Viimeksi julkaistu 8.5.2021 16.25

Valiokunnan mietintö VaVM 19/2016 vp HE 165/2016 vp Valtiovarainvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta (HE 165/2016 vp): Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan hallinto- ja turvallisuusjaostossa. 

Asiantuntijat

Hallinto- ja turvallisuusjaosto on kuullut: 

 • ylijohtaja Marjatta Kimmonen 
  Valtiontalouden tarkastusvirasto
 • budjettineuvos Niko Ijäs 
  valtiovarainministeriö
 • toimialajohtaja Mikko Kangaspunta 
  Valtiokonttori
 • kehitysjohtaja Helena Lappalainen 
  Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion talousarviosta annettua lakia siten, että Valtiokonttori määräisi ne valtion virastojen, laitosten ja talousarvion ulkopuolisten valtion rahastojen maksuliike-, kirjanpito- ja sen yhteydessä järjestettävät muut seuranta- ja tilinpäätöstehtävät sekä palkanlaskenta- ja matkakustannusten korvausten tarkastustehtävät, jotka hoidetaan keskitetysti. Keskitettyjen tehtävien hoitamisesta vastaisi Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus. Tästä säädettäisiin palvelukeskusta koskevassa valtioneuvoston asetuksessa.  

Lakiin sisältyisi Valtiokonttorin määräämien tehtävien keskitettyä hoitamista koskeva poikkeusmahdollisuus. Tehtävän tarkoituksenmukaisen hoidon niin vaatiessa Valtiokonttori voisi antaa kirjanpitoyksikölle tai rahastolle erityisestä syystä luvan hoitaa tehtävä itse. Menettelyllä varmistettaisiin sääntelyn joustavuus tilanteissa, joissa valtion yhteisen toimintatavan noudattaminen ei poikkeuksellisesti olisi tarkoituksenmukaista.  

Esityksen tavoitteena on luoda edellytykset valtion taloushallinnon järjestämiselle mahdollisimman laadukkaasti ja tuottavasti. Valtion taloushallintotehtävien lakisääteinen keskittäminen ja tähän liittyvä Valtiokonttorin ohjaustoimivalta yhdenmukaistaisi taloushallinnon toimintatapoja sekä lisäisi valtion taloushallinnon tehokkuutta, tuottavuutta ja ohjattavuutta. Muiden kuin lain nojalla keskitettävien taloushallintotehtävien hoitamisesta kirjanpitoyksiköt ja rahastot voisivat edelleenkin sopia palvelukeskuksen kanssa.  

Esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.  

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2017. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Valtiovarainvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 165/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 8.11.2016 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Timo Kalli kesk 
 
varapuheenjohtaja 
Ville Vähämäki ps 
 
jäsen 
Touko Aalto vihr 
 
jäsen 
Timo Heinonen kok 
 
jäsen 
Kauko Juhantalo kesk 
 
jäsen 
Toimi Kankaanniemi ps 
 
jäsen 
Krista Kiuru sd 
 
jäsen 
Esko Kiviranta kesk 
 
jäsen 
Elina Lepomäki kok 
 
jäsen 
Mika Lintilä kesk 
 
jäsen 
Mats Nylund 
 
jäsen 
Markku Rossi kesk 
 
jäsen 
Sari Sarkomaa kok 
 
jäsen 
Sami Savio ps 
 
jäsen 
Kari Uotila vas 
 
jäsen 
Pia Viitanen sd 
 
varajäsen 
Olavi Ala-Nissilä kesk 
 
varajäsen 
Timo Harakka sd 
 
varajäsen 
Lasse Hautala kesk 
 
varajäsen 
Riitta Myller sd 
 
varajäsen 
Mika Niikko ps 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Mari Nuutila