Viimeksi julkaistu 8.5.2021 13.20

Valiokunnan mietintö VaVM 18/2020 vp HE 144/2020 vp Valtiovarainvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta (HE 144/2020 vp): Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa. 

Asiantuntijat

Verojaosto on kuullut (etäkuuleminen): 

 • lainsäädäntöneuvos Leo Parkkonen 
  valtiovarainministeriö
 • veroasiantuntija Jussi Kiviluoto 
  valtiovarainministeriö
 • erityisasiantuntija Atro Andersson 
  liikenne- ja viestintäministeriö
 • toimitusjohtaja Pekka Rissa 
  Autoalan Keskusliitto ry
 • johtava liikenne- ja elinkeinopoliittinen asiantuntija Päivi Wood 
  Keskuskauppakamari
 • johtaja Petri Murto 
  Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

Verojaosto on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • maa- ja metsätalousministeriö
 • työ- ja elinkeinoministeriö
 • ympäristöministeriö
 • Ahvenanmaan maakunnan hallitus
 • Linja-autoliitto
 • Metsäteollisuus ry
 • Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry
 • Suomen Yrittäjät ry
 • Veronmaksajain Keskusliitto ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liite.  

Lain liitteen verotaulukkoa muutettaisiin siten, että parafiinisen dieselöljyn vähitellen perusteettomaksi muuttuneesta laatuperusteisesta veronalennuksesta luovuttaisiin vaiheittain. Muutos kohdistuisi energiasisältöveroon, josta ei enää myönnettäisi mainitulle polttoainelaadulle 5 sentin suuruista alennusta litraa kohden. Kyseinen alennus poistettaisiin niin fossiiliselta kuin uusiutuvalta parafiiniseltä dieselöljyltä, koska parafiinisen polttoaineen raaka-aineen fossiilisuudella tai uusiutuvuudella ei ole vaikutusta arvioitaessa laatuperusteisen veronalennuksen tarpeellisuutta. Muutos lisäisi liikennepolttoaineista saatavia vuotuisia verotuloja 115 miljoonalla eurolla sen jälkeen, kun alennus on poistettu. 

Lisäksi esityksessä ehdotetaan etanolidieselin vastaavanlaisen laatuperusteisen veronalennuksen poistamista. Veronalennuksen määrä on 4 senttiä litralta, millä ei ole käytännössä merkitystä polttoaineen hintaan eikä verotuottoihin, sillä kaikki etanolidiesel on nykyisin verotettu energiaverodirektiivin mukaisella dieselöljyn vähimmäisverotasolla 33 senttiä litralta. Myös kestävien etanolidiesellaatujen uusi verotaso jäisi energiaverodirektiivissä säädetyn velvoittavan vähimmäistason alle. Tämä muutos toteutettaisiin kerralla. 

Esitys liittyy valtion vuoden 2021 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2021. Veronalennuksen ensimmäinen vaihe toteutettaisiin 1.1.2021, jolloin parafiinisen dieselöljyn veronalennus pienenisi 4 senttiin litralta ja etanolidieselin verotuki poistettaisiin kokonaan. Uusista verotasoista säädettäisiin 1.1.2021 lähtien sovellettavassa liitteen verotaulukossa A. Parafiinisen dieselöljyn verotuki pienenisi 2 senttiin 1.1.2022, josta lukien sovellettaisiin verotaulukkoa B. Loput tuesta poistettaisiin 1.1.2023, josta lukien sovellettaisiin liitteen verotaulukkoa C. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Valiokunta puoltaa esityksen hyväksymistä muuttamattomana. 

Taustaa

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelmassa on sovittu työryhmän asettamisesta, jonka tehtävänä oli laatia ehdotus yritystukia koskevista 100 miljoonan euron vähennyksistä vuoden 2023 tasolla syksyn budjettiriiheen mennessä. Yritystukien vähentämistä selvittäneen työryhmän ehdotuksen perusteella hallitus päätti talousarvio- ja kehysneuvottelujen yhteydessä syksyllä 2019, että yritystukien leikkaus toteutetaan alentamalla parafiinisen dieselöljyn veronalennusta 120 miljoonalla eurolla. 

