Valiokunnan mietintö
VaVM
23
2017 vp
Valtiovarainvaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain, Verohallinnosta annetun lain 30 §:n ja verotusmenettelystä annetun lain 18 §:n muuttamisesta
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain, Verohallinnosta annetun lain 30 §:n ja verotusmenettelystä annetun lain 18 §:n muuttamisesta (HE 152/2017 vp): Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Jaostovalmistelu
Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa. 
Asiantuntijat
Verojaosto on kuullut: 
finanssineuvos
Elina
Pylkkänen
valtiovarainministeriö
ylitarkastaja
Jyrki
Einiö
Verohallinto
lakijohtaja
Heli
Backman
Eläketurvakeskus
kehittämispäällikkö
Jukka
Hakola
Suomen Kuntaliitto
Verojaosto on saanut kirjallisen lausunnon: 
Tilastokeskus
Kirkkohallitus
Kansaneläkelaitos
Verojaosto on saanut ilmoituksen, ei lausuttavaa: 
Suomen ortodoksinen kirkollishallitus
Veronmaksajain Keskusliitto ry
HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verontilityslakia, Verohallinnosta annettua lakia ja verotusmenettelystä annettua lakia.  
Muutoksia ehdotetaan verontilityslain yleisiin tilitysmenettelyihin. Verovuodelle tehtäviä ansio- ja pääomatuloverojen sekä kiinteistöverojen oikaisutilityksiä esitetään tehtäväksi nykyisten vuosittaisten oikaisujen sijaan kuukausittain. Verovuosittaista oikaisutilitysaikaa esitetään lyhennettäväksi neljään verovuotta seuraavaan kalenterivuoteen. Verontilityslain nojalla veronsaajille maksettavista tai perittävistä koroista esitetään luovuttavaksi. Myös veronsaajalta takaisin perittävien verojen lykkäysmahdollisuudesta luovuttaisiin. 
Verovarojen tilittämisen perusperiaatteeseen ei esitetä muutoksia, joten tilitykset perustuisivat edelleen jako-osuuksiin sekä verovarojen nettomääräisen kertymän tilittämiseen veronsaajille.  
Uudistuksilla yksinkertaistettaisiin tilitysmenettelyä sekä mahdollistettaisiin nykyistä reaaliaikaisempi, tasaisempi ja ennustettavampi verovarojen tilittäminen veronsaajille. Tilitysmenettelyn yksinkertaistaminen lisäisi tilittämisen läpinäkyvyyttä veronsaajille sekä toisaalta alentaisi Verohallinnossa käyttöönotettavan uuden tietojärjestelmän käyttöönotto- ja ylläpitokustannuksia.  
Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi Verohallinnosta annettua lakia. Veronsaajien verotuskustannusosuuksia muutettaisiin siten, että kuntien osuutta korotetaan 0,2 prosenttiyksiköllä ja valtion verotuskustannusosuutta alennetaan vastaavasti 0,2 prosenttiyksiköllä, joten kuntien verotuskustannusosuus olisi 29,1 prosenttia, evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien 3,2 prosenttia ja Kansaneläkelaitoksen 5,6 prosenttia.  
Verotusmenettelystä annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että Verohallinto saisi Kansaneläkelaitokselta tiedot Kansaneläkelaitoksen myöntämiä eläkkeitä ja etuuksia koskevista hakemuksista, päätöksistä ja eläkkeiden ja etuuksien maksatuksesta sekä Kansaneläkelaitoksen hallussa olevat tiedot työeläkkeitä koskevista päätöksistä. 
Verontilityslain muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä marraskuuta 2018. Verohallinnosta annetun lain ja verotusmenettelystä annetun lain muutokset ehdotetaan tulevaksi voimaan vuoden 2018 alusta.  
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Valiokunta puoltaa esityksen hyväksymistä verotusmenettelylain 18 §:ää koskevin vähäisin tarkennuksin. 
