Viimeksi julkaistu 23.6.2022 12.24

Valiokunnan mietintö VaVM 26/2018 vp HE 244/2018 vp Valtiovarainvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tulotietojärjestelmästä annetun lain, perintö- ja lahjaverolain 28 a §:n sekä tuloverolain 112 a §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tulotietojärjestelmästä annetun lain, perintö- ja lahjaverolain 28 a §:n sekä tuloverolain 112 a §:n muuttamisesta (HE 244/2018 vp): Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa. 

Asiantuntijat

Verojaosto on kuullut: 

 • hankepäällikkö Arto Leinonen 
  valtiovarainministeriö
 • lainsäädäntöneuvos Jukka Vanhanen 
  valtiovarainministeriö
 • johtava asiantuntija Helena Hynynen 
  Verohallinto
 • veroasiantuntija Hanna Nykter-Terävä 
  Verohallinto
 • ylitarkastaja Mirkka Piirainen 
  Verohallinto

Verojaosto on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • oikeusministeriö
 • sosiaali- ja terveysministeriö
 • tietosuojavaltuutetun toimisto
 • Eläketurvakeskus
 • Suomen Kuntaliitto
 • Ahvenanmaan maakunnan hallitus
 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry

Verojaosto on saanut ilmoituksen, ei lausuttavaa: 

 • työ- ja elinkeinoministeriö
 • Valtiokonttori
 • Kansaneläkelaitos
 • Finanssiala ry
 • Suomen Taloushallintoliitto ry
 • Tapaturmavakuutuskeskus TVK
 • Työeläkevakuuttajat TELA ry
 • Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry
 • Veronmaksajain Keskusliitto ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi tulotietojärjestelmästä annettua lakia, perintö- ja lahjaverolakia sekä tuloverolakia. Tulotietojärjestelmästä annettuun lakiin lisättäisiin säännökset, jotka ovat tarpeellisia tulotietojärjestelmän laajentamiseksi koskemaan eläke- ja etuustuloja. Lakiin sisällytettiin uudistuksen ensimmäisessä vaiheessa tarvittavat säännökset vain palkkatuloja ja muita työnantajien ilmoittamia suorituksia koskevista tiedoista.  

Keskeiset muutokset koskevat tulorekisterin tietosisältöä koskevia säännöksiä, joihin on lisätty tarvittavat säännökset tulorekisteriin talletettavista eläke- ja etuustuloja koskevista tiedoista. Näiden suoritusten maksajiin sovellettaisiin osin eri säännöksiä kuin työnantajaan, mikä on edellyttänyt myös terminologisia tarkistuksia suorituksen maksajan käsitteeseen sekä vähäisempiä muutoksia muun muassa ilmoittamisvelvollisuuden määräaikaa ja myöhästymismaksua koskeviin säännöksiin. Lakiin lisättäisiin säännökset tilanteista, joissa etuus on maksettu muulle saajalle kuin etuuteen oikeutetulle tulonsaajalle itselleen. Lisäksi lakiin lisättäisiin säännökset tietojen luovuttamisesta Ahvenanmaan maakunnan viranomaisille maakunnan lainsäädäntövaltaan kuuluvien tehtävien hoitamiseksi ja tarkistettaisiin eräiltä osin myös muita tietojen käyttäjiä koskevia säännöksiä muun muassa tietojen sallittujen käyttötarkoitusten osalta.  

Perintö- ja lahjaverolain säännöksiä eräiden sivullisen tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvien tietojen ilmoittamisesta Verohallinnolle muutettaisiin siten, että tiedot on annettava Tulorekisteriyksikölle. 

Tuloverolain säännöstä verotuksen oikaisusta eräiden takaisinperittyjen etuustulojen johdosta muutettaisiin etuustulojen ilmoittamismenettelyn muuttumisen vuoksi. 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2019. Lakeja sovellettaisiin 1 päivänä tammikuuta 2020 tai sen jälkeen maksettuja eläke- ja etuustuloja koskeviin tietoihin. 

VALIOKUNNAN YLEISPERUSTELUT

Valiokunta puoltaa esityksen hyväksymistä muutettuna. Muutosehdotus koskee tulorekisteriin talletettujen tietojen käyttötarkoitusta sekä Ahvenanmaan maakunnalle, sen viranomaisille ja Ahvenanmaan kunnille luovutettavien tietojen luovuttamisen ajankohtaa. Lisäksi valiokunta ehdottaa poistettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen liittyvän yksittäisen muutosehdotuksen.  

