Viimeksi julkaistu 8.5.2021 13.04

Valiokunnan mietintö VaVM 2/2020 vp HE 98/2019 vp Valtiovarainvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden säästötulojen verottamisesta tehtyjen sopimusten irtisanomisesta ja laeiksi sopimusten eräiden määräysten hyväksymisestä annettujen lakien kumoamisesta ja kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 4 §:n 4 momentin ja 5 §:n 2 momentin kumoamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden säästötulojen verottamisesta tehtyjen sopimusten irtisanomisesta ja laeiksi sopimusten eräiden määräysten hyväksymisestä annettujen lakien kumoamisesta ja kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 4 §:n 4 momentin ja 5 §:n 2 momentin kumoamisesta (HE 98/2019 vp): Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa. 

Asiantuntijat

Verojaosto on kuullut: 

  • neuvotteleva virkamies Anders Colliander 
    valtiovarainministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta antaisi suostumuksensa siihen, että Suomi irtisanoo sopimukset, jotka se on vuosina 2004—2005 tehnyt Anguillan, Brittiläisten Neitsytsaarten, Caymansaarten, Guernseyn, Jerseyn, Mansaaren, Montserratin sekä Turks- ja Caicossaarten kanssa säästötulojen verottamisesta.  

Useimpien sopimusten soveltaminen on keskeytetty vuoden 2016 alusta lukien. Kaikki sopimuspuolet soveltavat nykyisin Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) julkaisemaa veroalan kansainvälistä automaattista finanssitilitietojen vaihtamista koskevaa standardia. Sopimukset ovat käyneet tarpeettomiksi. 

Anguillan kanssa tehty sopimus voidaan irtisanoa ilmoittamalla sopimuspuolelle irtisanomisesta viimeistään kuusi kuukautta ennen kalenterivuoden loppua sen jälkeen, kun kolme vuotta sopimuksen voimaantulopäivästä on kulunut. Sopimuksen voimassaolo lakkaa sen kalenterivuoden päätyttyä, jona ilmoitus tehtiin. Muut sopimukset voidaan myös irtisanoa antamalla sopimuspuolelle kirjallinen irtisanomisilmoitus, jolloin voimassaolo lakkaa kahdentoista kuukauden kuluttua ilmoituksen antamisesta. 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi lait sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettujen lakien kumoamisesta. Ehdotetut lait on tarkoitus saattaa voimaan valtioneuvoston asetuksella samanaikaisesti, kun irtisanominen tulee voimaan. Lisäksi ehdotetaan säädettäväksi laki kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain vain näitä sopimuksia koskevien säännösten kumoamisesta, joka tulisi voimaan, kun viimeinen sopimuksista lakkaa olemasta voimassa irtisanomisen seurauksena.  

VALIOKUNNAN YLEISPERUSTELUT

Hallituksen esityksestä ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa esityksen hyväksymistä muuttamattomana.  

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Valtiovarainvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä HE 98/2019 vp tarkoitettujen sopimusten irtisanomiset. Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 98/2019 vp sisältyvät 1.—9. lakiehdotuksen. 
Helsingissä 21.2.2020 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

varapuheenjohtaja 
Esko Kiviranta kesk 
 
jäsen 
Anders Adlercreutz 
 
jäsen 
Sanni Grahn-Laasonen kok 
 
jäsen 
Heli Järvinen vihr 
 
jäsen 
Jari Koskela ps 
 
jäsen 
Markus Lohi kesk 
 
jäsen 
Pia Lohikoski vas 
 
jäsen 
Raimo Piirainen sd 
 
jäsen 
Sami Savio ps 
 
jäsen 
Iiris Suomela vihr 
 
jäsen 
Pia Viitanen sd 
 
jäsen 
Ville Vähämäki ps 
 
varajäsen 
Petri Honkonen kesk 
 
varajäsen 
Toimi Kankaanniemi ps 
 
varajäsen 
Merja Kyllönen vas 
 
varajäsen 
Riitta Mäkinen sd 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Ilkka Lahti