Esitys liittyy keskeiseltä osin Verohallinnon Valmis-hankkeeseen, jota koskeva kolmas ja viimeinen kokonaisuus on parhaillaan käsiteltävänä eduskunnassa (HE 97/2017 vp). Tällä esityksellä toteutettaisiin verotilityksiin liittyvät lainsäädäntömuutokset, jotka tulevat mahdollisiksi reaaliaikaiseen verotukseen siirtymisen myötä. Uusia säännöksiä sovellettaisiin veronsaajille tehtäviin tilityksiin 1.11.2018 lukien. 
Valiokunta on suhtautunut Verohallinnon Valmis-hankkeeseen ja siihen kytkeytyviin lainsäädäntömuutoksiin johdonmukaisesti myönteisesti. Perusteita on käsitelty seikkaperäisesti hallituksen esitystä HE 97/2017 vp koskevassa mietinnössä (VaVM 26/2017 vp). Hanke turvaa kaikkinensa verotuksen toimittamisen, ja sen yhteydessä osin jo toteutetuilla lainsäädäntömuutoksilla on yksinkertaistettu ja ajantasaistettu verotuksen toimittamista. 
Valiokunta pitää myös tätä esitystä perusteltuna ja kiinteänä osana entistä sujuvampaa ja ajantasaisempaa verotus- ja tilitysmenettelyä. Se yksinkertaistaa tilitysmenettelyä ja tekee mahdolliseksi tilittää veronsaajaosuudet nykyistä reaaliaikaisemmin, tasaisemmin ja ennakoitavammin. Muutokset alentavat myös tilityksiin liittyviä kustannuksia. 
Esitys on saanut myönteisen vastaanoton myös valiokunnan asiantuntijakuulemisessa. Eri veronsaajatahot ovat osallistuneet kiinteästi sen valmisteluun ja ilmaisseet tyytyväisyytensä lopputulokseen. Valiokunnalla ei ole tähänkään nähden huomautettavaa esityksestä. 
Esitys on perusteltu myös siltä osin kuin sen tarkoituksena on korottaa kuntien osuutta verotuskustannuksista 0,2 prosenttiyksikköä. Muutostarve aiheutuu kiinteistöverotuksen uudistamishankkeesta, jonka yhteydessä kunnat tulevat maksamaan rakennusten arvostamisjärjestelmän uudistamisesta aiheutuvat kustannukset. Valtion osuutta alennettaisiin korotusta vastaavasti, ja muiden veronsaajien osuudet säilyisivät ennallaan. Myös tästä vallitsee yksimielisyys osapuolten kesken. 
Esitykseen sisältyvä kolmas kokonaisuus liittyy ennakkoperinnän oikeellisuuteen ja tavoitteeseen keventää verovelvollisten ja viranomaisten hallinnollista taakkaa. Siinä tarkoituksessa laajennettaisiin Verohallinnon oikeutta saada Kansaneläkelaitoksen myöntämiä veronalaisia eläkkeitä ja etuuksia koskevia tietoja. 
Valiokunta pitää esitystä perusteltuna myös tältä osin. Verotusmenettelylakiin lisättävän 18 §:n uuden 8 momentin viimeistä virkettä on kuitenkin syytä täsmentää siten, että Kansaneläkelaitoksen on toimitettava hallussaan olevat tiedot myönnetyn työeläkkeen määrästä ja eläkkeen alkamiskohdasta. Näin muotoiltuna velvoite on täsmällinen.  
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Valtiovarainvaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 152/2017 vp sisältyvät 1. ja 2. lakiehdotuksen. 
Eduskunta hyväksyy muutettuna hallituksen esitykseen HE 152/2017 vp sisältyvän 3. lakiehdotuksen. (Valiokunnan muutosehdotukset) 
Valiokunnan muutosehdotukset
1. 