Nyt esillä olevassa hallituksen esityksessä ehdotetaan toteutettavaksi parafiinisen dieselöljyn verotuen poisto vaiheittain kolmessa vaiheessa ja etanolidieselin vastaava lähipäästöalennus. Esityksellä ei ehdoteta muita muutoksia polttoaineiden verotukseen. Valiokunta pitää tärkeänä, että verotuen poisto tehdään vaiheittain, sillä se varaa tarvittavan sopeutumisajan toimijoille.  

Energiaverodirektiivi, valtiontukimääräykset ja lähipäästöalennus

Valiokunta pitää ehdotusta tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena, vaikka osa valiokunnan kuulemista asiantuntijoista ei pidä verotuen poistamista perusteltuna nykyisessä taloudellisessa tilanteessa.  

Polttoaineiden verotus on yhdenmukaistettu energiatuotteiden ja sähkön verotusta koskevan yhteisön kehyksen uudistamisesta annetussa neuvoston direktiivissä 2003/96/EY. Direktiivissä säädetään verotuksen vähimmäistasosta ja rakenteesta, joka mahdollistaa veronalennuksen myöntämisen polttoaineille, jotka ovat ympäristöominaisuuksiltaan parempia kuin markkinoilla olevat muut tuotteet.  

Veronalennus tulee arvioitavaksi myös EU:n valtiontukea ja verosyrjintää koskevien määräysten perusteella. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen määräykset rajoittavat valtiontukien käyttöä talouspolitiikan välineenä. Sopimuksen 107 artiklan mukaan jäsenvaltion myöntämä taikka valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannon alaa, ei sovellu yhteismarkkinoille siltä osin kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. 

Verotuksellista toimenpidettä ei pidetä valtiontukena, jos se on verojärjestelmän luonteen ja rakenteen mukainen ja jos sitä sovelletaan johdonmukaisesti esimerkiksi kaikkiin energiatuotteisiin. Esimerkkinä tällaisesta toimenpiteestä voidaan pitää veron porrastamista tuotteen haitallisen ominaisuuden perusteella. Muita vähemmän haittaa aiheuttava tuote voidaan verottaa muita lievemmin ilman, että asia tulisi arvioitavaksi valtiontukena. Veron perusteen tulee kuitenkin olla objektiivinen, ja sitä tulee soveltaa yhdenmukaisesti kaikkiin kilpaileviin tuotteisiin. 

Ympäristöperusteisen energiaverouudistuksen eräänä lähtökohtana oli parantaa polttoaineiden verotuksessa ympäristöohjaavuutta hiilidioksidipäästöjen lisäksi myös terveydelle haitallisten lähipäästöjen osalta, jos sille on objektiivisia perusteita. Lähipäästöalennus koskee nykyisin parafiinistä dieselöljyä, jonka käytöllä on aiemmin osoitettu saavutettavan lähipäästöhyötyjä tavanomaisiin diesellaatuihin verrattuna. 

Parafiinisen dieselöljyn veronalennuksen suuruus perustuu Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n vuonna 2010 tekemään selvitykseen laskennallisesta ympäristöhyödystä, joka parafiinisellä dieselöljyllä oli mahdollista saavuttaa taajamaliikenteessä tuolloin käytössä olleella bussikalustolla. Tutkimusten pohjalta parafiinisen dieselin todettiin keskimäärin vähentävän typenoksidipäästöjä noin 10 prosenttia ja hiukkaspäästöjä noin 30 prosenttia. 

Parafiinisen dieselöljyn laatuporrastusta on arvioitu uudelleen vuoden 2019 aikana useissa eri yhteyksissä, kuten Yritystukien vähentämistyöryhmän raportissaTyö- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, Yritykset, 2019:55, valtiovarainministeriön verotukiraportoinnin ohjausryhmässäMuutokset energiaverotuksen verotukiin 19.8.2019 ja Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n muistiossaLiikennepolttoaineiden laatuporrastus - arvio ajantasaisuudesta, 2.10.2019. Kaikissa niissä todetaan, ettei nykyiselle lähipäästöalennukselle ole enää perustetta ottaen huomioon ajoneuvokalustossa tapahtunut päästöjen puhdistusteknologioiden kehitys (Europäästöluokat) ja ajoneuvoluokittainen ajosuoritteiden jakauma taajamissa (katusuorite) ja niiden ulkopuolella. 

