Valiokunnan mietintö
VaVM
21
2016 vp
Valtiovarainvaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 137 ja 143 §:n muuttamisesta
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 137 ja 143 §:n muuttamisesta (HE 139/2016 vp): Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Jaostovalmistelu
Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa. 
Asiantuntijat
Verojaosto on kuullut: 
erityisasiantuntija
Tuula
Karjalainen
valtiovarainministeriö
johtava arvonlisäveroasiantuntija
Päivi
Taipalus
Verohallinto
prosessijohtaja
Timo
Laukkanen
Verohallinto
tilastojohtaja
Mari
Ylä-Jarkko
Tilastokeskus
johtaja
Anna
Lundén
Suomen Yrittäjät ry
toimitusjohtaja, KHT-tilintarkastaja
Eero
Prepula
Tilintarkastus PK-Finland Oy
Verojaosto on saanut kirjallisen lausunnon: 
Suomen Taloushallintoliitto ry
Suomen Tilintarkastajat ry
Verojaosto on saanut ilmoituksen, ei lausuttavaa: 
työ- ja elinkeinoministeriö
Suomen Kuntaliitto
Kaupan liitto ry
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi siten, että yrityksille, joiden tilikauden liikevaihto on enintään 500 000 euroa, annettaisiin mahdollisuus tilittää myynnistä suoritettava arvonlisävero ja ostoista vähennettävä arvonlisävero maksuperusteisesti.  
Esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. 
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2017 alusta. 
VALIOKUNNAN YLEISPERUSTELUT
Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä tietyin muutoksin, jotka ovat lähinnä teknisiä ja voimassaolevaa oikeustilaa selventäviä. Muutoksia on perusteltu erikseen yksityiskohtaisissa perusteluissa. 
Esityksen tarkoituksena on laajentaa maksuperusteisesti tilitettävän arvonlisäveron  soveltamisalaa nykyisestä. Nykyisen soveltamisalan lisäksi verovelvollinen, jonka tilikauden liikevaihto on enintään 500 000 euroa, voisi halutessaan tilittää arvonlisäveron maksuperusteisesti, jolloin myynneistä suoritettava ja ostoista vähennettävä arvonlisävero kohdistettaisiin sille kuukaudelle, jona maksu on myydystä tavarasta tai palvelusta kertynyt tai jolloin maksu on ostoista suoritettu. Jos verovelvollinen valitsisi esityksessä ehdotetun maksuperusteisen tilityksen, sitä sovellettaisiin symmetrisesti sekä myynteihin että ostoihin. 
VALIOKUNNAN YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT
137 §.
Esityksellä ei ole tarkoitus muuttaa nykyistä maksuperusteista arvonlisäveron soveltamiskäytäntöä, jossa myynnistä tilitettävä vero saadaan suoriteperusteesta poiketen kohdistaa sille kalenterikuukaudelle, jonka aikana myyntihinta tai osa siitä on kertynyt. Voimassa olevaan 137 §:ään ei sisälly euromääräistä liikevaihtorajaa, vaan oikeus maksuperusteiseen arvonlisäveron tilittämiseen määräytyy kirjanpitolain oikeuksien ja velvollisuuksien kautta. Tällä perusteella verovelvollinen, johon ei sovelleta kirjanpitolakia tai jolla on kirjanpitolain mukaan oikeus laatia maksuperusteinen tilinpäätös, voi halutessaan tilittää arvonlisäveron maksuperusteisesti. Vuonna 2016 voimaan tulleella kirjanpitolain muutoksella haluttiin rinnastaa liikkeenharjoittaja kirjanpidollisten velvoitteidensa osalta ammatinharjoittajaan ja vapauttaa tämä vastaavalla tavalla tilinpäätöksen laatimisesta tietyissä tilanteissa. Kirjanpitolain muutosten jälkeen on voimassa olevaa arvonlisäverolain 137 §:ää tulkittava siten, että myös liikkeenharjoittajat, jotka eivät ole velvollisia laatimaan tilinpäätöstä, ovat oikeutettuja tilittämään arvonlisäveron maksuperusteisesti. Kirjanpitolain uudistuksen yhteydessä arvonlisäverolain 137 §:ään ei tehty tarvittavia muutoksia. Tämän johdosta valiokunta ehdottaa, että säännöksen 1 ja 4 momenteissa viitattaisiin myös niihin verovelvollisiin, joilla on kirjanpitolain mukaan oikeus olla laatimatta tilinpäätöstä. Valiokunta korostaa, että muutos on selventävä, ja se on tullut voimaan vuoden 2016 alusta. Pykälän 2 momentin ilmaisua täsmennettäisiin. Maksuperusteisessa menettelyssä myyntiä koskevaa luottotappiota ei ole ilmoitettu.  
