Siirry sisältöön

VaVM 17/2017 vp

Viimeksi julkaistu 30.11.2017 9.32

Valiokunnan mietintö VaVM 17/2017 vp HE 130/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotusmenettelystä annetun lain ja hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta annetun neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta annetun lain muuttamisesta

Valtiovarainvaliokunta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotusmenettelystä annetun lain ja hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta annetun neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta annetun lain muuttamisesta (HE 130/2017 vp): Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa. 

Asiantuntijat

Verojaosto on kuullut: 

  • neuvotteleva virkamiesAndersColliander
    valtiovarainministeriö
  • johtava lakimiesMattiMerisalo
    Verohallinto

Verojaosto on saanut ilmoituksen, ei lausuttavaa: 

  • Finanssiala ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi verotusmenettelystä annettua lakia ja hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta annetun neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta annettua lakia.  

Muutoksella pantaisiin täytäntöön eräät määräykset niissä tiedonvaihtoa veroasioissa koskevissa muutospöytäkirjoissa, jotka Euroopan unioni on tehnyt Andorran, Liechtensteinin, Monacon, San Marinon ja Sveitsin kanssa. Pöytäkirjoilla on muutettu eräitä Euroopan unionin ja näiden valtioiden välisiä veroalan tietojenvaihtoa koskevia sopimuksia sisällyttämällä niihin finanssitilitietoja koskevaa automaattista tietojenvaihtoa koskevat määräykset. Kyseiset määräykset edellyttävät Verohallintoa ja suomalaisia raportoivia finanssilaitoksia koskevia säännöksiä.  

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan syksyllä 2017. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja puoltaa sen hyväksymistä muuttamattomana. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Valtiovarainvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 130/2017 vp sisältyvät 1 ja 2. lakiehdotuksen. 
Helsingissä 17.11.2017 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja
TimoKallikesk
varapuheenjohtaja
VilleVähämäkips
jäsen
EeroHeinäluomasd
jäsen
KaukoJuhantalokesk
jäsen
ToimiKankaanniemips
jäsen
KristaKiurusd
jäsen
EskoKivirantakesk
jäsen
KariKulmalasin
jäsen
OutiMäkeläkok
jäsen
MatsNylundr
jäsen
AilaPaloniemikesk
jäsen
AnttiRantakangaskesk
jäsen
MarkkuRossikesk
jäsen
SariSarkomaakok
jäsen
MattiTorvinensin
jäsen
KariUotilavas
jäsen
PiaViitanensd
jäsen
OzanYanarvihr
varajäsen
OlaviAla-Nissiläkesk
varajäsen
TimoHarakkasd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos
MaaritPekkanen