Esityksen taustaa

Hallituksen esitys käsittää toisen osan laaja-alaisesta uudistuksesta, jonka tarkoituksena on siirtyä keskitettyyn ja reaaliaikaiseen tulotietojen keräämiseen ja välittämiseen. Uudistuksen ensimmäisessä vaiheessa säädettiin valtakunnallisesta tulotietojärjestelmästä, joka palvelee työnantajia ja muita suorituksen maksajia sekä tiedon käyttäjiä. Tulotietojärjestelmä muodostuu tulotietoja sisältävästä tulorekisteristä sekä tietojen oikeellisuutta palvelevasta yksilöinti- ja yhteystietoja sisältävästä rekisteristä.  

Tulotietojärjestelmän avulla voidaan vastaanottaa ja tallettaa työnantajien ja muiden laissa tarkoitettujen tahojen antamia tietoja tulorekisteriin ja välittää niitä tietojen saantiin oikeutetuille viranomaisille ja muille tahoille. Tulotietojärjestelmän avulla voidaan keskitetysti täyttää suoritusten maksajien lakisääteinen tiedonantovelvollisuus sekä toteuttaa viranomaisten ja muiden tahojen tiedonsaantioikeus. Järjestelmän tarkoitus on vähentää näin ilmoittajien hallinnollista taakkaa ja tehostaa viranomaisten toimintaa.  

Tiedot kertyvät tulorekisteriin reaaliaikaisesti eli pääsääntöisesti viiden päivän kuluessa suorituksen maksupäivästä. Tietoja luovutetaan automaation ja koneellisen tiedonsiirron avulla sähköisessä muodossa välittömästi tiedon tallettamisen jälkeen.Tulotietojärjestelmän hallittu käyttöönotto on edellyttänyt vaiheistamista.  

Tulorekisterin ensimmäisen vaiheen käyttöönotto alkaa vuoden 2019 alusta. Ensimmäisessä vaiheessa eli vuoden 2019 alusta tulorekisteriin talletetaan suoritusten maksajien ilmoittamat tiedot palkoista ja muista suorituksista kuin eläke- ja etuustuloista. Samoin vuoden 2019 alusta tietoja hyödyntää vain rajattu joukko tiedon käyttäjiä, joita ovat Kansaneläkelaitos, Verohallinto, eläkelaitokset, Eläketurvakeskus ja työttömyysvakuutusrahasto.  

Toisessa vaiheessa eli vuoden 2020 alusta tulorekisterin tietoa hyödyntävien joukko laajenee myös muihin viranomaisiin lukuun ottamatta ulosottoviranomaista, joka ryhtyy käyttämään tulorekisterin tietoa vuoden 2021 alusta. Eduskunta on hyväksynyt ensimmäisen vaiheen lainsäädäntömuutokset, ja ne tulivat voimaan 16. päivänä tammikuuta 2018.  

Valiokunta on käsitellyt uudistusta kokonaisuutena ja sen ensimmäistä vaihetta mietinnössään VaVM 20/2017 vp. Valiokunta pitää perusteltuna, että uudistus toteutetaan vaiheittain, jotta se olisi hallittava ja sen täytäntöönpano sujuvaa. 

Eläke- ja etuustulojen ilmoittaminen

Esityksellä laajennetaan tulorekisteriin ilmoitettavien ja sinne talletettavien tietojen määrää. Palkanmaksajien tavoin eläke- ja etuustulojen maksajat ilmoittaisivat reaaliaikaisesti maksamansa eläke- ja etuustulot keskitetysti tulorekisteriin, josta ne välitettäisiin välittömästi muiden tietojen tapaan tiedon käyttäjille laissa säädettyjen tehtävien hoitamiseksi. Esitys mahdollistaa täten viranomaisille ja muille tiedonsaantiin oikeutetuille tahoille reaaliaikaisen ja mahdollisimman kattavan tulonsaajaa koskevan tulotiedon. Tämä puolestaan edistää viranomaisessa asioiden joutuisaa käsittelyä ja päätösten oikeellisuutta sekä vähentää tarvetta etuuksien takaisinperintään ja perinteisin menetelmin tapahtuvaan viranomaisten ja muiden tahojen keskinäiseen tietojenvaihtoon. Esitystä on kannatettu laajasti valiokunnan asiantuntijakuulemisessa. Valiokunta pitää kaikkia näitä tavoitteita kannatettavina ja puoltaa näiltä osin esitystä. 

Tulorekisteriin ei kuitenkaan tässä vaiheessa ilmoitettaisi eikä talletettaisi EU:n tietosuoja-asetuksenLuonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679 9 artiklassa tarkoitettuja erityisiin henkilöryhmiin kuuluvia tietoja eikä henkilötietolaissa arkaluonteisiksi säädettyjä tietoja. Tältä osin tietojen luovuttaminen jäisi hoidettavaksi tiedon käyttäjien keskinäisin menetelmin nykyiseen tapaan. 

Myös tältä osin esitystä on kannatettu valiokunnan asiantuntijakuulemisessa, eikä siihen näiltä osin ole esitetty muutostarpeita. Valiokunta pitää ehdotettua laajennusta ja toteuttamistapaa perusteltuna, eikä sillä ole tältä osin huomautettavaa.  

