Valiokunnan mietintö
VaVM
17
2016 vp
Valtiovarainvaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle valmiste- ja autoverotustehtävien siirtämistä Verohallinnolle koskevaksi lainsäädännöksi
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle valmiste- ja autoverotustehtävien siirtämistä Verohallinnolle koskevaksi lainsäädännöksi (HE 159/2016 vp): Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Jaostovalmistelu
Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa. 
Asiantuntijat
Verojaosto on kuullut: 
neuvotteleva virkamies
Pia
Kivimies
valtiovarainministeriö
valvontajohtaja
Mikko
Grönberg
Tulli
pääjuristi
Arto
Lillman
Tulli
projektipäällikkö
Marko
Koski
Verohallinto
puheenjohtaja
Jari
Nieminen
Tullivirkamiesliitto ry
Verojaosto on saanut ilmoituksen, ei lausuttavaa: 
Verovirkailijain Liitto ry
HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valmisteverotusta ja autoverotusta koskevaa lainsäädäntöä sekä Tullin hallinnosta annettua lakia siten, että Tullin tehtäviksi säädetyt valmisteverotus ja autoverotus siirrettäisiin Verohallinnon tehtäviksi. Tullille jäisi kuitenkin valmiste- ja autoverotusta koskeva valvontatehtävä ja rikostutkinta. Lisäksi Tulli vastaisi edelleen Euroopan unionin ulkopuolelta maahantuotavien valmisteveronalaisten tuotteiden verotuksesta tietyissä tilanteissa. Liikenteen turvallisuusviraston toimivalta autoverotuksessa ja ajoneuvoverotuksessa säilyisi nykyisellään, samoin kuin Tullin toimivalta ajoneuvoverotuksessa tietyissä tilanteissa.  
Myös biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annettua lakia sekä yksityisestä huvialuksesta suoritettavasta polttoainemaksusta annettua lakia ehdotetaan muutettaviksi siten, että toimivaltainen viranomainen olisi Tullin sijaan Verohallinto. Huvialusten polttoaineiden käytön valvonta säilyisi Tullilla, poliisilla ja Rajavartiolaitoksella kuten nykyään. 
Muutoksen seurauksena valmisteverotus- ja autoverotustehtäviä hoitava henkilöstö siirtyisi Tullista Verohallintoon. Verohallinto toimittaisi toistaiseksi valmiste- ja autoverotuksen pääosin nykyisin menettelyin ja nykyisin tietojärjestelmin. Muutoksenhakua koskevaa menettelyä yhdenmukaistettaisiin kuitenkin tietyin osin muun verolainsäädännön vastaavan sääntelyn kanssa. 
Esityksessä ehdotetaan lisäksi tehtäviksi siirrosta johtuvat muutokset henkilötietojen käsittelystä Tullissa annettuun lakiin, Verohallinnosta annettuun lakiin sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annettuun lakiin.  
Valmisteverotusta koskeviin lakeihin sekä autoverolakiin tehtäisiin lisäksi eräitä lakiteknisiä tarkennuksia. 
Esityksessä ehdotetaan, että Verohallinnolle siirtyisivät lain voimaan tullessa myös Tullissa vireillä olevat valmiste- ja autoverotusta koskevat asiat. Tästä poikkeuksen muodostaisivat ennen lain voimaantuloa tehtyihin verotuspäätöksiin liittyvät vahingonkorvausasiat, ennen lain voimaantuloa tuomittujen vahingonkorvausten perintä ja lain voimaan tullessa keskeneräiset ri-kosasiat vahingonkorvausvaatimuksineen, jotka jäisivät Tullille. Muutoksenhaussa ennen lain voimaan tuloa annettuihin päätöksiin noudatettaisiin aiempia menettelysäännöksiä kuitenkin siten, että toimivaltainen viranomainen olisi Verohallinto. 
Esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. 
Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.  
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina. 
Esityksen lähtökohtana on ollut valmiste- ja autoverotustehtävien siirtäminen Verohallinnolle sellaisenaan, eli verotus toimitettaisiin nykyisillä tietojärjestelmillä ja pääsääntöisesti voimassa olevien menettelyjen mukaisesti. Tämän johdosta lainsäädäntöön tehtäisiin tässä vaiheessa lähtökohtaisesti vain siirron kannalta välttämättömät muutokset. Valmiste- ja autoverotukseen liittyviä menettelysäännöksiä on tarkoitus arvioida ennen kuin verotus toimitettaisiin ensimmäisen kerran Verohallinnon uudella VALMIS-ohjelmistolla. Tämä tapahtuisi arviolta vuosina 2017—2019. 
