Valiokunnan mietintö
VaVM
3
2019 vp
Valtiovarainvaliokunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 20 §:n sekä varainsiirtoverolain 29 §:n muuttamisesta
JOHDANTO
Vireilletulo
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 20 §:n sekä varainsiirtoverolain 29 §:n muuttamisesta (HE 8/2019 vp): Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Jaostovalmistelu
Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa. 
Asiantuntijat
Verojaosto on kuullut: 
lainsäädäntöneuvos
Ilkka
Harju
valtiovarainministeriö
erityisasiantuntija
Taito
von Konow
Verohallinto
maanmittausneuvos
Markku
Markkula
Maanmittauslaitos
Verojaosto on saanut kirjallisen lausunnon: 
maa- ja metsätalousministeriö
Finanssiala ry
Suomen Kiinteistöliitto ry
Verojaosto on saanut ilmoituksen, ei lausuttavaa: 
oikeusministeriö
ympäristöministeriö
Kiinteistövälitysalan Keskusliitto KVKL ry
Suomen Isännöintiliitto ry
Suomen Kiinteistövälittäjät ry:lle on varattu mahdollisuus lausunnon antamiselle. 
HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annettua lakia. Esityksen mukaan Maanmittauslaitoksella olisi oikeus saada Verohallinnolta tarvittavat tiedot kiinteistöjen ja kirjaamisvelvollisuuden alaisten siirtokelpoisten erityisten oikeuksien luovutusten kirjaamiseksi lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Tiedot välitettäisiin automatisoituna sähköisenä tiedonsiirtona, mikä otettaisiin huomioon myös varainsiirtoverolaissa. Varainsiirtoverolakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös, jonka mukaan veron suorittamisesta ei tarvitse esittää selvitystä, jos kirjaamisviranomainen on saanut sitä koskevan tiedon Verohallinnolta. 
Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä marraskuuta 2019. 
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Hallituksen esityksestä ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa esityksen hyväksymistä muuttamattomana. 
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Valtiovarainvaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 8/2019 vp sisältyvät 1. ja 2. lakiehdotuksen. 
Helsingissä 27.9.2019 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
varapuheenjohtaja
Antti
Rantakangas
kesk
jäsen
Anders
Adlercreutz
r
jäsen
Tarja
Filatov
sd
jäsen
Sanni
Grahn-Laasonen
kok
jäsen
Timo
Heinonen
kok
jäsen
Vilhelm
Junnila
ps
jäsen
Heli
Järvinen
vihr
jäsen
Anneli
Kiljunen
sd
jäsen
Esko
Kiviranta
kesk
jäsen
Jari
Koskela
ps
jäsen
Elina
Lepomäki
kok
jäsen
Markus
Lohi
kesk
jäsen
Raimo
Piirainen
sd
jäsen
Jussi
Saramo
vas
jäsen
Sari
Sarkomaa
kok
jäsen
Sami
Savio
ps
jäsen
Iiris
Suomela
vihr
jäsen
Pia
Viitanen
sd
jäsen
Ville
Vähämäki
ps
Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos
Ilkka
Lahti
Viimeksi julkaistu 3.10.2019 13.54