Laki 
verontilityslain muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan verontilityslain (532/1998) 3 §:n 3 momentti sekä 8, 9, 17—19 ja 22 §, sellaisina kuin niistä ovat 3 §:n 3 momentti laissa 58/2017, 8 § laissa 1086/2005, 18 § osaksi laissa 254/2008, 19 § osaksi laeissa 347/2002 ja 254/2008 ja 22 § laissa 254/2008, sekä 
muutetaan 1 §:n 1 momentti, 5 §:n 1 momentti, 6 ja 7 §, 16 §:n otsikko, 20 § sekä 21 §:n 1 ja 2 momentti,  
sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 1 momentti ja 5 §:n 1 momentti laissa 793/2016 sekä 16 §:n otsikko laissa 1086/2005, seuraavasti: 
1 § 
Soveltamisala 
Valtiolle, kunnille, seurakunnille ja Kansaneläkelaitokselle (veronsaajat) tilitetään verotusmenettelystä annetussa laissa (1558/1995) ja ennakkoperintälaissa (1118/1996) tarkoitetut verot ja maksut sekä kiinteistöverot ja työnantajan sairausvakuutusmaksut (verot) siten kuin tässä laissa säädetään. 
5 § 
Jako-osuudet ja työnantajasuoritusten vähimmäismäärä ennakkoperintävaiheessa 
Valtiovarainministeriön asetuksella säädetään kutakin verovuotta varten ennakonpidätysten ja kannossa maksettavan ennakon sekä ennen verotuksen päättymistä suoritetun jäännösveron jakamiseksi valtion-, kunnallis- ja kirkollisveroksi sekä vakuutetun sairausvakuutusmaksuksi sellaiset suhteelliset osuudet (veronsaajaryhmien jako-osuudet), joiden mukaisiksi veronsaajaryhmien vastaavien osuuksien arvioidaan muodostuvan verovuodelta toimitettavassa verotuksessa. Lisäksi valtiovarainministeriön asetuksella säädetään kuukausikohtaisesti oma-aloitteisten ennakonpidätysten ja työnantajan sairausvakuutusmaksun vähimmäismäärä (työnantajasuoritusten vähimmäismäärä) siten, että niiden yhteismäärä mahdollisimman hyvin vastaa todellista oma-aloitteisten ennakonpidätysten ja työnantajan sairausvakuutusmaksun verovuosikohtaista kokonaiskertymää. Valtiovarainministeriön asetuksella säädetään myös niiden osuuksien laskentaperusteet, joiden mukaan kunnallisveroksi ja kirkollisveroksi vahvistetun osuuden arvioidaan jakautuvan kuntien ja seurakuntien kesken (kuntien ja seurakuntien jako-osuudet). 
6 § 
Tilittäminen verotuksen päätyttyä 
Verot tilitetään veronsaajille maksuunpanosuhteiden mukaisten jako-osuuksien perusteella, kun verovuoden verotus viimeistään on päättynyt. Ensimmäinen maksuunpanon mukainen tilitys tehdään verotuksen päättymiskuukautta seuraavan kausitilityksen yhteydessä. Tämän tilityksen yhteydessä oikaistaan verovuodelta aiemmin tehdyt tilitykset maksuunpanoon perustuvien jako-osuuksien mukaisiksi. 
Verotuksen päättymistä toiseksi seuraavan vuoden huhtikuussa oikaistaan verovuodelta aiemmin tehdyt tilitykset perustumaan veronsaajan hyväksi kertyneiden verojen mukaisiin jako-osuuksiin  
Maksuunpanon ja kertymän mukaisia jako-osuuksia oikaistaan kuukausittain kausitilityksen yhteydessä.  
7 § 
Verovuosikohtainen tilittäminen 
Verovuosikohtaisia tilityksiä tehdään verovuotta seuraavien neljän kalenterivuoden ajan. 
