkiertoon. FATCA-perusteinen tietojenvaihto antaa siihen aiempaa olennaisesti paremmat edellytykset. Muutoksilla voi olla myös veronkiertoa ennalta ehkäisevä vaikutus, koska pankkisalaisuus ei ole enää pätevä peruste kieltäytyä antamasta direktiivin edellyttämiä tietoja. 
Valiokunnalla ei siis ole huomautettavaa esityksen sisältöön. 
Valiokunta kiinnittää kuitenkin huomioita siihen, että esitys on annettu vain noin kuukautta ennen kuin sen määräykset tulevat voimaan. Se jättää alan toimijoille kovin niukalti valmistautumisaikaa, kun otetaan huomioon, että Verohallinto voi antaa viralliset soveltamisohjeensa vasta lain voimaantulon jälkeen. Finanssiala on pitänyt myös muutoin toivottavana, että samaan päämäärään tähtäävät ja asiallisen kokonaisuuden muodostavat hankkeet FATCA, CRS ja virka-apudirektiivin muutos olisi valmisteltu yhtenäisesti. Se vähentäisi vaiheittaisuudesta helposti aiheutuvia tulkintakysymyksiä ja päällekkäisen työn määrää. 
Valiokunta kehottaa valtiovarainministeriötä kiinnittämään huomiota finanssialan esittämiin näkökohtiin ja riittävän oikeusturvan takeisiin. Tässä tapauksessa voidaan kuitenkin ottaa huomioon se, että direktiivi on tullut voimaan jo vuosi sitten, 9.12.2014, ja sääntely itsessään on sen pohjalta tiedossa. Lisäksi sillä on vahva yhdenmukaisuus jo voimassa olevaan FATCA-sääntelyynFATCA:a koskeva Suomen ja Yhdysvaltojen välinen valtiosopimus on tullut voimaan 2.3.2015 (HE 301/2014 vp — VaVM 40/2014 vp) ja Verohallinnon sitä koskeva 67-sivuinen soveltamisohje 15.4.2015 (Dn:o A57/200/2015), jota Verohallinto on ohjeistanut yksityiskohtaisesti. Lisäksi Verohallinto on jo valmistellut nyt käsiteltävään direktiiviin liittyvää tiedonkeruuta, ohjeistusta ja tietojenvaihtoa sekä informoinut ja kouluttanut siitä alustavasti myös finanssilaitoksia.  
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Valtiovarainvaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 129/2015 vp sisältyvät 1.—4. lakiehdotuksen. 
Helsingissä 9.12.2015 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Timo
Kalli
kesk
jäsen
Susanna
Huovinen
sd
jäsen
Kalle
Jokinen
kok
jäsen
Kauko
Juhantalo
kesk
jäsen
Toimi
Kankaanniemi
ps
jäsen
Esko
Kiviranta
kesk
jäsen
Mika
Lintilä
kesk
jäsen
Antti
Rantakangas
kesk
jäsen
Markku
Rossi
kesk
jäsen
Sami
Savio
ps
jäsen
Joakim
Strand
r
jäsen
Kari
Uotila
vas
varajäsen
Timo
Harakka
sd
varajäsen
Jari
Ronkainen
ps
varajäsen
Eero
Suutari
kok
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Maarit
Pekkanen
Viimeksi julkaistu 5.1.2016 12:10