Tiedon käyttäjille tulorekisteristä luovutettavat tiedot

Tulorekisterin tietosisällön laajeneminen etuustuloihin ei sinänsä edellytä muutoksia niihin voimassa olevan lain mukaisiin käyttötarkoituksiin, joihin tietoja voidaan luovuttaa. Etuustuloja koskevia tietoja voitaisiin siten käyttää samoihin käyttötarkoituksiin tiedon käyttäjien tiedonsaantioikeuksien mukaisesti. Tältä osin valiokunnan asiantuntijakuulemisessa esitystä on pääosin kannatettu, mutta siihen on esitetty myös muutostarpeita. 

Ahvenanmaan maakunnan hallitus on kiinnittänyt huomiota siihen, että Ahvenanmaan maakunta on myös eläkelaitos, jolla tulisi muiden eläkelaitosten tapaan olla mahdollisuus saada tulorekisterin tietoja 1. päivästä tammikuuta 2019 eläketurvan toimeenpanoa varten. Esityksen voimaantulosäännöksen 6 momentin johdosta tietoja olisi alettu luovuttaa Ahvenanmaan maakunnalle ja sen viranomaisille vasta 1. päivänä tammikuuta 2020.  

Valiokunta pitää tämän johdosta tarpeellisena muuttaa esityksen voimaantulosäännöstä tältä osin. Täten Ahvenanmaan maakunnalle, sen viranomaisille ja Ahvenanmaan kunnille tulisi luovuttaa tulorekisterin tietoja lain voimaantulopäivästä lähtien eläketurvan toimeenpanoa varten. Oikeus saada tietoja koskisi myös tietojen luovuttamista 13 §:n 1 momentin 2 kohdassa mainituissa asetuksissa tai sopimuksissa säädettyjen tehtävien toimeenpanoa varten, kuten muidenkin eläkelaitosten kohdalla. Oikeus saada tietoja koskisi myös tietoja, jotka koskevat 1. päivänä tammikuuta 2019 tai sen jälkeen ennen lain voimaantuloa maksettuja suorituksia. 

Asiantuntijakuulemisessa on kiinnitetty huomiota kuntien ja kuntayhtymien oikeuteen saada tietoja  tulotietojärjestelmästä.  Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (812/2000) 21 §:n perusteella sosiaalihuollon viranomainen voi maksun määräämistä ja tietojen tarkistamista varten saada veroviranomaisilta teknisen käyttöyhteyden avulla näiden henkilörekistereissä olevia salassa pidettäviä henkilötietoja asiakkaan suostumuksesta riippumatta. Lainkohdan nojalla kunnalla tai kuntayhtymällä on oikeus tietojen tarkistamiseen esimerkiksi elatussopimuksen vahvistamisen yhteydessä tai myöntäessään täydentävää toimeentulotukea.  

Valiokunta pitää tarpeellisena, että kuntien ja kuntayhtymien oikeutta saada tietoja tulorekisteristä laajennetaan tältä osin. Täten tulotietojärjestelmästä annetun lain 13 §:n 1 momentin 18 ja 19 kohtia muutettaisiin näiltä osin ja lakiin lisättäisiin kuntia ja kuntayhtymiä koskevat maininnat sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa säädettyyn tiedonsaantioikeuteen. 

Muuta

Valiokunta on kiinnittänyt huomiota 6 §:n 2 momentin 14 kohdan muutosehdotukseen. Muutostarve johtuu vireillä olevasta sosiaali- ja terveyshuollon uudistuksesta (sote-uudistus). Esitys laajentaisi tulorekisteriin talletettavia tietoja maakunnan maksamien palkkojen osalta. Valiokunta ehdottaa, että muutosehdotus poistetaan, sillä sote-uudistuksen eduskuntakäsittely on vielä kesken, eikä sen lopullisesta sisällöstä ja voimaantuloajasta ole varmuutta. 

Lopuksi

Asiantuntijakuulemisen yhteydessä on nousut esille huoli työnantajien ja tilitoimistojen valmiudesta ilmoittaa tulotietoja vuoden 2019 alusta tulorekisteriin. Vaikka esitys ei muuttaisi voimassa olevaa sääntelyä tältä osin, valiokunta haluaa viitata voimassa olevaan lain voimaantulosäännökseen, jossa säädetään erityisesti myöhästymismaksun määräämisestä tulorekisterin käyttöönottovaiheen eli vuoden 2019 aikana. 

Säännöksen mukaan myöhästymismaksu määrätään pääsääntöisesti vasta 1. päivänä tammikuuta 2020 ja sen jälkeen annettujen tietojen perusteella. Tätä aiemmin annettujen tietojen perusteella myöhästymismaksu määrättäisiin vain, jos tietojen myöhässä ilmoittaminen osoittaisi ilmeistä piittaamattomuutta velvollisuudesta ilmoittaa tietoja tulorekisteriin.  

