Valiokunnan mietintö
VaVM
2
2020 vp
Valtiovarainvaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden säästötulojen verottamisesta tehtyjen sopimusten irtisanomisesta ja laeiksi sopimusten eräiden määräysten hyväksymisestä annettujen lakien kumoamisesta ja kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 4 §:n 4 momentin ja 5 §:n 2 momentin kumoamisesta
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden säästötulojen verottamisesta tehtyjen sopimusten irtisanomisesta ja laeiksi sopimusten eräiden määräysten hyväksymisestä annettujen lakien kumoamisesta ja kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 4 §:n 4 momentin ja 5 §:n 2 momentin kumoamisesta (HE 98/2019 vp): Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Jaostovalmistelu
Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa. 
Asiantuntijat
Verojaosto on kuullut: 
neuvotteleva virkamies
Anders
Colliander
valtiovarainministeriö
HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta antaisi suostumuksensa siihen, että Suomi irtisanoo sopimukset, jotka se on vuosina 2004—2005 tehnyt Anguillan, Brittiläisten Neitsytsaarten, Caymansaarten, Guernseyn, Jerseyn, Mansaaren, Montserratin sekä Turks- ja Caicossaarten kanssa säästötulojen verottamisesta.  
Useimpien sopimusten soveltaminen on keskeytetty vuoden 2016 alusta lukien. Kaikki sopimuspuolet soveltavat nykyisin Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) julkaisemaa veroalan kansainvälistä automaattista finanssitilitietojen vaihtamista koskevaa standardia. Sopimukset ovat käyneet tarpeettomiksi. 
Anguillan kanssa tehty sopimus voidaan irtisanoa ilmoittamalla sopimuspuolelle irtisanomisesta viimeistään kuusi kuukautta ennen kalenterivuoden loppua sen jälkeen, kun kolme vuotta sopimuksen voimaantulopäivästä on kulunut. Sopimuksen voimassaolo lakkaa sen kalenterivuoden päätyttyä, jona ilmoitus tehtiin. Muut sopimukset voidaan myös irtisanoa antamalla sopimuspuolelle kirjallinen irtisanomisilmoitus, jolloin voimassaolo lakkaa kahdentoista kuukauden kuluttua ilmoituksen antamisesta. 
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi lait sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettujen lakien kumoamisesta. Ehdotetut lait on tarkoitus saattaa voimaan valtioneuvoston asetuksella samanaikaisesti, kun irtisanominen tulee voimaan. Lisäksi ehdotetaan säädettäväksi laki kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain vain näitä sopimuksia koskevien säännösten kumoamisesta, joka tulisi voimaan, kun viimeinen sopimuksista lakkaa olemasta voimassa irtisanomisen seurauksena.  
VALIOKUNNAN YLEISPERUSTELUT
Hallituksen esityksestä ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa esityksen hyväksymistä muuttamattomana.  
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Valtiovarainvaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä HE 98/2019 vp tarkoitettujen sopimusten irtisanomiset. 
Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 98/2019 vp sisältyvät 1.—9. lakiehdotuksen. 
Helsingissä 21.2.2020 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
varapuheenjohtaja
Esko
Kiviranta
kesk
jäsen
Anders
Adlercreutz
r
jäsen
Sanni
Grahn-Laasonen
kok
jäsen
Heli
Järvinen
vihr
jäsen
Jari
Koskela
ps
jäsen
Markus
Lohi
kesk
jäsen
Pia
Lohikoski
vas
jäsen
Raimo
Piirainen
sd
jäsen
Sami
Savio
ps
jäsen
Iiris
Suomela
vihr
jäsen
Pia
Viitanen
sd
jäsen
Ville
Vähämäki
ps
varajäsen
Petri
Honkonen
kesk
varajäsen
Toimi
Kankaanniemi
ps
varajäsen
Merja
Kyllönen
vas
varajäsen
Riitta
Mäkinen
sd
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Ilkka
Lahti
Viimeksi julkaistu 25.2.2020 12.36