Viimeksi julkaistu 1.2.2022 13.12

Valiokunnan mietintö VaVM 34/2021 vp HE 233/2021 vp Valtiovarainvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 233/2021 vp): Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mietinnön antamista varten.  

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

  • neuvotteleva virkamies Marja Niiranen 
    valtiovarainministeriö
  • johtava veroasiantuntija Mika Jokinen 
    Verohallinto

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väliaikaisesti arvonlisäverolakia.  

Covid-19-sairauden itse suoritettavassa testauksessa käytettävät in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetut lääkinnälliset laitteet vapautettaisiin verosta. Vapautus koskisi sekä kotimaan myyntejä että ulkomailta tapahtuvia hankintoja. Myynnin vapautukseen liittyisi oikeus vähentää hankintoihin sisältyvä vero. 

Esitys liittyy pääministeri Sanna Marinin hallituksen toimiin, joilla helpotetaan koronaviruspandemian torjuntaa. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2022 ja se olisi voimassa 31.12.2022 saakka. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Hallituksen esityksestä ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa esityksen hyväksymistä muuttamattomana. 

Valiokunta pitää tärkeänä, että esitys etenee ripeästi ja ehdotetut muutokset saadaan voimaan 1.1.2022. On myös tärkeää, että esitetty veron aleneminen siirtyy täysimääräisesti kuluttajahintoihin, jotta esityksen tavoitteet toteutuvat täysimääräisesti. 

Valiokunta kiinnittää huomiota jatkovalmisteluun. On tärkeää, että jatkossa arvioidaan Euroopan unionin oikeuden mahdollistamat muut arvonlisäveron vapautukset, joita voidaan pitää tarkoituksenmukaisina covid-19-epidemian torjunnassa. Valiokunnan mielestä tulee viipymättä selvittää arvonlisäveron vapautusta covid-19-materiaalien osalta niin, että se koskisi jatkossa myös yksityisiä palveluntuottajia. Arvioinnissa on otettava huomioon myös kilpailuneutraliteetti arvonlisäveron vapauttamisessa.  

Esityksen myöhäisen antamisajankohdan vuoksi sen vaikutusta arvonlisäveron tuottoarvioon ei voitu ottaa huomioon vuoden 2022 talousarvioesityksessä. Verotuottoarviointiin liittyviin epävarmuustekijöihin sekä arvonlisäveron kokonaistuottoon nähden valiokunta katsoo, että tuottoarviota koskevat muutokset voidaan tehdä tarvittaessa myöhemmin lisätalousarviomenettelyn yhteydessä.  

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Valtiovarainvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 233/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 21.12.2021 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Johannes Koskinen sd 
 
varapuheenjohtaja 
Arto Pirttilahti kesk 
 
jäsen 
Anders Adlercreutz 
 
jäsen 
Tarja Filatov sd 
 
jäsen 
Timo Heinonen kok 
 
jäsen 
Katja Hänninen vas 
 
jäsen 
Anneli Kiljunen sd 
 
jäsen 
Esko Kiviranta kesk 
 
jäsen 
Pia Lohikoski vas 
 
jäsen 
Matias Marttinen kok 
 
jäsen 
Sami Savio ps 
 
jäsen 
Iiris Suomela vihr 
 
jäsen 
Pia Viitanen sd 
 
varajäsen 
Sari Essayah kd 
 
varajäsen 
Toimi Kankaanniemi ps 
 
varajäsen 
Raimo Piirainen sd 
 
varajäsen 
Lulu Ranne ps 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Ilkka Lahti