Viimeksi julkaistu 23.12.2021 12.21

Valiokunnan mietintö VaVM 24/2021 vp HE 189/2021 vp Valtiovarainvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta (HE 189/2021 vp): Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa. 

Asiantuntijat

Verojaosto on kuullut: 

 • erityisasiantuntija Paula Laakso 
  valtiovarainministeriö
 • erityisasiantuntija Antti Hästbacka 
  Tulli
 • johtava veroasiantuntija Mika Jokinen 
  Verohallinto

Verojaosto on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • sosiaali- ja terveysministeriö
 • Ahvenanmaan maakunnan hallitus
 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
 • Kaupan liitto ry
 • Keskuskauppakamari
 • Veronmaksajain Keskusliitto ry

Verojaosto on saanut ilmoituksen, ei lausuttavaa: 

 • ulkoministeriö
 • Suomen Yrittäjät ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että arvonlisäverolakiin tehtäisiin arvonlisäverotusjärjestelmää koskevan Euroopan unionin direktiivin muuttamisesta annetun direktiivin edellyttämät muutokset, jotka koskevat Euroopan komission tai EU:n oikeuden nojalla perustetun viraston tai elimen covid-19-pandemiaan reagoimiseksi tekemien hankintojen arvonlisäverovapautta.  

Arvonlisäverolakiin otettaisiin säännökset, joiden mukaan komission tai EU-viraston tai -elimen tekemät tavaroiden maahantuonnit ja yhteisöhankinnat vapautettaisiin arvonlisäverosta. Verosta vapautettaisiin myös tavaroiden ja palvelujen myynnit komissiolle tai EU-virastolle tai -elimelle. Näitä myyntejä varten tehtyihin hankintoihin sisältyvät verot saataisiin vähentää tai hakea palautusmenettelyssä takaisin, eli kyse olisi nollaverokantamyynneistä.  

Verottomuus koskisi vain tilanteita, joissa komissio tai EU-virasto tai -elin hankkisi tavaroita ja palveluja suorittaessaan sille unionin oikeudessa annettuja tehtäviä covid-19-pandemiaan reagoimiseksi. Verottomuus ei koskisi tilanteita, joissa hankittuja tavaroita ja palveluja käytetään komission tai EU-viraston tai -elimen vastikkeellisiin jälleenmyynteihin.  

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2022. Lakia ehdotetaan sovellettavaksi taannehtivasti 1.1.2021 alkaen. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Valiokunta puoltaa esityksen hyväksymistä muuttamattomana. 

Valiokunnan asiantuntijakuulemisessa on pidetty tärkeänä, että yrityksillä säilyy vähennysoikeus myynteihin kohdistuvista hankinnoista, jottei verottomiksi säädettäviä tavaroita ja palveluita komissiolle tai EU:n elimille myytäessä aiheudu piilevää veroa. 

Asiantuntijakuulemisessa on myös korostettu, ettei verottomuus lisää vähennysoikeuden vuoksi tavaroita myyvien yritysten kustannuksia tai hallinnollista taakkaa. Lisäksi hallituksen esityksen mukaisilla muutoksilla on vain hyvin vähäinen verotuottoja pienentävä vaikutus. 

Täten valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena hallituksen esityksestä ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Valtiovarainvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 189/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 26.11.2021 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Johannes Koskinen sd 
 
varapuheenjohtaja 
Arto Pirttilahti kesk 
 
jäsen 
Tarja Filatov sd 
 
jäsen 
Katja Hänninen vas 
 
jäsen 
Esko Kiviranta kesk 
 
jäsen 
Jari Koskela ps 
 
jäsen 
Katri Kulmuni kesk 
 
jäsen 
Pia Lohikoski vas 
 
jäsen 
Riitta Mäkinen sd 
 
jäsen 
Sami Savio ps 
 
jäsen 
Iiris Suomela vihr 
 
jäsen 
Pia Viitanen sd 
 
jäsen 
Ville Vähämäki ps 
 
varajäsen 
Petri Honkonen kesk 
 
varajäsen 
Toimi Kankaanniemi ps 
 
varajäsen 
Merja Kyllönen vas 
 
varajäsen 
Veronica Rehn-Kivi 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Ilkka Lahti