Näiden arvioiden mukaan laatuporrastus on perusteeton tai vähintään merkittävästi ylikompensoiva. Valiokunta korostaa edellä esitettyjä näkökohtia ja katsoo, että parafiinisen dieselöljyn verotuki on muuttunut perusteettomaksi. Veronalennukselle ei ole olemassa enää objektiivisia perusteita. Valiokunta korostaa myös esityksen fiskaalisia tavoitteita. Esityksen tavoitteena on lisätä liikennepolttoaineista saatavia vuotuisia verotuloja 115 miljoonalla eurolla sen jälkeen, kun tuki on kokonaan poistettu. 

Verotuen poiston kohdentuminen

Valiokunnan asiantuntijakuulemisessa on myös esitetty, että verotuen poiston tulisi koskea vain fossiilisia polttoaineita. Valiokunta pitää esityksessä valittua mallia perusteltuna, sillä parafiinisen polttoaineen raaka-aineen fossiilisuudella tai uusiutuvuudella ei ole vaikutusta lähipäästöihin, mikä on myös vaikuttanut siihen, että lähipäästöalennus on alun perin tehty energiasisältöverosta. Lisäksi valiokunta huomauttaa, että ympäristöperusteisessa energiaveromallissa kunkin polttoainekomponentin veron tulee määräytyä sen energiasisällön sekä elinkaarenaikaisen hiilidioksidipäästön perusteella eikä yksittäisen polttoaineen verotason muuttaminen ole siten mahdollista.  

Kestävillä biopolttoaineilla hiilidioksidivero on puolitettu ja ruokatuotantoon soveltumattomista raaka-aineista valmistetut biopolttoaineet on vapautettu kokonaan hiilidioksidiverosta. Veromallin lähtökohtana on polttoaineiden objektiivinen ja neutraali kohtelu. Veromallin tulee saavuttaa kustannustehokkaasti sille asetetut ympäristötavoitteet, ja yhdessä biopolttoaineiden jakeluvelvoitteen kanssa niiden tulee täyttää EU-oikeudelliset vaatimukset. Biopolttoaineiden veromallin mukainen hyöty fossiilisiin polttoaineisiin nähden syntyy siis alemmasta hiilidioksidiverosta. Lisäksi on huomioitava, että hiilidioksidiveron alennus koskisi veron rakenteesta johtuen täysimääräisesti vain fossiilisia polttoaineita. Täten valiokunta ei pidä perusteltuna eikä muutoinkaan mahdollisena muuttaa yksittäisen polttoaineen tai polttoainekomponentin energiasisältö- tai hiilidioksidiveron määrää asiantuntijakuulemisessa esitetyn mukaisesti. 

Vaiheittainen voimaantulo

Parafiinisen dieselöljyn tuki poistettaisiin kolmessa vaiheessa siten, että tuki alenisi 1 sentin litralta vuoden 2021 alusta, 2 senttiä vuoden 2022 alusta ja loput 2 senttiä litralta vuoden 2023 alusta. Valiokunta pitää tuen poistamisen porrastamista perusteltuna. Vaiheittainen voimaantulo varaa sopeutumisajan toimijoille ja lieventää näin esityksen vaikutuksia.  

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Valtiovarainvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 144/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 6.11.2020 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Johannes Koskinen sd 
 
varapuheenjohtaja 
Arto Pirttilahti kesk 
 
jäsen 
Anders Adlercreutz (osittain) 
 
jäsen 
Tarja Filatov sd 
 
jäsen 
Timo Heinonen kok 
 
jäsen 
Heli Järvinen vihr 
 
jäsen 
Anneli Kiljunen sd 
 
jäsen 
Esko Kiviranta kesk 
 
jäsen 
Jari Koskela ps 
 
jäsen 
Katri Kulmuni kesk 
 
jäsen 
Pia Lohikoski vas 
 
jäsen 
Matias Marttinen kok 
 
jäsen 
Sari Sarkomaa kok 
 
jäsen 
Sami Savio ps 
 
jäsen 
Pia Viitanen sd 
 
jäsen 
Ville Vähämäki ps 
 
varajäsen 
Sari Essayah kd 
 
varajäsen 
Saara Hyrkkö vihr 
 
varajäsen 
Katja Hänninen vas 
 
varajäsen 
Lulu Ranne ps 
 
varajäsen 
Veronica Rehn-Kivi 
 
varajäsen 
Jussi Wihonen ps 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Ilkka Lahti  
 