Verovuotta seuraavien neljän kalenterivuoden jälkeen kertyvät ja palautettavat määrät käsitellään tilityksissä seuraavaksi vanhenevan verovuoden tilitysten yhteydessä. Nämä määrät tilitetään niiden jako-osuuksien mukaisesti, joita kyseessä olevan verovuoden tilityksissä sovelletaan. Määriä, jotka tilitetään seuraavaksi vanhenevan verovuoden jako-osuuksilla, ei enää oikaista. 
16 § 
Yhteisöveron verovuosikohtainen tilittäminen  
20 § 
Takaisin perittävät verot 
Jos veronsaajalle tilitettävät verot eivät riitä samassa tilityksessä vähennettävien ja takaisin perittävien määrien suoritukseksi, erotus siirretään perittäväksi seuraavan kausitilityksen yhteydessä. 
21 § 
Virhetilanteet 
Jos veronsaajalle on erehdyksessä tilitetty liikaa tai liian vähän, virhe oikaistaan seuraavan kausitilityksen yhteydessä. 
Olennainen virhe on oikaistava, ja liian pieninä tilitetyt verot on maksettava seuraavaa tilitystä odottamatta. Takaisin perittävä määrä on annettava tiedoksi veronsaajalle. 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran marraskuussa 2018 tehtävässä kausitilityksessä. Tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä sovelletaan viimeisen kerran vuoden 2018 lokakuussa tehtävässä kausitilityksessä. 
Kiinteistöverojen tilityksiä oikaistaan kuukausittain marraskuusta 2019 alkaen. Lain voimaantulon jälkeen luonnollisten henkilöiden ja kuolinpesien maksamat ennakon täydennysmaksut tilitetään kuten maksettavaksi määrätyt ennakot. 
2. 
Laki 
Verohallinnosta annetun lain 30 §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Verohallinnosta annetun lain (503/2010) 30 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 528/2017, seuraavasti: 
30 § 
Verotuskustannukset ja niiden jakautuminen 
Edellä 1 momentissa tarkoitetuista vuotuisista kustannuksista valtio perii kunnilta yhteensä 29,1 prosenttia, evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnilta yhteensä 3,2 prosenttia ja Kansaneläkelaitokselta 5,6 prosenttia.  
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
Tätä lakia sovelletaan ensimmäisen kerran perittäessä kalenterivuoden 2018 vuotuisia verotuskustannuksia.  
3. 
Laki 
verotusmenettelystä annetun lain 18 §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 18 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 71/2010 ja 520/2010, uusi 8 momentti, jolloin nykyinen 8 momentti siirtyy 9 momentiksi, seuraavasti: 
18 § 
Viranomaisen yleinen tiedonantovelvollisuus 
Kansaneläkelaitoksen on toimitettava Verohallinnolle verotusta varten tarpeelliset tiedot myöntämistään eläkkeistä ja etuuksista. Tiedot on annettava hakemusten vireilläolosta, päätöksistä ja maksatuksesta. Lisäksi Kansaneläkelaitoksen on toimitettava hallussaan olevat tiedot myönnetyn työeläkkeen määrästä ja eläkkeen alkamisajasta.  
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
Helsingissä 12.12.2017 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Timo
Kalli
kesk
varapuheenjohtaja
Ville
Vähämäki
ps
jäsen
Timo
Heinonen
kok
jäsen
Kauko
Juhantalo
kesk
jäsen
Toimi
Kankaanniemi
ps
jäsen
Krista
Kiuru
sd
jäsen
Kari
Kulmala
sin
jäsen
Elina
Lepomäki
kok
jäsen
Outi
Mäkelä
kok
jäsen
Antti
Rantakangas
kesk
jäsen
Markku
Rossi
kesk
jäsen
Sari
Sarkomaa
kok
jäsen
Kari
Uotila
vas
jäsen
Pia
Viitanen
sd
jäsen
Ozan
Yanar
vihr
varajäsen
Olavi
Ala-Nissilä
kesk
varajäsen
Timo
Harakka
sd
varajäsen
Lasse
Hautala
kesk
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Maarit
Pekkanen
Viimeksi julkaistu 2.2.2018 13:54