Viimeksi julkaistu 3.1.2017 13.14

Valiokunnan mietintö VaVM 21/2016 vp HE 139/2016 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 137 ja 143 §:n muuttamisesta

Valtiovarainvaliokunta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 137 ja 143 §:n muuttamisesta (HE 139/2016 vp): Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa. 

Asiantuntijat

Verojaosto on kuullut: 

 • erityisasiantuntijaTuulaKarjalainen
  valtiovarainministeriö
 • johtava arvonlisäveroasiantuntija PäiviTaipalus
  Verohallinto
 • prosessijohtajaTimoLaukkanen
  Verohallinto
 • tilastojohtajaMariYlä-Jarkko
  Tilastokeskus
 • johtajaAnnaLundén
  Suomen Yrittäjät ry
 • toimitusjohtaja, KHT-tilintarkastajaEeroPrepula
  Tilintarkastus PK-Finland Oy

Verojaosto on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • Suomen Taloushallintoliitto ry
 • Suomen Tilintarkastajat ry

Verojaosto on saanut ilmoituksen, ei lausuttavaa: 

 • työ- ja elinkeinoministeriö
 • Suomen Kuntaliitto
 • Kaupan liitto ry
 • Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi siten, että yrityksille, joiden tilikauden liikevaihto on enintään 500 000 euroa, annettaisiin mahdollisuus tilittää myynnistä suoritettava arvonlisävero ja ostoista vähennettävä arvonlisävero maksuperusteisesti.  

Esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2017 alusta. 

VALIOKUNNAN YLEISPERUSTELUT

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä tietyin muutoksin, jotka ovat lähinnä teknisiä ja voimassaolevaa oikeustilaa selventäviä. Muutoksia on perusteltu erikseen yksityiskohtaisissa perusteluissa. 

Esityksen tarkoituksena on laajentaa maksuperusteisesti tilitettävän arvonlisäveron  soveltamisalaa nykyisestä. Nykyisen soveltamisalan lisäksi verovelvollinen, jonka tilikauden liikevaihto on enintään 500 000 euroa, voisi halutessaan tilittää arvonlisäveron maksuperusteisesti, jolloin myynneistä suoritettava ja ostoista vähennettävä arvonlisävero kohdistettaisiin sille kuukaudelle, jona maksu on myydystä tavarasta tai palvelusta kertynyt tai jolloin maksu on ostoista suoritettu. Jos verovelvollinen valitsisi esityksessä ehdotetun maksuperusteisen tilityksen, sitä sovellettaisiin symmetrisesti sekä myynteihin että ostoihin. 

VALIOKUNNAN YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

137 §.

Esityksellä ei ole tarkoitus muuttaa nykyistä maksuperusteista arvonlisäveron soveltamiskäytäntöä, jossa myynnistä tilitettävä vero saadaan suoriteperusteesta poiketen kohdistaa sille kalenterikuukaudelle, jonka aikana myyntihinta tai osa siitä on kertynyt. Voimassa olevaan 137 §:ään ei sisälly euromääräistä liikevaihtorajaa, vaan oikeus maksuperusteiseen arvonlisäveron tilittämiseen määräytyy kirjanpitolain oikeuksien ja velvollisuuksien kautta. Tällä perusteella verovelvollinen, johon ei sovelleta kirjanpitolakia tai jolla on kirjanpitolain mukaan oikeus laatia maksuperusteinen tilinpäätös, voi halutessaan tilittää arvonlisäveron maksuperusteisesti. Vuonna 2016 voimaan tulleella kirjanpitolain muutoksella haluttiin rinnastaa liikkeenharjoittaja kirjanpidollisten velvoitteidensa osalta ammatinharjoittajaan ja vapauttaa tämä vastaavalla tavalla tilinpäätöksen laatimisesta tietyissä tilanteissa. Kirjanpitolain muutosten jälkeen on voimassa olevaa arvonlisäverolain 137 §:ää tulkittava siten, että myös liikkeenharjoittajat, jotka eivät ole velvollisia laatimaan tilinpäätöstä, ovat oikeutettuja tilittämään arvonlisäveron maksuperusteisesti. Kirjanpitolain uudistuksen yhteydessä arvonlisäverolain 137 §:ään ei tehty tarvittavia muutoksia. Tämän johdosta valiokunta ehdottaa, että säännöksen 1 ja 4 momenteissa viitattaisiin myös niihin verovelvollisiin, joilla on kirjanpitolain mukaan oikeus olla laatimatta tilinpäätöstä. Valiokunta korostaa, että muutos on selventävä, ja se on tullut voimaan vuoden 2016 alusta. Pykälän 2 momentin ilmaisua täsmennettäisiin. Maksuperusteisessa menettelyssä myyntiä koskevaa luottotappiota ei ole ilmoitettu.  

143 §.