VASTALAUSE 2 /kok ja kd

Perustelut

Hallituksen esitys parafiinisen dieselin verotuen leikkaamiseksi ei ole kannatettava. Koronapandemian aiheuttama talouskriisi on aiheuttanut merkittäviä menetyksiä suomalaiselle elinkeinoelämälle ja uhkaa edelleen tuhansien yritysten toimintamahdollisuuksia ja satojatuhansia työpaikkoja. Tavaravientiä sekä kansainvälistä välituotekauppaa käyvän suomalaisen teollisuuden kustannukset tulevat nousemaan hallituksen esittämän veronkiristyksen vaikutuksesta merkittävästi. Hallitus tietoisesti heikentää jo valmiiksi haastavassa tilanteessa olevan teollisuuden toimintamahdollisuuksia sekä suomalaisten tuotteiden suhteellista kilpailukykyä maailmanmarkkinoilla. Talouskriisi ei ole ohi, minkä vuoksi vientiteollisuuden arvoketjuun kohdistuva verotuksen kiristäminen tässä tilanteessa on kokonaistaloudellisesti huono ratkaisu. 

Tuen poistaminen tulee nostamaan dieselpolttoaineen pumppuhintoja. Veronkorotuksen vuositasolla arviolta 115 miljoonan euron fiskaalinen vaikutus on lisäkustannus maksajille. Tästä lisäkustannuksesta merkittävä osa kohdistuu maaliikennepalveluihin. Hyötyliikenteen polttoaineen kysyntä on lyhyellä aikavälillä joustamatonta. Verotuen poiston kustannus kohdistuu siten suurimmalta osin maaliikennepalveluille. 

Elinkeinoelämälle parafiinisen dieselin veroedun poistamisen myötä nouseva pumppuhinta on ylimääräinen kustannus. Tämä tulee hallitusohjelmassa kirjatun ja elokuun alussa voimaan astuneen noin 250 miljoonan euron veronkorotuksen lisäksi. Parafiinisen dieselöljyn verotuen poistoa tulisi käsitellä osana liikenteen verotuksen kokonaisuudistusta, johon tällä hetkellä tehdään selvitystyötä. Näin verotuen poistoa olisi mahdollista suunnitella kustannusneutraalilla tavalla ja välttää kuljetuskustannuksien nousu niin, että samalla verotuksen ohjaavalla vaikutuksella saadaan aitoja ympäristön kannalta myönteisiä, päästöjä vähentäviä vaikutuksia aikaiseksi. 

Alun perin parafiinisen dieselin verohelpotus on tarkoitettu vähentämään dieselautojen ilman laatua heikentäviä päästöjä, ensisijaisesti typenoksidi- ja hiukkaspäästöjä. Alempi verokanta on tukenut parafiinisen diesellaadun käyttöä, koska alemman verokannan takia tuotteen kuluttajahinta on ollut perinteistä dieseliä alempi. VTT:n arvion mukaan parafiininen diesel vähentää merkittävästi NOx- ja hiukkaspäästöjä niissä dieselkäyttöisissä henkilö- ja pakettiautoissa, jotka ovat päästöluokkaa Euro 4 tai sitä vanhempia, sekä kuorma- ja linja-autoissa, jotka ovat päästöluokkaa Euro III tai sitä vanhempia. Autokannan nykyisellä uudistumisvauhdilla parafiinisen dieselin alemman verokannan poistaminen olisi ympäristönäkökulmasta perusteltua toteuttaa vasta 5—6 vuoden kuluttua. 

