Viimeksi julkaistu 8.5.2021 13.53

Valiokunnan mietintö VaVM 23/2020 vp HE 195/2020 vp Valtiovarainvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle elinkeinotulon, maatilatalouden tulon ja metsätalouden pääomatulon kertapoisto- ja menojäännösrajojen korotuksia koskevaksi lainsäädännöksi

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle elinkeinotulon, maatilatalouden tulon ja metsätalouden pääomatulon kertapoisto- ja menojäännösrajojen korotuksia koskevaksi lainsäädännöksi (HE 195/2020 vp): Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa. 

Asiantuntijat

Verojaosto on kuullut (etäkuuleminen): 

 • erityisasiantuntija Antti Sinkman 
  valtiovarainministeriö
 • veroasiantuntija Tiia Hyysalo 
  valtiovarainministeriö
 • johtava asiantuntija Kari Aaltonen 
  Verohallinto

Verojaosto on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • maa- ja metsätalousministeriö
 • Keskuskauppakamari
 • Suomen Yrittäjät ry
 • Veronmaksajain Keskusliitto ry

Verojaosto on saanut ilmoituksen, ei lausuttavaa: 

 • työ- ja elinkeinoministeriö
 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tuloverolakia, elinkeinotulon verottamisesta annettua lakia sekä maatilatalouden tuloverolakia siten, että kertapoisto- ja menojäännösrajoja korotetaan. Esityksessä ehdotetaan, että elinkeinotulon verottamisesta annetun lain mukaisen irtaimen käyttöomaisuuden pienhankinnaksi luettavan hankinnan yläraja nostettaisiin 1 200 euroon ja pienhankintojen verovuosikohtaisen vähennyksen yhteismäärän raja nostettaisiin 3 600 euroon. Elinkeinotulon verottamisesta annettuun lakiin sekä maatilatalouden tuloverolakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi säännös enintään 1 200 euron menojäännöksen kertapoistosta. Lisäksi ehdotetaan tuloverolaissa tarkoitetun metsätalouden pienen hankinnan tai menojäännöksen kertapoiston rajan nostamista 600 euroon. 

Esitys liittyy valtion vuoden 2021 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2021. 

VALIOKUNNAN YLEISPERUSTELUT

Valiokunta puoltaa esityksen hyväksymistä muutettuna. Muutos kohdistuu voimassa olevan tuloverolain viittaussäännöksen täsmennykseen. 

Valiokunnan asiantuntijakuulemisessa esitystä on kannatettu laajasti. Valiokunta pitää esityksen tavoitteita kannatettavina, ja ehdotetut toimenpiteet vastaavat niille asetettuja tavoitteita hyvin. Muutokset poistosäännöksiin lisäävät verovelvollisten mahdollisuuksia jaksottaa käyttöomaisuuden hankintamenot tarkoituksenmukaisella tavalla ja ehkäisevät poistoerojen muodostumista kirjanpidon ja verotuksen poistamattomien hankintamenojen välille. Täten esitys vähentää verovelvollisten ja Verohallinnon hallinnollista taakkaa tarkoituksenmukaisella tavalla. Valiokunta pitää muutosta kannatettavana. Mainittuja poistorajoja ei ole korotettu vuoden 2002 jälkeen, joten valiokunta pitää korotuksia tarpeellisina ja korotuksen määriä maltillisina.  

Valiokunnan asiantuntijakuulemisessa on kuitenkin huomautettu, että esitetty muutos aiheuttaa viittaussäännöksen perusteella ristiriidan ehdotetun maatilatalouden ja metsätalouden kertapoiston euromäärien välillä. Esityksessä maatilatalouden tuloverolain 8 §:ään lisätään uusi 8 momentti, jonka mukaan maatilatalouden tuloverotuksessa enintään 1 200 euron suuruinen menojäännös saadaan poistaa kerralla. Metsätalouden kertapoiston raja esitetään puolestaan korotettavaksi 200 eurosta 600 euroon. Tämän vuoksi valiokunta esittää, että voimassa olevan tuloverolain 115 §:n 2 momentin viittaussäännöksestä poistetaan viittaus esitettyyn uuteen tuloverolain 8 §:n 8 momenttiin. Muilta osin valiokunnalla ei ole huomautettavaa.  