Tulorekisterin käyttöönotto muuttaa suoritusten maksajien ilmoittamismenettelyjä merkittävästi, mistä syystä alkuvaiheessa voi tapahtua erilaisia tahattomia ilmoittamisen sisältövirheitä ja -puutteita sekä ilmoittamisen määräaikoihin liittyviä väärinkäsityksiä. Menettelyn käyttöönottovaiheessa tapahtuvien tahattomien virheiden ja viivästysten perusteella ei tämän vuoksi olisi kohtuullista määrätä seuraamusmaksuja. Valiokunta pitää edelleen tärkeänä, että tulorekisterin käyttöönoton vaatimaan ohjaukseen ja tiedotukseen kiinnitetään erityistä huomiota. 

VALIOKUNNAN YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1. lakiehdotus

6 §. Tulorekisteriin talletettavat tulotiedot ja muut tiedot.

Pykälän 2 momentin 14 kohdan muutosehdotus on kytketty sote-uudistukseen, minkä vuoksi se tulisi poistaa.  

13 §. Tiedon käyttäjien oikeus saada tietoja tulotietojärjestelmästä.

Pykälän 2 momentin 18 kohtaan lisättäisiin maininta kunnan oikeudesta saada tulorekisterin tietoja sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa säädetyn tiedonsaantioikeuden toteuttamiseksi. Vastaava mainita lisättäisiin kuntayhtymien osalta 2 momentin 19 kohtaan. Lisäykset laajentaisivat näin kuntien ja kuntayhtymien tiedonsaantioikeuksia tulorekisteristä.  

Voimaantulosäännöksen 6 momentti.

Voimaantuloisäännöstä muutettaisiin siten, että tulorekisterin tietoja luovutettaisiin Ahvenanmaan maakunnalle, sen viranomaisille ja Ahvenanmaan kunnalle voimaantulopäivästä lähtien ja tiedonsaantioikeus koskisi myös 1. päivänä tammikuuta 2019 tai sen jälkeen ennen lain voimaantuloa maksettuja suorituksia koskevia tietoja. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Valtiovarainvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 244/2018 vp sisältyvät 2. ja 3. lakiehdotuksen. Eduskunta hyväksyy muutettuna hallituksen esitykseen HE 244/2018 vp sisältyvän 1. lakiehdotuksen. (Valiokunnan muutosehdotukset) 