Ehdotetuissa valmisteverotuslain 4 §:n 1 momentin ja autoverolain 54 §:n 4 momentin muotoiluissa on otettu huomioon tullilain ja rikostorjunnasta Tullissa annetun lain tullirikoksen määritelmä. Säännöksessä käytetyn sanamuodon johdosta valmiste- ja autoveropetos lukeutuisi edelleen tullirikokseksi, mikä varmistaisi tullin toimivallan kyseisen rikoksen esitutkintaan. Verohallinnon ja Tullin valvontatehtävät on muotoiltu esityksessä toisistaan poikkeavalla tavalla, jotta se noudattaisi näitä viranomaisia koskevassa muussa lainsäädännössä omaksuttua kirjoitustapaa valvontatehtävästä. 
Hallituksen esityksen perustelujen mukaisesti Tulli toimisi jatkossakin esitutkintaviranomaisena niissä verorikosasioissa, jotka koskevat autoveroa, yksityisistä huvialuksista suoritettavaa polttoainemaksua tai veroja, joihin sovelletaan valmisteverotuslakia. Tullin olisi esitutkintaviranomaisena aloitettava esitutkinta joko sille tehdyn ilmoituksen perusteella tai oma-aloitteisesti havaittuaan valvontatehtävissään mahdollisen Verohallinnon kannettavaksi kuuluvia valmiste- ja autoveroja koskevan väärinkäytöksen ja kun on syytä epäillä, että rikos on tehty. Asiassa noudatettaisiin esitutkintalakia. 
Tullilla on henkilötietojen käsittelystä Tullissa annetun lain 13 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan oikeus saada Verohallinnolta tarvittavat tiedot muun muassa verotusta, verovalvontaa, perintää ja tullirikostorjuntaa varten. Säännös ei mahdollista tietojen luovuttamista tullivalvontaa varten. Koska esitys ei muuttaisi tullivalvontaa, ei Tullin tiedonsaantioikeutta ole tältä osin tarvetta muuttaa. Tullilla olisi edelleen oikeus saada tarvittavat tiedot 13 §:n mukaisesti verovalvontaa tai tullirikosten torjuntaa varten. 
Valmiste- ja autoverotustehtävien siirtämisessä Tullilta Verohallinnolle on kyse valtionhallinnon toimintojen uudelleenjärjestelystä. Siirron henkilöstöpoliittisissa linjauksissa noudatetaan virkamieslain lisäksi valtioneuvoston vuonna 2012 tekemää periaatepäätöstä valtion henkilöstön aseman järjestämisestä organisaation muutostilanteissa. Verotustehtävien siirto tarkoittaa auto- ja valmisteverotusta hoitavan henkilöstön siirtymistä Tullista Verohallintoon. Kyseisten tehtävien hoitamiseksi on Tullissa käytetty arviolta yhteensä 205 henkilötyövuotta, mikä on otettu huomioon sellaisenaan vuoden 2017 talousarvioesityksessä. Muilta osin tullin toimintamenoja käsitellään valtiovarainvaliokunnan mietinnössä talousarvioesityksestä 2017. 
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Valtiovarainvaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 159/2016 vp sisältyvät 1.—19. lakiehdotuksen. 
Helsingissä 11.11.2016 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Timo
Kalli
kesk
varapuheenjohtaja
Ville
Vähämäki
ps
jäsen
Touko
Aalto
vihr
jäsen
Timo
Heinonen
kok
jäsen
Kauko
Juhantalo
kesk
jäsen
Toimi
Kankaanniemi
ps
jäsen
Krista
Kiuru
sd
jäsen
Esko
Kiviranta
kesk
jäsen
Elina
Lepomäki
kok
jäsen
Mika
Lintilä
kesk
jäsen
Mats
Nylund
r
jäsen
Antti
Rantakangas
kesk
(osittain)
jäsen
Markku
Rossi
kesk
jäsen
Sami
Savio
ps
jäsen
Kari
Uotila
vas
jäsen
Pia
Viitanen
sd
varajäsen
Lasse
Hautala
kesk
(osittain)
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Ilkka
Lahti
Viimeksi julkaistu 22.2.2017 15:10