VALIOKUNNAN YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

3. Tuloverolain 115 §:n muuttamisesta

115 §. Metsätalouden menojen jaksottaminen.

Säännöksestä poistetaan viittaus tuloverolain 8 §:n 8 momenttiin. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Valtiovarainvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 195/2020 vp sisältyvät 1. ja 2. lakiehdotuksen. Eduskunta hyväksyy muutettuna hallituksen esitykseen HE 195/2020 vp sisältyvän 3. lakiehdotuksen. (Valiokunnan muutosehdotukset) 

Valiokunnan muutosehdotukset

1. Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 30 ja 33 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (360/1968) 33 §:n 1 momentin 2 kohta ja 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 898/2001, sekä 
lisätään 30 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 1539/1992 ja 473/1998, uusi 5 momentti seuraavasti: 
30 § 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Enintään 1 200 euron suuruinen menojäännös saadaan poistaa kerralla. 
33 § 
Poiketen siitä, mitä 30 §:ssä säädetään, poistetaan verovelvollisen vaatiessa irtaimen kuluvan käyttöomaisuuden hankintameno kokonaisuudessaan sinä verovuonna, jona omaisuus on otettu käyttöön, jos käyttöomaisuuden: 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
hankintameno on enintään 1 200 euroa (pienhankinta). 
Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuna pienhankintana pidetään käyttöomaisuushyödykettä tai, jos useat käyttöomaisuushyödykkeet yhdessä muodostavat kiinteän kokonaisuuden, tällaista käyttöomaisuushyödykkeiden muodostamaa kokonaisuutta. Pienhankintoina saadaan verovuonna vähentää yhteensä enintään 3 600 euroa. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran verovuodelta 2021 toimitettavassa verotuksessa. 
 Lakiehdotus päättyy 

2. Laki maatilatalouden tuloverolain 8 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään maatilatalouden tuloverolain (543/1967) 8 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 718/1990, uusi 8 momentti seuraavasti: 
8 § 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Enintään 1 200 euron suuruinen menojäännös saadaan poistaa kerralla. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran verovuodelta 2021 toimitettavassa verotuksessa. 
 Lakiehdotus päättyy 

3. Laki tuloverolain 115 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan tuloverolain (1535/1992) 115 §:n Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 2 ja Muutosehdotus päättyy 3 momentti, sellaisena kuin Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi niistä on 3 momentti Muutosehdotus päättyy laissa 896/2001, seuraavasti: 
115 § 
Metsätalouden menojen jaksottaminen 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Metsätalouteen liittyvien koneiden, kaluston ja laitteiden sekä rakennusten ja rakennelmien ja muiden hyödykkeiden hankintamenot vähennetään vuotuisina menojäännöksestä tehtävinä poistoina maatilatalouden tuloverolain 8 Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi §:n 1—7 momentin ja 9 Muutosehdotus päättyy—10 §:n säännösten mukaan. 
Enintään 600 euron suuruinen meno tai menojäännös saadaan poistaa kerralla. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran verovuodelta 2021 toimitettavassa verotuksessa. 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 20.11.2020 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Johannes Koskinen sd 
 
varapuheenjohtaja 
Arto Pirttilahti kesk 
 
jäsen 
Anders Adlercreutz 
 
jäsen 
Tarja Filatov sd 
 
jäsen 
Inka Hopsu vihr 
 
jäsen 
Vilhelm Junnila ps 
 
jäsen 
Heli Järvinen vihr 
 
jäsen 
Anneli Kiljunen sd 
 
jäsen 
Esko Kiviranta kesk 
 
jäsen 
Katri Kulmuni kesk 
 
jäsen 
Merja Kyllönen vas 
 
jäsen 
Pia Lohikoski vas 
 
jäsen 
Matias Marttinen kok 
 
jäsen 
Raimo Piirainen sd 
 
jäsen 
Sari Sarkomaa kok 
 
jäsen 
Pia Viitanen sd 
 
jäsen 
Ville Vähämäki ps 
 
varajäsen 
Lulu Ranne ps 
 
varajäsen 
Jussi Wihonen ps 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Ilkka Lahti