Valiokunnan muutosehdotukset

1. Laki tulotietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan tulotietojärjestelmästä annetun lain (53/2018) 3 §, 6 §:n 1 momentti, 2 momentin johdantokappaleValiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi , Muutosehdotus päättyyValiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi ja 14 kohta sekä Poistoehdotus päättyy 3 momentin johdantokappale, 7 §:n johdantokappale, 9 §:n 1 momentin 3 kohdan ruotsinkielinen sanamuoto, 10 §:n 1 momentti, 11 §:n 1 momentti, 12 §:n 4 ja 12 momentti, 13 §:n 1 momentin 4, 8, 16Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi , 18, 19 Muutosehdotus päättyy ja 21—25 kohta, 22 §:n 1 momentti ja 24 §:n 1 momentti sekä  
lisätään 6 §:ään uusi 5—7 momentti, 8 §:ään uusi 4 momentti, 12 §:ään uusi 11 ja 12 momentti, jolloin nykyinen 11 ja muutettu 12 momentti siirtyy 13 ja 14 momentiksi, ja lakiin uusi 24 a § seuraavasti: 
3 § 
Määritelmät 
Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) suorituksen maksajalla työnantajaa, toimeksiantajaa ja muuta näihin rinnastettavaa suorituksen maksajaa sekä muuna kuin rahana annetun edun antajaa (palkanmaksaja) sekä oikeushenkilöä, joka maksaa eläkkeitä, muita etuuksia tai niihin rinnastettavia suorituksia lakiin, yksityisoikeudelliseen sopimussuhteeseen tai tekemäänsä päätökseen perustuen (etuudenmaksaja); 
2) tulonsaajalla luonnollista henkilöä, kuolinpesää ja oikeushenkilöä, jolle tässä laissa tarkoitettu suoritus on maksettu tai muuna kuin rahana maksettu etu annettu sekä luonnollista henkilöä ja kuolinpesää, joka on oikeutettu kyseiseen suoritukseen; 
3) sijaissaajalla tahoa, jolle suoritus on lakiin perustuvan oikeuden nojalla maksettu suoritukseen oikeutetun tulonsaajan asemesta; 
4) tiedon käyttäjällä viranomaista tai julkista tehtävää hoitavaa tahoa, jolle välitetään tulotietojärjestelmään talletettuja tietoja; 
5) maksupäivällä päivää, jona suoritus on tulonsaajan käytettävissä. 
6 §  
Tulorekisteriin talletettavat tulotiedot ja muut tiedot 
Tulorekisteriin talletetaan 2, 3 ja 5 momentissa tarkoitetut tulonsaajia koskevat tulotiedot ja muut tiedot, jotka suorituksen maksaja on mainituissa momenteissa tarkoitettujen lakien nojalla velvollinen ilmoittamaan tiedon käyttäjille. 
Palkanmaksajan maksamista suorituksista ja muuna kuin rahana antamista eduista talletetaan seuraavat verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 3 luvun sekä oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain (768/2016) 16 §:n ja 29 §:n 3 momentin nojalla ilmoitettavat tiedot: 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi 14) tiedot kunnan, kuntayhtymän ja maakunnan maksamistaan palkkioista perimistä luottamushenkilömaksuista; Poistoehdotus päättyy 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Lisäksi palkanmaksajan maksamista suorituksista ja muuna kuin rahana antamista eduista talletetaan seuraavat tiedot: 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Etuudenmaksajan maksamista suorituksista talletetaan seuraavat verotusmenettelystä annetun lain 3 luvun, oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 16 §:n sekä perintö- ja lahjaverolain (378/1940) 28 a §:n nojalla ilmoitettavat tiedot: 
1) tiedot eläkkeistä ja muista etuuksista; 
2) tiedot rikosvahingon, riistavahingon ja muiden vastaavien vahinkojen johdosta maksetuista ansionmenetyskorvauksista sekä elatuksen vähentymisestä saaduista korvauksista; 
3) tiedot muista kuin maa- tai metsätalouteen taikka elinkeinotoimintaan kohdistuvista veronalaisista vapaaehtoisen vakuutuksen korvauksista; 
4) tiedot kapitalisaatiosopimuksista; 
5) tiedot 1—4 kohdassa mainittuihin eriin liittyvistä tuloverolain 61 a §:ssä tarkoitetuista viivästyskorotuksista: 
6) tiedot 1—5 kohdassa tarkoitetuista eristä toimitetusta ennakonpidätyksestä sekä peritystä lähdeverosta ja sairausvakuutusmaksusta; 
7) tiedot 1—5 kohdassa tarkoitettuihin suorituksiin liittyvistä perusteettomista eduista sekä suorituksista tulonsaajalta takaisin perityistä määristä; 
8) tieto sellaisten päivien lukumäärästä, joilta tulonsaajalle on työttömyyden perusteella maksettu etuutta;  
9) tiedot perintö- ja lahjaverolain 28 a §:ssä tarkoitettuja suorituksista. 
Etuudenmaksajan maksamista suorituksista talletetaan lisäksi seuraavat tiedot, jotka etuuden maksaja on muualla laissa olevien säännösten nojalla velvollinen antamaan tiedon käyttäjälle: 
1) tiedot toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) 11 §:ssä tarkoitetuista toimeentulotukeen vaikuttavista etuuksista ja niihin rinnastettavista suorituksista sekä tällaisiin suorituksiin liittyvistä viivästyskorotuksista; 
2) tiedot julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) tai työttömyysturvalain perusteella maksettavista kulukorvauksista;  
3) tiedot 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuihin suorituksiin liittyvistä perusteettomista eduista sekä niiden perusteella tulonsaajalta takaisin perityistä määristä. 
Edellä 5 ja 6 momentissa tarkoitettuja suorituksia koskevat tiedot talletetaan vastaavasti myös, jos suoritus on maksettu osittain tai kokonaan sijaissaajalle. Tietoa siitä, että suoritus on maksettu sijaissaajalle, ei kuitenkaan talleteta, jos sijaissaajana on edunvalvoja, edunvalvontavaltuutettu, huoltaja tai kuolinpesä. Jos sijaissaajana on toinen etuudenmaksaja, talletetaan lisäksi sijaissaajan ilmoittama tieto siitä, mikä 5 tai 6 momentissa tarkoitettu suoritus on myöhemmin kokonaan tai osittain katettu toiselta etuudenmaksajalta saadulla suorituksella. 
7 §  