Yllä kuvatusta 137 §:n 1 ja 4 momenttiin tehdystä muutoksesta johtuen vastaava täsmennys tehtäisiin 143 §:n 1 ja 2 momenttiin. Myös tältä osin maininta olisi oikeustilaa selventävä.  

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Valtiovarainvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muutettuna hallituksen esitykseen HE 139/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen. (Valiokunnan muutosehdotukset) 

Valiokunnan muutosehdotukset

Laki arvonlisäverolain 137 ja 143 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan arvonlisäverolain (1501/1993) 137 ja 143 §, sellaisena kuin niistä on 137 § osaksi laissa 886/2009, seuraavasti: 
137 § 
Verovelvollinen, jonka tilikauden liikevaihto on enintään 500 000 euroa, Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi tai Poistoehdotus päättyyValiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi taikka verovelvollinen, Muutosehdotus päättyy johon ei sovelleta kirjanpitolakia tai jolla on Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi kirjanpitolain mukaan Poistoehdotus päättyy oikeus laatia maksuperusteinen tilinpäätös Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi tai olla laatimatta tilinpäätöstä Muutosehdotus päättyy, saa kohdistaa myynnistä suoritettavan veron 15 §:n 1 momentin 1 kohdassa mainituissa tilanteissa sille kalenterikuukaudelle, jonka aikana myyntihinta tai sen osa on kertynyt. 
Edellä 1 momentissa tarkoitettu vero kohdistetaan kuitenkin viimeistään sille kalenterikuukaudelle, jonka aikana on kulunut 12 kuukautta tavaran toimittamisesta tai palvelun suorittamisesta, ellei kyseessä ole Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi verollisena ilmoitettua Poistoehdotus päättyy myyntiä koskeva luottotappio. 
Verovelvollisuuden päättyessä kertymättä olevista 1 momentissa tarkoitetuista myyntihinnoista suoritettava vero kohdistetaan toiminnan viimeiselle kalenterikuukaudelle.  
Jos 1 momentissa tarkoitettua menettelyä soveltavan verovelvollisen, joka ei ole oikeutettu laatimaan maksuperusteista tilinpäätöstä Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi tai olemaan laatimatta tilinpäätöstä Muutosehdotus päättyy, tilikauden liikevaihto ylittää 500 000 euroa ja ylitys johtuu ennakoimattomasta tai yllättävästä syystä, verovelvollinen voi jatkaa menettelyn soveltamista tilikauden loppuun. 
Edellä 1 ja 4 momentissa tarkoitettu tilikauden liikevaihto lasketaan 3 §:n mukaisesti. 
143 § 
Myynnistä suoritettavan veron kohdistamiseen 137 §:ää soveltavan verovelvollisenValiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi , joka ei ole oikeutettu laatimaan maksuperusteista tilinpäätöstä, Poistoehdotus päättyy on kohdistettava vähennys 141 §:n 1 kohdassa tarkoitetuissa tilanteissa sille kalenterikuukaudelle, jonka aikana ostohinta tai sen osa on maksettuValiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi , ellei 2 momentissa toisin säädetä Muutosehdotus päättyy
Verovelvollinen, johon ei sovelleta kirjanpitolakia tai jolla on Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi kirjanpitolain mukaan Poistoehdotus päättyy oikeus laatia maksuperusteinen tilinpäätös Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi tai olla laatimatta tilinpäätöstä Muutosehdotus päättyy, saa kohdistaa vähennyksen 141 §:n 1 kohdassa tarkoitetuissa tilanteissa sille kalenterikuukaudelle, jonka aikana ostohinta tai sen osa on maksettu. 
Verovelvollisuuden päättyessä vähennys maksamatta olevista 1 ja 2 momentissa tarkoitetuista ostoista kohdistetaan toiminnan viimeiselle kalenterikuukaudelle. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
Tätä lakia sovelletaan, kun tavara on toimitettu tai palvelu suoritettu lain tultua voimaan.  
 Lakiehdotus päättyy 

Helsingissä 18.11.2016 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja
TimoKallikesk
varapuheenjohtaja
VilleVähämäkips
jäsen
ToukoAaltovihr
jäsen
TimoHeinonenkok
jäsen
ToimiKankaanniemips
jäsen
EskoKivirantakesk
jäsen
ElinaLepomäkikok
jäsen
OutiMäkeläkok
jäsen
HannaMäntyläps
jäsen
MatsNylundr
jäsen
AnttiRantakangaskesk
jäsen
MarkkuRossikesk
jäsen
SariSarkomaakok
jäsen
SamiSaviops
jäsen
MariaTolppanensd
jäsen
KariUotilavas
jäsen
PiaViitanensd
varajäsen
OlaviAla-Nissiläkesk
varajäsen
TimoHarakkasd
varajäsen
LasseHautalakesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos
IlkkaLahti