Siirry sisältöön

VaVM 15/2017 vp

Viimeksi julkaistu 30.11.2017 9.34

Valiokunnan mietintö VaVM 15/2017 vp HE 153/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varainsiirtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiovarainvaliokunta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varainsiirtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 153/2017 vp): Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa. 

Asiantuntijat

Verojaosto on kuullut: 

 • lainsäädäntöneuvosJukkaVanhanen
  valtiovarainministeriö
 • hallitussihteeriAnttiRandell
  opetus- ja kulttuuriministeriö
 • johtava asiantuntijaKariAaltonen
  Verohallinto

Verojaosto on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • Opetushallitus
 • Suomen Kuntaliitto
 • Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry
 • Sivistystyönantajat ry
 • Suomen Kansanopistoyhdistys ry

Verojaosto on saanut ilmoituksen, ei lausuttavaa: 

 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
 • Veronmaksajain Keskusliitto ry

HALLITUKSEN ESITYS

Varainsiirtoverolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että varainsiirtoveroa ei olisi eräin edellytyksin suoritettava, kun kunta, kuntayhtymä tai yksityinen yhteisö tai säätiö vuosina 2018—2022 luovuttaa yksityiselle osakeyhtiölle sen osakkeita vastaan kiinteistön, joka on luovuttajan harjoittaman ammattikorkeakoululain tai ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaisen toiminnan käytössä ja vastaanottava yhtiö tai sen omistaja käyttää kiinteistöä mainittuun toimintaan. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018 ja olemaan voimassa vuoden 2022 loppuun. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Valiokunta puoltaa esityksen hyväksymistä muuttamattomana. 

Esityksen tarkoituksena on helpottaa käynnissä olevaa ammatillisen koulutuksen reformia ja siihen liittyviä kiinteistövarallisuuden omistusjärjestelyitä määräaikaisella varainsiirtoverovapaudella. Vastaavaa menettelyä on noudatettu jo kunta- ja palvelurakenneuudistuksen yhteydessä vuosina 2007—2012 ja edelleen 2013—2016. Nyt käsiteltävä esitys koskee vuosina 2018—2022 tapahtuvia luovutuksia. 

Valiokunta pitää esitystä perusteltuna ja tarpeellisena, eikä siihen ole sinänsä huomautettavaa. 

Uuden varainsiirtoverolain 43 c §:n tulkinnassa tulee ottaa kuitenkin huomioon ne nimenomaiset erot, joita säännöksessä ja sen tulkinnassa on aiempaan verrattuna. Uusi säännös on osin aiempaa väljempi mm., kun se kattaa myös kiinteistöön tai rakennukseen kohdistuvan lainavastuun siirron. Toisaalta, se on eräin osin aiempaa tiukempi valtiontukea koskevan tarkastelun vuoksi. 

Eroja ja niiden oikeudellista taustaa on kuvattu esityksen perusteluissa seikkaperäisesti. Valiokunta yhtyy niissä omaksuttuihin linjauksiin. 

Esitys on tullut vireille varsin myöhään, ja sen käsittelyllä on vireillä olevien omistusjärjestelyiden vuoksi kiire. Valiokunta ottaa sen vuoksi nyt kantaa vain tähän nimenomaiseen esitykseen. Valiokunta pitää kuitenkin tärkeänä sitä, että rakennejärjestelyjen osapuolet voisivat saada Verohallinnolta mahdollisimman aikaisessa vaiheessa varmuuden omaisuudensiirron verokohtelusta. Ennakoivat ratkaisut vähentäisivät silloin myös raskaan haku- ja palautusmenettelyn tarvetta.  

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Valtiovarainvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 153/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 17.11.2017 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja
TimoKallikesk
varapuheenjohtaja
VilleVähämäkips
jäsen
TimoHeinonenkok
jäsen
EeroHeinäluomasd
jäsen
KaukoJuhantalokesk
jäsen
ToimiKankaanniemips
jäsen
KristaKiurusd
jäsen
EskoKivirantakesk
jäsen
KariKulmalasin
jäsen
ElinaLepomäkikok
jäsen
OutiMäkeläkok
jäsen
MatsNylundr
jäsen
AnttiRantakangaskesk
jäsen
MarkkuRossikesk
jäsen
SariSarkomaakok
jäsen
MattiTorvinensin
jäsen
KariUotilavas
jäsen
PiaViitanensd
jäsen
OzanYanarvihr
varajäsen
OlaviAla-Nissiläkesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos
MaaritPekkanen