Tulorekisteriin talletettavat täydentävät tiedot 
Tulorekisteriin talletetaan 6 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettuja tietoja täydentäviä työsuhteeseen tai muuhun palvelus- taikka toimeksiantosuhteeseen liittyviä tiedon käyttäjien 13 §:ssä tarkoitettujen tehtävien hoitamisessa tarpeellisia tietoja, jotka koskevat: 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
8 § 
Tulorekisteriin talletettavat yksilöinti- ja yhteystiedot 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Sijaissaajasta voidaan tallettaa 1 momentin 1—3 kohdassa tarkoitetut yksilöinti- ja yhteystiedot. 
10 § 
Tietojen antaminen Tulorekisteriyksikölle 
Suorituksen maksajan on salassapitosäännösten ja muiden tiedonsaantia koskevien rajoitusten estämättä annettava Tulorekisteriyksikölle 6 §:n 2—5 momentissa ja 8 §:ssä tarkoitetut ilmoittamis- ja tiedonantovelvollisuuden sekä 6 §:n 6 ja 7 momentissa tarkoitetut tiedonsaantioikeuden piiriin kuuluvat tiedot ja se voi antaa Tulorekisteriyksikölle talletettaviksi ja edelleen 13 §:n nojalla luovutettaviksi tulonsaajia koskevat 7 §:ssä tarkoitetut tiedot. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
11 §  
Tietojen antamistapa ja allekirjoittaminen 
Edellä 6—8 §:ssä tarkoitetut tiedot on annettava sähköisesti. Erityisestä syystä palkanmaksaja voi antaa 6 ja 8 §:ssä tarkoitetut tiedot muutoin kuin sähköisesti Tulorekisteriyksikön vahvistamalla lomakkeella. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
12 §  
Tietojen antamisaika 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Työntekijän eläkelain 72 §:ssä tarkoitettua vakuutuspalkkaa koskevat tiedot on annettava kuukausittain viimeistään työskentelyä seuraavan kalenterikuukauden viidentenä päivänä, kuitenkin viimeistään viidentenä päivänä sitä kalenterikuukautta seuraavan kalenterikuukauden alusta lukien, jonka aikana palkanmaksajan velvollisuus vakuutuspalkan määrittämiseen on ilmennyt. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Edellä 6 §:n 5 momentin 7 kohdassa ja 6 momentin 3 kohdassa tarkoitetut tiedot perusteettomista eduista on annettava ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kuukauden kuluessa sen jälkeen, kun perusteetonta etua koskeva päätös on tehty tai maksamisessa tapahtunut virhe muutoin havaittu ja tiedot tulonsaajalta takaisin perityistä määristä viimeistään viidentenä kalenteripäivänä sen päivän jälkeen, jona tieto takaisin perityn määrän maksamisesta, sen maksajasta ja siitä, mihin suoritukseen maksu liittyy, on saatu. 
Edellä 6 §:n 7 momentissa tarkoitetut etuudenmaksajan vastaanottamaa suoritusta koskevat tiedot on annettava ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kuukauden kuluessa sen päivän jälkeen, jona tieto suorituksen maksamisesta, sen maksajasta ja siitä, mihin eläkkeeseen tai muuhun etuuteen maksu liittyy, on saatu. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Verohallinnon määräyksellä voidaan pidentää 1—3 ja 13 momentissa säädettyjä määräaikoja sellaisten 6 §:n 2 momentissa tarkoitettujen tietojen osalta, joiden antaminen mainittujen määräaikojen sisällä ei ole verotuksen toimittamisen ja verovalvonnan kannalta välttämätöntä. 
13 § 
Tiedon käyttäjien oikeus saada tietoja tulotietojärjestelmästä 
Tulorekisteriyksikkö välittää ja luovuttaa tulorekisterin tietoja, jotka tiedon käyttäjä on salassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten estämättä oikeutettu muun lain nojalla saamaan suorituksen maksajalta tai toiselta tiedon käyttäjältä, seuraavasti: 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
4) Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle maatalousyrittäjän eläkelaissa, 2 kohdassa mainituissa asetuksissa ja sosiaaliturvasopimuksessa, maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetussa laissa (612/2006) ja maatalousyrittäjien luopumistuesta annetussa laissa (1293/1994) säädettyjen tehtävien toimeenpanoa varten sekä sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetussa laissa (118/1991) tarkoitetun korvausasian ratkaisemiseksi; 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
8) Työllisyysrahastolle työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 10 §:n 1 momentin 2, 3, 6 ja 7 kohdassa säädettyjen tehtävien toimeenpanoa varten; 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
16) Valtiokonttorille käsiteltävänä olevan liikennevakuutuslaissa, työtapaturma- ja ammattitautilaissa, sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta annetussa laissa (1521/2016), opiskeluun liittyvissä työhön rinnastettavissa olosuhteissa syntyneen vamman tai sairauden korvaamisesta annetussa laissa, eräisiin rangaistus-, huolto- ja hoitolaitoksiin otettujen henkilöiden tapaturmakorvauksesta annetussa laissa, tapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta kriisinhallintatehtävässä annetussa laissa (1522/2016), pelastuslaissa (379/2011), virkatehtävässä apuna olleelle henkilölle eräissä tapauksissa suoritettavasta tapaturmakorvauksesta annetussa laissa (625/1967), meripelastuslaissa (1145/2001), julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa, kotoutumisen edistämisestä annetussa laissa (1386/2010), valmiuslaissa (1552/2011), poliisilaissa (872/2011), käräjäoikeuden lautamiehistä annetussa laissa (675/2016), kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetussa laissa (746/2011) tai rikosvahinkolaissa (1204/2005) tarkoitetun korvausasian ratkaisemista varten; 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
18) kunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa (734/1992) tarkoitetun tai varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetussa laissa (1503/2016) tarkoitetun asiakasmaksun määräämistä varten Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi sekä sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa (812/2000) säädetyn tiedonsaantioikeuden toteuttamiseksi Muutosehdotus päättyy;  
19) kuntayhtymälle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa tarkoite-tun tai varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetussa laissa tarkoitetun asiakasmaksun määräämistä vartenValiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi  sekä sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa säädetyn tiedonsaantioikeuden toteuttamiseksi Muutosehdotus päättyy; 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
21) työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetussa laissa (44/2006) tarkoitetulle työsuojeluviranomaiselle tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain (1233/2006) ja työsuhteen vähimmäisehtojen noudattamisen sekä ulkomaalaisen työvoiman käytön valvontaa varten; 
22) Tilastokeskukselle tilastojen laatimista varten; 
23) työ- ja elinkeinotoimistolle, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskukselle julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa säädetyn palkkatuen ja starttirahan sekä palkkaturvalain (866/1998) ja merimiesten palkkaturvalain (1108/2000) toimeenpanoa varten; 
24) ulosottoviranomaiselle ulosottokaaressa (705/2007) tarkoitettua täytäntöönpanoa varten; 
25) Ahvenanmaan maakunnalle sekä sen viranomaisille ja kunnille niiden Ahvenanmaan itsehallintolaissa (1144/1991) tarkoitetussa maakuntalaissa säädettyjen tehtävien hoitamiseksi noudattaen, mitä siinä säädetään niiden oikeudesta saada tietoja. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
22 §  
Myöhästymismaksu 
Verohallinto määrää suorituksen maksajan maksettavaksi myöhästymismaksun, jos 6 §:n 2—5 momentissa tarkoitetut tiedot tai niihin liittyvät 8 §:ssä tarkoitetut tiedot kalenterikuukauden aikana maksetuista suorituksista ilmoitetaan myöhemmin kuin maksupäivää seuraavan kalenterikuukauden kahdeksantena päivänä. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
24 § 
Tulotietojärjestelmän käytön vaikutukset suorituksen maksajan ja tulonsaajan velvollisuuksiin 
Palkanmaksaja ei ole velvollinen antamaan tulorekisteriin talletettuja 6 ja 7 §:ssä tarkoitettuja tietoja tiedon käyttäjille muutoin kuin tässä laissa säädetyllä tavalla. Tiedon käyttäjällä on oikeus pyytää palkanmaksajalta tulorekisteristä puuttuvia tietoja ja tulorekisterin tietoja täydentäviä selvityksiä noudattaen, mitä ilmoittamis- tai tiedonantovelvollisuudesta muualla laissa säädetään. Viranomaisen tai muun tahon suorittamaa tarkastusta varten esitettävästä aineistosta säädetään erikseen. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
24 a § 
Poikkeus oikeuteen rajoittaa henkilötietojen käsittelyä 
Luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus) 18 artiklaa rekisteröidyn oikeudesta käsittelyn rajoittamiseen ei sovelleta henkilötietojen käsittelyyn tulotietojärjestelmässä.  
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
Tätä lakia sovelletaan 6 §:n 5—7 momentissa tarkoitettujen tietojen osalta niihin suorituksiin, joiden maksupäivä on 1 päivänä tammikuuta 2020 tai sen jälkeen. Perusteettomia etuja koskevien 6 §:n 5 momentin 7 kohdassa ja 6 momentin 3 kohdassa tarkoitettujen tietojen sekä etuudenmaksajan toiselta etuudenmaksajalta vastaanottamaa suoritusta koskevien 7 momentissa tarkoitettujen tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin on vapaaehtoista, jos suoritus on maksettu ennen 1 päivää tammikuuta 2021. 
Tietoihin, jotka koskevat 6 §:n 5—7 momentissa tarkoitettuja ennen 1 päivää tammikuuta 2020 maksettuja suorituksia tai suoritettuja takaisinmaksuja, sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. 
Ulosottoviranomaiselle ilmoitettaviin tietoihin, jotka koskevat 1 päivänä tammikuuta 2020 tai sen jälkeen ja ennen 1 päivää tammikuuta 2021 maksettuja 6 §:n 5—7 momentissa tarkoitettuja suorituksia tai suoritettuja takaisinmaksuja, sovelletaan vuoden 2020 aikana tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. 
Lain 13 §:n 1 momentin 8 kohtaa sovelletaan Työllisyysrahastolle luovutettavien tietojen osalta siten, että tietoja luovutetaan työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain (555/1998) 10 §:n 1 momentin 7 kohdassa säädettyjen tehtävien toimeenpanoa varten 1 päivästä tammikuuta 2020.  
Tulorekisterin tietoja luovutetaan 13 §:n 1 momentin 25 kohdassa tarkoitetuille tiedon käyttäjille 1 päivästä tammikuuta 2020. Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Lain 6 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettuja tietoja luovutetaan kuitenkin eläketurvan järjestämistä koskevassa maakuntalaissa säädettyjen tehtävien toimeenpanoa tai 13 §:n 1 momentin 2 kohdassa mainituissa asetuksissa ja sosiaaliturvasopimuksessa säädettyjen tehtävien toimeenpanoa varten tämän lain voimaantulosta lähtien. Viimeksi mainittui-hin tietoihin, jotka koskevat ennen 1 päivää tammikuuta 2019 maksettuja suorituksia, sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Muutosehdotus päättyy 
Myöhästymismaksua määrätään ennen 1 päivää tammikuuta 2021 maksettuja 6 §:n 5 momentissa tarkoitettuja suorituksia tai suoritettuja takaisinmaksuja koskevan ilmoituksen myöhästymisen perusteella vain, jos laiminlyönti osoittaa ilmeistä piittaamattomuutta velvollisuudesta ilmoittaa tietoja tulorekisteriin. 
 Lakiehdotus päättyy 

