Viimeksi julkaistu 17.12.2021 14.42

Valiokunnan mietintö VaVM 17/2021 vp HE 210/2021 vp Valtiovarainvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuloverolain 44 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuloverolain 44 §:n muuttamisesta (HE 210/2021 vp): Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa. 

Asiantuntijat

Verojaosto on kuullut: 

  • veroasiantuntija Tiia Hyysalo 
    valtiovarainministeriö

Verojaosto on saanut kirjallisen lausunnon: 

  • maa- ja metsätalousministeriö
  • Verohallinto
  • Paliskuntain yhdistys

Verojaosto on saanut ilmoituksen, ei lausuttavaa: 

  • oikeusministeriö
  • saamelaiskäräjät
  • Kolttien kyläkokous

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tuloverolakia. Esityksen mukaan porotaloudesta saadun tulon laskemista koskevaan säännökseen tehtäisiin säädöstekninen täsmennys siten, että porotalouden vuosittaiset tuottoperusteet säädettäisiin vahvistettavaksi valtioneuvoston asetuksella. Kyse on oikeustilaa selkeyttävästä muutoksesta. Lisäksi ehdotetaan täsmennettäväksi säännöksen määräaikojen suomenkielistä sanamuotoa. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan viimeistään 9.12.2021 ennen kuin valtioneuvoston asetus vuoden 2021 porotalouden tuottoperusteiden vahvistamisesta saatetaan voimaan. Voimassa olevan suomenkielisen lain mukaan verovuoden 2021 tuottoperusteet on vahvistettava valtioneuvoston asetuksella ennen 10.12.2021. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Hallituksen esityksestä ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa esityksen hyväksymistä muuttamattomana.  

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Valtiovarainvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 210/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 19.11.2021 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Johannes Koskinen sd 
 
varapuheenjohtaja 
Arto Pirttilahti kesk 
 
jäsen 
Anders Adlercreutz 
 
jäsen 
Tarja Filatov sd 
 
jäsen 
Timo Heinonen kok 
 
jäsen 
Vilhelm Junnila ps 
 
jäsen 
Heli Järvinen vihr 
 
jäsen 
Esko Kiviranta kesk 
 
jäsen 
Jari Koskela ps 
 
jäsen 
Katri Kulmuni kesk 
 
jäsen 
Pia Lohikoski vas 
 
jäsen 
Matias Marttinen kok 
 
jäsen 
Sari Multala kok 
 
jäsen 
Sari Sarkomaa kok 
 
jäsen 
Sami Savio ps 
 
jäsen 
Iiris Suomela vihr 
 
jäsen 
Pia Viitanen sd 
 
jäsen 
Ville Vähämäki ps 
 
varajäsen 
Sari Essayah kd 
 
varajäsen 
Merja Kyllönen vas 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Ilkka Lahti