Ehdotus

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että lakiehdotus hylätään. 
Helsingissä 6.11.2020
Matias Marttinen kok 
 
Sari Essayah kd 
 
Timo Heinonen kok 
 
Sari Sarkomaa kok 
 

VASTALAUSE 1 /ps

Perustelut

Hallitus esittää ilmastopolitiikan nimissä polttoaineiden verojen korotusta mittaluokassa, jota perussuomalaiset eivät voi hyväksyä. Polttoaineiden veronkorotukset lisäävät alueellista eriarvoisuutta, nostavat kuljetusten hintaa ja heikentävät pitkien etäisyyksien maassa sekä yritysten kilpailukykyä että mahdollisuuksia työn vastaanottamiseen kauempaa kotoa. Veronkorotusten peruminen luo positiivisia kerrannaisvaikutuksia parantamalla suomalaisyritysten kilpailukykyä, edistämällä työvoiman liikkumista maan sisällä ja lisäämällä alueellista tasa-arvoa. Erittäin vaikeassa taloudellisessa tilanteessa liikenteen kustannusrasitusta ei ole edes ympäristösyistä hyväksyttävää korottaa hallituksen esityksen tavalla. 

Ehdotus

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että lakiehdotus hyväksytään muutoin valiokunnan mietinnön mukaisena, paitsi lakiehdotuksen liitteen verotaulukot A, B ja C muutettuna seuraavasti. (Vastalauseen muutosehdotus) 
Helsingissä 6.11.2020
Ville Vähämäki ps 
 
Sami Savio ps 
 
Jari Koskela ps 
 
Lulu Ranne ps 
 

Vastalauseen muutosehdotus

Liite

                                                          VEROTAULUKKO A, B ja C 

Tuote 

Tuoteryhmä 

Energiasisältövero 

Hiilidioksidivero 

Huoltovarmuusmaksu 

Yhteensä 

Moottoribensiini snt/l 

10 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 52,19 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 17,38 Muutosehdotus päättyy 

0,68 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 70,25 Muutosehdotus päättyy 

Pienmoottoribensiini snt/l 

11 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 32,19 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 17,38 Muutosehdotus päättyy 

0,68 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 50,25 Muutosehdotus päättyy 

Bioetanoli snt/l 

20 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 34,25 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 11,40 Muutosehdotus päättyy 

0,68 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 46,33 Muutosehdotus päättyy 

Bioetanoli R snt/l 

21 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 34,25 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5,70 Muutosehdotus päättyy 

0,68 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 40,63 Muutosehdotus päättyy 

Bioetanoli T snt/l 

22 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 34,25 Muutosehdotus päättyy 

0,00 

0,68 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 34,93 Muutosehdotus päättyy 

MTBE snt/l 

23 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 42,41 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 14,12 Muutosehdotus päättyy 

0,68 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 57,21 Muutosehdotus päättyy 

MTBE R snt/l 

24 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 42,41 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 12,56 Muutosehdotus päättyy 

0,68 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 55,65 Muutosehdotus päättyy 

MTBE T snt/l 

25 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 42,41 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 11,01 Muutosehdotus päättyy 

0,68 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 54,10 Muutosehdotus päättyy 

TAME snt/l 

26 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 45,67 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 15,20 Muutosehdotus päättyy 

0,68 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 61,55 Muutosehdotus päättyy 

TAME R snt/l 

27 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 45,67 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 13,84 Muutosehdotus päättyy 

0,68 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 60,19 Muutosehdotus päättyy 

TAME T snt/l 

28 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 45,67 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 12,47 Muutosehdotus päättyy 

0,68 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 58,82 Muutosehdotus päättyy 

ETBE snt/l 

29 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 44,04 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 14,66 Muutosehdotus päättyy 

0,68 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 59,38 Muutosehdotus päättyy 

ETBE R snt/l 

30 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 44,04 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 11,95 Muutosehdotus päättyy 

0,68 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 56,67 Muutosehdotus päättyy 

ETBE T snt/l 

31 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 44,04 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 9,24 Muutosehdotus päättyy 

0,68 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 53,96 Muutosehdotus päättyy 

TAEE snt/l 

32 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 47,30 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 15,75 Muutosehdotus päättyy 

0,68 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 63,73 Muutosehdotus päättyy 

TAEE R snt/l 

33 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 47,30 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 13,46 Muutosehdotus päättyy 

0,68 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 61,44 Muutosehdotus päättyy 

TAEE T snt/l 

34 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 47,30 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 11,18 Muutosehdotus päättyy 