2. Laki perintö- ja lahjaverolain 28 a §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan perintö- ja lahjaverolain (378/1940) 28 a §, sellaisena kuin se on laissa 523/2010, seuraavasti: 
28 a § 
Vakuutusyhtiön tai muun etuuden maksajan on ilmoitettava maksamistaan 7 a tai 18 a §:ssä tarkoitetuista etuuksista Verohallinnolle. Tiedot on tulotietojärjestelmästä annetun lain (53/2018) 6 ja 8 §:n mukaisesti talletettava tulorekisteriin. Tietojen antamiseen sovelletaan mainittua lakia. Tiedot katsotaan annetuiksi Verohallinnolle silloin, kun ne on annettu Tulorekisteriyksikölle. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
Tätä lakia sovelletaan tietoihin, jotka koskevat suorituksia, joiden maksupäivä on 1 päivänä tammikuuta 2020 tai sen jälkeen. Tietoihin, jotka koskevat ennen 1 päivää tammikuuta 2020 maksettuja suorituksia, sovelletaan lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. 
 Lakiehdotus päättyy 

3. Laki tuloverolain 112 a §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan tuloverolain (1535/1992) 112 a §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 561/2004, seuraavasti: 
112 a § 
Eräiden takaisin perittyjen etuustulojen oikaisu 
Jos verovelvollinen maksaa takaisin aikaisempana vuonna aiheetta saamaansa eläkettä, opintorahaa tai muuta veronalaista lakisääteistä etuutta niin myöhään, että suoritusta ei voida ottaa huomioon etuudensaajan alkuperäisen suorituksen maksuvuoden verotuksessa, takaisin maksettu määrä vähennetään takaisinmaksuvuoden verotuksen oikaisuna samalla tavoin kuin puhtaasta ansiotulosta valtion- ja kunnallisverotuksessa tehtävät vähennykset. Vähennys tehdään muiden vähennysten jälkeen ennen perusvähennystä. Verohallinto määrää, mihin alkuperäisen suorituksen maksuvuotta seuraavan vuoden kalenteripäivään mennessä takaisinmaksu on tehtävä, jotta maksu voidaan ottaa huomioon etuudensaajan alkuperäisen suorituksen maksuvuoden verotuksessa.  
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
Tätä lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2020 toimitettavassa verotuksessa. 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 14.12.2018 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Timo Kalli kesk 
 
varapuheenjohtaja 
Ville Vähämäki ps 
 
jäsen 
Timo Harakka sd 
 
jäsen 
Timo Heinonen kok 
 
jäsen 
Kauko Juhantalo kesk 
 
jäsen 
Toimi Kankaanniemi ps 
 
jäsen 
Pauli Kiuru kok 
 
jäsen 
Esko Kiviranta kesk 
 
jäsen 
Kari Kulmala sin 
 
jäsen 
Elina Lepomäki kok 
 
jäsen 
Johanna Ojala-Niemelä sd 
 
jäsen 
Aila Paloniemi kesk 
 
jäsen 
Antti Rantakangas kesk 
 
jäsen 
Markku Rossi kesk 
 
jäsen 
Eero Suutari kok (osittain) 
 
jäsen 
Maria Tolppanen sd 
 
jäsen 
Kari Uotila vas 
 
jäsen 
Ozan Yanar vihr 
 
varajäsen 
Ari Jalonen sin 
 
varajäsen 
Joakim Strand 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Ilkka Lahti