143 §.
Yllä kuvatusta 137 §:n 1 ja 4 momenttiin tehdystä muutoksesta johtuen vastaava täsmennys tehtäisiin 143 §:n 1 ja 2 momenttiin. Myös tältä osin maininta olisi oikeustilaa selventävä.  
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Valtiovarainvaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy muutettuna hallituksen esitykseen HE 139/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen. (Valiokunnan muutosehdotukset) 
Valiokunnan muutosehdotukset
Laki 
arvonlisäverolain 137 ja 143 §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan arvonlisäverolain (1501/1993) 137 ja 143 §, sellaisena kuin niistä on 137 § osaksi laissa 886/2009, seuraavasti: 
137 § 
Verovelvollinen, jonka tilikauden liikevaihto on enintään 500 000 euroa, taitaikka verovelvollinen, johon ei sovelleta kirjanpitolakia tai jolla on kirjanpitolain mukaan oikeus laatia maksuperusteinen tilinpäätös tai olla laatimatta tilinpäätöstä, saa kohdistaa myynnistä suoritettavan veron 15 §:n 1 momentin 1 kohdassa mainituissa tilanteissa sille kalenterikuukaudelle, jonka aikana myyntihinta tai sen osa on kertynyt. 
Edellä 1 momentissa tarkoitettu vero kohdistetaan kuitenkin viimeistään sille kalenterikuukaudelle, jonka aikana on kulunut 12 kuukautta tavaran toimittamisesta tai palvelun suorittamisesta, ellei kyseessä ole verollisena ilmoitettua myyntiä koskeva luottotappio. 
Verovelvollisuuden päättyessä kertymättä olevista 1 momentissa tarkoitetuista myyntihinnoista suoritettava vero kohdistetaan toiminnan viimeiselle kalenterikuukaudelle.  
Jos 1 momentissa tarkoitettua menettelyä soveltavan verovelvollisen, joka ei ole oikeutettu laatimaan maksuperusteista tilinpäätöstä tai olemaan laatimatta tilinpäätöstä, tilikauden liikevaihto ylittää 500 000 euroa ja ylitys johtuu ennakoimattomasta tai yllättävästä syystä, verovelvollinen voi jatkaa menettelyn soveltamista tilikauden loppuun. 
Edellä 1 ja 4 momentissa tarkoitettu tilikauden liikevaihto lasketaan 3 §:n mukaisesti. 
143 § 
Myynnistä suoritettavan veron kohdistamiseen 137 §:ää soveltavan verovelvollisen, joka ei ole oikeutettu laatimaan maksuperusteista tilinpäätöstä, on kohdistettava vähennys 141 §:n 1 kohdassa tarkoitetuissa tilanteissa sille kalenterikuukaudelle, jonka aikana ostohinta tai sen osa on maksettu, ellei 2 momentissa toisin säädetä
Verovelvollinen, johon ei sovelleta kirjanpitolakia tai jolla on kirjanpitolain mukaan oikeus laatia maksuperusteinen tilinpäätös tai olla laatimatta tilinpäätöstä, saa kohdistaa vähennyksen 141 §:n 1 kohdassa tarkoitetuissa tilanteissa sille kalenterikuukaudelle, jonka aikana ostohinta tai sen osa on maksettu. 
Verovelvollisuuden päättyessä vähennys maksamatta olevista 1 ja 2 momentissa tarkoitetuista ostoista kohdistetaan toiminnan viimeiselle kalenterikuukaudelle. 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
Tätä lakia sovelletaan, kun tavara on toimitettu tai palvelu suoritettu lain tultua voimaan.  
Helsingissä 18.11.2016 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Timo
Kalli
kesk
varapuheenjohtaja
Ville
Vähämäki
ps
jäsen
Touko
Aalto
vihr
jäsen
Timo
Heinonen
kok
jäsen
Toimi
Kankaanniemi
ps
jäsen
Esko
Kiviranta
kesk
jäsen
Elina
Lepomäki
kok
jäsen
Outi
Mäkelä
kok
jäsen
Hanna
Mäntylä
ps
jäsen
Mats
Nylund
r
jäsen
Antti
Rantakangas
kesk
jäsen
Markku
Rossi
kesk
jäsen
Sari
Sarkomaa
kok
jäsen
Sami
Savio
ps
jäsen
Maria
Tolppanen
sd
jäsen
Kari
Uotila
vas
jäsen
Pia
Viitanen
sd
varajäsen
Olavi
Ala-Nissilä
kesk
varajäsen
Timo
Harakka
sd
varajäsen
Lasse
Hautala
kesk
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Ilkka
Lahti
Viimeksi julkaistu 3.1.2017 13:14