0,68 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 59,16 Muutosehdotus päättyy 

Biobensiini snt/l 

38 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 52,19 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 17,38 Muutosehdotus päättyy 

0,68 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 70,25 Muutosehdotus päättyy 

Biobensiini R snt/l 

39 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 52,19 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 8,69 Muutosehdotus päättyy 

0,68 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 61,56 Muutosehdotus päättyy 

Biobensiini T snt/l 

40 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 52,19 Muutosehdotus päättyy 

0,00 

0,68 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 52,87 Muutosehdotus päättyy 

Etanolidiesel snt/l 

47 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 15,18 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 11,65 Muutosehdotus päättyy 

0,35 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 27,18 Muutosehdotus päättyy 

Etanolidiesel R snt/l 

48 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 15,18 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 6,40 Muutosehdotus päättyy 

0,35 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 21,93 Muutosehdotus päättyy 

Etanolidiesel T snt/l 

49 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 15,18 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 1,15 Muutosehdotus päättyy 

0,35 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 16,68 Muutosehdotus päättyy 

Dieselöljy snt/l 

50 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 32,77 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 19,90 Muutosehdotus päättyy 

0,35 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 53,02 Muutosehdotus päättyy 

Dieselöljy para snt/l 

51 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 25,95 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 18,79 Muutosehdotus päättyy 

0,35 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 45,09 Muutosehdotus päättyy 

Biodieselöljy snt/l 

52 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 30,04 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 18,24 Muutosehdotus päättyy 

0,35 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 48,63 Muutosehdotus päättyy 

Biodieselöljy R snt/l 

53 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 30,04 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 9,12 Muutosehdotus päättyy 

0,35 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 39,51 Muutosehdotus päättyy 

Biodieselöljy T snt/l 

54 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 30,04 Muutosehdotus päättyy 

0,00 

0,35 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 30,39 Muutosehdotus päättyy 

Biodieselöljy P snt/l 

55 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 25,95 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 18,79 Muutosehdotus päättyy 

0,35 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 45,09 Muutosehdotus päättyy 

Biodieselöljy P R snt/l 

56 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 25,95 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 9,40 Muutosehdotus päättyy 

0,35 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 35,70 Muutosehdotus päättyy 

Biodieselöljy P T snt/l 

57 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 25,95 Muutosehdotus päättyy 

0,00 

0,35 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 26,30 Muutosehdotus päättyy 

Kevyt polttoöljy snt/l 

60 

10,28 

16,90 

0,35 

27,53 

Kevyt polttoöljy rikitön snt/l 

61 

7,63 

16,90 

0,35 

24,88 

Biopolttoöljy snt/l 

62 

7,63 

16,90 

0,35 

24,88 

Biopolttoöljy R snt/l 

63 

7,63 

8,45 

0,35 

16,43 

Biopolttoöljy T snt/l 

64 

7,63 

0,00 

0,35 

7,98 

Raskas polttoöljy snt/kg 

71 

8,56 

18,67 

0,28 

27,51 

Lentopetroli snt/l 

81 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 56,76 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 19,24 Muutosehdotus päättyy 

0,35 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 76,35 Muutosehdotus päättyy 

Lentobensiini snt/l 

91 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 51,70 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 17,21 Muutosehdotus päättyy 

0,68 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 69,59 Muutosehdotus päättyy 

Metanoli snt/l 

100 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 26,10 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 8,69 Muutosehdotus päättyy 

0,68 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 35,47 Muutosehdotus päättyy 

Metanoli R snt/l 

101 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 26,10 Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 4,34 Muutosehdotus päättyy 

0,68 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 31,12 Muutosehdotus päättyy 

Metanoli T snt/l 

102 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 26,10 Muutosehdotus päättyy 

0,00 

0,68 

Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 26,78 Muutosehdotus päättyy 

Nestekaasu snt/kg 

110 

9,81 

18,09 

0,11 

28,01 

Bionestekaasu snt/kg 

111 

9,81 

18,09 

0,11 

28,01 

Bionestekaasu R snt/kg 

112 

9,81 

9,04 

0,11 

18,96 

Bionestekaasu T snt/kg 

113 

9,81 

0,00 

0,11 

9,92