Valiokunnan mietintö
VaVM
16
2016 vp
Valtiovarainvaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta (HE 138/2016 vp): Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Jaostovalmistelu
Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa. 
Asiantuntijat
Verojaosto on kuullut: 
neuvotteleva virkamies
Pia
Kivimies
valtiovarainministeriö
finanssisihteeri
Jenni
Oksanen
valtiovarainministeriö
neuvotteleva virkamies
Meri
Paavola
sosiaali- ja terveysministeriö
tulliylitarkastaja
Seppo
Raitolahti
Tulli
Verojaosto on saanut kirjallisen lausunnon: 
Verohallinto
Suomen ASH ry
HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tupakkaverosta annettua lakia siten, että sähkösavukkeissa käytettäväksi tarkoitetut nesteet tulisivat veron piiriin. Vero kohdistuisi sekä nikotiinipitoisiin että nikotiinittomiin sähkösavukenesteisiin ja vero määrättäisiin kiinteänä yksikköverona. Veron määrä olisi 0,30 euroa millilitraa kohden. 
Tupakkaverosta annettuun lakiin tehtäisiin myös muita teknisluonteisia tarkistuksia. 
Esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. 
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017. 
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Esityksessä on arvioitu eri vaihtoehtoja sähkösavukenesteiden veromalleille. Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää tarkoituksenmukaisena kohdistaa vero kaikkiin sähkösavukkeissa käytettäväksi tarkoitettuihin nesteisiin saman suuruisena. Yksinkertaisella mallilla on pyritty minimoimaan verosta aiheutuva valvonnallinen ja hallinnollinen taakka. Esityksessä todetun mukaisesti verotasoa voidaan myöhemmin tarkistaa, kun sähkösavukenesteiden kulutuksesta ja hinnoista on saatavissa tietoa, mutta tässä vaiheessa veron ylimitoitusta on syytä välttää. 
Voidaan pitää perusteltuna, että sähkösavukenesteistä tulee suorittaa valmisteveroa heti vuoden 2017 alusta, jolloin tuotteet voivat tulla uuden tupakkalain johdosta markkinoille, vaikka nikotiininesteiden etämyyntikielto tulee voimaan vasta 1.7.2017. Ehdotetulla voimaantuloajankohdalla voidaan hillitä verovapaiden tuotteiden perusteetonta, vain veron välttämiseen perustuvaa varastointia ja edistää muutoinkin esityksen tavoitteiden toteutumista. 
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Valtiovarainvaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 138/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 11.11.2016 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Timo
Kalli
kesk
varapuheenjohtaja
Ville
Vähämäki
ps
jäsen
Touko
Aalto
vihr
jäsen
Timo
Heinonen
kok
jäsen
Kauko
Juhantalo
kesk
jäsen
Toimi
Kankaanniemi
ps
jäsen
Krista
Kiuru
sd
jäsen
Esko
Kiviranta
kesk
jäsen
Elina
Lepomäki
kok
jäsen
Mika
Lintilä
kesk
jäsen
Mats
Nylund
r
jäsen
Antti
Rantakangas
kesk
jäsen
Markku
Rossi
kesk
jäsen
Sami
Savio
ps
jäsen
Kari
Uotila
vas
jäsen
Pia
Viitanen
sd
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Ilkka
Lahti
Viimeksi julkaistu 1.12.2016 13:54