Viimeksi julkaistu 23.12.2021 12.33

Valiokunnan mietintö VaVM 25/2021 vp HE 190/2021 vp Valtiovarainvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valmisteverotuslain ja oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 2 ja 39 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valmisteverotuslain ja oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 2 ja 39 §:n muuttamisesta (HE 190/2021 vp): Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa. 

Asiantuntijat

Verojaosto on kuullut: 

 • neuvotteleva virkamies Krista Sinisalo 
  valtiovarainministeriö

Verojaosto on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • Tulli
 • Verohallinto
 • Ahvenanmaan maakunnan hallitus
 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
 • Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto ry

Verojaosto on saanut ilmoituksen, ei lausuttavaa: 

 • työ- ja elinkeinoministeriö
 • Keskuskauppakamari
 • Suomen Yrittäjät ry
 • Veronmaksajain Keskusliitto ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi valmisteverotuslakia ja oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annettua lakia. 

Valmisteverotuslakiin tehtäisiin muutokset, jotka ovat välttämättömiä valmisteveroja koskevasta yleisestä järjestelmästä annetun uudelleen laaditun neuvoston direktiivin panemiseksi täytäntöön. Valmisteverotuslakia muutettaisiin siten, että siinä huomioitaisiin yhdenmukaistetun valmisteveron alaisten tuotteiden jäsenvaltioiden välisten siirtojen ja valvonnan automatisoinnin laajentaminen nykyisestä verottomien tuotteiden siirroista tuotteisiin, jotka on jo luovutettu kulutukseen ja siten kertaalleen verotettu. Lisäksi tarkennettaisiin säännöksiä, jotka koskevat valmisteveron alaisten tuotteiden siirtoja tilanteissa, joihin sovelletaan osin myös tullilainsäädäntöä. Lakiin tehtäisiin myös eräitä muita tarkennuksia ja ajantasaistuksia. 

Oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain eräitä säännöksiä tarkennettaisiin valmisteverotuslain muutosten edellyttämällä tavalla. 

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 13.2.2023, jolloin direktiiviä on sovellettava jäsenvaltioissa. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Hallituksen esityksestä ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa esityksen hyväksymistä muuttamattomana. 

Valiokunnan asiantuntijakuulemisessa on korostettu, että direktiivissä säädettyjä muutoksia täytäntöön pantaessa on varmistettava samalla direktiivin tavoite siitä, että toimijoiden hallinnollinen taakka kasvaa mahdollisimman vähän. Lisäksi huomautettiin, että sähköiset menettelyt eivät ole tarpeen jatkossakaan Suomen sisällä tapahtuvissa tuotteiden siirroissa. Asiantuntijakuulemisessa painotettiin myös ohjeistuksen tarpeellisuutta alan toimijoiden yhtenäisen kohtelun varmistamiseksi kaikessa verotusmenettelyssä. 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan tehtäviksi välttämättömät muutokset valmisteverotuslakiin valmisteverotusdirektiivin täytäntöön panemiseksi. Esityksessä on huomioitu direktiivin tavoite siitä, että toimijoiden hallinnollisen taakan tulisi kasvaa muutosten seurauksena mahdollisimman vähän. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan valmisteveron alaisten tuotteiden siirtojen sähköistämisen laajentaminen ja sitä kautta paperisista asiakirjoista luopuminen vähentäisivät sekä toimijoiden että viranomaisten hallinnollista taakkaa. Esityksessä ehdotetut muutokset koskevat jäsenvaltioiden välisiä yhdenmukaistetun valmisteveron alaisten tuotteiden siirtoja, joista säädetään valmisteverotusdirektiivissä. Esityksessä ei ehdoteta muutettavaksi Suomen sisäisissä siirroissa noudatettavaa menettelyä, joten esitys säilyttää nykyiset käytännöt. Valiokunta korostaa lopuksi Verohallinnon ohjeistuksen merkitystä.  

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Valtiovarainvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 190/2021 vp sisältyvät 1. ja 2. lakiehdotuksen. 
Helsingissä 26.11.2021 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Johannes Koskinen sd 
 
varapuheenjohtaja 
Arto Pirttilahti kesk 
 
jäsen 
Tarja Filatov sd 
 
jäsen 
Katja Hänninen vas 
 
jäsen 
Esko Kiviranta kesk 
 
jäsen 
Jari Koskela ps 
 
jäsen 
Katri Kulmuni kesk 
 
jäsen 
Pia Lohikoski vas 
 
jäsen 
Riitta Mäkinen sd 
 
jäsen 
Sami Savio ps 
 
jäsen 
Iiris Suomela vihr 
 
jäsen 
Pia Viitanen sd 
 
jäsen 
Ville Vähämäki ps 
 
varajäsen 
Petri Honkonen kesk 
 
varajäsen 
Toimi Kankaanniemi ps 
 
varajäsen 
Merja Kyllönen vas 
 
varajäsen 
Veronica Rehn-Kivi 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Ilkka Lahti